Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > דרכי קניין > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
1.אדלר, ירוחם פישל דרכי הקנינים במכירת בכורות וחמץ חומת משפט כרך א ניסן תשמו עמ' נד-עו  
2.אדרעי, אריה מתנה "מהיום ולאחר מיתה" שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 1-24  
3.אורטנר, נתן גדר קניית והעברת בעלות במכירת רכבים בית הלל גל' יח אייר תשסד עמ' כג-לב. שיטפנהולץ, יחזקאל, שם גל' כ אלול תשסד עמ' קלא-קלג  
4.איטח, יהודה נתיב יושר (הלכות מקח וממכר) ירושלים תשנב שלט עמ'  
5.אלבק, שלום תולדות דרכי הקנין בתלמוד בר-אילן ט תשלב עמ' 278-249  
6.אנגלמן, ליאור בביאור מערכת קניני הבהמה ע"פ סוגיית רכוב ומנהיג מאורות אמנה א תשנז עמ' 76-83  
7.בן יעקב, צבי יהודה בפעולות הקנינים שורת הדין ח תשסג עמ' קכא-קמ  
8.בן-פזי, ישעיהו השתלשלות הלכתית בדרכי הקנין בקרקעות במקורות תנאיים ואמוראיים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 369 עמ'  
9.בצלאל, שמואל בענין רכוב קונה בשיטת רש"י והרמב"ם מקבציאל גל' יז אדר תשנא-אב תשנב עמ' צט-קב  
10.בראונשטין, משה צבי בענין כלב רץ אחריה גבורת יעקב בני ברק תשס"ד עמ' יז-יט  
11.ברמן, י' על תולדות הקנין (תמצית הרצאה) המשפט העברי א תרפו עמ' 189-188  
12.גולדברג, זלמן נחמיה בענין אמירה בקידושין וקנינים דעת משה קובץ ה אייר תשמב עמ' מה-נג  
13.גורביץ, אברהם ענפי ארז; קונטרס בגדרי הקניינים ירושלים תשלז פז עמ'  
14.גטינגר, ישראל קנית כלים הפרדס שנה מח חוב' ז ניסן תשלד עמ' 26-24; חוב' ח אייר תשלד עמ' 23-22  
15.דיכובסקי, שלמה האינטרנט בהלכה שערי צדק ג תשסב עמ' 179-192  
16.הירשביין, בנימין באופני קניית מטלטלין מן התורה מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' שד-שז  
17.הירשפרונג, שלום בדין תליוהו וזבין ובגדרי דעת בקנינים בית אהרן וישראל גל' מד כסלו-טבת תשנג עמ' כג-לד  
18.הררי, צבי דעת קונה במעשה הקנין בית יצחק כרך כא תשמט עמ' 336-345  
19.הרשלר, יהודה בסוגיא דמכירי כהונה הדרום חוב' מה תשרי תשלח עמ' 47-44  
20.וייס, אברהם הצעת החומר במסכת קידושין, משנה ותוספתא ובירור הבעיות הכרוכות בפרק הקנינים חורב כרך יב תשיז עמ' 70-148  
21.וייס, אשר קונטרס מנחת יושר (לקט שאלות ותשובות בגדרי הקנינים והלכותיהם) ירושלים תשסד קלא ע'  
22.וייס, אשר יסודות הקנינים דברי משפט ד תשנח עמ' רעח-רפח  
23.ויס, אשר זליג ביאור גדר מכירי כהונה מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' לח עמ' רמז-רנ  
24.ויס, אשר זעליג מנחת אשר - לקט שיעורים ותשובות בגדרי הקניינים והלכותיהם ירושלים תשסד קלא עמ'  
25.ורהפטיג, איתמר קניין בשומרים ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר ראשון] הלכה ומנהג, משפט עברי, ירושלים תשמה עמ' רפא-רצה  
26.חזן, אליהו בעניני קנינים הפרדס שנה נ חוב' ח אייר תשלו עמ' 10-8  
27.טוביאס, משה מרדכי קנינים שונים במכירת חמץ אוריתא גל' 10 ניסן תשמא עמ' מד-מה  
28.כהן, אברהם בענין קניינים בגט בית התלמוד ספר א ירושלים תשכה עמ' קד-קט  
29.כהן, אברהם ישעיה בגדר דרכי הקנינים המאיר ט תשנח עמ' רסב-רעה  
30.כהן, שמעון כל המטלטלין קונים זה את זה מוריה שנה ז גל' יא-יב אדר א תשלח עמ' נב-נג  
31.לויטן, אשר ניסן בדין עדי מסירה כרתי ובדין קנין המועיל וקנין שאינו מועיל הפרדס שנה יד חוב' ח חשון תשא עמ' 11-13  
32.סנהדראי, ישראל דרכי קנין בקידושין סיני כרך סה תשכט עמ' רצה-שט; ספר סנהדראי, ת"א תשלב עמ' 231-205  
33.פופקא, ראובן דרכי הקנינים הפרדס שנה י חוב' ו אלול תרצו עמ' 20-18  
34.פלדמן, דניאל צבי בדין מכרי כהונה קול צבי ב תשס עמ' 291-305  
35.פלדמן, שמואל קני את וחמור שערי צדק א תשס עמ' 155-167  
36.פסל, אברהם אליהו המשפט העברי. קניה והקנאה עפ"י התלמוד והפוסקים, חוב' א ראססיין תרפב 42 עמ'  
37.פרנצוס, ישראל קנין 'מהיום ולאחר מיתה' במשפט העברי דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קלג-קמ  
38.קגן, מאיר גציל אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט הפרדס שנה נב חוב' ו אדר א-ב תשלח עמ' 15-12  
39.קונשטט, אלחנן מהות קנין וחליפין מבקשי תורה גל' יג טבת תשנה עמ' נג-נד  
40.קמאי, אליהו ברוך בגדרי דעת האשה בקנינים, ובדין כונת קנין ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שפ-שפה  
41.רוזנברג, גרשון בדין רכוב ומנהיג כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 65-52  
42.רוזנברג, שריאל מכירת קרקע בלא שטר דבר למשפט, הלכות מכירה, א, בני ברק תשמז עמ' ח-כא  
43.רוטמן, יעקב יסוד הקנינים גברא וחפצא אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תקסו-תקעא  
44.שולמן, אשר מאיר בענין קנין הגט מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' נט-ס  
45.שמידל, אברהם על צדי הדף: הערות והארות למסכת קידושין; שטר וקנין משיכה אוצר הספרות שנה ב תרמח מדור דברי תורה וחכמה עמ' 1-12  
46.שמשוני, צבי קנייני קרקעות מעליות יג תשנג עמ' 7-14  
47.שמשוני, צבי קנין גוי במטלטלין - ביאור שיטת הרמב"ם מעלי עשור (מעליות י), מעלה אדומים תשמח עמ' 151-134