Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יד. קניין וחוזה > שומרים

 מחברכותרתספרביקורת
1.אדלר, מנחם תורת אחריות בשואל עלון שבות גל' 131 טבת תשנ"א עמ' 50-56  
2.אוחנה, מרדכי גדרי חיוב שמירה אצל שומר חינם עלון שבות גל' 100 כסלו תשמג עמ' 194-177  
3.אונגר, שלום יוסף בענין שליחות יד בפקדון והמסתעף זרע יעקב גל' ה טבת תשנו עמ' קלב-קמג  
4.אורפלי, דוד נ' בניחא ליה לאיניש לקיומי או דתיעבד מצוה בממוניה מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 57- 52  
5.אושפיזאי, מנחם יהודה דין כפל בשומר חינם אהלי יהודה, רמת-גן תשמה עמ' קלא-קמ  
6.אזבנד, אייזיק אם מותר לשאול ספר מחברו בלי עדים עם התורה מהד' ב חוב' ט תשמה עמ' כג-כז   
7.אטינגר, אברהם בגדר קנין שאלה יד רא"ם, לזכר אליעזר מאיר ליפשיץ, ירושלים תשלה עמ' 272-271  
8.אטינגר, ברוך מרדכי ביסוד דין שומרים המאיר ט תשנח עמ' פג-צה  
9.אטינגר, שמשון גדרו של שואל שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 37-23  
10.איזראל, אברהם מאיר בדין כופין להשאיל ספרים המאור שנה יד קונ' ב כסלו תשכג עמ' 4-5  
11.איטח, יהודה בענין המחייב בשומרים ותקנו משיכה בשומרים מקבציאל גל' יב תשרי-שבט תשמח עמ' קי-קיח  
12.איטח, יהודה בענין שומר אבידה כשומר חינם או כשומר שכר מקבציאל גל' יד אדר-אלול תשמט עמ' קנד-קס  
13.אייזנשטיין, אברהם חיים בענין אין השואל רשאי להשאיל אסיפת חכמים (חסידי באיאן ביתר) ב אלול תשסב עמ' קמד-קנ  
14.אילן, יעקב דוד בסוגיא דשליחות יד בית אהרן וישראל גל' קכה סיון-תמוז תשסו עמ' כח-לה  
15.אילן, רמי הזכות בכפל לשומר כשיש עדים שפשע קטורת הלבונה תשנט עמ' 70-77  
16.אליהו, מרדכי שוד הכספות, אחריות הבנק כלפי הלקוחות שערי צדק ד תשסג עמ' 49-57  
17.אלסטר, יצחק בסוגיא דשאלה בבעלים מוריה שנה ה גל' ה-ו כסלו-שבט תשלד עמ' לה-לח  
18.אלסטר, יצחק ביאור ברמב"ם שפושע מזיק הוא מוריה שנה ח גל' ב-ג סיון תשלח עמ' סג-סה  
19.אנציקלופדיה תלמודית טוען טענת גנב כרך יט עמ' שמט-שעא  
20.אנציקלופדיה תלמודית אומן [שמירת אומן] כרך א עמ' קמא-קמד (עמ' שב-שט במהדו' ב)  
21.אסולין, אריה המקדש בטבעת שאולה אבני משפט ו תשסו עמ' 152-166  
22.אסקל, דוד בענין האם שאלה ושכירות נקנין בחליפין אור תורה שנה כב תשן עמ' תשו-תשיב  
23.אפשטין, יעקב שמירת המחאות חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 475-478  
24.אשרי, אפרים בענין כפל [בענין תשלומי הכפל לשומר] הפרדס שנה כח חוב' ה שבט תשיד עמ' 36-37  
25.בית דין צדק דמכון להוראה במאנסי בענין שומר פיקדון מקבציאל גל' א אלול תשמד עמ' טז-יח  
26.ביתרון, איתי שומר שמסר לשומר מעליות יד תשנ"ד עמ' 41-57  
27.בלויא, יעקב ישעיה פתחי החושן; ליקוטים וביאורים בהלכה, בהלכות פקדון, שאלה וקצת דיני שליחות ירושלים תשמד 28 + שיג עמ'  
28.בלומברג, עמית גדרי חיוב שומרי שכר מישרים ב תשסג עמ' 69-100  
29.בלומינג, אברהם דוד בענין שמירה בבעלים זרע יעקב גל' יז אלול תשסא עמ' קנח-קסא  
30.בלייך, יהודה דוד שמירה בקרקע עבדים ושטרות והקדש מוריה שנה ד גל' ג-ד סיון-תמוז תשלב עמ' לט-מג  
31.בן חיים, אברהם בגדרי חיוב שומרים מקבציאל גל' כו ניסן תשנח עמ' קנט-קסד  
32.בן משה, גדעון החרמת חפצים ע"י מורה בכתה (אחריות שמירה) פעמי יעקב גל' מט כסלו תשסב עמ' צב-צז  
33.בן-זאב, י' בדין שומר שמסר לשומר אפיקי נחלים א תשכח עמ' 47-50  
34.בן-יעקב, צבי יהודה אחריות מורה על חפץ שהוחרם תחומין יט (תשנט) 51-54  
35.בנבנישתי, יגאל דרכי קבלת שמירה מקבציאל גל' כה תמוז תשנה עמ' קנד-קנט  
