Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > גמירת הדעת. תמורה ועילה. הנאה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אדלר, משה קנין הנאה, והאם מועיל לכרטיסי אשראי בלכתך בדרך חורף תשסב עמ' 71-77  
2.אלבק, שלום מקומה של גמירת הדעת בקניין תרביץ שנה מ תשלא עמ' 177-158  
3.אריאל, יועזר התחייבות מופרזת בכתובה שורת הדין ח תשסג עמ' רמג-רסט. שם ט תשסה עמ' תפא-תפד  
4.ארמן, צבי תמורה (Consideration) במשפט העברי ובמשפט האנגלי דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 22-19  
5.בארי, בנימין תוקפו של הסכם גירושין שיש בו דרישות סחטניות [טענת משטה אני בך] משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 129-138  
6.ברקוביץ, מאיר מעשה ורצון בקנינים מגל יא תשנה עמ' 37-61  
7.גרייבסקי, א"ל התאוריה של 'עצמאות הרצון' ושל 'הצהרת הרצון' [במשפט הצרפתי, הגרמני והעברי] המשפט כרך ד תרצ-תרצא עמ' 54-61  
8.דויטש, סיני גמירת דעת והכוונה ליצור יחסים משפטיים בדיני חוזים במשפט העברי, האנגלי והישראלי שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 104-71  
9.דויטש, סיני גמירות דעת בהתחייבות במשפט העברי דיני ישראל כרך ג תשלב עמ' 226-207  
10.דויטש, סיני גמירות דעת בקניינים והתחייבויות במשפט העברי עבודת מוסמך למשפטים אוניברסיטת תל-אביב תשלג  
11.ויס, אשר זליג  בענין גמר דעת בקנין מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' נו עמ' שסו-שעח  
12.וכטפוגל, יהושע בצלאל הנאה בקנינים [בההיא הנאה גמר ומקנה] בית יצחק תשטז עמ' 87-88  
13.ורהפטיג, זרח לתורת התמורה או העילה בחוזה העברי [אוצר המשפט חלק א ערך 10123] מחקרים במשפט העברי, רמת-גן תשמה עמ' 115-94  
14.ורהפטיג, זרח לתורת התמורה או הסיבה בחוזה העברי הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא) דין-וחשבון, תשכה עמ' 328-330  
15.ורהפטיג, זרח לתורת התמורה או העילה בחוזה העברי בר-אילן ט תשלב עמ' 148-126  
16.יוטקוביץ, יעקב דעת מקנה ודעת קונה עלון שבות גל' 160 שבט תשס"ב עמ' 73-86  
17.כהן, חיים יהודה בענין דעת בקנין עדות, קובץ תורני, גל' ד ניסן תשמח עמ' פד-פח  
18.לבל, יצחק ברוך בענין חצר ושאר קנינים שלא מדעתו זכור לאברהם, לזכר א"מ בלאו, ב"ב תשלג עמ' נב-נג  
19.לוי, אוגוסטו יואל על מושגי Causa ו-Consideration הפרקליט כרך יז תשכא עמ' 258-250 (בעמ' 253 - על המשפט העברי)  
20.ליפקין, בנימין להגדרת מושג "רצון הבעלים" בקניינים [אוצר המשפט חלק א ערך 10126] בני בנימין ירושלים תשנו עמ' צב-קלו  
21.ליפקין, בנימין להגדרת מושג 'רצון הבעלים' בקניינים סיני, ספר יובל, תשיח עמ' שעג-תב; המשך: סיני כרך מב תשיח עמ' שנה-שעא  
22.פרידמן, שמא יהודה הנאה וקנינים בתלמוד דיני ישראל כרך ג תשלב עמ' 145-115  
23.צדוק, שלמה דבר שאין לו קצבה שערי צדק א תשס עמ' 168-175  
24.ראנד, מיכאל אריה בענין כוונת קנין בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תצ-תצה  
25.רבינוביץ, יעקב יוחנן גמירת הדעת במשפט העברי, האנגלי והאמריקאי בצרון כרך ז תשג עמ' 274-271  
26.רוזנבוים, עזריאל כוונה בקדושין ובקנינים קול התורה גל' לח ניסן תשנה עמ' צ-צג  
27.רוזנברג, ישראל כונה בקנינים הפרדס שנה טז חוב' ח חשון תשג עמ' 13-10  
28.רוזנברג, שריאל בענין התחייבות למכור דבר למשפט, הלכות מכירה, א, בני ברק תשמז עמ' נז-סט   
29.רוט, אליהו קדושין בהנאה לדור עד עולם, לנשמת דוד לנדא, ירושלים תשלב עמ' 185-180  
30.שכטר, צבי בענין דעת על התנאי ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' צט-קב  
31.שכטר, צבי בדין הנאה ככסף ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' קצב-קצו  
32.שכטר, צבי בדין הנאה ככסף הפרדס שנה מג תשכט חוב' ט עמ' 16-19; מד תשל חוב' ג עמ' 20-18  
33.שלזינגר, אליהו בעניין תוקפה של התחייבות פרי חיים ב תשס עמ' קסח-קעה  

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > גמירות הדעת. תמורה ועילה. הנאה

 מחברכותרתספרביקורת
34. Eschelbacher, Max  Die Willenserklarung in der Halachah  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 69, N.F. 33 (1925), p. 275-283  
35. Greenstone, Julius H.  Consent  Jewish Encyclopedia 4, p. 231-232  
36. Wahrhaftig, Zerach  On the doctrine of consideration or transfer in Jewish contract  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jew. Law, p. VIII,1-VIII,6  

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > אסמכתא

 מחברכותרתספרביקורת
37.איזירר, חגי האם מנהג העולם מבטל אסמכתא כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 36-31  
38.אלבק, שלום אסמכתא מהי בר-אילן יב תשלד עמ' 42-30  
39.אלמליח, יצחק אסמכתא בהסכמי ממון שורת הדין ו תשס עמ' סג-עו  
40.אמרו, יהושע אסמכתא עלון שבות גל' 152 חשון תשנט עמ' 63-86  
41.אנציקלופדיה תלמודית אסמכתא כרך ב עמ' קח-קטו  
42.אנציקלופדיה תלמודית בידו [לעניין אסמכתא] כרך ג עמ' קו-קי  
43.בצלאל, שמואל בדין משחק בקוביא בשיטת הרמב"ם מקבציאל גל' כ סיון תשנה עמ' קכח-קלג  
44.ברוורמן, שמואל ניסן בענין לישנא דלא כאסמכתא תורת בית המדרש, בני ברק תשנט עמ' קעה-קפא  
45.גוטמן, יחיאל מיכל אסמכתא מפתח התלמוד כרך ג חלק א עמ' 285-276  
46.גורטלר, נחום אסמכתא לא קניא שורת הדין יא תשסז עמ' לה-סב  
47.הורוויץ, נפתלי צבי משכנתא ואסמכתא קול התורה גל' ס תשרי תשסו עמ' קלו-קמ  
48.כהן, יורם בענין התערבות בית הלל גל' יד סיון תשסג עמ' מו-מח  
49.ליכטנשטיין, אהרן בעניין אסמכתא במחילה עלון שבות גל' 159 אב תשסא עמ' 9-23  
50.ליפשיץ, ברכיהו אסמכתא; חיוב וקניין במשפט העברי ירושלים תשמח טז + 444 עמ'  
51.מנהיים, מרדכי אלעזר בביאור שיטת הרמב"ם בדיני אסמכתא דרכי הוראה ב תמוז תשסה עמ' קפג-קצב  
52.ניישטדט, יחיאל יהודה משחקי ילדים של רווח והפסד פעמי יעקב גל' מג כסלו תשס עמ' צא-צד  
53.נשר, בן ציון משחק בקוביא המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנה עמ' 20-30  
54.פורת, ישראל אסמכתא תלפיות שנה ג תשז-תשח עמ' 453-429  
55.פפר, יהושע גדרי אסמכתא בכללות דרכי הוראה ב תמוז תשסה עמ' ריט-רכז  
56.פרומן, יהודה עקרונות הלכתיים בהסכמי ביטוח כתר ב תשנט עמ' 223-404  
57.קלוגר, שלמה בענין קנין מעכשיו ואסמכתא חומת משפט כרך א ניסן תשמו עמ' ז-טז   
58.רבינוביץ, יעקב יוחנן אסמכתא האנציקלופדיה העברית כרך ה עמ' 34-36  
59.רבינוביץ, יעקב יוחנן הערות בדיני אסמכתא תלפיות שנה ב תשה-תשו עמ' 401-399  
60. Amram, David Werner  Asmakta  Jewish Encyclopedia 2, p. 215-217  
61. Brevis, Harry Jacob  Asmakhta in rabbinic jurisprudence  Dissertation Hebrew Union College 1929, 53 p.  
62. Cohn, Marcus  Assmachta  J?disches Lexikon 1, p. 523-527 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 44-46  
63. Ehrman, A. Zvi  Asmakhta  Encyclopedia Judaica 3, p. 751-754 = Principles of Jewish law, p. 171-174  
64. Encyclopedia Talmudica  Surety (אסמכתא (ב Vol. 2, p. 522-535  
65. Linfield, Harry S.  The dependence of the talmudic principle of Asmakhta on Babylonian law  Journal of the American Oriental Society 40 (1920), p. 126-133  
66. Rabinowitz, Jacob J.  A note on the doctrine of Asmakhta  Jewish Quarterly Review, N.S. 34 (1943-44), p. 491-494.   
67. Wahrmann, Nachum  Zur Geschichte der Halacha. Die Entwicklung der Asmachta im talmudischen Recht  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 73, N.F. 37 (1929), p. 292-295  
68. Wahrmann, Nachum  Die Bedingung (תנאי und אסמכתא) im j?dischen Recht  Jahresbericht des j?disch-theologischen Seminars Breslau, 1937, 44 p.; Repr. Separately  
69. Zeitlin, Solomon  Asmakta or intention. A study in tannaitic jurisprudence  Jewish Quarterly Review, N.S. 19 (1928-29), p. 263-273 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 72-82.   
70. Zeitlin, Solomon  Intention as one of the controversial points between Jose and Judah  Jewish Quarterly Review, N.S. 23 (1932-33), p. 369-371 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 83-85  

