Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > דברים שבלב

 מחברכותרתספרביקורת
1.אנציקלופדיה תלמודית דברים שבלב כרך ז עמ' קע-קפו  
2.בלקין, שמואל בענין ידות נדרים ודברים שבלב וחילוקים בין עניני איסור וממון הפרדס שנה לח חוב' ט סיון תשכד עמ' 10-12  
3.ברקוביץ, מאיר על מחילה בלב, שתיקה והקמה אבני משפט י תשסט עמ' 193-208  
4.דז'ימטרובסקי, ישראל בענין דברים שבלב שערי תורה קובץ א תמוז תשיט עמ' לא-לה  
5.הלוי, הלל יצחק מחילת חוב בלב אם מועילה משפטי הלוי ג, בני ברק תשסא עמ' קפב-קצט  
6.ורהפטיג, איתמר 'דברים שבלב' וטעות בהלכה דיני ישראל כרך ג תשלב עמ' 206-191  
7.חזן, אליהו דברים שבלב הפרדס שנה נב חוב' ח אייר תשלח עמ' 7-5  
8.פולייב, משה אהרן בדין דברים שבלב המאור שנה ו חוב' א תשרי תשטו עמ' 8-10  
9.פרנקל, יצחק ידידיה בענין דברים שבלב כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' א-ג  
10.קופמן, אילן דברים שבלב אינם דברים אבני משפט ו תשסו עמ' 167-192  
11.רבקין, שלום בענין דברים שבלב הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 135-132  
12.רוזנטל, אליהו דוד בדין אומדנא הבאה לבטל קנין ודין דברים שבלב קובץ חדושי תורה ב ניסן תשמט עמ' 95-103  
13.ריבקין, שלום בענין דברים שבלב הפרדס שנה כז חוב' ב חשון תשיג עמ' 16-19; הדרום חוב' ב ניסן תשיז עמ' 29-21  
14.שמואלביץ, חיים קונטרס בענין כונה ורצון (א דברים שבלב. ב. טעות וחזרה תוך כדי דיבור). ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' קסא-קעג