36.בנבנישתי, יגאל בענין אם מקום הנחת הפיקדון קנוי למפקיד מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' קעח-קפב, שם גל' כח ניסן תשנט עמ' רנג-רנח  
37.בצרי, עזרא שומר שביטח רכושו של אחר תחומין ב תשמא עמ' 458-449  
38.בצרי, עזרא קופת ועד של בית משותף [שומר שאיבד] תחומין טו (תשנה) 246-249  
39.בקריצקי, משה בקניני שומר חנם ושואל הדרום חוב' לז ניסן תשלג עמ' 66-68  
40.ברגמן, ירחמיאל 'אם לא שלח ידו במלאכת רעהו' (שמות כב, ז, י) בית מקרא שנה יט תשלד עמ' 228-225  
41.ברגמן, פנחס כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חברו? (שומר שמסר לשומר - לפרשנותו של סעיף 7 (א) לחוק השומרים, תשכ"ז - 1967) משפטים כרך יט תשן עמ' 477-492  
42.ברגר, יצחק דב בענין חיובי שומרים בעכו"ם וניגוד משפטי בין בעלי דין שרידים גל' ז שבט תשמו עמ' כ-כב  
43.ברוין, שלמה חיים בדין ערבות על עיסקא זרע יעקב גל' ח אדר שני תשנז עמ' נז-סג  
44.ברלין, מנחם צבי בדין חיוב תשלומין בשומרים שערי תורה קובץ ג אדר-ניסן תשך עמ' יב-טו  
45.ברמה, דרור מקורות של דין השוכר אורות עציון טז מנחם אב תשמט עמ' 99-107  
46.ברנשטיין, שלמה חיים שומרי מעות למיניהם ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 78-70  
47.ברנשטיין, שלמה חיים היזק שאינו ניכר בשומר שמעתין שנה יח גל' 64 כסלו תשמא עמ' 22-18  
48.ברקוביץ, נתנאל החזרת פיקדון בלכתך בדרך כג קיץ תשסה עמ' 30-34  
49.גוטליב, אברהם חיוב שומר חינם בפשיעה מנלן? סיני כרך קמא תשסח עמ' קלד-קמא  
50.גולדברג, זלמן נחמיה אחריות בהובלה [חיובי שמירה של קונה, טרם חל הקניין] תחומין טז (תשנו) 373-377  
51.גולדברג, זלמן נחמיה נזקי אש בכירה שאולה תחומין יז (תשנז) 285-287  
52.גולדברג, זלמן נחמיה חפץ שאול שניזוק במהלך מלאכה תחומין יז (תשנז) 291-292  
53.גולדברג, זלמן נחמיה שכר עבור עבודה שנכשלה תחומין יד (תשנד) 200-206  
54.גולדברג, זלמן נחמיה נפקד שכופר הכל לשליחו של המפקיד תחומין כא (תשסא) 434-436  
55.גולדברג, זלמן נחמיה גדרי איסור שומר שמסר לשומר שערי צדק ד תשסג עמ' 58-65  
56.גולדברג, יצחק בגדר דין הקנאת כפל שושנת העמקים, עפולה תשמג עמ' סט-פ  
57.גוסטמן, ישראל זאב הרי שלך לפניך בשומר ובגזלן ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' שכ-שכב  
58.גורביץ, אברהם בדין תשלומים בשואל מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רסא-רסט  
59.גורדין, עמיחי; נבון, חיים מתה מחמת מלאכה עלון שבות גל' 152 חשון תשנט עמ' 51-61  
60.גיפטר, מרדכי בענין שבח יוקרא כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 33-29  
61.גיפטר, מרדכי בענין שותפין ששאלו הפרדס שנה לז חוב' ב חשון תשכג עמ' 11-13; חוב' ה שבט תשכג עמ' 7-10; חוב' ז ניסן תשכג עמ' 9-11  
62.דדש, אברהם בענין פשיעה בשמירת קרקע ועבדים מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' קצה-קצח  
63.דידי, צבי שואל ספר מחברו ונתקלקל אור תורה שנה טו חוב' י תמוז תשמג עמ' רע-רעא   
64.דייטש, חי"ל התובע מיתומים ספרים שהשאיל לאביהם אי חייבין להחזיר המאור שנה כח חוב' ה סיון-תמוז תשלו עמ' 14-13  
65.דייטש, משה יצחק בענין שליש שמוש חכמים ג תשיב עמ' סח-עח  
66.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל אחריות השואל באונסין או היסודות האירציונליים במשפט מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 222-217  
67.דייקן, פלטיאל שליחת יד בפקדון - כפשע בין הנאשם והפשע הפרקליט כרך יג תשיז עמ' 106-103 [בעמ' 106-105 על המשפט העברי]  
68.דימנטמן, משה חיים בדין טוען טענת גנב אבני משפט יא תשסט עמ' 13-16  