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > הגרלות והימורים

 מחברכותרתספרביקורת
71.אייזנשטיין, משה אורי בענין גורל ממוחשב לגבי שבת ולגבי קוביא ישורון יט אלול תשסז עמ' תקצד-תרטו  
72.אילוז, ציון הפיל פור הוא הגורל לפני המן - הגורל כאמצעי ליישוב סכסוכים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 114 ויקרא תשסג 4 עמ'  
73.אישון, שלמה מסחר במט"ח באמצעות אתר xodds.com כתר ו תשסח עמ' 77-82  
74.אלוף, שמעון חי בעניין השתתפות בהגרלת מפעל הפיס אור תורה שנה יז תשמה עמ' קלג-קלז  
75.אליצור (פוקסמן), עידית לבירור עניין הגורל במקרא מכלול כב סיון תשסא עמ' 29-38  
76.אנציקלופדיה תלמודית גורל כרך ה עמ' תיד-תלא  
77.אפשטין, יעקב משחק בקוביא חבל נחלתו ד תשסה עמ' 286-292  
78.בזק, יעקב משחקי קוביא בהלכה העברית ובמשפט המקומי הפרקליט כרך טז תשו עמ' 47-60  
79.בזק, יעקב משחקי-קוביא כבעיית בריאות הנפש בהלכה סיני כרך מח תשכא עמ' קיא-קכג  
80.בן חיים, אברהם בדין קנית כרטיסי הגרלה מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' רמז-רנב  
81.גבריהו, חיים משה יצחק; ליונשטם, שמואל אפרים גורל, גורלות אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 461-459  
82.הלוי, חיים דוד תשובה לשאלה בעניין גורלות שנה בשנה תשן עמ' 176-187  
83.הלר, חיים בדיני חלוקה בגורל הפרדס שנה כא תשז חוב' ה עמ' 25-26  
84.וינמן, ישראל בדיני גורל בטעות וגדרי כח הגורל לפעול קנין קובץ בית אהרן וישראל גל' קנ אב-אלול תשע עמ' נו-סג  
85.ויס, אשר זליג הגורל בהלכה  מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' עב עמ' תעג-תעט  
86.ורהפטיג, שילם חוזה הגרלה והימור משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' יח ירושלים תשלא 24 עמ'; סיני כרך עא תשלב עמ' רכט-רמ  
87.חטאב, יהודה בענין קניית כרטיסי מפעל הפיס אור תורה שנה טז תשמד עמ' תקמו-תקמז   
88.טננבוים, אברהם וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה - ההשלמה עם יצר הרע, יפת תואר והימורים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 222 כי תצא תשסה 4 עמ'  
89.יוסף, עובדיה בענין כרטיסי מפעל הפיס אור תורה שנה טז תשמד עמ' תשד-תשח; עדות לשושן 1 תשמה עמ' 14-11. לוי, משה: אור תורה שנה טז תשמד עמ' תשח-תשטו; פנש-חדאד, גד: עמ' תשטז-תשיז 
90.יעקבסון, אפרת הגורל בלכידת עכן מכלול ד סיון תשנב עמ' 43-52  
91.כהן, זמיר אם מותר לרכוש כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס וכדו' נזר כהן, ירושלים תשסט עמ' רכ-רכד  
92.כהן, ידידיה זכיית אשה נשואה בפיס תחומין ה תשמד עמ' 314-303  
93.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה רכישת כרטיס פיס תחומין ה תשמד עמ' 302-301  
94.לבקוביץ, נפתלי הגרלת הפיס - האם משחק בקוביה או אסמכתא? ממעיין מחולה גל' 12 אלול תשסד עמ' 18-26  
95.מן, מרדכי בדין חלוקת שותפין ודין גורל הנאמן שנה כה גל' מח ניסן-אייר תשלד עמ' 11-4  
96.מרקון, זאב הגורל המשפט העברי קובץ ד תרצג עמ' 146-135  
97.סגל, שלום מרדכי בענין טעות בגורל בית אהרן וישראל גל' פט סיון-תמוז תשס עמ' עט-פא  
98.פיינשטיין, יחיאל, מיכל חידושים בסוגיא דהגרלה (יומא לט.-מ:) ישורון יח כסלו תשסז עמ' תקע-תקפא  
99.פרידמן, חנה רכישת כרטיסי מפעל הפיס מכלול יז כסלו תשנט עמ' 26-30  
100.צוקרמן, מרדכי בדין חלוקת אחין בגורל אוצרות ירושלים ו תשסד עמ' קע-קעו  
101.צרפתי, צבי הפור בהלכה בלכתך בדרך אדר תשנו עמ' 131-141  
102.קלר, אהרן ניחוש וסימון ברקאי קובץ ב סתיו תשמה עמ' 58-50   
103.ריבקינד, יצחק משפטי קוביוסטוסים חורב כרך ב תרצה-תרצו עמ' 60-68  
104.שלוש, שלמה בחירה ע"י גורל ארחות 46 ערב פסח תשנז עמ' 48-50  
105. Abrahams, Gerald  Cards and cardplaying  Encyclopedia Judaica 5, p. 168-169  
106. Abrahams, Israel  Samuel Portaleone's proposed restrictions on games of chance (from 1630)  Jewish Quarterly Review 5 (1892-93), p. 505-515  
107. Bamberger, Moses Loeb (II)  Spielverbote in talmudischer und nachtalmudischer Zeit  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 4 (1917), p. 516-521  
108. Cohen, Alfred  Gambling in the synagogue  Tradition 18,4 (1980), p. 319-326  
109. Cohen, L.  Die Juden und das Kartenspiel  J?disches Litteraturblatt, begr. v. M. Rahmer, 18 (1889), p. 105-106, 110-111, 114-115  
110. Friedlander, Michael  Betting  Jewish Encyclopedia 3, p. 132  
111. Greenstone, Julius H.  Gambling  Jewish Encyclopedia 5, p. 563  
112. Jacobsohn, John  Aleatorische, insbesondere Glucksvertrage nach j?dischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 40 (1923), p. 290-338  
113. Kurrein, V.  Kartenspiel und Spielkarten im j?dischen Schrifttume  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 66, N.F. 30 (1922), p. 203-211  
114. Landman, Leo  Jewish attitudes toward gambling, the professional and compulsive gambler  Jewish Quarterly Review, N.S. 57 (1966-67), p. 298-318; 58 (1967-68), p. 34-62.   
115. Landman, Leo  Gambling in the synagogue  Tradition 10,1 (1968), p. 75-86  
116. Landman, Leo; Cohn, Haim H.  Gambling  Encyclopedia Judaica 7, p. 299-303; partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 511-513  
117. Leiman, S.  The ethics of lottery  Kennedy Institute Quarterly Report 4 (1978), p. 8 ff.*  
118. Margoliouth, G.  Games (Hebrew and Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 6, p. 171-175  
119. Rivkind, Isaac  Der Kampf kegn azartshpilen bey yidn (in yiddish) [The fight against gambling among Jews]  N.Y. 1946, 218 p.  

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > טעות

 מחברכותרתספרביקורת
120.אהלבוים, יצחק בתולה שניסת למי שאין לו גבורת אנשים ואינו רוצה לגרשה אי תצא בלא גט המאור שנה כח חוב' א תשרי-חשון תשלו עמ' 18-15  
121.אלבק, שלום עקרונות הטעות בדיני ממונות של המשפט התלמודי משפטים כרך ה 1974-1973 עמ' 61-90  
122.אפל, יוסף יהושע בענין מקח טעות לביטול הנישואין ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 64-54  
123.אריאל, יועזר התייקרות בלתי צפויה של סחורה מיובאת תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 132-159  
124.בירדוגו, יעקב בדין נמצא מום במקח מקבציאל גל' ה שבט-אדר תשמה עמ' ט-יא   
125.בצרי, עזרא קבלן בנין שטעה בחישוביו וטוען שהפסיד בבניית בית הכנסת אור תורה שנה יט תשמז עמ' פט-צג  
126.גולדברג, זלמן נחמיה מיהו דתי [לענין טענת מקח טעות של הקונה דירה על דעת שהשכנים דתיים] תחומין יח (תשנח) 181-183  
127.גולדברג, זלמן נחמיה טעות בצוואה תחומין כ (תשס) 94-95  
128.גורטלר, נחום נישואי טעות באילונית ובעקרה שורת הדין ב תשנד עמ' מו-סג, שם ד תשנח עמ' שצט-תיד  
129.גורטלר, נחום שמואל נישואי טעות באילונית ועקרה בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' שעח-תט  
130.גורן, שלמה מיהו דתי [לענין טענת מקח טעות של הקונה דירה על דעת שהשכנים דתיים] תחומין יח (תשנח) 179-180  
131.גרוסמן, אליעזר יחזקאל תשובה להלכה בדין מקח טעות אהל משה חוב' ד אלול תשמד עמ' מ-מה   
132.גשטטנר, נתן מיהו דתי [לענין טענת מקח טעות של הקונה דירה על דעת שהשכנים דתיים] תחומין יח (תשנח) 174-178  
133.דדש, אברהם האם יכול לטעון טעיתי בהתחיבותי מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' שנג-שנח  
134.ויגודה, מיכאל; צפרי, חיים "אתה זה בני עשו?" - טעות בזיהוי הקונה - למהותה של עסקת המכר פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 304 תולדות תשסח 4 עמ'  
135.ורהפטיג, איתמר הסיפור "מחרוזת הפנינים" לאור ההלכה [על מקח טעות ומחילה בטעות] תחומין ל' תשע עמ' 306-315  
136.ורהפטיג, שילם טעות והטעיה בדיני חוזים משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' ו ירושלים תשל 86 עמ'  
137.ורהפטיג, שילם טעות בדיני חוזים, לפי המשפט העברי דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 174-159  
138.זיאת, דניאל זכיה בשימושי חפץ שאינו עתיד למוצאם [אדם שנתן מתנה מפני שלא ידע על אפשרות שימוש מסוימת בחפץ, וכשנודע לו טוען למתנת טעות] מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' רט-ריג  
139.זעפרני, שלמה כתבי יד שנמסרו לגניזה ונתגלו כמטמון אור תורה שנה לו תשסד עמ' תשכז-תשלו  
140.טלסניק, יצחק מקח טעות (כללי ופרטי מקח טעות) חקת משפט, ירושלים תשסז עמ' קעה-קעח  
141.לאו, דוד טעות בצדקה משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תרו-תרמד  
142.לביא, אוריאל האם יש חשש בכשרות הגט כשהבעל הוטעה בהסכם הגירושין שורת הדין ב תשנד עמ' קמו-קצ  
143.לנדא, יהושע ברוך על דבר קידושי טעות ואינה רוצה לקבל גט המאור שנה לה חוב' א תשרי-חשון תשמג עמ' 14-12; חוב' ב כסלו-טבת תשמג עמ' 19-18; חוב' ה סיון-תמוז תשמג עמ' 16-14  
144.מזרחי, מרדכי בדין כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קעא-קעד  
145.נוסבוים, נפתלי בענין קנה דבר ונמצא מקולקל מקבציאל גל' ו ניסן-סיון תשמה עמ' קל-קמה; קובץ תורני מרכזי חוב' ו אלול תשמו עמ' קכו-קמ  
146.נוסבוים, נפתלי בדין חיובי הלוקח בשמירת החפץ במקח טעות מקבציאל גל' י אלול תשמו - אדר תשמז עמ' קלג-קמ  
147.סגל, שלום מרדכי בענין טעות בגורל בית אהרן וישראל גל' פט סיון-תמוז תשס עמ' עט-פא  
148.סופר, אליהו ציון תשובה בענין מקח טעות במדה ובמשקל, ומחל הלוקח על ההפרש מקבציאל גל' ה שבט-אדר תשמה עמ' קא-קה  
149.סופר, אליהו ציון בענין מקח טעות אם חשיבי המעות כהלואה או כגזילה מקבציאל גל' ו ניסן-סיון תשמה עמ' קמו-קנז  
150.סופר, יהודה בענין יאוש ברשותו ובטעות מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' תיד-תכט  
151.פנחסי, שמואל ביטול מכירת דירה בעקבות ביטול גירושין בית הלל גל' לד אלול תשסח עמ' מט-נא  
152.פרבשטיין, משה מרדכי גדרי אונאה וטעות במקח קול התורה גל' סב חורף תשסז עמ' רכ-רכו  
153.קושלבסקי, אליהו בענין הקדש טעות ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תפז-תפט  
154.קטן, יואל; נעמן, מנחם אי נקיטת מי רגלים - האם מום לקידושין תחומין כא (תשסא) 132-140  
155.רקובר, נחום (עורך) טעות בחוזה סדנאות במשפט העברי, קובץ ראשון, ירושלים תשמג, עמ' 50-31  
156.שלזינגר, אליהו; הלוי, חיים דוד; ואזנר, שמואל; זילברשטיין, יצחק מיהו דתי [לענין טענת מקח טעות של הקונה דירה על דעת שהשכנים דתיים] תחומין יח (תשנח) 169-174  
157.שמאהל, יעקב דוד קנה ספרים ומצא ביניהם א' שווה הרבה קול התורה גל' סד תשרי תשסח עמ' ריג-ריז  
158.שקופ, שמעון יהודה סוגיא דנדרי אונסין וענין תנאי וטעות ויש טענת אונס ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תלט-תמד   
159. Albeck, Shalom  Mistake  Encyclopedia Judaica 12, p. 158-159 = Principles of Jewish law, p. 177-178  
160. Blau, Joel  The defective in Jewish law and literature  In: Jewish eugenics and other essays, ed. Max Reichler, N.Y. 1916, p. 21-50  
161. Cohn, Marcus  Irrtum  J?disches Lexikon 3, p. 30-33 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 23-25  
162. Dembitz, Lewis N.  Fraud and mistake  Jewish Encyclopedia 5, p. 500-501  
163. Plato, Jonathan  Problems in the law of mistake in contracts. A study in Anglo-American law, with reference to Jewish law  Dissertation Columbia University 1957, 2 + 143 p.  

