Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > אונס

 מחברכותרתספרביקורת
1.אורנשטין, אהרן עסקה שנעשתה באונס על פי המשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשנה 113 ע'  
2.איזירר, חגי "אונסא דנפשיה" בממונות, בעונשין ובגיטין שורת הדין ה תשנט עמ' רצח-שטו  
3.איזנשטיין, אברהם חיים בסוגיא דרמב"ח (כתובות יח:) עדות, קובץ תורני, גל' יט מנחם אב תשנה עמ' כה-כט  
4.אלבק, שלום האונס בדיני הממונות בתלמוד סיני כרך עג תשלג עמ' ו-יז  
5.אנציקלופדיה מקראית אנס כרך א עמ' 460-450  
6.אנציקלופדיה תלמודית אונס כרך א עמ' קסב-קסח (שמו-שס במהדו' ב)  
7.אנציקלופדיה תלמודית גלוי מלתא בעלמא [במודעה] כרך ו עמ' צז-קו  
8.אנשין, שמואל מאיר בדין אונס בקיום התנאי משנת ירושלים תשסג עמ' ק-קיב  
9.אפשטיין, א"י זיידל כפיה ורצון [במקום שכופים על אחד משני דברים] הפרדס שנה טו חוב' ה אב תשא עמ' 14-15  
10.אפשטיין, זרח מסירת מודעה (תמצית הרצאה) המשפט העברי א תרפו עמ' 188-187  
11.אפשטיין, זרח בענין תלוהו וזבין שערי ציון שנה ב תרפב חוב' ה-ו דף ב; חוב' ז-ח דף ב-ג  
12.אריאל, יועזר ביטול מודעות בשעת הגירושין תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 396-406  
13.אריאל, יועזר פיגורים בביצוע חוזים כתוצאה מ"סגר" תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 28-55  
14.אשכנזי, אברהם בענין בן הנושא ונותן בנכסי אביו ספר זכרון ע"ש הרב עמרם בלוי, מנחת ירושלים, ירושלים תשם עמ' כד-לז  
15.בארי, אברהם תקנות גאונים בביטול מודעה ממזרח וממערב ג תשמא עמ' 44-7  
16.בלייך, אברהם יהושע השל בסוגיא דקידושין בע"כ והמסתעף בית אהרן וישראל גל' קיג סיון-תמוז תשסד עמ' כט-לו  
17.בן שמעון, שלמה הסכמה בערכאות דינה ככפיה בית הלל גל' ל כסלו תשסח עמ' מ-מב  
18.בן שמעון, שלמה הסכמה בערכאות דינה ככפיה בית הלל גל' ל כסלו תשסח עמ' מ-מב  
19.בן-זמרה, אליהו צ' גדרי אונס מידי אדם: 'אונסא דאחריני' במשפט העברי סיני כרך פז תשם עמ' רלח-רע  
20.גוטמן, יחיאל מיכל אונס מפתח התלמוד כרך ב עמ' 122-112  
21.גוטפרב, שלמה זלמן בגדר פטור אונס בתורה משנת ירושלים תשסג עמ' קצז-רג  
22.גולדברג, חיים בדין כפיה בגיטין קידושין מכר ומתנה בנתיבות ים יא תשם עמ' פג-צ  
23.גולדברג, חנוך דב בענין אונס בתנאי עלון שבות שנה ה גל' כ ר"ח אדר תשלד עמ' 17-4  
24.גולדברג, משה בנימין בענין אגב אונסיה גמר ומקני הפרדס שנה נ חוב' ד כסלו תשלו עמ' 21-20; חוב' ח אייר תשלו עמ' 16-17   
25.גולדויכט, מאיר תליוהו וזבין זביניה זביני בלכתך בדרך, בין המצרים תשלו עמ' 33-29  
26.גורביץ, אברהם בדין גלוי דעתא בגיטא ובדין מודעא בגיטא ומתנתא מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רנד-רסא  
27.גשטטנר, נתן בדינו של האגודה שאם נאנס ביום האחרון לא נקרא אונס פרי חיים ג תשסב עמ' קצד-רא  
28.הופפר, שמואל בענין אונס בתנאי (ביאור השיטות) אור המזרח כרך לה תשמז עמ' 133-121  
29.הירשפרונג, שלום בדין תליוהו וזבין ובגדרי דעת בקנינים בית אהרן וישראל גל' מד כסלו-טבת תשנג עמ' כג-לד  
30.ויגודה, מיכאל ארץ ארבע מאות שקל ביני ובינך מה היא? - על העושק בדיני חוזים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 97 חיי שרה תשסג 4 עמ'  
31.וינרוט, אברהם מקח כפוי מגל יא תשנה עמ' 187-201  
32.ורהפטיג, שילם תקפו של הסכם כפוי סיני כרך סז תשל עמ' קעד-קעט; הסכם כפוי. משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות. במשפט העברי חוב' כ ירושלים תשלב 18 עמ'  
33.זילבר, ליאור אונס בגיטין פרי עץ הגן ג תשסב עמ' 71-85  