69.דרברמדיקר, אברהם דיני חלוקה ברווחי השליחות אסיפת חכמים (חסידי באיאן ביתר) ב אלול תשסב עמ' לז-מב  
70.דרייפוס, נתן דיני ריבית בראי ההלכה המודרנית תחומין יד (תשנד) 207-231  
71.האנציקלופדיה העברית שומרים, שמירה (במשפט העברי) כרך לא עמ' 632  
72.האנציקלופדיה העברית שכירות והשאלה, בהלכה כרך לא עמ' 869-868  
73.הבר, צבי אחריות בית הכנסת על ספרי התורה שבו שערי צדק ד תשסג עמ' 66-81  
74.הופמן, דוד צבי שומר אבידה נהורא גל' א כסלו תשלה עמ' ד, טו  
75.היין, שמואל יוסף חיוב השואל באונסין ופטורו במתה מחמת מלאכה בית יצחק כרך לד תשסב עמ' 632-649  
76.הלוי, הלל יצחק ספר שאול שנקרע מחמת שימוש משפטי הלוי ג, בני ברק תשסא עמ' קסא-קפא  
77.הנשקה, דוד סוגיות בדיני שומרים; ניתוח מקורות תנאיים ואמוראיים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמו 761 + 6 עמ'  
78.הנשקה, דוד ארבעה שומרים הם? שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 145-219  
79.הנשקה, דוד ארבעה שומרים הם? שנתון המשפט העברי טז-יז תש"ן-תשנ"א עמ' 145-218  
80.וולס, מתיתיהו בדין לא ידענא היכא אותבינהו בפיקדון אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' קפ-קפב  
81.וולפסון, ש. בענין המפקיד בעדים צריך להחזיר לו בעדים מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' רמב-רמד  
82.וולקוביץ, מרדכי בענין 'שואל ספרים' קובץ תורני מרכזי חוב' ד אדר תשמה עמ' לט-מה   
83.וייסבקר, ברוך שבועת הפקדון ושבועת הדיינים מוריה שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' סא-עא  
84.וינר, צוריאל שליחות יד בפיקדון קטורת הלבונה תשנט עמ' 14-25  
85.ויס, יצחק יהודה אחריות סוכן מכירות לסחורה של מפעל הנמצאת ברשותו אוריתא גל' יז תשנג עמ' רמט-רנב  
86.וקנין, אריאל בענין אין השואל רשאי להשאיל מגבעות אשורנו כר' ב תשנה עמ' מב-מד  
87.ורהפטיג, אושרי שבועת השומרים מישרים ב תשסג עמ' 11-44  
88.ורהפטיג, איתמר אין אדם עושה סחורה בפרתו של חברו עלון שבות גל' 98 ר"ח מנחם-אב תשמב עמ' 23-8  
89.ורהפטיג, איתמר קניין בשומרים ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר ראשון] הלכה ומנהג, משפט עברי, ירושלים תשמה עמ' רפא-רצה  
90.ורהפטיג, איתמר שומר בהמה שאבדה (ביאור בתוספתא ומקבילותיה) מגל יא תשנה עמ' 63-69  
91.ורהפטיג, איתמר המבטח רכושו של אחר שערי צדק ז תשסו עמ' 99-106  
92.ורהפטיג, ירוחם שמור לי בתחומך ואשמור לך בתחומי מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 249-247  
93.זאדה, דוד בדין שומר שמסר לשומר מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' רס-רסב  
94.זוסמן, יהודה טיב חיוב השמירה של שואל ושל אומן עלון שבות גל' 130 תשרי תשנ"א עמ' 24-34  
95.זעפרני, שלמה דין שמירה בקרקעות ובחפצים שבהם אור תורה שנה לג תשסא עמ' פ-פז  
96.זעפרני, שלמה שליח שאיבד מעטפה ובה כסף אור תורה שנה לד תשסב עמ' תצג-תצז  
97.חבה, יעקב שמירה בבעלים מגל ח-ט תשנב עמ' 139-154  
98.חנניה, אשר בשומר שכר שהזיק נזק שאינו ניכר ע"י שטעה בשיקול הדעת או שטעה בדבר משנה האם צריך לשלם מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' קפג-קפט  
99.חנניה, אשר בקבלן שאמר לבעה"ב לתת לו את כלי העבודה ביד הפועל הערבי שלו, והפועל גנב את הכלים [האם הקבלן נחשב לשומר על כליו של בעה"ב] מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שפב-שפה  
100.חנניה, אשר בחיוב שמירה דהלוקח חפץ ע"מ לבקרו, והלוקח חפץ ע"מ למוכרו מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' שיט-שכב  
101.חרל"פ, חיים זבולון שואל ספר אם חייב באונסין שערי ציון שנה יב תרצב חוב' ג-ד עמ' יא-יג  