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > אונס

 מחברכותרתספרביקורת
164.אורנשטין, אהרן עסקה שנעשתה באונס על פי המשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשנה 113 ע'  
165.איזירר, חגי "אונסא דנפשיה" בממונות, בעונשין ובגיטין שורת הדין ה תשנט עמ' רצח-שטו  
166.איזנשטיין, אברהם חיים בסוגיא דרמב"ח (כתובות יח:) עדות, קובץ תורני, גל' יט מנחם אב תשנה עמ' כה-כט  
167.אלבק, שלום האונס בדיני הממונות בתלמוד סיני כרך עג תשלג עמ' ו-יז  
168.אנציקלופדיה מקראית אנס כרך א עמ' 460-450  
169.אנציקלופדיה תלמודית אונס כרך א עמ' קסב-קסח (שמו-שס במהדו' ב)  
170.אנציקלופדיה תלמודית גלוי מלתא בעלמא [במודעה] כרך ו עמ' צז-קו  
171.אנשין, שמואל מאיר בדין אונס בקיום התנאי משנת ירושלים תשסג עמ' ק-קיב  
172.אפשטיין, א"י זיידל כפיה ורצון [במקום שכופים על אחד משני דברים] הפרדס שנה טו חוב' ה אב תשא עמ' 14-15  
173.אפשטיין, זרח בענין תלוהו וזבין שערי ציון שנה ב תרפב חוב' ה-ו דף ב; חוב' ז-ח דף ב-ג  
174.אפשטיין, זרח מסירת מודעה (תמצית הרצאה) המשפט העברי א תרפו עמ' 188-187  
175.אריאל, יועזר פיגורים בביצוע חוזים כתוצאה מ"סגר" תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 28-55  
176.אריאל, יועזר ביטול מודעות בשעת הגירושין תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 396-406  
177.אשכנזי, אברהם בענין בן הנושא ונותן בנכסי אביו ספר זכרון ע"ש הרב עמרם בלוי, מנחת ירושלים, ירושלים תשם עמ' כד-לז  
178.בארי, אברהם תקנות גאונים בביטול מודעה ממזרח וממערב ג תשמא עמ' 44-7  
179.בלייך, אברהם יהושע השל בסוגיא דקידושין בע"כ והמסתעף בית אהרן וישראל גל' קיג סיון-תמוז תשסד עמ' כט-לו  
180.בן שמעון, שלמה הסכמה בערכאות דינה ככפיה בית הלל גל' ל כסלו תשסח עמ' מ-מב  
181.בן שמעון, שלמה הסכמה בערכאות דינה ככפיה בית הלל גל' ל כסלו תשסח עמ' מ-מב  
182.בן-זמרה, אליהו צ' גדרי אונס מידי אדם: 'אונסא דאחריני' במשפט העברי סיני כרך פז תשם עמ' רלח-רע  
183.גוטמן, יחיאל מיכל אונס מפתח התלמוד כרך ב עמ' 122-112  
184.גוטפרב, שלמה זלמן בגדר פטור אונס בתורה משנת ירושלים תשסג עמ' קצז-רג  
185.גולדברג, חיים בדין כפיה בגיטין קידושין מכר ומתנה בנתיבות ים יא תשם עמ' פג-צ  
186.גולדברג, חנוך דב בענין אונס בתנאי עלון שבות שנה ה גל' כ ר"ח אדר תשלד עמ' 17-4  
187.גולדברג, משה בנימין בענין אגב אונסיה גמר ומקני הפרדס שנה נ חוב' ד כסלו תשלו עמ' 21-20; חוב' ח אייר תשלו עמ' 16-17   
188.גולדויכט, מאיר תליוהו וזבין זביניה זביני בלכתך בדרך, בין המצרים תשלו עמ' 33-29  
189.גורביץ, אברהם בדין גלוי דעתא בגיטא ובדין מודעא בגיטא ומתנתא מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רנד-רסא  
190.גשטטנר, נתן בדינו של האגודה שאם נאנס ביום האחרון לא נקרא אונס פרי חיים ג תשסב עמ' קצד-רא  
191.הופפר, שמואל בענין אונס בתנאי (ביאור השיטות) אור המזרח כרך לה תשמז עמ' 133-121  
192.הירשפרונג, שלום בדין תליוהו וזבין ובגדרי דעת בקנינים בית אהרן וישראל גל' מד כסלו-טבת תשנג עמ' כג-לד  
193.ויגודה, מיכאל ארץ ארבע מאות שקל ביני ובינך מה היא? - על העושק בדיני חוזים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 97 חיי שרה תשסג 4 עמ'  
194.וינרוט, אברהם מקח כפוי מגל יא תשנה עמ' 187-201  
195.ורהפטיג, שילם תקפו של הסכם כפוי סיני כרך סז תשל עמ' קעד-קעט; הסכם כפוי. משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות. במשפט העברי חוב' כ ירושלים תשלב 18 עמ'  
196.זילבר, ליאור אונס בגיטין פרי עץ הגן ג תשסב עמ' 71-85  
197.חרל"פ, יחיאל מיכל בענין תליוהו וזבין תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' קעז-קצד  
198.טוב, נחום בענין מסירת מודעה לביטול שטר ובדיני מתנה, התחיבות ואונס קובץ בית אהרן וישראל גל' קלב אב-אלול תשסז עמ' כא-כו  
199.כהן, אפרים בעל שסחט את אשתו קודם גט אור תורה שנה לז תשסה עמ' עג-פא  
200.כהנא, ידידיה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חמדת הארץ א תשס"א עמ' 138-152  
201.ליכטנשטיין, קלמן בענין תלוהו וזבין תלוהו וקני הפרדס שנה לו חוב' ג כסלו תשכב עמ' 23-26  
202.מובשוביץ, שלמה בענין תליוה וקדיש מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' ריד-ריט  
203.נקש, יעקב מתנה מחמת בושה מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 42- 35  
204.סופר, יוחנן בענין קידושין בע"כ (ב"ב מח, ב ) מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' עו-פ  
205.פורת, בנימין החוזה הכפוי ועקרון הצדק החוזי; עיון משפטי-פילוסופי בסוגיית תליוהו וזבין דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 49-110  
206.פכטר, עדו שם חמסן ומכירה באונס (ב"ב מז, ב; מח, א) מעליות כז-כח תשסח עמ' 30-41  
207.פריימן, אברהם חיים אנס האנציקלופדיה העברית כרך ד עמ' 605-603  
208.צור, יהודה אונסא דנפשיה במתנה אבני משפט יא תשסט עמ' 146-160  
209.קבלן, חנן אם מותרת שבועת שקר במקום אונס ויען שמואל ט תשסו עמ' שיח-שכו  
210.קגן, יהודה ליב הלכות גרים [דיון בעניין תליוהו הבין] הפרדס שנה ב חוב' ג סיון תשו עמ' 33-30  
211.רבינוביץ, יצחק שיעור בענין תליוהו וזבין הצבי ישראל, לזכר הרב צ"פ פראנק, ירושלים תשלא עמ' קיב-קיח  
212.רימון, יוסף צבי שיטת הרמב"ם ב"אגב אונסיה גמר ומקנה" בקידושין בעל כורחו עלון שבות גל' 123 כסלו תשמ"ט עמ' 54-66  
213.רקובר, נחום (עורך) דיני חוזים - כפייה ועושק סדנאות במשפט העברי, קובץ רביעי, ירושלים תשמז עמ' 118-95  
214.שוחטמן, אליאב לתקנתם של הסכמי גירושין [תוקפם כשהם מלווים בשבועה, והאם גירושין מחמת שבועה נחשבים לגירושי אונס?] שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 455-477  
215.שעיו, רחמים  מתנה מחמת אונס או בושה  קול התורה גל' מח ניסן תשס עמ' שא-שג  
216.שקופ, שמעון יהודה סוגיא דמסירת מודעה בנדר ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תלה-תלט  
217.שקופ, שמעון יהודה סוגיא דנדרי אונסין וענין תנאי וטעות ויש טענת אונס ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תלט-תמד  
218. Cohen, Heinrich  Das j?dische Notrecht  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 9 (1922), p. 272-299  
219. Cohn, Marcus  Notzucht  J?disches Lexikon 4, p. 529 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 157  
220. Cohn, Marcus  Oness  J?disches Lexikon 4, p. 572-575 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 27-29  
221. Daube, David  Covenanting under duress  Irish Jurist 2 (1967), p. 352-359*  
222. Dembitz, Lewis N.  Duress (אונס)  Jewish Encyclopedia 5, p. 18  
223. Enciclopedia Judaica Castellana  Compulsion  Vol. 3, p. 110  
224. Higger, Michael  Intention in talmudic law  Dissertation N.Y. 1927, 65 p. = Studies in Jewish Jurisprudence 1 (1971), p. 235-293.   
225. Shilo, Shmuel  Ones אנס  Encyclopedia Judaica 12, p. 1397-1402 = Principles of Jewish law, p. 178-183  
226.תומר, אמי בדין מסירת מודעא מעליות עלון ד תשמג עמ' 37-33   

