Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יד. קניין וחוזה > יצירת החוזה > דברים שאי אפשר להקנותם

 מחברכותרתספרביקורת
1.אהרנברג, יהושע מנחם מנדל תקפו של הסכם "רוטציה" פעמי יעקב גל' לה ניסן תשנו עמ' לא-לט  
2.איידלשטיין, שמחה מינוי שליחות בדבר שלא בא לעולם מהדרין חוב' טז אלול תשסב עמ' לא-לה  
3.אלבק, שלום דבר שלא בא לעולם סיני כרך עד תשלד עמ' צז-קיט  
4.אנציקלופדיה תלמודית דבר שאין בו ממש כרך ו עמ' תרג-תרטז  
5.אנציקלופדיה תלמודית דבר שלא בא לעולם כרך ז עמ' ל-סז  
6.אנציקלופדיה תלמודית דבר שאינו שלו כרך ו עמ' תרסב-תרפג  
7.אנציקלופדיה תלמודית דבר שאינו ברשותו כרך ו עמ' תרטז-תרכד  
8.אנציקלופדיה תלמודית דבר שאינו מסוים כרך ו עמ' תרכה-תרלא  
9.אנציקלופדיה תלמודית דבר שאינו קצוב כרך ו עמ' תרנה-תרסא  
10.אפשטיין, משה מרדכי בענין קידושין בדבר שלא בא לעולם מוריה שנה ו גל' ב-ד מנחם-אב תשלה עמ' לז-מג  
11.בוגץ, יהודה ליב בענין דבר שלא בא לעולם ואינו ברשותו אפיקי נחלים ב תשכט עמ' 22-34  
12.בוקשפן, צבי קנין בדבר שלא בא לעולם כשמקנהו לכשיבא לעולם בית אהרן וישראל גל' עה שבט-אדר תשנח עמ' ע-פ  
13.בזק, אמנון מקדיש דבר שאינו ברשותו עלון שבות גל' 128 אדר תש"ן עמ' 48-66  
14.בלוך, חיים יצחק בטיב גיטין וקדושין תלפיות שנה ב תשה-תשו עמ' 332-322  
15.בליכר, מיכאל צו ירושה בנכסים שהם "ראוי": האם ניתן להקנות נכסים אלו? אוריתא גל' יח תשנו עמ' רנג-רנו  
16.ברגמן, צבי הירש גדר אינו ברשותו לענין הקדש ומכירה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלב אב-אלול תשסז עמ' נט-סה  
17.בריזל, יעקב בסוגית דבר שלא בא לעולם קובץ בית אהרן וישראל גל' קמד אב-אלול תשסט עמ' כג-לג  
18.בריל, שרגא ליב בענין אין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו הפרדס שנה כה חוב' י תמוז תשיא עמ' 17-15  
19.ברנד, יצחק עיסקה בדבר שאין בו ממש - מפילוסופיא למשפט שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 71-121  
20.ברנד, יצחק עיסקה בדבר שאין בו ממש - מפילוסופיה למשפט שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 71-122  
21.ברנד, יצחק עיסקאות בנכסים מופשטים - בין תנאים ואמוראים (עיון בסוגיות נבחרות) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסב 357, V עמ'  
22.גולדברג, זלמן נחמיה קניינים במכירת כליות תחומין ל תשע עמ' 108-114  
23.גולדמן, רפאל חיים בדין קנין בדבר שאינו שלו הפרדס שנה יא חוב' יב אדר תרצח עמ' 38-33  
24.גלר, הלל דוד מכירת מכוניות שייפגעו בתאונות בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ' רעה-רצא  
25.גמזו, יצחק שמואל תוקפו של הסכם ממון שנערך לפני הקידושין שורת הדין ז תשסב עמ' רצ-שד  
26.דהן, דוד בדין אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם במוכר ולד המעוברת מקבציאל גל' ו ניסן-סיון תשמה עמ' קנח-קסז  
27.דימנטמן, משה חיים דבר שאינו ברשותו אבני משפט ט תשסח עמ' 9-14  
28.ויידנפלד, דוב בעריש בדין אדם מקנה דשלב"ל אור עולם חוב' א-ב אלול תשטו - תשרי תשטז עמ' ט  
29.וינטר, אלימלך הקנאה בדבר שאינו ברשותו מורשתנו ח תשנד עמ' 41-54  
30.ויס, אשר זליג בהקנאת דבר שאינו ברשותו מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' סט עמ' תמה-תנג  