102.טופיק, יעקב מ' בדין שליחות-יד ושל"מ משואות חוב' ד תשכג עמ' 23-26  
103.טיילור, נחמיה שיטת בעל החינוך במצוות שומרים מגל יב תשנח עמ' 41-46  
104.טיקטין, אברהם בענין שליש כנסת ישראל ב אב-אלול תשכח עמ' ה-יא  
105.טרגין, משה "אם בעליו עמו לא ישלם" עלון שבות גל' 152 חשון תשנט עמ' 42-50  
106.טרגר, יהודה בדין מכירת פקדון להצילו מהפסד קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' קנ-קנד  
107.יגל, יהושע גדרי חיוב השומרים, בסוגיא דכיצד הלה עושה שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכפורים, חברון תשלז עמ' 488-469  
108.יגל, יהושע גדרי שליחות-יד (גזילה, שואל שלא מדעת ושליחות יד בשומרים) ניב המדרשיה גל' חורף תשכו עמ' ה-כח  
109.יגל, יהושע גדרי החיובים בשומרים [גדרי שמירת נזיקין; חיובי השומרים לשמירה ולאחריות; גדרי החיובים בשומר שמסר לשומר] ניב המדרשיה גל' חורף-אביב תשכח עמ' ג-לד  
110.יוזוק, שאול בענין חיוב מזונות של שואל זכרון שלמה ויעקב, לזכרם של שלמה ויעקב שפיצר, ירושלים תשנח עמ' רנא-רנה  
111.יולס, אפרים אליעזר המפקיד יהלום ונמצא פחם המאור שנה ד חוב' ד טבת תשיג עמ' 3-4  
112.יולס, אפרים אליעזר בדין חלות חיוב שמירה בפקדון המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל), כרך א ניו-יורק תשכז עמ' רט-ריא  
113.יוניון, אברהם אחריות שותפים בתורת שומרים שערי צדק ד תשסג עמ' 82-88  
114.יורק, יאיר "המפקיד פירות אצל חבירו ונפסדו..." ממעיין מחולה גל' 12 אלול תשסד עמ' 27-34  
115.יניר, צבי חובת השמירה בשומרים ויחסה לחובת האחריות אורות עציון טז מנחם אב תשמט עמ' 83-98  
116.יעקבסון, בנימין זאב פרשן ההלכה [ = הרב ש"ר הירש] (פירושים חדשים בסוגיות קשות) [(ג) אם בעליו עמו לא ישלם (שמות כב, יד)] הרב שמשון רפאל הירש משנתו ושיטתו, ירושלים תשכב עמ' 143-133  
117.ירושלימסקי, משה בענין פרוטה דרב יוסף והמסתעף בית אהרן וישראל גל' צא תשרי-חשון תשסא עמ' לד-מ, שם גל' צג שבט-אדר תשסא עמ' כט-מב  
118.ישראלי, שאול; סמואל, עמוס ברור הלכתי בנושא פקדון שמעתין שנה טז גל' 55 כסלו תשלט עמ' 36-34  
119.כהן, אפרים עזב מכונית חבירו ללא שמירה ונגנבה המכונית אור תורה שנה לב תשס עמ' תרמב-תרמט  
120.כהן, אפרים קיבל מחברו שיק שלא כובד, לחפש את בעליו, ונאבד ממנו אור תורה שנה לג תשסא עמ' תקיז-תקלו  
121.כהן, יוסף שומר שנעשה מאליו שמסר לשומר אחר בית הלל גל' ה תשרי תשסא עמ' כט-לב  
122.כהן, יורם בענין השאלת רכב ושימוש בפשיעה בית הלל גל' יח אייר תשסד תשסד עמ' לט-מב  
123.כהן, כרמיאל מתה בשעת מלאכה ומתה מחמת מלאכה (ביאור להלכה אחת ב'משנה תורה' על פי הרלב"ג בפירוש התורה) מעליות כ תשנט עמ' 217-227  
124.כהן, מרדכי דוד סוגיית שומר שמסר לשומר (ב"ב ל"ה ע"ב) סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 111-136  
125.כהן, משה סוגית 'מתה מחמת מלאכה' [באור שיטת הרמב"ם] מעליות כה תשסה עמ' 375-387  
126.כהן, שלמה בענין טרמפיסט שהזיק [האם חייב מדין שומר ומדין אדם המזיק] מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' תד-תו  
127.כהנא, ברוך שומרים ירושלים תשנט 1654 עמ'; בקורת: בזק, יעקב: הפרקליט כרך מה תשס עמ' 220-223  
128.כהנא, ברוך קבלת השמירה ע"י השומר שערי צדק ד תשסג עמ' 89-96  
129.כהנא, ברוך "הייתי ביום אכלני חורב" - אחריותו של שומר שכר פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 269 ויצא תשסז 4 עמ'  
130.כהנא, ידידיה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חמדת הארץ א תשס"א עמ' 138-152  