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > דברים שבלב

 מחברכותרתספרביקורת
227.אנציקלופדיה תלמודית דברים שבלב כרך ז עמ' קע-קפו  
228.בלקין, שמואל בענין ידות נדרים ודברים שבלב וחילוקים בין עניני איסור וממון הפרדס שנה לח חוב' ט סיון תשכד עמ' 10-12  
229.ברקוביץ, מאיר על מחילה בלב, שתיקה והקמה אבני משפט י תשסט עמ' 193-208  
230.דז'ימטרובסקי, ישראל בענין דברים שבלב שערי תורה קובץ א תמוז תשיט עמ' לא-לה  
231.הלוי, הלל יצחק מחילת חוב בלב אם מועילה משפטי הלוי ג, בני ברק תשסא עמ' קפב-קצט  
232.ורהפטיג, איתמר 'דברים שבלב' וטעות בהלכה דיני ישראל כרך ג תשלב עמ' 206-191  
233.חזן, אליהו דברים שבלב הפרדס שנה נב חוב' ח אייר תשלח עמ' 7-5  
234.פולייב, משה אהרן בדין דברים שבלב המאור שנה ו חוב' א תשרי תשטו עמ' 8-10  
235.פרנקל, יצחק ידידיה בענין דברים שבלב כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' א-ג  
236.קופמן, אילן דברים שבלב אינם דברים אבני משפט ו תשסו עמ' 167-192  
237.רבקין, שלום בענין דברים שבלב הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 135-132  
238.רוזנטל, אליהו דוד בדין אומדנא הבאה לבטל קנין ודין דברים שבלב קובץ חדושי תורה ב ניסן תשמט עמ' 95-103  
239.ריבקין, שלום בענין דברים שבלב הפרדס שנה כז חוב' ב חשון תשיג עמ' 16-19; הדרום חוב' ב ניסן תשיז עמ' 29-21  
240.שמואלביץ, חיים קונטרס בענין כונה ורצון (א דברים שבלב. ב. טעות וחזרה תוך כדי דיבור). ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' קסא-קעג   

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > דרכי קניין

 מחברכותרתספרביקורת
241.פיק, שלמה זאב בסוגיה דהכישה במקל (ב"מ צט, א) אבני משפט יא תשסט עמ' 161-187  
242.שטינברג, יצחק דרכי יצירת התחייבויות והסכמים חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 15-27  
243. Cohen, Boaz  An essay on possession in Jewish law  Proceedings, American Academy for Jewish Research 6 (1934-35), p. 123-137 (also publ. separately) = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 457-471  
244. Cohen, Boaz  Traditio Clavium in Jewish and Roman law  Memorial vol. P. Koschaker, vol. 1, 1954, p. 573-593  
245. Cohen, Boaz  Concerning Jewish and Roman law: 'Specificatio' in Jewish and Roman law  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 5 (1958), p. 225-290 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 472-537  
246. Dembitz, Lewis N.  Barter  Jewish Encyclopedia 2, p. 546  
247. Encyclopedia Talmudica  Adjunctive acquisition אגב  Vol. 1, p. 153-163  
248. Encyclopedia Talmudica  Airspace אויר  Vol. 1, p. 332-335  
249. Encyclopedia Talmudica  Areas through which an object passes אויר שאין סופו לנוח Vol. 1, p. 340-342  
250. Encyclopedia Talmudica  Four cubits (A) - a mode of acquisition ארבע אמות (א)  Vol. 2, p. 629-635  
251. Goldmann, Felix  Eigentumserwerb durch Spezifikation im j?dischen Rechte  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 22 (1909), p. 232-284  
252. Leibowitz, G.  Kinjan agab, die Geschichte einer juristischen Fiktion  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 16 (1929), p. 267-276  
253. Price, Julius Joseph  The laws of barter and sale according to Talmud  Toronto 1915, 16 p.  
254. Zeitlin, Solomon  Studies in talmudic jurisprudence: Possession, pignus and hypothec  Jewish Quarterly Review, N.S. 60 (1969-70), p. 89-111 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 170-192  

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > דרכי קניין > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
255.אדלר, ירוחם פישל דרכי הקנינים במכירת בכורות וחמץ חומת משפט כרך א ניסן תשמו עמ' נד-עו  
256.אדרעי, אריה מתנה "מהיום ולאחר מיתה" שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 1-24  
257.אורטנר, נתן גדר קניית והעברת בעלות במכירת רכבים בית הלל גל' יח אייר תשסד עמ' כג-לב. שיטפנהולץ, יחזקאל, שם גל' כ אלול תשסד עמ' קלא-קלג  
258.איטח, יהודה נתיב יושר (הלכות מקח וממכר) ירושלים תשנב שלט עמ'  
259.אלבק, שלום תולדות דרכי הקנין בתלמוד בר-אילן ט תשלב עמ' 278-249  
260.אנגלמן, ליאור בביאור מערכת קניני הבהמה ע"פ סוגיית רכוב ומנהיג מאורות אמנה א תשנז עמ' 76-83  
261.בן יעקב, צבי יהודה בפעולות הקנינים שורת הדין ח תשסג עמ' קכא-קמ  
262.בן-פזי, ישעיהו השתלשלות הלכתית בדרכי הקנין בקרקעות במקורות תנאיים ואמוראיים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 369 עמ'  
263.בצלאל, שמואל בענין רכוב קונה בשיטת רש"י והרמב"ם מקבציאל גל' יז אדר תשנא-אב תשנב עמ' צט-קב  
264.בראונשטין, משה צבי בענין כלב רץ אחריה גבורת יעקב בני ברק תשס"ד עמ' יז-יט  
265.ברמן, י' על תולדות הקנין (תמצית הרצאה) המשפט העברי א תרפו עמ' 189-188  
266.גולדברג, זלמן נחמיה בענין אמירה בקידושין וקנינים דעת משה קובץ ה אייר תשמב עמ' מה-נג  
267.גורביץ, אברהם ענפי ארז; קונטרס בגדרי הקניינים ירושלים תשלז פז עמ'  
268.גטינגר, ישראל קנית כלים הפרדס שנה מח חוב' ז ניסן תשלד עמ' 26-24; חוב' ח אייר תשלד עמ' 23-22  
269.דיכובסקי, שלמה האינטרנט בהלכה שערי צדק ג תשסב עמ' 179-192  
270.הירשביין, בנימין באופני קניית מטלטלין מן התורה מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' שד-שז  
271.הירשפרונג, שלום בדין תליוהו וזבין ובגדרי דעת בקנינים בית אהרן וישראל גל' מד כסלו-טבת תשנג עמ' כג-לד  
272.הררי, צבי דעת קונה במעשה הקנין בית יצחק כרך כא תשמט עמ' 336-345  
273.הרשלר, יהודה בסוגיא דמכירי כהונה הדרום חוב' מה תשרי תשלח עמ' 47-44  
274.וייס, אברהם הצעת החומר במסכת קידושין, משנה ותוספתא ובירור הבעיות הכרוכות בפרק הקנינים חורב כרך יב תשיז עמ' 70-148  
275.וייס, אשר קונטרס מנחת יושר (לקט שאלות ותשובות בגדרי הקנינים והלכותיהם) ירושלים תשסד קלא ע'  
276.וייס, אשר יסודות הקנינים דברי משפט ד תשנח עמ' רעח-רפח  
277.ויס, אשר זליג ביאור גדר מכירי כהונה מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' לח עמ' רמז-רנ  
278.ויס, אשר זעליג מנחת אשר - לקט שיעורים ותשובות בגדרי הקניינים והלכותיהם ירושלים תשסד קלא עמ'  
279.ורהפטיג, איתמר קניין בשומרים ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר ראשון] הלכה ומנהג, משפט עברי, ירושלים תשמה עמ' רפא-רצה  
280.חזן, אליהו בעניני קנינים הפרדס שנה נ חוב' ח אייר תשלו עמ' 10-8  
281.טוביאס, משה מרדכי קנינים שונים במכירת חמץ אוריתא גל' 10 ניסן תשמא עמ' מד-מה  
282.כהן, אברהם בענין קניינים בגט בית התלמוד ספר א ירושלים תשכה עמ' קד-קט  
283.כהן, אברהם ישעיה בגדר דרכי הקנינים המאיר ט תשנח עמ' רסב-רעה  
284.כהן, שמעון כל המטלטלין קונים זה את זה מוריה שנה ז גל' יא-יב אדר א תשלח עמ' נב-נג  
285.לויטן, אשר ניסן בדין עדי מסירה כרתי ובדין קנין המועיל וקנין שאינו מועיל הפרדס שנה יד חוב' ח חשון תשא עמ' 11-13  
286.סנהדראי, ישראל דרכי קנין בקידושין סיני כרך סה תשכט עמ' רצה-שט; ספר סנהדראי, ת"א תשלב עמ' 231-205  
287.פופקא, ראובן דרכי הקנינים הפרדס שנה י חוב' ו אלול תרצו עמ' 20-18  
288.פלדמן, דניאל צבי בדין מכרי כהונה קול צבי ב תשס עמ' 291-305  
289.פלדמן, שמואל קני את וחמור שערי צדק א תשס עמ' 155-167  
290.פסל, אברהם אליהו המשפט העברי. קניה והקנאה עפ"י התלמוד והפוסקים, חוב' א ראססיין תרפב 42 עמ'  
291.פרנצוס, ישראל קנין 'מהיום ולאחר מיתה' במשפט העברי דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קלג-קמ  
292.קגן, מאיר גציל אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט הפרדס שנה נב חוב' ו אדר א-ב תשלח עמ' 15-12  
293.קונשטט, אלחנן מהות קנין וחליפין מבקשי תורה גל' יג טבת תשנה עמ' נג-נד  
294.קמאי, אליהו ברוך בגדרי דעת האשה בקנינים, ובדין כונת קנין ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שפ-שפה  
295.רוזנברג, גרשון בדין רכוב ומנהיג כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 65-52  
296.רוזנברג, שריאל מכירת קרקע בלא שטר דבר למשפט, הלכות מכירה, א, בני ברק תשמז עמ' ח-כא  
297.רוטמן, יעקב יסוד הקנינים גברא וחפצא אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תקסו-תקעא  
298.שולמן, אשר מאיר בענין קנין הגט מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' נט-ס  
299.שמידל, אברהם על צדי הדף: הערות והארות למסכת קידושין; שטר וקנין משיכה אוצר הספרות שנה ב תרמח מדור דברי תורה וחכמה עמ' 1-12  
300.שמשוני, צבי קנין גוי במטלטלין - ביאור שיטת הרמב"ם מעלי עשור (מעליות י), מעלה אדומים תשמח עמ' 151-134   
301.שמשוני, צבי קנייני קרקעות מעליות יג תשנג עמ' 7-14  

