Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יג. נזיקין > 'בתר מעיקרא'. 'בתר בסוף'

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברמסקי, יחזקאל בתר מעקרא אזלינן או דילמא בתר תבר מנא ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' פה-פו  
2.אברמסקי, יחזקאל בתר מעיקרא אזלינן, או דילמא בתר תבר מנא (בבא קמא יז ע"ב) מוריה שנה א חוב' ג-ד אדר-ניסן תשכט עמ' ו-ח  
3.אנציקלופדיה תלמודית בתר מעיקרא; בתר בסוף כרך ה עמ' כט-לד  
4.ביילין, ישעיהו בענין דבתר מעיקרא או בתר תבר מנא בית יצחק תשטו עמ' 70-72  
5.בלייך, יהודה דוד בתר מעיקרא אזלינן הנאמן שנה כז גל' נב אב-אלול תשלז עמ' 27-24  
6.בלייך, יהושע בתר מעיקרא אזלינן הפרדס שנה מד תשל חוב' יד עמ' 16-18; מה תשלא חוב' י עמ' 20-18 [תחת שם: יהודה דוד בלייך]  
7.בן שמעון, מסעוד בדין נזקי בור בתר מעיקרא מוריה שנה כז חשון תשסו עמ' עב-עה  
8.בריזל, אהרן יוסף בסוגיא דמנא תבירא תבר בית אהרן וישראל גל' קכג שבט-אדר תשסו עמ' לז-לט  
9.גמזו, יצחק שמואל בסוגיא דבתר מעיקרא אזלינא או בתר תבר מנא בכורים חוב' כ ניסן תשלט עמ' לג-לז  
10.דזמיטרובסקי, ישראל בענין בתר מעיקרא אזלינן כתלנו ה ניסן תשלג עמ' 21-26  
11.דניאלי, יעקב; קוזניץ, ישראל בתר מעיקרא או בתר מנא אורות עציון לג תמוז תשסב עמ' 153-160  
12.הלפרין, מאיר דוד הכהן בהלכה דבתר מעיקרא אזלינן ודין צרורות אוצרות ירושלים ו תשסד עמ' נט-סד  
13.זילבר, מיכל בעניין דקאזיל מיניה מיניה  כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תרי- תריז  
14.זליבנסקי, חיים בהלכתא דצרורות ובבתר מעיקרא שערי תורה [קובץ ה] תשרי תשכא עמ' קיד-קיז  
15.כהן, מרדכי דוד בסוגייא דבתר מעיקרא או בתר תבר מנא (ב"ק י"ז ע"ב) סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 137-148  
16.מהרש"ק, אהרון אריה סוגיא דבתר מעיקרא או בתר תבר מנא? מוריה שנה ג גל' א-ב ניסן-אייר תשלא עמ' לז-מא  
17.מזרחי, אלעזר; תורג'מן, א' בתר מעיקרא אזלינן או בתר תבר מנא בדרך אפרת עלון 19 בין המצרים תשמד עמ' 32-20   
18.פיינשטיין, יחיאל מיכל בענין בתר מעיקרא ובתר תבר מנא מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' צט-קז  
19.קניגסברג, צבי בתר מעיקרא או בתר תבר מנא אזלינן הדרום חוב' ד כסלו תשיח עמ' 20-18  
20.קריסלוב, יצחק בדין בתר מעיקרא אזלינן הפרדס שנה מה תשלא חוב' ז עמ' 13-12  
21.רבינוביץ, גדליה אהרן בתר מעיקרא אזלינן או בתר תבר מנא אזלינן הפרדס שנה מז תשלג חוב' א עמ' 25-21  
22.רפאל, שילה בסוגיא דבתר מעיקרא אזלינן הדרום חוב' ז אלול תשיח עמ' 64-69; חוב' ח-ט ניסן- תשיט עמ' 139-137  
23.שצקס, אברהם אהרן בדין מזיק [בענין 'הזורק כלי מראש הגג וכו"] הפרדס שנה יז חוב' ח חשון תשד עמ' 44-48