131.כנרי, אורי שמירת כספים אורות עציון ל תמוז תשנ"ט עמ' 187-205  
132.כץ, אליהו שואל ספר מספריה, האם רשאי להשאיל לאחר תחומין ד תשמג עמ' 341-339  
133.כץ, אליהו בעניין נתן מעטפה עם כסף לשליח להעבירו למקום אחר ונאבד מבית לוי ה תשרי תשנה עמ' קא-קיא  
134.כץ, אליהו מעטפת כסף גדולה שנמסרה לשליח כיצד חייב לשומרה מבית לוי ז ניסן תשנה עמ' קג-קיז  
135.לויטן, אשר ניסן בדין תביעה על גוף החפץ הפרדס שנה יט חוב' יא שבט תשו עמ' 31-29; חוב' יב אדר תשו עמ' 18-20  
136.לויטן, אשר ניסן אם יש שמירה ומזיק על גט אשה הפרדס שנה כח חוב' ח אייר תשיד עמ' 15-14  
137.לוין, חיים יצחק המושג 'שליחות יד' לאור המכילתא דרשב"י ושני התלמודים בר-אילן יח-יט תשמא עמ' 117-99; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 191-173  
138.לויפר, עודד ליפא משפטי הממון - הלכות שומרים  בני ברק תשמז 2 כר' 677 עמ' (שפז, רצ עמ')  
139.ליאור, דב חיובי שומר במכירת הפיקדון אם הפיקדון ניזק שערי צדק ד תשסג עמ' 97-99  
140.ליוש, חנניה יו"ט ליפא חיוב שמירה על חפצי חבירו בביתו  קול התורה גל' נא תשרי תשסב עמ' רפה- חפח   
141.ליכטנשטין, ישראל יעקב שומר שמסר לשומר בבעלים שערי צדק ד תשסג עמ' 100-103  
142.למברגר, משה נתן נטע אם 'ביטוח' פוטר חיובי תשלומי שומר שושנת העמקים, עפולה תשמג עמ' כט-לא  
143.לנדא, ישראל השוכר פרה והשאילה לאחר בכורים א תשנח עמ' רטו-רכט  
144.לפיאן, אריה ליב בענין טוען טענת גנב ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תכב-תכד  
145.מדניק, חיים בענין שומרים [שומר שמסר לשומר] הפרדס חלק ו חוב' יא שבט תרצג עמ' 18-20  
146.מובשוביץ, שלמה בדין שומר שמסר לשומר מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' קצט-רד  
147.מילר, ח"א בענין לצורכו ולצורכה הדם הקדוש, לזכר מרדכי גלצר, תשיז עמ' 122-119  
148.מילר, ח"א האיך לא מהימן לי בשבועה שבילין גל' כא-כב כסלו תשכט עמ' פה-פח  
149.מימון, פרץ בדין קופות צדקה שנגנבו מחנות אור תורה שנה ט תשלו-תשלז עמ' תיב-תיד  
150.מימון, פרץ [חיוב שמירה בשנים שהחליפו ביניהם פנסי רכב לזמן] אור תורה שנה יג חוב' י תמוז תשמא עמ' תפה-תפז   
151.מירון, שמחה השמירה בפסיקה, כשהיא נלווית לעסקה אחרת שערי צדק ד תשסג עמ' 104-110  
152.מלול, שמואל שומר שחזר והפקיד ביד הבעלים שערי צדק ד תשסג עמ' 111-121  
153.מן, מרדכי בדין אבדה ופקדון וגדרי שמירתן הנאמן שנה ט תשיט גל' ג עמ' 7-9  
154.מעיין על שתי הערות [על המונחים 'פשיעה' ו'המחאה'] המשפט כרך ג תרפח עמ' 37-39  
155.מצגר, דוד שימוש בספר שנמסר כפקדון תחומין כ (תשס) 67-68  
156.מרגלית, יוסף מאיר פשיעה, שליחות יד ושאילה שלא מדעת הפרדס שנה טז חוב' א ניסן תשב עמ' 34-31  
157.מרגלית, יוסף מאיר אונס דשואל ודשולחני הפרדס שנה טז חוב' ב אייר תשב עמ' 25-23; חוב' ד תמוז תשב עמ' 36-34  
158.מרגלית, יוסף מאיר פרוטה דרב יוסף בשומר שכר ובמודר הנאה הפרדס שנה יז חוב' ה אב תשג עמ' 20-24  
159.מרינברג, איתי "הכל כמנהג המדינה": עיון ביחסי שוכר ופועלים - הלכה ואגדה מגיבות זו לזו משלב גל' מ קיץ תשסו עמ' 87-114  
160.מרינברג, איתי; בר-אילן, שמואל נוכחים-נפקדים: קריאה חדשה בסוגיית ריש פרק 'המפקיד' משלב גל' לח אלול תשסג עמ' 49-78  
161.נויבורגר, יעקב יסוד השעבוד בפרשת השומרים אור המזרח כרך מב תשנד עמ' 185-190  
162.נוסבוים, נפתלי בדין חיובי הלוקח בשמירת החפץ במקח טעות מקבציאל גל' י אלול תשמו - אדר תשמז עמ' קלג-קמ  
163.נוסבוים, נפתלי שכח לנעול ביה"כ ונגנבו חפצים, האם חייב לשלם מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' רנא-רנד  
