Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יג. נזיקין > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1.אביטן, יוסף העושה דין לעצמו אבני משפט ג תשסד עמ' 50-65  
2.אבינר, שלמה חיים הזכות לתגובה אלימה וחובת התפייסות נעם ספר כה תשמג-תשמד עמ' רב-ריד  
3.אברמסקי, יחזקאל חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' פז-פח  
4.אברמסקי, יחזקאל תחלתו בפשיעה וסופו באונס בחיובי נזיקין הפרדס שנה יז חוב' י טבת תשד עמ' 35-31  
5.אברמסקי, שמואל 'ונתן בפלילים' לאור החוק החיתי (שמות כא, כב) בית מקרא שנה ח חוב' ג-ד אדר תשכד עמ' 210-209  
6.אהרונוב, שרון בטיחות בתוכנה קטורת הלבונה תשנו 102-112  
7.אונגר, ירון ארור משגה עור בדרך - מצג שווא רשלני פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 223 כי תבא תשסה 4 עמ'  
8.אטינגר, שמשון חיוב עדי שקר בנזיקין במשפט העברי משפטים כרך ט תשלט עמ' 108-93  
9.אטינגר, שמשון העושה דין לעצמו במשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמב 301 עמ'  
10.אטינגר, שמשון לבירור פסקי הגאונים וראשוני הראשונים בשאלת העושה דין לעצמו שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 53-41  
11.אטינגר, שמשון עשיית דין עצמית האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 5. רעננה תשסו 256 עמ'  
12.אייכנשטיין, מנחם צבי היזק ברשות [בענין פועלים שבאו לתבוע שכרן מבעה"ב (ב"ק דף לג ע"א)] הפרדס שנה יג חוב' יב אדר תש עמ' 15; יד חוב' א ניסן תש עמ' 18-19  
13.אייכנשטיין, מנחם צבי היזק ברשות הפרדס שנה כא חוב' ו אדר תשז עמ' 18-20  
14.אלגזי, בן ציון גדר בקשת מחילה על נזקי גוף וממון המאיר לארץ גל' 49 אלול תשסא עמ' 27-32  
15.אליהו, מרדכי אלימות במשפחה ומשמעותה הכספית שערי צדק א תשס עמ' 39-48  
16.אליהו, מרדכי נזקי אולם ורסאי לאור ההלכה שערי צדק ג תשסב עמ' 65-77  
17.אליהו, מרדכי נזקי אולם ורסאי לאור ההלכה המאיר לארץ גל' 61 אדר תשסג עמ' 9-19  
18.אליצור, איתי נקי מדמי ולדות אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 267-272  
19.אלמליח, יצחק בענין עביד איניש דינא לנפשיה שורת הדין ז תשסב עמ' לט-נב  
20.אלמליח, יצחק בענין עביד איניש דינא לנפשיה אמרי משפט, ירושלים תשסח עמ' קסג-קעג  
21.אנציקלופדיה תלמודית אומן [אומן שקלקל] כרך א קמא-קמד (עמ' שב-שט במהדו' ב)  
22.אנציקלופדיה תלמודית אין דרך בני אדם להתחכך בכתלים כרך א עמ' רפד-רפה (תרי-תריא במהדו' ב)  
23.אנציקלופדיה תלמודית גירי דיליה (דידיה) כרך ו עמ' לה-לו  
24.אנציקלופדיה תלמודית דיני שמים [גדרם וחיובם; בנזיקין; כשתפס מהחייב] כרך ז עמ' שפב-שצה  
25.אסולין, אריה מזיק ברשות מצוה אבני משפט ד תשסה עמ' 196-209  
26.אפשטיין, יעקב עשיית דין לעצמו בנזקי ממון צהר ז קיץ תשסא עמ' 9-20  
27.אפשטין, יעקב יצוא נשק  תחומין יא (תשן) 409-417  
28.אפשטין, יעקב קטן שהזיק או גנב חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 329-332  
29.אפשטין, יעקב אפרושי מאיסורא בגרימת נזק למופרש חבל נחלתו ד תשסה עמ' 300-302  
30.ארונובסקי, דוד איכות המים ומניעת זיהומם במקורות היהדות משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 264-283  
31.אריאל, יגאל גידול בעלי חיים תחומין ח תשמז עמ' 258-243  
32.אריאל, יועזר פיצויים על תאונות ונזקים לרכב קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 481-488  
33.אריאל, יועזר מזיק חפץ נסתר תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 98-107  
34.אריאל, יועזר תובע העושה דין לעצמו תחומין כח תשס"ח עמ' 193-199  
35.אריאל, יעקב פיצויים על הפקעת קרקעות אמונת עתיך 25 חשון-כסלו תשנט עמ' 27-31  
36.ארנטרוי, אברהם  בענין עשרה זהובים  קול התורה גל' מט תשרי תשסא עמ' רכו-חלב   
37.בארון, אריה ליב תשלומי נזק בחפץ מבוטח דברי משפט ה תשנח עמ' שסה-שע  
38.בארי, ישראל בעקבות פסק-דין אחד [בדיני נזיקין] שבילין גל' ו-ז תשרי-טבת תשכד עמ' לו-לט  
39.בוחבוט, יחיאל באיסור העישון לו ולאחרים מקבציאל גל' כו ניסן תשנח עמ' קלד-קלז  
40.בירנבוים, בנימין המדביק חברו בנגיף דברי משפט ב תשנו עמ' שסא-שסה  
41.בירנבוים, בנימין בעלות על עוברים וחומר עוברי ונזקיהם דברי משפט ו תשס עמ' לא-מט  
42.ביתן, משה החזקתן של חיות מחמד קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 130-135  
