Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יג. נזיקין > כופר

 מחברכותרתספרביקורת
1.אוירבך, שלמה זלמן בענין תשלומי כופר מוריה שנה יד גל' ט-י שבט תשמו עמ' מ-מה  
2.אוירבך, שלמה זלמן בענין כופרא כפרה הנאמן שנה כד תשלג גל' מד עמ' 6-9  
3.ברונשפיגל, אבא כאשר זמם בכופר ובעבד עברי הפרדס שנה נז חוב' ז אייר תשמג עמ' 16-14  
4.ברונשפיגל, אבא בענין עדים זוממים בכופר ובעבד עברי בית יצחק תשיח עמ' 62-67  
5.ורהפטיג, איתמר שורו הרג - מיתה בידי שמים או תשלום כופר דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 741 תשסח 3 עמ'  
6.זהן, שכנא בענין כופר הפרדס שנה יג חוב' יב אדר תש עמ' 16-15; יד חוב' ה אב תש עמ' 14-16  
7.חפוטא, חיים בדיני כופר בכורים חוב' י תשכט עמ' כד-כט  
8.ליבוביץ, אברהם בענין כופר הפרדס שנה לא חוב' א תשרי תשיז עמ' 37-38  
9.פינק, יואל בדיני כופר הפרדס שנה טז חוב' ט כסלו תשג עמ' 27-28  
10.פליקס, יהודה בדין כופר זכור זאת ליעקב, נר לנשמת הרב יעקב פנחס כהן, ירושלים תשלא עמ' רל-רלג  
11.פרידמן, שלמה בענין תשלומי כופר באדם אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 48-45