164.נוסבוים, נפתלי בסיבת המחיב בשמירה ושאלה מקבציאל גל' לה תשרי תשסט עמ' תג-תה  
165.נורדן, עמיחי; פרזמן, מיכאל נכסי נפקדים בשואה ("מורידין קרוב לנכסי שבוי") קטורת הלבונה תשנט עמ' 58-68  
166.נטלוביץ, חיים בן-ציון בדין שומרים ושותפים המאור שנה ב חוב' א תשרי תשיא עמ' 3-5  
167.סגל, אפרים גדרי קבלת וקנין שמירה  בית אהרן וישראל גל' פה תשרי-חשון תשס עמ' צ-קיב  
168.סגל, יהודה בדיני שומרים נעם ספר כ תשלח עמ' קטו-קל  
169.סגרון, דניאל מתה מחמת מלאכה בלכתך בדרך כו קיץ תשסח עמ' 101-111   
170.סירוטה, משה שאול בענין חיוב אונסין בפקדון ושומר אבדה אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' פ-פב  
171.סלנט, שמואל בדיני שליש, ואם בתנאים מסוימים יש לו דין נפקד מוריה שנה כ גל' ח-ט תמוז תשנה עמ' יט-כט  
172.ספיר, יצחק בדין התמנות שומר שכר כתלנו חוב' ג תשרי תשלב עמ' 45-50  
173.עזרין, יהודה אריה בענין אונס בפקדון המאור שנה ו חוב' ד טבת-שבט תשטו עמ' 15-16  
174.עטייה, אהרון בענין אם שואל יש לו חיובי שמירה או לא מגבעות אשורנו כר' ב תשנה עמ' צד-ק  
175.ערוסי, רצון אחריות מארח על נזק אורחיו בדברים מושאלים שערי צדק ד תשסג עמ' 122-143  
176.פוזן, יעקב ישראל בענין השבת גניבה והשבת שאלה שמוש חכמים תשנז עמ' רכד-רכח  
177.פולק, זעקל בדין חזרה מקבלת שמירה בשותפים ופועל מוריה שנה כו כסלו תשסה עמ' כט-ל  
178.פופרש, יעקב בענין חיוב אונסין בשואל ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שטו-שיח  
179.פיינשטיין, אליהו הלוי בענין גדרי וחיובי שומר קרקעות והמסתעף מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' סב-סה  
180.פיינשטיין, משה מתנה שומר חינם להיות פטור משבועה מוריה שנה י גל' ג-ד שבט תשמא עמ' לח-מז  
181.פיינשטיין, משה מי שהופקד אצלו פקדון ואינו מוצא את המפקיד להחזירו מוריה שנה י גל' ז-ח סיון תשמא עמ' מז-נ  
182.פינטו, משה בסוגיא דכיפי (ב"מ לה.) אור תורה שנה לה תשסג עמ' ח-טו  
183.פינשטין, אליהו בענין אי חיוב שומר בנזקין תליא בחיוב מדיני שומר מוריה שנה יט גל' ז-ט ניסן תשנד עמ' לה-לח  
184.פיק, שלמה בענין קנין בשומרים מגל ו תשמח עמ' 53-47  
185.פרידלנדר, ישראל שיורים מן 'ספר פקדון' תפארת ישראל, לכבוד ישראל לוי, ברסלוי תרעא עמ' 60-75  
186.פרידמן, שמא יהודה ראש פרק המפקיד שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 218-209  
187.פרייזלר, אברהם יעקב 'המפקיד פירות והרקיבו', שיטת הירושלמי ניב המדרשיה גל' יא תשלד עמ' 53-48. וייזר, שמעון: שם עמ' 55-53 
188.פריימן, מרדכי בגדרי שומר אבידה עלון שבות גל' 151 ניסן תשנח עמ' 61-69  
189.פרנצוס, ישראל בירורים וביאורים בתלמוד [תקנו משיכה בשומרים] סיני כרך עא תשלב עמ' לב-מה  
190.פרנק, צבי פסח בעניין היתר תשמיש במעות אי בשביל זה נעשה שומר שכר מוריה שנה כד גל' א-ב תמוז תשסא עמ' סט  
191.פרנק, צבי פסח בענין חיובי ש"ש ושומר אבידה וגדריהם קול תורה שנה א תרצ חוב' א עמ' א-ז; ב-ג עמ' ה-ט; ד-ה עמ' יא-יט  
192.פרקש, משה בענין ניחא ליה לאינש למיעבד מצוה בממוניה אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים תשלג עמ' כה-לב  
193.צאהן, חיים מרדכי  גדר חיוב בשמירה בשומר שכר קול התורה גל' נב ניסן תשסב עמ' קיא-קיד   
194.צדוק, שלמה חיוב השוכר בשמירה על תכולת הדירה (בלוני גז שנגנבו מדירה שכורה) שערי צדק ד תשסג עמ' 144-161   
195.ציון, עזריאל בירור דין שמירת כספים בשומר חינם מקבציאל גל' כו ניסן תשנח עמ' קע-קעו  
196.ציון, עזריאל בדין כסף שנגנב לשומר ממזודה בתא המטען מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שפח-שצג  