43.בלבין, גד אסף בירור בענין גידול כלבים ממעיין מחולה גל' 1 תנוכה תשנו עמ' 41-48  
44.בלויא, מרדכי חיים תולדותיהן כיוצא בהן בנזיקין אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' קס-קסא  
45.בלס, יהונתן עביד איניש דינא לנפשיה שערי צדק א תשס עמ' 91-96  
46.בלס, יהונתן שמחה פיצוי מפגעי ממון וסביבה אמונת עתיך 25 חשון-כסלו תשנט עמ' 17-26  
47.בלקין, שמואל המחלוקת בין הצדוקים והפרושים בהלכות עבדות [בענין עבד שהזיק] הפרדס שנה י חוב' ח חשון תרצז עמ' 15-17  
48.בן חורין, מיכאל; דסברג, אורי תקדים קעילה לנטילת החוק לידים תחומין יב (תשנא) 244-248  
49.בן חיים, אברהם בדין קריעת עיתון חילוני של חברו והמסתעף  בית הלל גל' כד-כה כסלו תשסו עמ' עב-פב  
50.בן יעקב, צבי יהודה תביעת נזיקין בגין הסרת כשרות מהדרין חוב' טז אלול תשסב עמ' לו-נג  
51.בן יצחק, אלישי ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו - גידול כלבים והיבטיו המשפטיים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 192 בא תשסה 4 עמ'  
52.בן יצחק, דוד בענין עביד איניש דינא לנפשיה בית הלל גל' יט מנחם אב תשסד עמ' לד-מג  
53.בן שמעון, שלמה המזיק בדרך לדבר מצוה שערי צדק ד תשסג עמ' 233-242  
54.בן שמעון, שלמה; גולדברג, זלמן נחמיה; נבנצל, אביגדור; שלזינגר, אליהו; אושינסקי, יצחק צבי; ליאור, דב פרשת רמדיה - שאלות הלכתיות [ את מי ניתן לתבוע, האם מותר לתבוע את החברה הגרמנית בערכאות, האם ע"פ דין תורה ניתן לתבוע במקרה זה על חיוב מות ברשלנות, האם איבדה החברה את נאמנותה לענין כשרות] בית הלל גל' לד אלול תשסח עמ' נז-סז  
55.בן-יעקב, צבי יהודה סמכות בית דין לדון בזה"ז דיני נזקין ובדין תביעת נזיקין כשהניזק מבוטח בחברת ביטוח אור תורה שנה ל תשנח עמ' שטו-שכו  
56.בן-מאיר, יהושע החופר בור תשעה ובא אחר והשלימו לעשרה בדרך אפרת עלון 20 מנחם-אב תשמד עמ' 21-7  
57.בן-מאיר, ישראל שלמה הלכות נזיקין בפסיקת בית המשפט העליון סיני כרך נ תשכב עמ' רצה-שח  
58.בן-פורת, אליעזר עביד איניש דינא לנפשיה קול התורה גל' מג תשרי תשנח עמ' רס-רסג  
59.בצלאל, שמואל בדין חיוב האדון בנזקי עבדו מקבציאל גל' טז שבט תשנ-טבת תשנא עמ' קט-קיג  
60.בצרי, עזרא מתי מותר להציל עצמו או אחר כשיגרום נזק לאחר שרידים גל' כ מרחשון תשסב עמ' לה-מה  
61.בק, אהרן תחילתו בפשיעה וסופו באונס בנזיקין אורות עציון לג תמוז תשסב עמ' 136-146  
62.בקשט, אריה ליב בדיני נזיקין וקלב"מ ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 49-46  
63.בראלי, אריאל נזק בזמן התרעת "צבע אדום" בית הלל גל' לח תמוז תשסט עמ' עז-עט  
64.ברוורמן, צבי בענין מקח טעות במוצרי רמדיה ובאחריות בעל החנות על המוצרים הנמכרים בחנות צהר יג תשסד עמ' שז-שכא  
65.ברון, ליב בירורים בגדר עונשי התורה הפרדס שנה מג תשכט חוב' ז עמ' 13-14; מד תשל חוב' ד עמ' 8-10  
66.בריזמן, דב אהרן בענין תשלומי היזק בלה"ר המאור שנה מו חוב' ד ניסן-אייר תשנג עמ' 18-19  
67.ברכיה, יוסף עביד איניש דינא לנפשיה מספרא לסייפא עלון 36 אלול תשן עמ' 37-48  
68.ברקוביטש, אלעזר כוח כוחו ודין צרורות סיני כרך נ תשכב עמ' קכו-קלב  
69.גואלמן, יששכר בגדרי חזקת נזיקין וחזקת תשמישים זכור זאת ליעקב, לנשמת הרב יעקב פנחס כהן, ירושלים תשלא עמ' קפא-קצ  
70.גולדברג, זלמן נחמיה מזיק דבר שיש לו ערך אישי רק לבעליו תחומין ח תשמז עמ' 185-170  
71.גולדברג, זלמן נחמיה דיני נזיקין בהפלות מלאכותיות תחומין ט תשמח עמ' 62-50  
72.גולדברג, זלמן נחמיה שאלות שונות בענייני חברה ומשפט [נשיכת כלב] תחומין טו (תשנה) 250-251  
73.גולדברג, זלמן נחמיה דמי נזק ששולמו לדיירים שהתחלפו תחומין טז (תשנו) 340-348  
74.גולדברג, זלמן נחמיה רשלנות רפואית תחומין יט (תשנט) 317-322  
75.גולדברג, חנוך פיצוי על הפרת הסכם עבודה - עילה חוזית או נזקית דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' קצה-רד  
76.גולדברג, נחמיה זלמן איסור הכאה וחובת התשלום שערי צדק א תשס עמ' 57-63  
77.גולדין, ישראל נותן סם המות לבהמת חברו הפרדס שנה יד חוב' ג סיון תש עמ' 13  
78.גורביץ, אברהם נזקי ממון הנלמדים בצד השווה מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' מז-נב  
79.גנחובסקי, אברהם בענין דמי בן חורין זכרון למשה [ברגילבסקי], ב"ב תשיט עמ' 18-14  
80.גפן, הלל עיכוב מסמכים בידי רואה חשבון ועורך דין תחומין כט תשס"ט עמ' 87-99  
