Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יד. קניין וחוזה > עבודה

 מחברכותרתספרביקורת
1.ולס, נתן מאיר בענין קנין דפועל אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תרכ-תרכב  
2.כ"ץ, דניאל שכר בתים ופועלים שהושבתו עקב מבצע צבאי תחומין ל תשע עמ' 351-359  
3.פולק, זעקל בדין חזרה מקבלת שמירה בשותפים ופועל מוריה שנה כו כסלו תשסה עמ' כט-ל  
4. Ayali, Meir  Labor and work in the Talmud and Midrash; selected chapter  In: Yad La-Talmud, Ramat Gan 1984, p. 13-16, 97  
5. Barrois, G.A.  Wages  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 795  
6. Beard, J.R.  Wages  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1073-1074  
7. Bennett, William Henry  Wages  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 5, p. 357-359  
8. Bienert, Walther  Die Arbeit nach der Lehre der Bibel. Eine Grundlegung evangelischer Sozialethik  Stuttgart 1954, 13 + 452 p.  
9. Bleich, J. David  Severance pay: hired servant or independant contractor?  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, eds. J. David Bleich and G.B. Halibard. Jewish Law Annual 3 (1980), p. 137-138  
10. Bleich, J. David  Physicians' strikes  In: Survey of recent halakhic periodical literature. Tradition 21,3 (1984), p. 80-84  
11. Bloch, Joseph Samuel  Der Arbeiterstand bei den Palastinensern, Griechen und Romern  Wien 1882, 32 p.  
12. Blumenfield, Samuel M.  Labor in the Bible  Dissertation Hebrew Union College 1930, 56 p.  
13. Cohn, Marcus  Arbeiter (im j?dischen Recht)  J?disches Lexikon 1, p. 432-435 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 40-42  
14. Cohn, Marcus  Arbeitsvertrag (Dienstvertrag)  J?disches Lexikon 1, p. 446-449 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 42-43  
15. Cohn, Marcus  Arbeiterrecht  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 184-189  
16. Cohn, Marcus  Werkvertrag  J?disches Lexikon 5, p. 1410-1412 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 71-72  
17. Colombo, Yoseph  Il concetto del lavoro nella Bibbia  La Rassegna Mensile di Israel 33 (1967), p. 275-286  
18. Cronbach, Abraham  Labor  Universal Jewish Encyclopedia 6, p. 497-503  
19. Elon, Menachem  Ha'anakah  Encyclopedia Judaica 7, p. 1003-1007 = Principles of Jewish law, p. 315-319  
20. Encyclopedia Talmudica  Artisan אומן  Vol. 1, p. 382-392  
21. Encyclopedia Talmudica  Acquisition by an artisan through his improvement of the work אומן קונה בשבח כלי  Vol. 1, p. 392-394  
22. Farbstein, David  Das Recht der unfreien und der freien Arbeiter nach j?disch-talmudischem Recht, verglichen mit dem antiken, speciell mit dem romischen Recht  Frankf.a.M. 1896, 7 + 97 p.  
23. Findling, Moses  Das j?dische Arbeitsrecht  Nachalath Z'wi 4 (1933-34), p. 15-25, 82-88, 143-156, 193-205, 302-312; 5 (1934-35), p. 34-40  
24. Friedlander, Markus Hirsch  Die Arbeit nach der Bibel, dem Talmud und den Ausspruchen der Weisen in Israel  Pisek 1890, 53 p.  
25. Ginsburg, Christian D.  Labour (עבדה, מלאכה) Kitto 2, p. 767-768  
26. Goldmann, Alain  Le travail, un point de vue juif  Rencontre 10 (1969), p. 15-20  
27. Gomez de Morales, Jose Luis  El trabajo en la Biblia  Madrid 1966, 61 p.  
28. Greenstone, Julius H.  Fee  Jewish Encyclopedia 5, p. 355-357  
29. Heinemann, H.  Payment of a 'Poel Batel'  Journal of Jewish Studies 1 (1948-49), p. 178-181  
30. Heinemann, Joseph H.  The status of the labourer in Jewish law and society in the tannaitic period  Hebrew Union College Annual 25 (1954), p. 263-325  
31. Husslein, Joseph  Bible and labour  London 1924, 10 + 221 p.  
32. Jepsen, A.  Amah und Schiphcha  Vetus Testamentum 8 (1958), p. 293-297, 425  
33. Kalischer, S.  Die Wertschatzung der Arbeit in Bibel und Talmud  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912, p. 579-608  
34. Kogan, Michael S.  Liberty and labor in the Jewish tradition  Ideas (Spring 1975), 8 p.  
35. Kohler, Kaufmann  Labor  Jewish Encyclopedia 7, p. 590  
36. Krauss, Samuel; Baron, Erwin  Handwerk bei den Juden  J?disches Lexikon 2, p. 1401-1424  
37. Kurrein, Adolf  Arbeit und Arbeiter im j?dischen Volke  Popular-wissenschaftlische Monatsblatter 10 (1890), p. 73-76, 201-205, 228-231, 253-258, 278-283  
38. Lauterbach, Werner  Der Arbeiter in Recht und Rechtspraxis des Alten Testaments und des alten Orients  Dissertation Heidelberg 1936, 7 + 91 p.  