197.ציון, עזריאל חיוב אחריות בכסף שהופקד בגמ"ח מקבציאל גל' לג כסלו תשסח עמ' תמח-תנה  
198.ציון, עזריאל בדין רכב שכור שנגנב מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' קפג-קפח  
199.קאהן, יאיר "ונקרב בעל הבית אל הא-להים" - המימד הדתי במשפט העברי עלון שבות גל' 152 חשון תשנט עמ' 33-40  
200.קורב, חיים יצחק בענין שומר שטוען טענת גנב, ושבועת הפקדון הפרדס שנה כב חוב' ב חשון תשח עמ' 16-13  
201.קורינלדי, מיכאל שומר שמסר לשומר במשפט העברי ובחוק השומרים, תשכ"ז-1967 שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 453-383  
202.קורינלדי, מיכאל יסודות בדיני פקדון במשפט העברי חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תמוז תשלב 459 עמ'  
203.קלגסבלד, אלחנן זאב שמירת פקדון בבעלים קול התורה גל' סד תשרי תשסח עמ' קמז-קנ  
204.קליין, יצחק בענין קנין חצר בפקדון חומת משפט כרך א ניסן תשמו עמ' קיז-קיט  
205.קלפהולץ, ישראל אשר בענין חיובי שמירה ותשלומין ותשלומי שכר בשומר שכר קובץ בית אהרן וישראל גל' קלה שבט-אדר תשסח עמ' ס-סה  
206.קלפפיש, משה יוסף בדין 'מעכב ממון חבירו' [חייב באונס אם לא החזיר את הפיקדון] הפרדס שנה נח חוב' ו אדר א-ב תשמד עמ' 13-11; חוב' ז ניסן תשמד עמ' 22-20  
207.קלפפיש, משה יוסף בדין עושק ממון חבירו אם חייב באונסין הפרדס שנה ס חוב' ו אדר א-ב תשמו עמ' 19-17  
208.קמאי, אליהו ברוך בדיני שומרים כנסת ישראל ב אב-אלול תשכח עמ' יב-יג  
209.קפלן, אריה ליב בדין טבח אומן שקלקל [בענין פרוטה דרב יוסף] הפרדס שנה לט חוב' ג כסלו תשכה עמ' 8-9  
210.קרל, צבי דיני ארבעת השומרים במשפט העברי והתפתחותם תרביץ שנה ז תרצו עמ' 259-282  
211.קרפ, שמואל בסוגיא דשכירות בשאלה מישך שייכי זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' קעד- קעט  
212.רבינוביץ, יצחק יעקב בדין חיוב שומרים לירד לדין ובירור מקיף בגדרי חיובי שומרים מוריה שנה יט גל' ג-ד אלול תשנג עמ' לה-מ  
213.רוט, אליעזר אחריות גבאי על ס"ת שבהיכל קול התורה גל' סג ניסן תשסז עמ' רכד-רכו  
214.רוקח, שלמה לייב ביאור הגדרת מתה מחמת מלאכה ברכב וכדו' בית הלל גל' יח אייר תשסד תשסד עמ' לג-לח  
215.רזיאל, משה בגדר בעליו עמו בשליח ועבד מגל יב תשנח עמ' 3-10  
216.רידר, ישעיה פרוטה דרב יוסף - ומצוות לאו ליהנות ניתנו בית יצחק שנה י תשכא עמ' 107-101  
217.רפפורט, שבתי אברהם קבלת שמירה - הסכם או חיוב תורה עלון שבות גל' 95 סיון תשמב עמ' 12-4; גל' 99 תשרי תשמג עמ' 16-4  
218.רקוב, בן-ציון חיוב שומר חנם במקום הפסד שלו תבונה כרך י תשי עמ' מד-מז  
219.רקובר, נחום העושה סחורה בנכס חברו משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' מה, ירושלים תשלז 47 עמ'; עושר ולא במשפט, ירושלים תשמח עמ' 73-39  
220.רקובר, נחום דין המבטח רכושו של אחר, על רקע הלכת "העושה סחורה בפרתו של חברו" שערי צדק ז תשסו עמ' 62-91  
221.רקובר, נחום שניים שקיבלו ביחד פיקדון לשמירה שערי צדק ד תשסג עמ' 162-191  
222.רקובר, נחום מקורות המשפט העברי לחוק השומרים, תשכז-1967 הפרקליט כרך כד תשכח עמ' 225-208  
223.רקובר, נחום (עורך) דיני שומרים סדנאות במשפט העברי, קובץ רביעי, ירושלים תשמז עמ' 146-119  
224.רקמן, דוד דין מזיק ושמירה בגט אשה המאור שנה ה חוב' ז ניסן תשיד עמ' 10  
225.שאכירלס, יצחק בסוגיא דהניח להם אביהן אחריות נכסים מוריה שנה יב גל' ז-ט חשון תשמד עמ' קט-קי  
226.שחם, יואב הקנאת כפל לשומר עלון שבות גל' 152 חשון תשנט עמ' 143-152  
227.שטיינברג, אפרים מרדכי שמירה בבעלים תלפיות שנה ג תשז-תשח עמ' 456-454  