81.גרבר, דוד פסק רבינו אפרים מקילעא בעניין "עושה אדם דין לעצמו" וזיקתה לירושלמי סיני כרך קכה תשס עמ' קפב-קפה  
82.גרבר, ראובן זעליג בדין טבח אומן שקלקל הפרדס שנה מ חוב' ב חשון תשכו עמ' 24  
83.גרוזמן, מאיר למשנת 'השופך מים ברשות הרבים' סיני כרך צח תשמו עמ' רלט-רמו  
84.גרוס, יוסף דיני זעזוע עצבים הפרקליט כרך טו תשיט עמ' 158-145, 282-267 (בעמ' 268: שיטות המשפט העברי)  
85.גרוסמן, ישראל בדין אונם באדם המזיק אור עולם חוב' ו-ז שבט-אדר תשטז עמ' יד-יח  
86.דיכובסקי, שלמה האינטרנט בהלכה שערי צדק ג תשסב עמ' 179-192  
87.דיכובסקי, שלמה האינטרנט בהלכה נזק ע"י וירוס תחומין כב (תשסב) 325-329  
88.דינרי, ידידיה עביד איניש דינא לנפשיה דיני ישראל כרך ד תשלג עמ' 107-91  
89.דרברמדיקר, אברהם השלט רחוק - בחיובי מזיק ומלאכת שבת עטרת שלמה ג תשנח עמ' קטז-קכח  
90.דרורי, אריה חמישה שישבו על ספסל: "האם יש זכות ראשונים"? אורות עציון לג תמוז תשסב עמ' 147-152  
91.דרורי, משה סיבתיות בדיני נזיקין ('גרמא' ו'מבטל כיסו של חברו') במשפט העברי: יישום העקרונות והפעלתם במשפט הישראלי הציבורי איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות כרך א ירושלים תשסח עמ' 233-251  
92.דרורי, משה סיבתיות בדיני נזיקין ('גרמא' ו'מבטל כיסו של חברו') במשפט העברי: יישום העקרונות והפעלתם במשפט הישראלי הציבורי איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות כרך א ירושלים תשסח עמ' 233-251  
93.הבלין, שלמה זלמן אחריות מהנדס על קריסת מבנה שתכנן המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסב עמ' 110-116  
94.היבנר, שמואל שוכר חנות שגרם למשכיר ביטול תקפה של תעודת ביטוח הדרום חוב' מב תשרי תשלו עמ' 57-46  
95.הירש, חיים בדין חיוב תשלומי נזק כתלנו ה ניסן תשלג עמ' 32-29  
96.הכהן, אפרים דוד שמש שנפל על גג שכנו וניזוק הגג אור תורה שנה לב תשס עמ' תשסד-תשעו  
97.הלוי, הלל נזקי ממון בעקבות יעוץ מוטעה בית הלל גל' כג תמוז תשסה עמ' לה-מ  
98.הלוי, הלל יצחק שליח שניזק בשליחותו משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' קה-קמט  
99.הלוי, הלל יצחק בע"ח המזיק האם מותר להורגו משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' רט-רל  
100.הלוי, הלל יצחק התמוטטות אולם שמחות - אחריות לנזקי ממון ונפש משפטי הלוי ג, בני ברק תשסא עמ' כא-ס  
101.הלוי, הלל יצחק נזקי כלב שנשך אדם משפטי הלוי ג, בני ברק תשסא עמ' קנו-קס  
102.הללה, אליעזר החוטף מצוה מחברו המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנז עמ' 80-83  
103.הלפרין, לוי יצחק דרישת פיצויים מהורים [על ידי ילדים שנולדו נכים] הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קסא-קפח  
104.הלפרין, לוי יצחק לימוד רפואה לכהנים מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' קז-קכג  
105.הלפרין, לוי יצחק תביעת פיצויים מהורים בגין הולדת ילדים בעלי מום מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' רצא-שכד  
106.וויליג, מרדכי רופא שטעה ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 257-266  
107.וולף, אודי "קטרת סמים" - על עישון סיגריות וצריכת סמים פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 279 ויקהל-פקודי תשסז 4 עמ'  
108.ויגודה, מיכאל הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו - נפגעי עברה ונפגעי מערכת המשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 224 נצבים תשסה 4 עמ'  
109.ויגודה, מיכאל עשית דין עצמית משפטי ארץ א תשסב עמ' 176-164  
110.ויגודה, מיכאל "ואת בנימין... לא שלח... פן יקראנו אסון" - אחריות השולח לנזקי שלוחו פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 272 מקץ תשסז 4 עמ'  
111.וייזר, שמעון דין גביית תשלום מתלמיד על נזק שגרם ואופן קבלת 'הלשנה' מחבריו שמעתין שנה כג גל' 84 טבת-אדר ב תשמו עמ' 62 ,53-51  
112.וייל, אליעזר חיוב מזיק בתשלומים באגודה שיתופית ממעיין מחולה גל' 8 תשרי תשס עמ' 111-126  
113.וייס, אברהם המחלוקת של הת"ק ורבי יהודה במשנת ב"ק רפ"ג וכו' בר-אילן ט תשלב עמ' 125-102  
114.וייס, יצחק ישעיה ביטוח מכוניות והבטיו לענין פטור המזיק מתשלומים נעם ספר כא תשלט עמ' רלג-רמא  
115.ויל, ידידיה טיאה בענין הזיק ואח"כ הפקירו מוריה שנה יט גל' ז-ט ניסן תשנד עמ' לב-לד  
116.וינברגר, רפאל תביעה לנזקי עובר מגל ח-ט תשנב עמ' 103-137  
