Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > הגרלות והימורים

 מחברכותרתספרביקורת
1.אייזנשטיין, משה אורי בענין גורל ממוחשב לגבי שבת ולגבי קוביא ישורון יט אלול תשסז עמ' תקצד-תרטו  
2.אילוז, ציון הפיל פור הוא הגורל לפני המן - הגורל כאמצעי ליישוב סכסוכים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 114 ויקרא תשסג 4 עמ'  
3.אישון, שלמה מסחר במט"ח באמצעות אתר xodds.com כתר ו תשסח עמ' 77-82  
4.אלוף, שמעון חי בעניין השתתפות בהגרלת מפעל הפיס אור תורה שנה יז תשמה עמ' קלג-קלז  
5.אליצור (פוקסמן), עידית לבירור עניין הגורל במקרא מכלול כב סיון תשסא עמ' 29-38  
6.אנציקלופדיה תלמודית גורל כרך ה עמ' תיד-תלא  
7.אפשטין, יעקב משחק בקוביא חבל נחלתו ד תשסה עמ' 286-292  
8.בזק, יעקב משחקי-קוביא כבעיית בריאות הנפש בהלכה סיני כרך מח תשכא עמ' קיא-קכג  
9.בזק, יעקב משחקי קוביא בהלכה העברית ובמשפט המקומי הפרקליט כרך טז תשו עמ' 47-60  
10.בן חיים, אברהם בדין קנית כרטיסי הגרלה מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' רמז-רנב  
11.גבריהו, חיים משה יצחק; ליונשטם, שמואל אפרים גורל, גורלות אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 461-459  
12.הלוי, חיים דוד תשובה לשאלה בעניין גורלות שנה בשנה תשן עמ' 176-187  
13.הלר, חיים בדיני חלוקה בגורל הפרדס שנה כא תשז חוב' ה עמ' 25-26  
14.וינמן, ישראל בדיני גורל בטעות וגדרי כח הגורל לפעול קנין קובץ בית אהרן וישראל גל' קנ אב-אלול תשע עמ' נו-סג  
15.ויס, אשר זליג הגורל בהלכה  מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' עב עמ' תעג-תעט  
16.ורהפטיג, שילם חוזה הגרלה והימור משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' יח ירושלים תשלא 24 עמ'; סיני כרך עא תשלב עמ' רכט-רמ  
17.חטאב, יהודה בענין קניית כרטיסי מפעל הפיס אור תורה שנה טז תשמד עמ' תקמו-תקמז   
18.טננבוים, אברהם וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה - ההשלמה עם יצר הרע, יפת תואר והימורים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 222 כי תצא תשסה 4 עמ'  
19.יוסף, עובדיה בענין כרטיסי מפעל הפיס אור תורה שנה טז תשמד עמ' תשד-תשח; עדות לשושן 1 תשמה עמ' 14-11. לוי, משה: אור תורה שנה טז תשמד עמ' תשח-תשטו; פנש-חדאד, גד: עמ' תשטז-תשיז 
20.יעקבסון, אפרת הגורל בלכידת עכן מכלול ד סיון תשנב עמ' 43-52  
21.כהן, זמיר אם מותר לרכוש כרטיסי הגרלה של מפעל הפיס וכדו' נזר כהן, ירושלים תשסט עמ' רכ-רכד  
22.כהן, ידידיה זכיית אשה נשואה בפיס תחומין ה תשמד עמ' 314-303  
23.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה רכישת כרטיס פיס תחומין ה תשמד עמ' 302-301  
24.לבקוביץ, נפתלי הגרלת הפיס - האם משחק בקוביה או אסמכתא? ממעיין מחולה גל' 12 אלול תשסד עמ' 18-26  
25.מן, מרדכי בדין חלוקת שותפין ודין גורל הנאמן שנה כה גל' מח ניסן-אייר תשלד עמ' 11-4  
26.מרקון, זאב הגורל המשפט העברי קובץ ד תרצג עמ' 146-135  
27.סגל, שלום מרדכי בענין טעות בגורל בית אהרן וישראל גל' פט סיון-תמוז תשס עמ' עט-פא  
28.פיינשטיין, יחיאל, מיכל חידושים בסוגיא דהגרלה (יומא לט.-מ:) ישורון יח כסלו תשסז עמ' תקע-תקפא  
29.פרידמן, חנה רכישת כרטיסי מפעל הפיס מכלול יז כסלו תשנט עמ' 26-30  
30.צוקרמן, מרדכי בדין חלוקת אחין בגורל אוצרות ירושלים ו תשסד עמ' קע-קעו  
31.צרפתי, צבי הפור בהלכה בלכתך בדרך אדר תשנו עמ' 131-141  
32.קלר, אהרן ניחוש וסימון ברקאי קובץ ב סתיו תשמה עמ' 58-50   
33.ריבקינד, יצחק משפטי קוביוסטוסים חורב כרך ב תרצה-תרצו עמ' 60-68  
34.שלוש, שלמה בחירה ע"י גורל ארחות 46 ערב פסח תשנז עמ' 48-50  
35. Abrahams, Gerald  Cards and cardplaying  Encyclopedia Judaica 5, p. 168-169  
36. Abrahams, Israel  Samuel Portaleone's proposed restrictions on games of chance (from 1630)  Jewish Quarterly Review 5 (1892-93), p. 505-515  
37. Bamberger, Moses Loeb (II)  Spielverbote in talmudischer und nachtalmudischer Zeit  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 4 (1917), p. 516-521  
38. Cohen, Alfred  Gambling in the synagogue  Tradition 18,4 (1980), p. 319-326  
39. Cohen, L.  Die Juden und das Kartenspiel  J?disches Litteraturblatt, begr. v. M. Rahmer, 18 (1889), p. 105-106, 110-111, 114-115  
40. Friedlander, Michael  Betting  Jewish Encyclopedia 3, p. 132  
41. Greenstone, Julius H.  Gambling  Jewish Encyclopedia 5, p. 563  
42. Jacobsohn, John  Aleatorische, insbesondere Glucksvertrage nach j?dischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 40 (1923), p. 290-338  
43. Kurrein, V.  Kartenspiel und Spielkarten im j?dischen Schrifttume  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 66, N.F. 30 (1922), p. 203-211  
44. Landman, Leo  Jewish attitudes toward gambling, the professional and compulsive gambler  Jewish Quarterly Review, N.S. 57 (1966-67), p. 298-318; 58 (1967-68), p. 34-62.   
45. Landman, Leo  Gambling in the synagogue  Tradition 10,1 (1968), p. 75-86  
46. Landman, Leo; Cohn, Haim H.  Gambling  Encyclopedia Judaica 7, p. 299-303; partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 511-513  
47. Leiman, S.  The ethics of lottery  Kennedy Institute Quarterly Report 4 (1978), p. 8 ff.*  
48. Margoliouth, G.  Games (Hebrew and Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 6, p. 171-175  
49. Rivkind, Isaac  Der Kampf kegn azartshpilen bey yidn (in yiddish) [The fight against gambling among Jews]  N.Y. 1946, 218 p.