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > דרכי קניין > קניין כסף

 מחברכותרתספרביקורת
302.אוושנקה, אברהם דב קונטרס שוה כסף ככסף נטעי נעמנים תשסב עמ' תסט-תצה  
303.באראן, אשר קלמן בענין קדושי כסף מוריה שנה יב גל' ז-ט חשון תשמד עמ' קלא-קלו  
304.בוסל, יעקב בענין מלוה וקנין כסף נטעי נעמנים תשסב עמ' תקי-תקיד  
305.בורודיאנסקי, אפרים כסף בעבד כנעני בקנינו ובקנין עצמו ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תצג-תצח  
306.בלאך, אברהם יצחק בענין קנין כסף מוריה שנה יב גל' ז-ט חשון תשמד עמ' קכה-קכח  
307.בלקין, שמואל בדין קנין שכירות מטלטלין בכסף הפרדס שנה לט חוב' ב חשון תשכה עמ' 15-12  
308.בן גיגי, שמעון בחילוק קנין כסף מחליפין לקידושין מקבציאל גל' לה תשרי תשסט עמ' רבה-רסט  
309.בן-יעקב, צבי יהודה חזרה ממקח שנקח באמצעות כרטיס אשראי [כרטיס אשראי כקנין כסף] תחומין יז (תשנז) 272-284  
310.ברוין, ישראל יהודה בסוגיא דמעות קונות המאור שנה ט קונ' י אלול תשיח עמ' 20-21  
311.ברור, א"ז בענין מעות קונות ספר זכרון להרב חמ"י שניידר, לונדון תשיז עמ' 87-88  
312.ברזל, חיים בענין להקנות מעות ומטלטלין בחליפין קול תורה שנה כג תשכט חוב' ח-ט עמ' ט-יא  
313.גרינבוים, ישראל יודא אליעזר בקנין כסף אי מטעם שיווי או מטעם קנין זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' רח-ריב  
314.הלברשטאם, משה בעניני קנין כסף מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' צא-צד  
315.הלוי, הלל יצחק קניה בשיק שלא נפרע, מעמדו של שיק לקנין כסף משפטי הלוי ג, בני ברק תשסא עמ' קכה-קמג  
316.הרצברג, אהרן אוריאל בגדרי ביטול קנין מעות והמסתעף דרכי הוראה ג ניסן תשסה עמ' רה-רטו  
317.ווידרקר, ישראל יוסף בסוגיא דדבר תורה מעות קונות קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' קלג-קלז  
318.ויס, אשר זליג בענין כסף קנין וכסף קידושין מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' כו עמ' קסז-קעו  
319.וקסלר, יעקב מהותו של קנין כסף בקידושי אשה אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 73-68  
320.חנניה, אשר במי שמכר קרקע בכסף בלבד וחוזר בו האם צריך לקבל עליו מי שפרע ובאיסור דמחוסרי אמנה מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שפה-שצא  
321.חשאי, אברהם בענין דבר תורה מעות קונות אור תורה שנה לז תשסה עמ' תרצג-תרצה  
322.כהן, אברהם קונטרס בגדר קניין כסף במכר וקידושין אפריון חוב' ו אב-אלול תשכח עמ' עו-עט; חוב' ז תשון-כסלו תשכט עמ' נו-ס  
323.כהן, מאיר כסף לאחר ל' בקידושין ובמכר אבני משפט ט תשסח עמ' 177-186  
324.לויבר, פנחס נתן נפתלי גדרי קנין כסף, חליפין, קנין סודר זרע יעקב יט אלול תשסב עמ' ריב-ריח  
325.לוינסון, יוסף פנחס בדין קנין מטבע הפרדס שנה כג חוב' ד טבת תשט עמ' 25-23  
326.לוינסון, יוסף פנחס בדין שוה כסף ככסף הפרדס שנה מ חוב' ט סיון תשכו עמ' 19-20  
327.מדניק, חיים בענין קנין כסף הפרדס שנה יא חוב' ה אב תרצז עמ' 14-12  
328.מובשוביץ, שלמה בענין כסף קנין וכסף שיווי בקידושין מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' רסו-רסט  
329.נטולוביץ, בנימין בדין פדיון הבן בשוה כסף ספר היובל לישראל אלפנביין, ירושלים תשכג עמ' קצו-ר  
330.נימן, יהודה אריה בדין קניין כסף בכורים א תשנח עמ' קפו-רב  
331.עזרין, יודא אריה בדין מעות קונות המאור שנה טז קונ' ב כסלו תשכה עמ' 11-10; קונ' ג טבת-שבט תשכה עמ' 19-22  
332.פוליציק, שלמה בדין קנין מעות הפרדס שנה יז חוב' ד תמוז תשג עמ' 15-14  
333.פוקסברומר, נתן בענין קנין כסף בקרקע ובמטלטלין וקידושי אשה חומת משפט כרך א ניסן תשמו עמ' קיד-קטז  
334.פינסון, אריה סיכום יסודות קנין כסף במישור דאורייתא עלון שבות גל' 90 תשרי תשמב עמ' 36-31  
335.פרידמן, אהרן קנין מעות במקום מצוה בלכתך בדרך חורף תשסג עמ' 37-43  
336.פרילשטיין, חיים נח בענין מעות קונות ציון לנפש, לזכר הרב ח"נ פרילשטיין, ירושלים תשט עמ' סה-סח  
337.פרנקל, משה ביסוד קניין כסף קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' שג-שה  
338.קגן, ישראל מאיר ענין שוה כסף ככסף קבץ זכרון, לר' דוד שלמה קוסובסקי-שחור, ת"א תשלא עמ' צב-צז  
339.קמאי, אליהו ברוך בענין אי מלוה חשיב כסף בקנינים, ובדין אומן קונה בשבח כלי ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שפה-שפז  
340.קפלן, חיים מעות ומשיכה ומלוה קונה נר מערבי ניו-יורק כרך א תרפד עמ' 42-47  
341.קפלן, חיים יצחק חליפין ופחות משווה פרוטה באשה ובקרקע מוריה שנה טז גל' ג-ד אייר תשמח עמ' צב-צו  
342.רוזטל, מרדכי ביאור קידושי כסף באישה בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שצ-שצג  
343.שמואלביץ, רפאל אלתר בדין חליפין וכסף בשחרור ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שסח-שעב   

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > דרכי קניין > חזקה

 מחברכותרתספרביקורת
344.אורליאן, מאיר קנין חזקה "נעל גדר ופרץ" בלכתך בדרך כג קיץ תשסה עמ' 21-29  
345.אטלס, שמואל קנין כיבוש נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 75-66  
346.אנציקלופדיה תלמודית חזקה - בתורת קנין כרך יג עמ' תסה-תקו  
347.אקרמן, מנחם בגדרי קניין וחזקת מקרקעין בהלכה ובמחשבה קובץ חדושי תורה ד קיץ תשסג עמ' 52-47  
348.גבאי, יוחנן קנין חזקה שלא בגוף הקרקע אבני משפט י תשסט עמ' 241-251  
349.ויס, אשר זליג חזקת כיבוש מלחמה מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' לח עמ' נ עמ' שלג-שלח  
350.טרגין, משה קניין חזקה עלון שבות גל' 159 אב תשסא עמ' 25-47  
351.ליכטנשטיין, ישראל יעקב שאלה: האם קראוון נקנה בקנין חזקה?  שערי צדק א תשס עמ' 104-107  
352.סלומון, דוד עקיבא בענין קנין חזקה בית יצחק כרך כט תשנז עמ' 351-364  
353.קצב, מיכאל פעולת כבוש הארץ בקדושתה למצוות, ובגדרי קנין כבוש מלחמה מספרא לסיפא עלון 25 תמוז תשמו עמ' 32-28   
354.קרפנשפרונג, מרדכי בענין נעילת דלת לקנין חזקה הפרדס שנה לב חוב' ד טבת תשיח עמ' 21-19  
355.רוזנפלד, אהרן יוסף בענין חזקה של נעל, פרץ וגדר זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' כג-כח  

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > דרכי קניין > משיכה

 מחברכותרתספרביקורת
356.אברמסקי, יחזקאל בענין קנין משיכה קול תורה שנה יג תשיט חוב' ד עמ' ג-ו  
357.אדלר, יצחק הגדרת קנין משיכה כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 40-34  
358.איטח, יהודה בענין המחייב בשומרים ותקנו משיכה בשומרים מקבציאל גל' יב תשרי-שבט תשמח עמ' קי-קיח  
359.בוגץ', יהודה ליב קנין משיכה הדרום חוב' מח ניסן תשלט עמ' 48-38  
360.בלטר, חיים בענין תקנת משיכה בלקוחות עלון שבות גל' 90 תשרי תשמב עמ' 45-37  
361.ברוורמן, שלמה בגדר קנין משיכה בעבד כנעני ובגדר קנין הגבה ובענין המגביה מציאה לחברו אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תעא-תפו  
362.גורביץ, אריה זאב קנין משיכה וחצר בגניבה וגזילה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תקלח-תקמא  
363.דהן, דוד בדין האומר לחבירו משוך ותקנה וכו' או משוך לקנותו, ועוד מקבציאל גל' ב חשון תשמה עמ' פט-צה; גל' ג כסלו תשמה עמ' פא-פה   
364.דימנטמן, משה חיים גדרי קנין משיכה אבני משפט ג תשסד עמ' 9-13  
365.הוכברג, גדליה מאיר גדרי קנין משיכה וקנין הגבהה בית יצחק כרך כג תשנא עמ' 331-348  
366.הרבסמן, חננאל הגדרת קנין מסירה בית יצחק כרך כח תשנו עמ' 334-339  
367.כהן, שמעון משיכה מרשות הרבים לסימטא יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' רו-רז  
368.מונדרי, יוסף חיים צבי דין תפיסה פחות משלשה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' ר-רז  
369.רוטמן, הלל באור חדש בסוגיא של רכוב ומנהיג בדעת רש"י ותו"ס והראשונים אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' רמג-רסב  
370.שמשוני, צבי משיכה ברשות הרבים מעליות יא תשנא עמ' 161-167  

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > דרכי קניין > הגבהה

 מחברכותרתספרביקורת
371.אלטוסקי, חיים דוד בדין המגביה מציאה לחבידו ותופס לבע"ח הפרדס שנה לט חוב' ז ניסן תשכה עמ' 22-24  
372.אנציקלופדיה תלמודית הגבהה כרך ח עמ' קנה-קסו  
373.בלוך, אליהו מאיר בענין המגביה מציאה לחבירו הפרדס שנה יח חוב' י טבת תשה עמ' 22-26  
374.ברוורמן, שלמה בגדר קנין משיכה בעבד כנעני ובגדר קנין הגבה ובענין המגביה מציאה לחברו אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תעא-תפו  
375.הוכברג, גדליה מאיר גדרי קנין משיכה וקנין הגבהה בית יצחק כרך כג תשנא עמ' 331-348  
376.חזן, אליהו בדין הגבהה הפרדס שנה ל חוב' יא אב תשטז עמ' 12-10  
377.פרילשטיין, חיים נח בדין המגביה מציאה לחברו ציון לנפש, לזכר הרב ח"נ פרילשטיין, ירושלים תשט עמ' ס-סג  
378.רוגוזניצקי, משה אליהו בענין הבטה בהפקר ספר הזכרון להרב חמ''י שניידר, לונדון תשיז עמ' 48-50  
379.שטרייכר, בנימין בענין מגביה מציאה לחברו אפיקי נחלים א תשכח עמ' 35-40  
380.שכטר, צבי בענין חרש ופקח שהגביהו בית יצחק שנה י תשכא עמ' 116-108  

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > דרכי קניין > חצר. רשות. יד. 'ארבע אמות'