117.וינמן, משה אליהו תביעת פיצויים בערכאות בית הלל גל' כג תמוז תשסה עמ' פח-צ  
118.ונגרובר, אבי; יפרח, יהודה עביד איניש דינא לנפשיה - על העושה דין לעצמו  משפטי ארץ א תשסב עמ' 386-357  
119.ורהפטיג, איתמר גזל זמן - קפיצה לראש התור [תביעת נזיקין עבור ביטול זמן] תחומין יב (תשנא) 124-132  
120.ורהפטיג, איתמר מכירת נשק לגוים תחומין יב (תשנא) 240-243  
121.ורהפטיג, איתמר מזיק רכוש מבוטח תחומין כח תשס"ח עמ' 166-173  
122.ורהפטיג, זרח בדין נזקין שנעשו ע"י דבר שהוצא לרשות הרבים ברשות שבמצווה מגל קובץ א תשלח עמ' 10-7  
123.ורהפטיג, שילם אחריות מעביד לנזקי עובד (לפי המשפט התלמודי בהשוואה עם המשפט האנגלי והישראלי) סיני כרך נד תשכד עמ' קצט-ריז  
124.זילברשטיין, יצחק תביעה בערכאות על מחדל של רופא ישורון יא אלול תשסב עמ' תרצה-תרצז  
125.זילברשטיין, יצחק בענין ליכא לאישתלומי מהאי משתלם מהאי זכרון למשה [ברגילבסקי], ב"ב תשיט עמ' 68-74  
126.זילברשטין, יצחק חיוב נזיקין של הרופא שחר אורך, לזכרו של שחר ארנן, חדרה תשס עמ' שיג-שיח  
127.זמיר, יעקב האם המשלח חייב בנזקי שלוחו שורת הדין יב תשסז עמ' קד-קטז  
128.זעפרני, שלמה שמרו משפט (שו"ת בדיני ממונות) ירושלים תשסד תנז עמ'  
129.זעפרני, שלמה בענין הוצאת מרפסות לחצר משותפת אור תורה שנה לב תשס עמ' פז-צג  
130.זעפרני, שלמה תשלום פיצויי ביטוח בשל פגיעה בתאונת דרכים לבת או להוריה צהר יב תשסד עמ' שיד-שיז  
131.זעפרני, שלמה מפגעים בדרכים בשעת נסיעה בעצירת פתאום ובתאונת שרשרת נר יום טוב ג תשנד עמ' 116-138  
132.זעפרני, שלמה תשלומי הוצאות ודמי בושת בביטול שידוך נר יום טוב ח תשנט עמ' 138-143  
133.זעפרני, שמואל קיזוז נזק שהזיקה אשה נשואה משכר עבודתה אור תורה שנה לב תשס עמ' שפה-שצא  
134.חזן, אליהו בענין איסור בנזיקין מוריה שנה יא גל' ג-ד שבט תשמב עמ' מג  
135.חזן, אליהו חיוב תשלומין באכילת תרומה במזיד הפרדס שנה לב חוב' ז ניסן תשיח עמ' 13-11  
136.חזן, אליהו בדין מזיק מתנות כהנה הפרדס שנה לד חוב' ג כסלו תשך עמ' 16-18  
137.חזן, אליהו בעניני נזיקין הפרדס שנה מו תשלב חוב' ט עמ' 9-11  
138.חנניה, אשר בעה"ב שהביא פועל או אומן לתקן ותוך כדי עבודתו הזיק לאחרים האם בעה"ב צריך לשלם או לא מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שעח-שפ  
139.חפוטא, אברהם בגדרי נזיקין ותולדותיהן בכורים חוב' י תשכט עמ' ז-יט  
140.חפץ, חיים אחריות הרב (Vicarious liability) במשפט העברי והאנגלי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
141.חפץ, חיים שלמה אחריות הרב (vicarious liability) במשפט העברי דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 92-49  
142.חרל"פ, יעקב חיים אחריות רפואית: טעות באבחנה וטעות בטיפול המעין כרך מג גל' ב טבת תשסג עמ' 41-50  
143.טאוב, חיים בן שרוצה לרפאות אביו ויש חשש חבורה ועוד בדין חבורה באביו כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקנד-תקנט  
144.טוקצינסקי, יחיאל מיכל מזיק מטבע וכלי זהב צהר ה תשנט עמ' שח-שיא  
145.טימסיט, ציון בדין עביד איניש דינא לנפשיה מקביצאל כא ניסן תשנו עמ' קסט-קפא  
146.טננבוים, צבי בענין דינא של דמי ולדות הפרדס שנה סא חוב' ד טבת תשמז עמ' 15-13  
147.טרבילו, שלמה זלמן בדין עביד איניש דינא לנפשיה בית אהרן וישראל גל' צה סיון-תמוז תשסא עמ' פז-קו, שם גל' צח כסלו-טבת תשסב עמ' פט-קג, שם גל' קא סיון-תמוז תשסב עמ' פב-צו  
148.טרייטל, חיים יוסף בדין עביד איניש דינא לנפשיה קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' קלב-קלו  
149.יגודיוף, דניאל בחזקת נזיקין בכורים חוב' ה אדר תשכד עמ' לא-לב  
150.יגל, יהושע גדרי שמירת נזיקין ניב המדרשיה גל' יד-טו תשם-תשמא עמ' 43-13  
151.יגר, שמואל דיני חזרת שיק על מי מוטל לשלם את העמלות שגובה הבנק בית אהרן וישראל גל' קכה סיון-תמוז תשסו עמ' פט-ק  
152.יובל, ישראל תלמידי חכמים עושים דין לעצמם דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ב כרך א ירושלים תשמו עמ' 120-113  
153.יוניון, אברהם מיכאל נזק וחבלה על ידי קוד מחשב שערי צדק ג תשסב עמ' 193-200  
154.ילינק, שמואל זאת תורת היולדת - הולדה בעוולה - זכויות תביעה ופיצויים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 23 תזריע - מצורא תשסא 4 עמ'  