34.חרל"פ, יחיאל מיכל בענין תליוהו וזבין תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' קעז-קצד  
35.טוב, נחום בענין מסירת מודעה לביטול שטר ובדיני מתנה, התחיבות ואונס קובץ בית אהרן וישראל גל' קלב אב-אלול תשסז עמ' כא-כו  
36.כהן, אפרים בעל שסחט את אשתו קודם גט אור תורה שנה לז תשסה עמ' עג-פא  
37.כהנא, ידידיה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חמדת הארץ א תשס"א עמ' 138-152  
38.ליכטנשטיין, קלמן בענין תלוהו וזבין תלוהו וקני הפרדס שנה לו חוב' ג כסלו תשכב עמ' 23-26  
39.מובשוביץ, שלמה בענין תליוה וקדיש מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' ריד-ריט  
40.נקש, יעקב מתנה מחמת בושה מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 42- 35  
41.סופר, יוחנן בענין קידושין בע"כ (ב"ב מח, ב ) מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' עו-פ  
42.פורת, בנימין החוזה הכפוי ועקרון הצדק החוזי; עיון משפטי-פילוסופי בסוגיית תליוהו וזבין דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 49-110  
43.פכטר, עדו שם חמסן ומכירה באונס (ב"ב מז, ב; מח, א) מעליות כז-כח תשסח עמ' 30-41  
44.פריימן, אברהם חיים אנס האנציקלופדיה העברית כרך ד עמ' 605-603  
45.צור, יהודה אונסא דנפשיה במתנה אבני משפט יא תשסט עמ' 146-160  
46.קבלן, חנן אם מותרת שבועת שקר במקום אונס ויען שמואל ט תשסו עמ' שיח-שכו  
47.קגן, יהודה ליב הלכות גרים [דיון בעניין תליוהו הבין] הפרדס שנה ב חוב' ג סיון תשו עמ' 33-30  
48.רבינוביץ, יצחק שיעור בענין תליוהו וזבין הצבי ישראל, לזכר הרב צ"פ פראנק, ירושלים תשלא עמ' קיב-קיח  
49.רימון, יוסף צבי שיטת הרמב"ם ב"אגב אונסיה גמר ומקנה" בקידושין בעל כורחו עלון שבות גל' 123 כסלו תשמ"ט עמ' 54-66  
50.רקובר, נחום (עורך) דיני חוזים - כפייה ועושק סדנאות במשפט העברי, קובץ רביעי, ירושלים תשמז עמ' 118-95  
51.שוחטמן, אליאב לתקנתם של הסכמי גירושין [תוקפם כשהם מלווים בשבועה, והאם גירושין מחמת שבועה נחשבים לגירושי אונס?] שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 455-477  
52.שעיו, רחמים  מתנה מחמת אונס או בושה  קול התורה גל' מח ניסן תשס עמ' שא-שג  
53.שקופ, שמעון יהודה סוגיא דמסירת מודעה בנדר ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תלה-תלט  
54.שקופ, שמעון יהודה סוגיא דנדרי אונסין וענין תנאי וטעות ויש טענת אונס ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תלט-תמד  
55. Cohen, Heinrich  Das j?dische Notrecht  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 9 (1922), p. 272-299  
56. Cohn, Marcus  Notzucht  J?disches Lexikon 4, p. 529 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 157  
57. Cohn, Marcus  Oness  J?disches Lexikon 4, p. 572-575 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 27-29  
58. Daube, David  Covenanting under duress  Irish Jurist 2 (1967), p. 352-359*  
59. Dembitz, Lewis N.  Duress (אונס)  Jewish Encyclopedia 5, p. 18  
60. Enciclopedia Judaica Castellana  Compulsion  Vol. 3, p. 110  
61. Higger, Michael  Intention in talmudic law  Dissertation N.Y. 1927, 65 p. = Studies in Jewish Jurisprudence 1 (1971), p. 235-293.   
62. Shilo, Shmuel  Ones אנס  Encyclopedia Judaica 12, p. 1397-1402 = Principles of Jewish law, p. 178-183  
63.תומר, אמי בדין מסירת מודעא מעליות עלון ד תשמג עמ' 37-33