228.שטינמץ, חיים ביאור שיטת הרמב"ם בשבועת רב הונא הדרום חוב' סב אלול תשנג עמ' 65-69  
229.שטרית, גבריאל בגדרי השבה בגניבה וביאור פלוגתא דר"ע ור' ישמעאל בשומר שגנב [ב"ק קיח, א] מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שלו-שמג  
230.שטרן, שמואל בדין חיוב פושע מגין מזיק אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תקעו-תקעט  
231.שיינין, נחום התחייבות חוזיות של שומר ומשכיר וביטולן שערי צדק ד תשסג עמ' 297-305  
232.שכטר, צבי לטיבו של חיוב תשלומי השומרים שערי צדק ד תשסג עמ' 192-197  
233.שלוש, שלמה שומרים שביטחו את הפיקדון והפקדון נגנב או נאנס שערי צדק ד תשסג עמ' 198-209  
234.שפיצר, אברהם חיים בענין ניחא ליה לאינש למעבד מצוה בממוניה באהלי יעקב אדר ב תשמא עמ' יח-לב  
235.שפירא, דוד שלמה בדין הכופר בפקדון ובמלוה הדרום חוב' מה תשרי תשלח עמ' 43-34  
236.שקופ, שמעון יהודה בדין שבועת מודה במקצת, ובחיוב קרבן שבועת הפקדון משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' נז-נט   
237.שקופ, שמעון יהודה בסוגיא דפשיעה מטעם מזיק מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' לט-מג  
238.שרגא, ברוך מתנה שומר שכר להיות כשומר חינם (פסק דין) שערי צדק ד תשסג עמ' 306-312  
239. Amram, David Werner  Borrower (שואל)  Jewish Encyclopedia 3, p. 327-328  
240. Biberfeld, Ph.  Das Problem der שמירה בבעלים  Nachalath Z'wi 2 (1931-32), p. 351-357; 3 (1932-33), p. 30-35  
241. Cohn, Marcus  Haftung der Verwahrer (שומרים) J?disches Lexikon 2, p. 1325-1328 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 52-53  
242. Cohn, Marcus  Leihe (שאלה) J?disches Lexikon 3, p. 1034-1035 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 57  
243. Cohn, Marcus  Verwahrung (פקדון) J?disches Lexikon 5, p. 1209-1210 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 70  
244. Daube, David  Negligence in the early talmudic law of contract (Peshiah)  Festschrift fur Fritz Schulz, vol. 1, 1951, p. 124-147  
245. Daube, David  Josephus on suicide and liability of depositee  Juridical Review, N.S. 9 (1964), p. 212-224 = Libro Jubilar de Victor Andres Belaunde, p. 213-243  
246. Dembitz, Lewis N.  Bailments  Jewish Encyclopedia 2, p. 456-459  
247. Encyclopedia Talmudica  Artisan אומן  Vol. 1, p. 382-392  
248. Fensham, F. Charles  New light on Exodus 21,6 and 22,7 from the laws of Eshnunna  Journal of Biblical Literature 78 (1959), p. 160-161  
249. Finkelstein, Louis  An old Babylonian contract and Genesis 31,38 f  Journal of the American Oriental Society 88 (1968), p. 30-36  
250. Greenstone, Julius H.  Hiring and letting  Jewish Encyclopedia 6, p. 406-408  
251. Holmes, Peter  Deposit  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 1, p. 664-666  
252. Hurewitsch, Nathan  Die Haftung des Verwahrers nach talmudischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 27 (1912), p. 425-439  
253. Keyzer, Salomo  Dissertatio de tutela secundum jus Thalmudicum  Dissertation Leiden 1847, 4 + 38 p.  
254. Price, Ira M.  The laws of deposit in early Babylonia and the Old Testament  Journal of the American Oriental Society 47 (1927), p. 250-255  
255. Rakover, Nahum  Shomerim (bailees)  Encyclopedia Judaica 14, p. 1455-1458 = Principles of Jewish law, (bailment), p. 256-260