155.יעקובי, רפאל סעדים בעקבות עדות שקר פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 90 נצבים-וילך תשסב 4 עמ'  
156.יעקובי, רפאל עשיית דין עצמית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 130 פינחס תשסג 4 עמ'  
157.יעקובסון, נפתלי בסוגיא דנתקל פושע יסודי התורה, לזכר הרב שרגא סיני, ת"א תשכה עמ' כו-כז  
158.יפה'ן, יעקב חיים עניני נזיקין הפרדס שנה יז חוב' ה אב תשג עמ' 24-26  
159.כהן, אלדד; גורליק, ארנון משפט בעלי חיים - טבע ובחירה בעולם החי  שיר למעלות א תשנח עמ' 65-90  
160.כהן, אליעזר ענין מזיק [בדבר שאינו שוה אלא לניזק] הפרדס חלק ו חוב' ז תשרי תרצג עמ' 14-15  
161.כהן, חיים הרמן נכסי גמ"ח - בעליו ודין המזיקם עם התורה חוב' ט תשלט עמ' ע-עח  
162.כהן, יעקב אברהם שוכר שגרם שדירת המשכיר תישאר ריקה בלי שוכר חלופי צהר טו תשסה עמ' תלז-תע  
163.כהן, מאיר חזקת תשמישין - שיטות הראשונים ובאורן אבני משפט א תשסב ענ' 130-120  
164.כהן, שאר ישוב אחריותם של יועצים כלכליים שערי צדק ג תשסב עמ' 78-88  
165.כהן, שאר ישוב אחריותם של יועצים כלכליים [אוצר המשפט חלק ב ערכים 7301, 8196] חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' רכג-רמו  
166.כהן, שאר ישוב אחריותם של יועצי השקעות - לנזיקין שערי צדק ד תשסג עמ' 243-251  
167.כהן, שאר-ישוב אחריותם של יועצים כלכליים תורה שבעל פה כו תשמה עמ' לג-נב  
168.כהן, שמעון פירוש ל'ביאורי הגר"א' לשולחן ערוך [הלכות נזקי ממון, סי' תי] רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' רנח-רצ  
169.כהן-דורס, שלמה בדין אי עביד איניש דינא לנפשיה אמרי יושר עלון 15 מנחם אב תשמז עמ' 20-6   
170.כרמי, אמנון; שגיב, עמירם רשלנות רפואית - ביהדות ובישראל חיפה תשמו 271 עמ'  
171.לאו, דוד אחריות רופא לנזקי טיפולו תחומין טז (תשנו) 187-197  
172.לאו, דוד אחריות רופא לנזקי טיפולו משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תרצה-תשי  
173.לוי, שמעון עביד איניש דינא לנפשיה - משמעויותיו וגדריו שמעתין גל' 97-98תשמט עמ' 45-53  
174.לוין, אברהם דב חבלה רפואית הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' רמה-רנב  
175.ליאור, דב אחריות נזיקית של בעלי אומנויות (מעשה ידי אומן)  שערי צדק ג תשסב עמ' 89-94  
176.לייבוביץ, ברוך דוב בענין שמירת נזיקין הספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 135-134  
177.ליכטנשטיין, יצחק מאיר בירור בענין נזקי אונס בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תלה-תמא  
178.ליכטנשטיין, ישראל יעקב תוכחת רב לתלמיד- השלכות ממוניות שערי צדק ה תשסד עמ' 340-333  
179.ליכטנשטיין, ישראל יעקב גדרי איסור בהצבת אנטנות סלולאריות שערי צדק ו תשסה עמ' 118-121  
180.ליפשיץ, נפתלי מידת האחריות לנזק שנגרם תוך רשלנות על פי דיני ישראל דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 86-79  
181.לנדו, יוסי אברהם ישעיהו בעניין שנים שהזיקו ובגדרי כי ליכא לאישתלומי כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' רפה- רפח  
182.לפאיר, שמואל בדין עביד איניש דינא לנפשיה באינו יכול לברר בדין דשלו נטל ובדברי החפץ חיים בענין זה זכרון שלמה ויעקב, לזכרם של שלמה ויעקב שפיצר, ירושלים תשנח עמ' רנו-רסו  
183.מאיר, מרדכי האם מותר לאדם להזיק ממון חבירו על מנת למונעו מאיסור מגל יג תשסב עמ' 227-245  
184.מאיר, משה שיטת הרמב"ם בדין 'עביד איניש דינא לנפשיה' עלון שבות גל' 111 אדר תשמה עמ' 51-33  
185.מדר, אליהו בנימין הרץ לדבר מצוה והזיק בריצתו, האם חייב בית הלל גל' כד-כה כסלו תשסו עמ' קו- קיא  
186.מהרשק, אהרן אריה קונטרס נזיקין (קונטרס בתנאי חיוב נזיקין, יאוש ודבר האבוד) קיידאן תרצז נו עמ'  
187.מובשוביץ, יוסף אליהו בענין יעוץ מוטעה בהשקעה במניות תורה שבעל פה לו: עמ' קכא-קכה, תשנה  
188.מורגנשטרן, י"מ בדין מעשה בנזיקין ובמלאכת שבת הפרדס שנה מו תשלב חוב' ט עמ' 16-19; מז תשלג חוב' ב עמ' 15-16; ג עמ' 15-17  
189.מינקוביץ, מאיר נזקין בהקדש מחקרים במשפט התלמודי, ירושלים תשטז עמ' 74-52  
190.מירון, יעקב כללי ברירת דין בנזיקין בעקבות הרמב"ם הלשכה גל' 33 חשון תשנז עמ' 34 [תגובה: שפירא, יעקב. שם גל' 35 אדר ב תשנז עמ' 34. תגובה לתגובה. העקרון הטריטוריאלי בברירת הדין בנזיקין . שם גל' 36 אייר תשנ"ז עמ' 36-37]  
191.מלכיאלי, ישראל א' למה 'נזיקין' (עיון במשנה הראשונה לסדר נזיקין - בבא קמא) ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 101-98  
