Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יד. קניין וחוזה > חוזה אסור

 מחברכותרתספרביקורת
1.אישון, שלמה שמירת שבת בכלכלה המודרנית כתר ב תשנט עמ' 15-222 [פרק ח: שכר שבת ויו"ט עמ' 146-165. פרק ט: שותפות עם יהודים מחללי שבת עמ' 166-183. פרק י: סיוע עקיף לחילול שבת עמ' 184-187]  
2.אישון, שלמה הנאה מרווחי השבת כתר ו תשסח עמ' 158-166  
3.אלבוים, חיים מעשה קניין בשבת מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 57-64  
4.אליהו, מרדכי מכירת בית כנסת והפיכתו למסגד תחומין יד (תשנד) 235-237  
5.אפרתי, יוסף ממצוא חפצך ודבר דבר - לדין מכר וקנין בשבת בלכתך בדרך, בין המצרים תשלו עמ' 39-34  
6.בראלי, אריאל זיכוי אדם במה שאינו זכאי לו על פי חוקי המדינה תחומין כט תשס"ט עמ' 100-104  
7.ברוק, יהושע השיל בענין מקח שנעשה באיסור ברקאי, ירחון, שנה 43 ר"ה תשלו עמ' 26-23  
8.ברנדסדופר, מאיר רווח משותפות במפעל הפועל בשבת בית הלל גל' יב תשסב עמ' כ-כד  
9.גולדברג, זלמן נחמיה  בענין מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל (אם אמרינן בזה כל מלתא דא"ר לא תעביד, אי עביד לא מהני) אוריתא גל' יט תשסג עמ' רלא-רלז  
10.גנחובסקי, שלמה יוסף עיון בדבר הלכה [בעניין מעשה הנעשה באיסור] סיני כרך לג תשיג עמ' קלו-קלט  
11.היילפרין, חיים בענין שכר שבת קול התורה גל' כח אייר תשנ עמ' קל-קלג  
12.ורהפטיג, איתמר איסור 'החוזה האסור' והשלכותיו (ע"א 105/69) משפטים כרך ב 1970 עמ' 639-632 (בעמ' 639)  
13.ורהפטיג, שילם חוזים אסורים לפי ההלכה סיני כרך סג תשכח עמ' רמב-רנא; חוזה אסור. משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' יט ירושלים תשלב 41 עמ'; דיני ישראל כרך ג תשלב עמ' 190-159  
14.זוין, שלמה יוסף משפט שיילוק לפי ההלכה סיני כרך ג תרצח-תרצט עמ' נה-סט, רמו; לאור ההלכה, ת"א תשיז עמ' שי-שלו  
15.חפוטא, אברהם בדיני מתנה והפקר בשבת נעם ספר כ תשלח עמ' קצג-רז  
16.יוסף, עובדיה בדין מתנה בשבת ויו"ט אור תורה שנה יא תשלח-תשלט עמ' נה-נז  
17.יי"פ מחילת חוב בשבת המאסף שנה ב תשם עמ' 565-564. כהן-דרשן, דוד: שם שנה ד תשמב עמ' 434 
18.כהן, ידידיה הלוואת יום טוב, האומנם 'חוזה אסור'? ביכורים חוב' ב כסלו תשמה עמ' 20-11  
19.כהנא, יצחק זאב שכר שבת ויום טוב תורה שבעל פה כד תשמג עמ' קכא-קלה  
20.מזרחי, יצחק עזרא בענין שכר שבת וסחורה בדברים האסורים [דין מלון בבעלות ישראל השייך לרשת מלונות בינלאומית] אור תורה שנה כז תשנה עמ' תריג-תריז  
21.מצגר, יונה מכירה באמצעות אתר מסחר אלקטרוני בשבת, האם דינו שוה לחנות המוכרת מוצרים בשבת? ויען שמואל ח תשסה עמ' קכז-קלה  
22.סופר, יוחנן בענין מחילת חוב בשבת האהל שנה כו חוב' א-ב כסלו תשם עמ' יח-כא  
23.פורוש, חיים בדין שכר שבת לרופא בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' קפד-קפט  
24.קפלין, כתריאל דוד  תשובה בענין לאנדערעט בשבת  שרידים גל' יד אייר תשנד עמ' כב-כד  
25.רבינוביץ, יעקב יוחנן מקורו של המעשה בשטר שהיה כתוב בו ליטרא בשר בצרון כרך ט תשד עמ' 70-72  
26.רובין, בנימין בענין שכר שבת ובפרט לגבי מלצר חקירה גל' 3 קיץ תשסו (חלק עברי) עמ' נא-נג  
27.רוזן, ישראל שותפות עסקית עם מחללי שבת שערי צדק ד תשסג עמ' 264-287  
28.רוזנברג, שריאל מקח שיש בו תנאי על ריבית דבר למשפט, הלכות מכירה, א, בני ברק תשמז עמ' לו-נו  
29.רקובר, ברוך בענין שכר שבת הדר הכרמל, חיפה תשמג עמ' קט-קיח; שעלי דעת קובץ ג תשמד עמ' 39-29  
30.רקובר, נחום ענישה במעשה הבא בעבירה משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' ב ירושלים תשל 11 עמ'  
31.רקובר, נחום ענישה בשכר-עבירה במשפט העברי משפטים כרך ב 1970 עמ' 487-481  
32.רקובר, נחום (עורך) חוזה פסול סדנאות במשפט העברי, קובץ ראשון, ירושלים תשמג עמ' 114-91  
33.שוחטמן, אליאב מעשה הבא בעברה - תוצאותיה של אי-חוקיות במשפט העברי ובמשפט המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 112 ויקהל תשסג 4 עמ'  
34.שוחטמן, אליאב חוזה שנעשה בשבת וביום-טוב; לבעית תוקפו של מעשה הבא בעבירה שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 313-300   
35.שטרן, יעקב מאיר בדין לקיחת שכר בשבת וחול המועד מבית לוי ב תשרי תשנג עמ' פב-פח  
36.שפירא, בתיה תקפם האזרחי של חוזים אסורים במשפט האנגלי והעברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
37.שרמן, אברהם ח' מכירת חמץ בערב פסח שחל בשבת כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' צו-קג