 מחברכותרתספרביקורת
381.אלבוים, אברהם צבי חצר שאינה משתמרת ודעת אחרת מקנה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלד כסלו-טבת תשסח עמ' ל-לג  
382.אלבק, שלום רשותו של אדם במשפט התלמודי סיני כרך סב תשכח עמ' רכט-רסא  
383.אמינוף, יצחק בענין 'יד בן כיד אביו' בכורים חוב' א ניסן תשך עמ' 19-18  
384.אמסלם, חיים בדין חצרו ומתנתו באים באחד אור תורה שנה כז תשנה עמ' שנח-שסב  
385.אנציקלופדיה תלמודית חצר כרך יז עמ' קלח-רפו  
386.אנציקלופדיה תלמודית אויר [אויר חצר, אויר ארבע אמות] כרך א עמ' קכא-קכב (עמ' רס-רסג במהדו' ב)  
387.אנציקלופדיה תלמודית אויר שאין סופו לנוח כרך א עמ' קכד (עמ' רסו-רסז במהדו' ב)  
388.אנציקלופדיה תלמודית ארבע אמות כרך ב עמ' קנג-קנו  
389.בורנשטיין, ש' קנין חצר ילקוט חידושים, ירושלים תשיח עמ' ז-ט  
390.בלוך, יוסף ליב בענין פועל [בדין יד פועל כיד בעה"ב] מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' לד-לח   
391.בלום, אלי קניין חצר עלון שבות גל' 129 סיון תש"ן עמ' 18-29  
392.בלייך, יהודה דוד בענין קנין חצר בית יצחק תשיז עמ' 71-74; הנאמן שנה כב תשלא גל' מב עמ' 9-11  
393.בליך, אברהם יהושע בענין קניין חצר בית אהרן וישראל גל' נה תשרי-חשון תשנה עמ' נו-נט  
394.בן-יעקב, צבי יהודה בדין חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו סיני כרך קיד תשנד עמ' סו-עא  
395.ברונזניק, נחום מאיר לישוב שיטת הש"ך בקנין חצר אידנו, לזכר הרב ד' רבל, ניו-יורק תשב עמ' 102-99  
396.ברנד, יצחק בספק הגמ' בכליו של הלוקח ברשות מוכר בית אהרן וישראל גל' קיג סיון-תמוז תשסד עמ' סב-ע?  
397.ברקוביץ, אהרן זכריה אופן הקניין בארבעת המינים (בסוגיא אי קנין דרבנן מהני לדאוריתא וסוגיא דקנין יד וקנין חצר) בית אהרן וישראל גל' קטו תשרי-חשון תשסה עמ' סב-סט  
398.ברקוביץ, מאיר חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו מגל יג תשסב עמ' 43-54  
399.גוטמן, יחיאל מיכל אמה [ארבע אמות] מפתח התלמוד כרך ג חלק א עמ' 162-158  
400.גולדמינצר, יעקב בענין חצר מהלכת לא קנה זרע יעקב גל' ה טבת תשנו עמ' קכה-קלא  
401.גורביץ, אריה זאב קנין משיכה וחצר בגניבה וגזילה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תקלח-תקמא  
402.גרשוני, אריאל מדד והניח על גבי סימטא אורות עציון כט תמוז תשנח עמ' 93-96  
403.דויטש, מרדכי קנין ד' אמות בשביל להקנות לאחר פעמי יעקב נב ניסן תשסג עמ' כז-לא  
404.דייטש, מתתיהו מגרש המוגן על ידי מצלמות אלקטרוניות אם דינו כ"חצר המשתמרת" עטרת שלמה י תשסה עמ' פט-צח  
405.וולנשטיין, דוד קנין חצר בחצר השכורה אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תקיב-תקיט  
406.וולנשטיין, דוד בדעת אחרת מקנה לענין חצר אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תרט-תריב  
407.חדש, יוסף קנין ד אמות אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' שנה-שנז  
408.חפוטא, חיים בדין ד אמות בכורים חוב' א ניסן תשך עמ' 17-15  
409.חפוטא, חיים בדיני חצר המשתמרת בכורים חוב' יא תשל עמ' כח-לג  
410.טמסטיט, אהרן בגדרי קנין חצר המאיר ח תשנ עמ' קצט-רה  
411.כהנאוו, אלעזר בענין קנין חצר באבידת ישראל ואבידת עכו"ם המתיבתא אייר תשמה עמ' קיא-קכב   
412.לאו, דוד הפקעת קידושין למפרע בימינו [גדר קנין ארבע אמות] תחומין יז (תשנז) 255-257   
413.לורנץ, שמואל היחס בין האדם לחצרו בקניין חצר עלון שבות גל' 129 סיון תש"ן עמ' 30-47  
414.מדניק, חיים בענין שליח וחצר הפרדס שנה ט חוב' יא שבט תרצו עמ' 14-16  
415.מילר, חיים אליעזר חצר המשתמרת ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 231-222  
416.מישקובסקי, אליהו בענין חצר מוריה שנה ג גל' א-ב ניסן-אייר תשלא עמ' כד-כט  
417.מלצר, שמריה בדין חצר מטעם שליחות הפרדס שנה מ חוב' ט סיון תשכו עמ' 27-29  
418.מנדלסון, ברוך פסח בסוגיא דמינטר כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תמג-תנ  
419.סימון, איתמר שתי גישות יסודיות בקניין כלים עלון שבות גל' 120 שבט תשמח עמ' 36-27   
420.פינסקי, ישראל שלמה בענין קנין חצר בגירושי אשה הפרדס שנה סא חוב' ו אדר תשמז עמ' 23-20  
421.פיק, שלמה זאב קנין חצר בחצר שכורה אבני משפט ב תשסג עמ' 201-193  
422.פנוש, אבנר ביאור שיטת הירושלמי בקנין ד' אמות בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תמד -תמו  
423.פריד, שמואל צבי בדין קנין חצר וד' אמות בבית הכנסת מאור החיים קובץ ה אלול תשמג עמ' סב-פא   
424.פריימן, יעקב בענין קנין ד' אמות חומת משפט כרך א ניסן תשמו עמ' קה-קיא  
425.פריימן, מרדכי; מנצור, אביחיל קניין ארבע אמות עלון שבות גל' 152 חשון תשנט עמ' 117-132  
426.פרל, אהרן בענין קנין ד' אמות הסופר [שנה א] גל' ו סיון תשמד עמ' כג-כח  
427.צויבל, יחזקאל קנין חצר ויד אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' שעב-שעה  
428.ציון, עזריאל בדין קנין חצר בלא כוונה מקבציאל כד אדר א' תשנז עמ' קצא-קצו  
429.ציון, עזריאל קנין חצר בשכירות בית מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' שסה-שע  
430.קופמן, אילן ד' אמות בגט אבני משפט ד תשסה עמ' 103-118  
431.קופרברג, יהודה בקנין חצר מוריה שנה ה גל' ד חשון תשלד עמ' כג-כה  
432.קוק, אברהם יצחק קנין ארבע אמות ניצני ארץ חוב' ב אדר תשמה עמ' 17-9  
433.קליין, יצחק בענין קנין חצר בפקדון חומת משפט כרך א ניסן תשמו עמ' קיז-קיט  
434.קרויזר, נחמן בדין גדרי קניני חצר ומה נכנס בגדר תופס לבע"ח אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תכג-תכה  
435.ראטה, משה יחיאל בענין קנין חצר ושילוח הקן בבית הכנסת חומת משפט כרך א ניסן תשמו עמ' קכ-קלג  
436.רבינוביץ, יעקב יוחנן השואות בין המשפט העברי ובין המשפט האנגלי והאמריקאי בצרון כרך ד תשא עמ' 219-217  
437.רוזנטל, דוד צבי בשיטת הרשב"ם בענין כליו של לוקח ברשות מוכר קובץ בית אהרן וישראל גל' קלז סיון-תמוז תשסח עמ' מו-נו  
438.רוזנפלד, יוסף קנין חצר הפרדס שנה לד חוב' ט סיון תשך עמ' 56-54  
439.רייך, אהרן גוי שזכה שלא מדעתו בקניין חצר צהר טו תשסה עמ' רטו-ריט  
440.רקוב, יו"ט ליפמאן בענין קנין יד בגניבה ספר זכרון להרב חמ"י שניידר, לונדון תשיז עמ' 53-50  
441.שוורץ, יצחק בדיני קנייני חצר חומת משפט כרך א ניסן תשמו עמ' פז-קד   
442.שמרלר, אליהו שמואל כוונה ואמירה בקנין חצר וד"א כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' תעז-תפג  
443.שפירא, דוד שלמה מחקרים בתלמוד. (ב) בענין שליחות בחצר אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 21-26  
444.תפילנסקי, אברהם קרקע אם נקנית בקנין חצר אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' רלה-רלז  

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > דרכי קניין > 'קניין אגב'

 מחברכותרתספרביקורת
445.אברמסקי, יחזקאל הארות והערות בקנין אגב תבונה כרך יא תשיא עמ' ז-יג; הפרדס שנה כה חוב' א תשרי תשיא עמ' 1-6  
446.אנציקלופדיה תלמודית אגב כרך א עמ' נד-נח (עמ' קיז-קכה במהדו' ב)  
447.גוטמן, יחיאל מיכל אגב מפתח התלמוד כרך א עמ' 438-447  
448.גרינוולד, עמיחי עיקרון ההכללה בקניינים ממעיין מחולה גל' 7 תשרי תשנט עמ' 56-60  
449.דימנטמן, משה חיים קנין אגב (בממון ובגט) אבני משפט ח תשסח עמ' 17-22  
450.הלוי, יוסף הרצאה בשני דברים [(ב) קנין אגב] סיני כרך ח תשא עמ' קנ-קנג  
451.ורהפטיג, אושרי קניין אגב מישרים א תשסב עמ' 125-145  
452.כהן, שמעון בסוגיא דאיקני תורה אור תשסג עמ' יג-כב  
453.מינקוביץ, מאיר קנין אגב מחקרים במשפט התלמודי, ירושלים תשטז עמ' 144-125  
454.נויגרשל, צבי א' קנין אגב מתתיה, ספר העשור לישיבת בני עקיבא נתניה, תשלא עמ' 139-142  
455.סולוביצייק, משה הלוי בענין טלי גיטך וקנין אגב שערי תורה קובץ ה תשרי תשכא עמ' סו-סט  
456.צינוירט, דוד אריה בענין קנין לשכירות ע"י חליפין ואגב קרקע בית אהרן וישראל גל' קח אב-אלול תשסג עמ' יט-כו  
457.קגן, יהודה ליב הגדרת קנין אגב וקנינים בגט הפרדס שנה יז חוב' ו אלול תשג עמ' 24-23; חוב' י טבת תשד עמ' 35-37,  
458.קהן, יאיר טובת הנאה באגב חליפין עלון שבות גל' 101 ניסן תשמג עמ' 19-7   
459.שולמן, שמריה בענין קנין אגב ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 295-296  
460.שנדלר, מרדכי בקנין אגב קרקע קובץ זכרון ברוך, לזכרו של הרב ברוך רוזנברג, ירושלים תשסד עמ' רכז-רלה  

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > דרכי קניין > חליפין. קניין סודר