192.מלמד, זלמן ברוך החוטף מצוה מחבירו מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 65-73  
193.מרמורשטיין, נפתלי צבי התחייבות בנזיקין שנגרם עקב יעוץ מוטעה בית אהרן וישראל גל' קל ניסן-אייר תשסז עמ' קטו-קכ  
194.מרצבך, יונה בענין חיוב לצאת ידי שמים עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' קצ-קצב  
195.נבון, חיים עישון סגריות במבחן ההלכה תחומין כט תשס"ט עמ' 375-382  
196.נבון, יעקב גידול כלבים, נזקם והמסחר בהם תחומין ט תשמח עמ' 190-171  
197.נגרי, מרדכי אחריות של קטן למעשיו - במסגרת בית ספרית (בדין קטן שהזיק את גופו או את ממונו של חבירו) המאיר לארץ גל' 8 ניסן תשנח עמ' 39-45  
198.נוסבוים, נפתלי בענין חיוב שותף בנזק שנגרם על ידו בעסק השותפות מקבציאל גל' לה תשרי תשסט עמ' תו-תח  
199.סגל, יהודה נזיקין על ידי אשתו ובתה ועוזרתן נעם ספר יז תשלד עמ' יז-כ  
200.סגל, יהודה זרחיה בענין נזיקין ע"י אשתו ובתה ועוזרתן צמח יהודה ב, חיפה תשנו עמ' צ-צה  
201.סגל, שלום מרדכי מעבר אדם זר בחדר מדרגות צהר ה תשנט עמ' שלז-שמא  
202.סגרון, בנימין קנסות על אחור בתשלומים היש בהם משום רבית אור תורה שנה כח תשנו עמ' פה-ק  
203.סולברג, נעם על לשון הרע, לשון "טובה" ופיצויים - הכסף לא יענה את הכל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 70 תזריע-מצורע תשסב 4 עמ'  
204.סופר, אליהו ציון בענין מבטל כיסו של חבירו מקבציאל גל' כב תמוז תשנו עמ' ריב-ריח  
205.סופר, אליהו ציון בענין דברי הנתיבות משפט במזיק חפץ שאינו שוה למוכרו מקבציאל גל' יד אדר-אלול תשמט עמ' קסא-קסז  
206.סופר, אליהו ציון בדין חזקת נזיקין וחזקת תשמישין מקבציאל גל' כה תמוז תשנה עמ' רלח-רנ  
207.סורוצקין, ברוך רפאל בדין ממון שאין לו תובעין [מזיק מתנות כהונה] מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' נה-נח   
208.סליי, מנחם בטיחות הבניה בהלכה, על פי דיני מעקה ירושלים תשמד 12 + 82 + 9 עמ'  
209.עמית, יצחק ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך - על חובת הזהירות של המחזיק במקרקעין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 41 כי תצא תשסא 4 עמ'  
210.עמנואל, שמחה ביטול שידוכין מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, רמת גן תשסח עמ' 157-202  
211.ערוסי, רצון אחריות המהנדס להתמוטטות אולמי ורסאי שערי צדק ג תשסב עמ' 95-110  
212.ערוסי, רצון אחריות מארח על נזק אורחיו בדברים מושאלים שערי צדק ד תשסג עמ' 122-143  
213.פולייב, משה אהרן עניינים שונים [נזיקין] הפרדס חלק ג חוב' ו אלול תרפט עמ' 14. קנטרוביץ, יעקב: מזיק וניזק. הפרדס חלק ד חוב' ד תמוז תרץ עמ' 14-13 
214.פולק, שלמה חיים בענין שינוי והדר אורחיה הדרום חוב' סה אלול תשנו עמ' 96-100  
215.פינשטין, אליהו בענין אי חיוב שומר בנזקין תליא בחיוב מדיני שומר מוריה שנה יט גל' ז-ט ניסן תשנד עמ' לה-לח  
216.פלדמן, שרגא בדיני גבית נזקין ובע"ח שערי תורה קובץ ב טבת תשך עמ' לב-לה  
217.פנטון, כרמית ושאבתם מים בששון או ברשיון פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 193 בשלח תשסה 4 עמ'  
218.פרוש, יעקב על רשלנותו של יועץ או 'טוב שברופאים לגהינום' דיני ישראל כרך יב תשמד-תשמה עמ' קיט-קכד  
219.פרי, רונן; קפלן, יחיאל ש' תפסת מרובה לא תפסת: על העצמה באמצעות דיני הנזיקין העצמה במשפט, תל אביב תשסח עמ' 411-450  
220.פרידל, סטיב פ'  אחריותו הנזיקית של מוסר לפי המהר"ם מלובלין והמהרש"ך עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 279-295  
221.פרידלנדר, צבי הירש בסוגיא דכותל ואילן [שנפלו והזיקו (ב"ק ו, ב)] המאור שנה יד קונ' ז אייר-סיון תשכג עמ' 16-18  
222.פריימן, אשר בענין מבטל כיסו של חברו ובדין זה נהנה וזה לא חסר אוצרות ירושלים ו תשסד עמ' רנג-רסג  
223.פרל, גדעון  חיוב הוצאות על איתור הנזק בין שכנים (פס"ד) שערי צדק ה תשסד עמ' 218-234  
224.פרנק, צבי פסח בית מובטח בחברת אחריות שנשרף אם על השורף לשלם הפרדס שנה לג חוב' ד טבת תשיט עמ' 6-7  
225.צבן, רפאל בדין שוחט שקלקל בשחיטתו שבילין גל' ו-ז תשרי-טבת תשכד עמ' נד-נז  
226.צדוק, שלמה שטרות שליחות בפרוזבול ונזיקין בשטרות שערי צדק ב תשסא עמ' 76-98  
227.צדוק, שלמה נזיקין עקב ייעוץ מוטעה שערי צדק ג תשסב עמ' 111-125  