31.ויס, אשר זליג בענין מכירת הבכורה, בגדרי קנין סיטומתא וחליפין ובדיני גרירה בקנינים מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' ל-לג עמ' ר-רכ  
32.ורהפטיג, איתמר הסכם מקום מגורים בין בני זוג; לבעיית דבר שאין בו ממש שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 392-377  
33.כרמל, אריה מכירת הבכורה בהלכה המעין כרך י גל' ב טבת תשל עמ' 61-57  
34.כרמל, אריה ענין מכירת הבכורה הפרדס שנה מד תשל חוב' א עמ' 21-18  
35.מורגנשטרן, י"מ בדין שעבוד וקנין בדשלב"ל הפרדס שנה מד תשל חוב' ב עמ' 23-26; ד עמ' 10-13; ה עמ' 31-29; ז עמ' 20-22; ח עמ' 18-19; י עמ' 16-19; שנה מה תשלא חוב' א עמ' 19-21  
36.מרגליות, יוסף מאיר מסחר וקנין במצות ועבירות ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 157-153  
37.משגב, עמית דבר שאינו ברשותו עלון שבות גל' 158 ניסן תשסא עמ' 23-35  
38.סגל, פנחס הלוי בענין מכירת חמץ לאחר הביטול קובץ בית אהרן וישראל גל' קמב ניסן-אייר תשסט עמ' קט-קיב   
39.סמר, מרדכי בענין דבר שלא בא לעולם בית יצחק תשטו עמ' 114-110  
40.פומרנץ, מנחם מנדל שבועה בדבר שלא בא לעולם פרי חיים ג תשסב עמ' שנג-שסב  
41.פרבשטיין, דוד צבי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ספר השנה שנה א תרס עמ' 126-125  
42.פרידמן, מרדכי עקיבא 'הרי את מקודשת לי לאחר שתשתחררי, הרי זו מקודשת' - שתי תשובות מן הגניזה על נישואי שפחות דיני ישראל כרך ט תשלח-תשם עמ' קסה-קפא  
43.פרידמן, נתן בר"ב ביאור המחלוקת דהרמב"ן והבעה"מ בענין הקנאת דבר שאינו ברשותו קובץ בית אהרן וישראל גל' קלב אב-אלול תשסז עמ' סו-עח  
44.פרייל, אלעזר מאיר בענין הפקר הקדש והפקר בית דין באינו ברשותו יגדיל תורה שנה ט תרעז-תרעח עמ' 199-191  
45.צאהן, חיים מרדכי דב המוכר דבר שלא בא לעולם קול התורה גל' נז תשרי תשסה עמ' קז-קט  
46.קופמן, אילן קנין סיטומתא: בקרקע ובדבר שלא בא לעולם אבני משפט ג תשסד עמ' 168-184  
47.קפלן, אריה ליב בסוגיא דאדם מקנה דשלב"ע המאור שנה יד קונ' ה אדר תשכג עמ' 8  
48.רבינוביץ, אליעזר דבר שאינו ברשותו מוריה שנה יט גל' ז-ט ניסן תשנד עמ' לט-מג  
49.רבינוביץ, ברוך בענין חלות הנדר מהיום ולאחר מ' יום הפרדס שנה לב חוב' ב תשיח עמ' 9-12  
50.רבינוביץ, חיים בענין 'בידו' מוריה שנה יב גל' ז-ט חשון תשמד עמ' קיז-קכד   
51.רוזנברג, מאיר יהושע בענין אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 265-264  
52.שור, משה שלום הסכם בע"פ לרוטציה שערי צדק ג תשסב עמ' 410-425  
53.שטיינוורצל, משה דוד בענין מעכשיו בדבר שלא בא לעולם (וגם קצת בענין שליחות גירושין וקידושין) מישרים חוב' ד חשון תשל עמ' עב-עז  
54.שצקס, אברהם אהרן שלו וברשותו תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 146-141  
55.שצקס, אברהם אהרן בדין גט על דבר שלא בא לעולם בית יצחק תשיב עמ' 89-95  
56.שרמן, אברהם הקדש במחשבה, וקנין בדבר שאין בו ממש [ירושת בית-כנסת] תחומין יב (תשנא) 272-278  
57. Ahroni, Reuben  Why did Esau spurn the birthright? A study in biblical interpretation  Judaism 29 (1980), p. 323-331  
58. Daube, David  How Esau sold his birthright  Cambridge Law Journal 8 (1942-44), p. 70-75  
59. Gamoran, Hillel  Talmudic controls on the purchase of futures  Jewish Quarterly Review, N.S. 64 (1973-74), p. 48-66