 מחברכותרתספרביקורת
461.אופיר, ליאור קידושין בקניין חליפין מעליות יג תשנג עמ' 60-72  
462.אמסטר, צבי בדין קנין חליפין בקידושין בית יצחק שנה ט תשך עמ' 86-87  
463.אנציקלופדיה תלמודית חליפין כרך טו עמ' תקסט-תריד  
464.אסקל, דוד בענין האם שאלה ושכירות נקנין בחליפין אור תורה שנה כב תשן עמ' תשו-תשיב  
465.ארנטל, יקותיאל יצחק; רוזנברג, משה אריה עיקרי הלכות קנין חליפין-סודר, ובשידוכים וחופה חומת משפט כרך א ניסן תשמו עמ' עז-פא  
466.בלוי, אהרן ישעיה בקנין סודר שערי תורה קובץ ב טבת תשך עמ' ד-ח  
467.בן גיגי, שמעון בחילוק קנין כסף מחליפין לקידושין מקבציאל גל' לה תשרי תשסט עמ' רבה-רסט  
468.בן-יעקב, צבי יהודה קנין סודר במינוי שליח למכירת חמץ סיני כרך קיג תשנד עמ' מ-מו  
469.גיל, יעקב מגילת רות, חוקיה ומנהגיה (גאולת קרקע, ייבום, שליפת נעל) ספר זר-כבוד, ירושלים תשכח עמ' 160-153  
470.דה-פריס, בנימין קנין סודר סיני כרך נ תשכב עמ' רלח-רמד; מחקרים בספרות התלמוד, ירושלים תשכח עמ' 171-165  
471.דיטשר, יוסף; קופינסקי, שלמה בעניני חליפין גבי קידושין בית יצחק שנה ט תשך עמ' 92-94  
472.ויס, אשר זליג בענין מכירת הבכורה, בגדרי קנין סיטומתא וחליפין ובדיני גרירה בקנינים מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' ל-לג עמ' ר-רכ  
473.זיק, אפרים קניין חליפין עלון שבות גל' 152 חשון תשנט עמ' 87-101  
474.טורנהיים, אהרן בצלאל קנין חליפין בקידושין בכורים ב תשנט עמ' תקסה-תקעג  
475.יפרח, שילה בסוגית קדושי אשה בחליפין מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' שלג-שלה  
476.כ"ץ, אליהו בענין אם צריך דוקא סודר של העדים בקנין של שטר הכתובה בית אהרן וישראל גל' קכא תשרי-חשון תשסו עמ' ס-סז  
477.כהן, מרדכי ד' קנין חליפין וסודר המשפט העברי קובץ ה תרצז עמ' 198-189  
478.לוי, מנחם קנין חליפין בעכו"ם האהל שנה יג תשכז עמ' לא-לג  
479.לויבר, פנחס נתן נפתלי גדרי קנין כסף, חליפין, קנין סודר זרע יעקב יט אלול תשסב עמ' ריב-ריח  
480.ליכטנשטיין, קלמן בירור שי' הראשונים בחליפין בקידושין הפרדס שנה מד תשל חוב' י עמ' 14-16; מה תשלא חוב' ו עמ' 23-26  
481.סיננסקי, צבי קנין חליפין בית יצחק כרך לג תשסא עמ' 155-175  
482.עידאן, דוד הקנה לחבירו קרקע בקנין סודר ולא ציין מקומה אור תורה שנה לג תשסא עמ' פח-צד  
483.פולק, אבי האם מטבע נקרא כלי בלכתך בדרך אדר תשנד עמ' 45-50  
484.פריזנד, אברהם יעקב בביאור הנפק"מ בין כסף לחליפין אסיפת חכמים (חסידי באיאן ביתר) א כסלו תשסב עמ' קפ-קפג  
485.צינוירט, דוד אריה בענין קנין לשכירות ע"י חליפין ואגב קרקע בית אהרן וישראל גל' קח אב-אלול תשסג עמ' יט-כו  
486.קהן, יאיר טובת הנאה באגב חליפין עלון שבות גל' 101 ניסן תשמג עמ' 19-7  
487.קוואדרט, יצחק אליהו בענין אינו נהנה בחליפין קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' קפה-קצא  
488.קונשטט, אלחנן מהות קנין וחליפין מבקשי תורה גל' יג טבת תשנה עמ' נג-נד  
489.קוק, שאול חנא 'כלי' ו'פרי' לעניין חליפין תלפיות שנה ב תשה-תשו עמ' 50-55; עיונים ומחקרים, ספר א ירושלים תשיט עמ' 187-183  
490.קלוגר, שלמה בדין קנין סודר בנכרי אבן ציון, ס' זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' רכב-רכד   
491.קליינמן, אפרים דו-מתכתיות בימיו של רבי - עיונים במשנת ה'זהב קונה את הכסף' ציון שנה לח תשלג עמ' 61-48  
492.קפלן, חיים יצחק חליפין ופחות משווה פרוטה באשה ובקרקע מוריה שנה טז גל' ג-ד אייר תשמח עמ' צב-צו  
493.קרויס, גבריאל בענין תיבת 'וקנינא' בכתובה קול התורה חוב' טז תשרי תשמה עמ' ס-סא  
494.קרלין, אריה דברי משפט, ד: דיני מכירה [נספחות (3) קנין חליפין] ת"א תשטז 78 עמ'  
495.שמואלביץ, רפאל אלתר בדין חליפין וכסף בשחרור ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שסח-שעב   
496.שפיצר, אליהו צבי בקנין חליפין בקידושין זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' קעט-קפט  

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > דרכי קניין > קניין ע"י שינוי

 מחברכותרתספרביקורת
497.אהרונסון, שלמה גנב טלה ונעשה איל אורות עציון כח כסלו תשנ"ח עמ' 15-21  
498.אולמן, שלמה זלמן מעשה אומן (חיובי אחריות של אומנים ובעלי מלאכה) ירושלים תשסג תסא עמ'  
499.איבגי, ישראל מאיר בענין קניני גזילה ושינוי קונה מקבציאל גל' ל אדר ב תשסה עמ' שנז-שס  
500.אייכנשטיין, דוב בער קונטרס בענין שינוי וקניני גזילה הפרדס שנה לט חוב' י תמוז תשכה עמ' 7-44  
501.אלבק, שלום קנין בשינוי בר-אילן ד-ה תשכז עמ' 131-117  
502.אנציקלופדיה תלמודית חזותא (ג. בגזל) כרך יג עמ' תמ-תמב  
503.ארנרייך, משה שינוי קונה בגזלן חמדת הארץ א תשס"א עמ' 37-46  
504.בורודיאנסקי, יצחק ירוחם בענין אומן ששינה מדעת בעל הבית בנתיבות ים ד תשלג עמ' לא-לד  
505.בלטר, חיים יאוש בגזילה ושינוי רשות עלון שבות גל' 83 תשרי תשמא עמ' 46-24  
506.גרזולסקי, יצחק בדין גזל מצה וכתשו לקמח הפרדס שנה מ חוב' ז ניסן תשכו עמ' 13-15; חוב' ט סיון תשכו עמ' 23-25  
507.דייקן, פלטיאל אשמה פלילית התלויה בפרשנות הדין האזרחי [בעניין קניין ע"י שינוי] הפרקליט כרך טז תשו עמ' 201-199  
508.ויינגורט, שאול בענין שנוי קונה יד שאול, לזכר ווינגורט, ת"א תשיג עמ' תי-תיב  
509.ויס, אשר זליג בענין שינוי קונה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' ז עמ' מד-נ  
510.זידל, נעמי קנין על-ידי שנוי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
511.יגל, יהושע סדרי שינוי בגזילה ניב המדרשיה גל' יב תשלו-תשלז עמ' 34-13   
512.ליבוביץ, ברוך בר בענין קניין ושינוי בגזילה שערי בינה א תשמח עמ' לח-מ  
513.מילר, ש"א בענין שינוי קונה באתנן ובגזלה מישרים חוב' א ניסן תשכח עמ' צז-קב  
514.מינץ, יודה אריה בענין שינוי קונה עם התורה מהד' ג חוב' ו תשנב עמ' כו-לג  
515.סטפנסקי, יעקב בענין קנין ע"י שינוי החוזר לברייתו נטעי נעמנים תשס עמ' תתיג-תתיז  
516.פייגנבוים, יוסף השינוי הקונה בגזל לולב ונפסל קובץ בית אהרן וישראל גל' קנ אב-אלול תשע עמ' לז-מב  
517.פן, ש"א קניה בשינוי המשפט העברי א תרפו עמ' 87-94  
518.קויפמן, נפתלי בענין שינוי קונה וחובת תשלומי דמים זרע יעקב גל' ט אלול תשנז עמ' קכג-קלא  
519.קירסלוב, יצחק בדין שינוי קונה הפרדס שנה מד תשל חוב' ח עמ' 7-9  
520.קירשנבוים, שמעון בהגדרת דין "שינוי" ו"שבח" בגזילה משנת ירושלים תשסג עמ' קכ-קלב  
521.קרביץ, ישראל שלום בענין שינוי קונה מגבעות אשורנו כר' ב תשנה עמ' קכה-קל  
522.שמרלר, חיים בגדר קניין בשינוי בית יצחק א תמוז תשנט עמ' יז-כט  

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > דרכי קניין > קניין דברים

 מחברכותרתספרביקורת
523.אהרנברג, יהושע מנחם מנדל תקפו של הסכם "רוטציה" פעמי יעקב גל' לה ניסן תשנו עמ' לא-לט  
524.אונטרמן, איסר יהודה אמירה מחייבת [אוצר המשפט חלק א ערך 10251] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תלב-תלו  
525.אונטרמן, איסר יהודה אמירה מחייבת (כחו של דבור בלי קנין, לחייב את המוציאו בפיו לקיימו) קול תורה שנה כב תשכח חוב' ט-י עמ' ג-ז; ספר הזכרון להרב י"י וינברג, ירושלים תשל עמ' עה-פ  
526.אנציקלופדיה תלמודית דבור כרך ו עמ' תקט-תקטז  
527.אנציקלופדיה תלמודית דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים כרך ז עמ' קיד-קלד  
528.אנציקלופדיה תלמודית דברים הנקנים באמירה כרך ז עמ' קלח-קמט  
529.בוקשפן, צבי בענין נאמנות בעל המקח ובדיני מי שפרע בית אהרן וישראל גל' קלא סיון-תמוז תשסז עמ' צו-קד  
530.ביסמוט, יצחק לקיים כל דבר [תפיסת קנין על התחיבויות] אבני משפט יב תשע עמ' 50-63  
531.ברגר, חיים בענין דברים הנקנים באמירה האהל שנה טז חוב' ה-ו אלול תשל עמ' יד-טז  
532.גולק, אשר שטר אירוסין ודברים הנקנים באמירה בדיני התלמוד תרביץ שנה ג תרצב עמ' 376-361  
533.ונונו, אבישי קנין שותפים [ויסוד דין "קנין דברים"] חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 200-206  
534.ורהפטיג, איתמר למהותו של החוזה במשפט העברי (לבעית קנין דברים) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלח 336 עמ'  
535.ורהפטיג, איתמר התוקף המשפטי של הסתמכות על דיבור במשפט העברי מחקרי משפט ב תשמב עמ' 81-45  
536.ורהפטיג, שילם הסכם דברים (קנין ותמורה בדיני חוזים) משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' יב ירושלים תשלא 22 עמ'  
537.ורהפטיג, שילם הצעה וקבלה בחוזים משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי חוב' כב ירושלים תשלב 14 עמ'  
538.חפוטא, חיים בדין קנין דברים בכורים חוב' ה אדר תשכד עמ' כז-כט   
539.חפוטא, חיים בדין דקנין דברים בכורים חוב' ה אדר תשכד עמ' כז-כט  
540.כהנא, שמשון דב בעניין קנין דברים  כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' רצח- ש  
541.ליפשיץ, ברכיהו מדוע אין המשפט העברי אוכף קיומה של הבטחה משפטים כרך כה תשנה עמ' 161-179  
542.שור, משה שלום הסכם בע"פ לרוטציה שערי צדק ג תשסב עמ' 410-425  

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > דרכי קניין > שטר - ראה שטרות

 מחברכותרתספרביקורת
543.    