228.צלר, אברהם יעקב ביסוד חזקת נזיקין והמסתעף כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תרו- תרט  
229.קוסובסקי, עמנואל בדין שנים שעשו אפיקי נחלים ג תשלא עמ' 47-50  
230.קופה, מנחם זאב; ויינברג, אברהם בדין ישראל שהעיד ונתחייב חבירו בדינא דמלכותא בית אברהם גל' ב-ג תמוז תשלז עמ' 17-12  
231.קופר, לוי יצחק החיוב בדיני שמים עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסב 145 עמ'  
232.קורינלדי, מיכאל האחריות בנזיקין כלפי נכנס שלא ברשות (מסיג גבול) במשפט העברי (בהשוואה לפסיקה הישראלית) עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
233.קורצמן, יעקב; וקסלר, משה צבי דינו של בעל תפקיד אשר בתוקף עבודתו הרג או גרם נזק תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 217-228  
234.קושלביץ, שמואל בדיני נזקי ממונו הפרדס שנה יד חוב' ה אב תש עמ' 11-12; חוב' ח חשון תשא עמ' 15-13 ; שנה טז חוב' ג סיון תשב עמ' 25-27  
235.קפלן, יחיאל שמעון יסודות נזיקיים בדיני הערבות במשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 396-359  
236.קרויזר, דב בגדרי אבות ותולדות בנזיקין ובשבת ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תצה-תצז  
237.קרניאלי, ד' בשולי מאמרו של ז' צלטנר 'המצאות במשפט' (הערות להמצאה אחת) הפרקליט כרך יט תשכג עמ' 230-229  
238.רבינוביץ, משה אליעזר היזק מחמת מצוה מלילות א תשנח עמ'193-201  
239.רבינוביץ, נחום אליעזר בגדר ממונו לענין נזיקין מעליות עלון ו אלול תשמד עמ' 4-3  
240.רבינוביץ, נחום אליעזר אחריות על ממון שהזיק מעליות כה תשסה עמ' 71-88  
241.רוזין, יואל אליעזר בדיני גוביינא דנזיקין ובע"ח תורה אור, לזכר הרב אי"י ארבוז, שנגהי תשו עמ' מא-מב  
242.רוזנברג, יעקב הגישה הכלכלית לדיני ממונות בד"ד 3 תשנו עמ' 111-121  
243.רוזנברג, שריאל חובל בחבירו ויש לנחבל ביטוח רפואי אסותא א ירושלים תשסו עמ' רלה-רמו  
244.רוזנטל, צבי בדין מנא תבירא תבר בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' נא-נג  
245.רוט, אליעזר רופא שטעה והזיק קול התורה גל' נג תשרי תשסג עמ' רכח-רלג  
246.רוט, אליעזר דרס אשה ועי"ז חזר לה כושר הדיבור בית הלל גל' כז טבת תשסז עמ' מט- נא  
247.רוט, אליעזר הזיק לשותפין לכ"א פחות משו"פ קול התורה גל' סב חורף תשסז עמ' רלו-רמ  
248.רוטנברג, יחזקאל עשיית דין עצמית - בדיני נזיקין במשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
249.רוטנברג, ישעיהו בדין מזיק נעל אחת צהר ז תשס עמ' שכח-שלא  
250.רייניץ, יעקב ק' המוציא תקלה לרשות הרבים ברשות שמעתין שנה טז גל' 57-56 אדר תשלט עמ' 46-44  
251.רימון, יוסף צבי עביד איניש דינא לנפשיה עלון שבות גל' 137 תמוז תשנ"ב עמ' 32-43  
252.רצון, ערוסי העושה טובה לחברו והזיק ממונו תחומין כח תשס"ח עמ' 161-165  
253.רקובר, נחום פיצויים על עיכוב כספים (ריבית פיגורים) משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נב, ירושלים תשלז 156 עמ'; תורה שבעל פה יט תשלז עמ' קכג-ריז; המסחר במשפט העברי, ירושלים תשמח עמ' 229-135  
254.רקובר, נחום ערבות ונזיקין [אוצר המשפט חלק א ערכים 10093 ,10736] המסחר במשפט העברי, ירושלים תשמח עמ' 248-231  
255.רקובר, נחום בעיה בנזיקין ופתרונה לפי המשפט העברי דעות גל' יג אביב תשך עמ' 25-35  
256.רקובר, נחום על שתי הלכות בדיני ערבות (בירור זיקתן לדיני נזיקין) רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' רמא-רנז  
257.רקובר, נחום (עורך) דיני נזיקין - אחריות שופטים ואנשי מינהל ברשלנות סדנאות במשפט העברי, קובץ שני, ירושלים תשמד עמ' 40-9  
258.רקובר, נחום (עורך) דיני נזיקין - חוות דעת רשלנית סדנאות במשפט העברי, קובץ רביעי, ירושלים תשמז עמ' 94-75  
259.רקמן, דוד דין מזיק ושמירה בגט אשה המאור שנה ה חוב' ז ניסן תשיד עמ' 10  
260.שוחטמן, אליאב אחריותו בנזיקין של הממלא חובה חוקית במשפט העברי סיני כרך עג תשלג עמ' קלז-קנד  
261.שוחטמן, אליאב לסתירה אחת ברש"י ולשאלת זהות רבו של רש"י בב"ק [כפייה רפרם לרב אשי] תרביץ שנה מב תשלג עמ' 195-193  
262.שולמן, נתן צבי בענין חוזרת ומקפצת זכרון למשה [ברגילבסקי], ב"ב תשיט עמ' 91-93  
263.שטינברג, אפרים מרדכי בענין ספק נזיקין יבול היובלות, חידושי תורה לרגל יובל המאה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ניו יורק תשמו עמ' 149-154  