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > דרכי קניין > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
544.אזוילוס, יוסף נתינת מתנה לבנו לאחר מיתה בית הלל גל' מ טבת תשע עמ' י-יב  
545.ברטפלד, הראל שטר אפסרא דארעא (קדושין כו, א) - גדרי המושג ופסיקת ההלכה אבני משפט י תשסט עמ' 252-258  
546.גליקמן, ישראל הערות בעניין מסחר וקניין באינטרנט חמדת הארץ א תשס"א עמ' 209-217  
547.וינמן, ישראל בדיני גורל בטעות וגדרי כח הגורל לפעול קנין קובץ בית אהרן וישראל גל' קנ אב-אלול תשע עמ' נו-סג  
548.קליינמן, רון שלמה תקיעת כף - שבועה, התחיבות וקנין: משפט עברי, גרמני וצרפתי בימי-הביניים. שנתון המשפט העברי כד תשסז עמ' 265-286  
549.קליינמן, רון שלמה תיבת מאהריט"ש לא ידענא פירושו" [על תוקפו של מנהג הסוחרים לסכם עיסקה על ידי שתיה לחיים] דיני ישראל כרך כג תשסה עמ' 137-161  
550.שילה, דרור קניין גוי מיד ישראל על פי הרמב"ם עלון שבות גל' 135-6 ניסן תשנ"ב עמ' 60-64  

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > דברים שאי אפשר להקנותם

 מחברכותרתספרביקורת
551.אהרנברג, יהושע מנחם מנדל תקפו של הסכם "רוטציה" פעמי יעקב גל' לה ניסן תשנו עמ' לא-לט  
552.איידלשטיין, שמחה מינוי שליחות בדבר שלא בא לעולם מהדרין חוב' טז אלול תשסב עמ' לא-לה  
553.אלבק, שלום דבר שלא בא לעולם סיני כרך עד תשלד עמ' צז-קיט  
554.אנציקלופדיה תלמודית דבר שאין בו ממש כרך ו עמ' תרג-תרטז  
555.אנציקלופדיה תלמודית דבר שאינו ברשותו כרך ו עמ' תרטז-תרכד  
556.אנציקלופדיה תלמודית דבר שאינו מסוים כרך ו עמ' תרכה-תרלא  
557.אנציקלופדיה תלמודית דבר שאינו קצוב כרך ו עמ' תרנה-תרסא  
558.אנציקלופדיה תלמודית דבר שאינו שלו כרך ו עמ' תרסב-תרפג  
559.אנציקלופדיה תלמודית דבר שלא בא לעולם כרך ז עמ' ל-סז  
560.אפשטיין, משה מרדכי בענין קידושין בדבר שלא בא לעולם מוריה שנה ו גל' ב-ד מנחם-אב תשלה עמ' לז-מג  
561.בוגץ, יהודה ליב בענין דבר שלא בא לעולם ואינו ברשותו אפיקי נחלים ב תשכט עמ' 22-34  
562.בוקשפן, צבי קנין בדבר שלא בא לעולם כשמקנהו לכשיבא לעולם בית אהרן וישראל גל' עה שבט-אדר תשנח עמ' ע-פ  
563.בזק, אמנון מקדיש דבר שאינו ברשותו עלון שבות גל' 128 אדר תש"ן עמ' 48-66  
564.בלוך, חיים יצחק בטיב גיטין וקדושין תלפיות שנה ב תשה-תשו עמ' 332-322  
565.בליכר, מיכאל צו ירושה בנכסים שהם "ראוי": האם ניתן להקנות נכסים אלו? אוריתא גל' יח תשנו עמ' רנג-רנו  
566.ברגמן, צבי הירש גדר אינו ברשותו לענין הקדש ומכירה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלב אב-אלול תשסז עמ' נט-סה  
567.בריזל, יעקב בסוגית דבר שלא בא לעולם קובץ בית אהרן וישראל גל' קמד אב-אלול תשסט עמ' כג-לג  
568.בריל, שרגא ליב בענין אין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו הפרדס שנה כה חוב' י תמוז תשיא עמ' 17-15  
569.ברנד, יצחק עיסקה בדבר שאין בו ממש - מפילוסופיה למשפט שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 71-122  
570.ברנד, יצחק עיסקאות בנכסים מופשטים - בין תנאים ואמוראים (עיון בסוגיות נבחרות) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסב 357, V עמ'  
571.ברנד, יצחק עיסקה בדבר שאין בו ממש - מפילוסופיא למשפט שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 71-121  
572.גולדברג, זלמן נחמיה קניינים במכירת כליות תחומין ל תשע עמ' 108-114  
573.גולדמן, רפאל חיים בדין קנין בדבר שאינו שלו הפרדס שנה יא חוב' יב אדר תרצח עמ' 38-33  
574.גלר, הלל דוד מכירת מכוניות שייפגעו בתאונות בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ' רעה-רצא  
575.גמזו, יצחק שמואל תוקפו של הסכם ממון שנערך לפני הקידושין שורת הדין ז תשסב עמ' רצ-שד  
576.דהן, דוד בדין אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם במוכר ולד המעוברת מקבציאל גל' ו ניסן-סיון תשמה עמ' קנח-קסז  
577.דימנטמן, משה חיים דבר שאינו ברשותו אבני משפט ט תשסח עמ' 9-14  
578.ויידנפלד, דוב בעריש בדין אדם מקנה דשלב"ל אור עולם חוב' א-ב אלול תשטו - תשרי תשטז עמ' ט  
579.וינטר, אלימלך הקנאה בדבר שאינו ברשותו מורשתנו ח תשנד עמ' 41-54  
580.ויס, אשר זליג בענין מכירת הבכורה, בגדרי קנין סיטומתא וחליפין ובדיני גרירה בקנינים מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' ל-לג עמ' ר-רכ  
581.ויס, אשר זליג בהקנאת דבר שאינו ברשותו מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' סט עמ' תמה-תנג  
582.ורהפטיג, איתמר הסכם מקום מגורים בין בני זוג; לבעיית דבר שאין בו ממש שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 392-377  
583.כרמל, אריה ענין מכירת הבכורה הפרדס שנה מד תשל חוב' א עמ' 21-18  
584.כרמל, אריה מכירת הבכורה בהלכה המעין כרך י גל' ב טבת תשל עמ' 61-57  
585.מורגנשטרן, י"מ בדין שעבוד וקנין בדשלב"ל הפרדס שנה מד תשל חוב' ב עמ' 23-26; ד עמ' 10-13; ה עמ' 31-29; ז עמ' 20-22; ח עמ' 18-19; י עמ' 16-19; שנה מה תשלא חוב' א עמ' 19-21  
586.מרגליות, יוסף מאיר מסחר וקנין במצות ועבירות ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 157-153  
587.משגב, עמית דבר שאינו ברשותו עלון שבות גל' 158 ניסן תשסא עמ' 23-35  
588.סגל, פנחס הלוי בענין מכירת חמץ לאחר הביטול קובץ בית אהרן וישראל גל' קמב ניסן-אייר תשסט עמ' קט-קיב   
589.סמר, מרדכי בענין דבר שלא בא לעולם בית יצחק תשטו עמ' 114-110  
590.פומרנץ, מנחם מנדל שבועה בדבר שלא בא לעולם פרי חיים ג תשסב עמ' שנג-שסב  
591.פרבשטיין, דוד צבי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ספר השנה שנה א תרס עמ' 126-125  
592.פרידמן, מרדכי עקיבא 'הרי את מקודשת לי לאחר שתשתחררי, הרי זו מקודשת' - שתי תשובות מן הגניזה על נישואי שפחות דיני ישראל כרך ט תשלח-תשם עמ' קסה-קפא  
593.פרידמן, נתן בר"ב ביאור המחלוקת דהרמב"ן והבעה"מ בענין הקנאת דבר שאינו ברשותו קובץ בית אהרן וישראל גל' קלב אב-אלול תשסז עמ' סו-עח  
594.פרייל, אלעזר מאיר בענין הפקר הקדש והפקר בית דין באינו ברשותו יגדיל תורה שנה ט תרעז-תרעח עמ' 199-191  
595.צאהן, חיים מרדכי דב המוכר דבר שלא בא לעולם קול התורה גל' נז תשרי תשסה עמ' קז-קט  
596.קופמן, אילן קנין סיטומתא: בקרקע ובדבר שלא בא לעולם אבני משפט ג תשסד עמ' 168-184  
597.קפלן, אריה ליב בסוגיא דאדם מקנה דשלב"ע המאור שנה יד קונ' ה אדר תשכג עמ' 8  
598.רבינוביץ, אליעזר דבר שאינו ברשותו מוריה שנה יט גל' ז-ט ניסן תשנד עמ' לט-מג  
599.רבינוביץ, ברוך בענין חלות הנדר מהיום ולאחר מ' יום הפרדס שנה לב חוב' ב תשיח עמ' 9-12  
600.רבינוביץ, חיים בענין 'בידו' מוריה שנה יב גל' ז-ט חשון תשמד עמ' קיז-קכד   
601.רוזנברג, מאיר יהושע בענין אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 265-264  
602.שור, משה שלום הסכם בע"פ לרוטציה שערי צדק ג תשסב עמ' 410-425  
603.שטיינוורצל, משה דוד בענין מעכשיו בדבר שלא בא לעולם (וגם קצת בענין שליחות גירושין וקידושין) מישרים חוב' ד חשון תשל עמ' עב-עז  
604.שצקס, אברהם אהרן שלו וברשותו תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 146-141  
605.שצקס, אברהם אהרן בדין גט על דבר שלא בא לעולם בית יצחק תשיב עמ' 89-95  
606.שרמן, אברהם הקדש במחשבה, וקנין בדבר שאין בו ממש [ירושת בית-כנסת] תחומין יב (תשנא) 272-278  
607. Ahroni, Reuben  Why did Esau spurn the birthright? A study in biblical interpretation  Judaism 29 (1980), p. 323-331  
608. Daube, David  How Esau sold his birthright  Cambridge Law Journal 8 (1942-44), p. 70-75  
609. Gamoran, Hillel  Talmudic controls on the purchase of futures  Jewish Quarterly Review, N.S. 64 (1973-74), p. 48-66