264.שטרוזמן, אורי העושה דין לעצמו ספר לובנברג; קובץ מחקרים לזכרו של השופט ה. ש. לובנברג, ת"א תשמח עמ' 107-94; עמ' 95-94: המשפט העברי   
265.שטרן, שמואל אליעזר פקוח נפש דוחה איסור גזל ומזיק זכור לאברהם תשס-תשסא עמ' תשצה-תשצט  
266.שינפלד, אברהם צבי חובת הניזק למנוע נזק תחומין יא (תשן) 361-368  
267.שינפלד, אברהם צבי האם חייב ניזק למנוע נזק שורת הדין ח תשסג עמ' ריד-רכט  
268.שלומוביץ, אברהם י. בענין תקנת חז"ל לפטור מי שהזיק בשעה שעסק בהצלת נפשות קובץ בית אהרן וישראל גל' קמה תשרי-חשון תשע עמ' צט-קז  
269.שלוש, שלמה חיוב תשלומי פיצויים בגין רשלנות רפואית שערי צדק ג תשסב עמ' 126-138  
270.שלזינגר, אליהו פרשת "רמדיה" עטרת שלמה י תשסה עמ' רנג-רסד  
271.שלקובסקי, יהושע פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים קובץ חדושי תורה ב ניסן תשמט עמ' 117-121  
272.שפיץ, יהודה יעוץ כלכלי דברי משפט ג תשנח עמ' שעד -שעח  
273.שפירא, חיים כהנא בענין פטור האדון על היזק עבדו וחיוב העבד לאחר שנשתחרר אהלה של תורה ב תשלב עמ' רסב-רסו  
274.שפירא, משה שמואל נכסים שאין בהם מעילה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תרמה-תרמח  
275.שפרונג, זכריה דין כפרה בחובל ומזיק בכורים ב תשנט עמ' קעו-קפא  
276.שפרן, יגאל רופא שהזיק נזק נפשי פרת יוסף, עיונים לכבוד הרב ד"ר יוסף שפרן, ניו ג'רסי תשנב חלק עברי עמ' עז-פה  
277.שפרן, מנחם מנדל דין ירושה בפיצויי נהרג בתאונת דרכים מבית לוי ז ניסן תשנה עמ' קלד-קלז  
278.שריון, גדעון אשת איש שפשעה או הזיקה בית הלל גל' ה תשרי תשסא עמ' מד-מה  
279.שרמן, אברהם פסק דין בעניני פיצויים וביטוח בירושה צהר יד תשסה עמ' רכג-רנא  
280.שרמן, אברהם תביעת נזיקין על רשלנות רפואית של רופא ובית חולים (פס"ד) אסותא א ירושלים תשסו עמ' רה-ריח  
281.שרמן, אברהם חיים דיני נזיקין בהפרת הסכמים שערי צדק ג תשסב עמ' 248-260  
282.שרמן, אברהם חיים תביעת נזיקין כנגד מבוטח צד ג' (תביעת נזיקין ברשלנות רפואית ותאונת דרכים) שערי צדק ז תשסו עמ' 45-57  
283.שרמן, אברהם חיים תביעת נזיקין על רשלנות רפואית מרופא ובית חולים המבוטחים בחברת ביטוח עטרת שלמה ט תשסד עמ' קנו-קסט  
284. Albeck, Shalom  Gerama and Garme  Encyclopedia Judaica 7, p. 430-431 = Principles of Jewish law, p. 328-329  
285. Cohen, Boaz  Note sur la responsabilite d'un juif pour dommages causes a un paien (אנפרות)  Revue des Etudes Juives 89 (1930), p. 164-168  
286. Cohen, Boaz  Self-help in Jewish and Roman law  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 2 (1955), p. 107-133 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 624-650  
287. Cohn, Haim H.; Levitats, Isaac  Fines (קנסות)  Encyclopedia Judaica 6, p. 1287-1289; partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 545-547  
288. Cohn, Marcus  Beleidigung  J?disches Lexikon 1, p. 798-800 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 143-144  
289. Encyclopedia Talmudica  Artisan אומן  Vol. 1, p. 382-392  
290. Encyclopedia Talmudica  People do not usually scrape against walls אין דרך בני אדם להתחכך בכתלים Vol. 2, p. 10-12  
291. Fedel, Linda Gerstel  Negligent misrepresentation  National Jewish Law Review 1 (1986), p. 41-60  
292. Frankel, Y.Y.  A holocaust survivor who saved himself with his brother's money  Crossroads 1 (1987), p. 87-90  
293. Friedell, Steven F.  Some observations on the talmudic law of torts  Rutgers Law Journal 15 (1983-84), p. 897-925  
294. Kahane, Yehuda; Munk, Nathan; Slae, Menachem  Estimating bodily damages according to Jewish law: a comparative legal study  Jewish Law Association Studies 2 (1986), p. 103-141  
295. Marmorstein, Bruno  A study in comparative law: Assessment of damage in English and Jewish law  L'eylah 2,6 (5744), p. 16-20  
296. Ozarowski, Joseph S.  Malpractice  Journal of Halacha and Contemporary Society 14 (1987), p. 111-127  
297. Schachter, Hershel  Medical malpractice  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 217-223  
298. Snitser, Lee H.  Three post-talmudic codes: a look at laws of personal injury  Dissertation Cincinnati 1982, 167 p.