39. Levine, Aaron  Labor mobility - a halakhic view  Gesher 5 (1976), p. 88-105  
40. Menes, A.; Guttmann, M.; Wischnitzer, M.  Handwerk  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 947-970  
41. Meyer, Seligmann  Arbeit und Handwerk im Talmud  Hamburg 1878; 2nd ed. c. 1935, 46 p.  
42. Rabinowitz, Louis I.  Labor  Encyclopedia Judaica 10, p. 1320-1325  
43. Raffety, William Edward  Wages  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3063  
44. Reines, Chaim W.  Labor in rabbinical Responsa  In: Israel of tomorrow, ed. Leo Jung, N.Y. 1946, p. 139-167; 2nd ed. 1949  
45. Richardson, Alan  The biblical doctrine of work  London 1952, 80 p.; repr. 1954  
46. Richardson, Alan  Die biblische Lehre von der Arbeit  Zurich 1953, 52 p.  
47. Riemer, Jack  The Jewish view of work (Avodah)  Jewish Heritage (Summer 1962), p. 21-23  
48. Sacks, Eliot  Teachers and the right to strike  L'eylah (New Year 5746), p. 16-17  
49. Sicher, Gustav  The concept of work in the Jewish faith  Jewish studies, essays in honour of the very reverend Gustav Sicher, 1955, p. 7-20  
50. Silberg, Moshe  Dienstvertrag und Werkvertrag im talmudischen Rechte  Dissertation Frankf.a.M. 1927, 50 p.  
51. Sulzberger, Mayer  The status of labor in ancient Israel  Jewish Quarterly Review, N.S. 13 (1922-23), p. 245-302, 397-459; repr. separately Philadelphia 1923, 128 p.  
52. Wahrhaftig, Shillem  Labor law  Encyclopedia Judaica 10, p. 1325-1330 = Principles of Jewish law, p. 309-315  
53. Weisfeld, Israel H.  Labor legislation in the Bible and Talmud  N.Y. 1974, 108 p.   
54. Wolf, C.U.  Labor  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 51-52  
55. Wolkin, Benjamin W.  Labor and the Jewish tradition: a reappraisal  Jewish Social Studies 40 (1978), p. 231-238  
56. Woll, Jonathan S.  The employer-employee relationship in Shulchan-Aruch  Dissertation Hebrew Union College 1976, 2 + 77 p.  
57. Wolsey, Louis  The historic attitude of Judaism to labor  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 38 (1928), p. 311-343  
58. Zwiebel, Salomon  Die Arbeit: ihr Wert u. ihre Wurde nach talmudisch-rabbinischer Auffassung  Lemberg 1903, 15 p.  

יד. קניין וחוזה > עבודה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
59. זכויות עובדים בהלכה מחשבת חוב' נא אדר תשלט עמ' 17-14  
60.אייזנבך, יוסף בענין אכילת פועל הפרדס שנה נז חוב' ד טבת תשמג עמ' 17-12  
61.איילי, מאיר היחס אל העבודה והמלאכה בספרות התלמודית עתון 77 גל' 53-52 תשמד עמ' 48-46  
62.איילי, מאיר אוצר כינויי עובדים בספרות התלמוד והמדרש ת"א תשמה 157 עמ'  
63.איילי, מאיר פועלים ואומנים, מלאכתם ומעמדם בספרות חז"ל גבעתיים 1987 257 עמ'  
64.אלדד, גד שכירות פועלים חמדת הארץ א תשס"א עמ' 153-162  
65.אנטמן, איציק לימוד תורה ומלאכה בחיי היהודי לאור מאמריהם של חז"ל אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 236-253  
66.אסף, מנחם הפועל בהלכה; ליקוטי הלכות מהרמב"ם ומקורותיהן עבודה וביטוח לאומי כרך כט תשלז עמ' 175-172; כרך ל תשלח עמ' 278-274  
67.בא-גד, יוסף מוסר עבודה בדיני ממונות שערי צדק ד תשסג עמ' 317-322  
68.ביק, אברהם יהושע שאלות ותשובות משנת פועלים; זכויות הפועל לאור ההלכה ניו-יורק תשח 32 עמ'  
69.בלויא, יעקב ישעיה פתחי החושן; ליקוטים וביאורים בהלכה, בהלכות שכירות מיטלטלין, בתים וקרקעות ופועלים ירושלים תשמה 32 + שמט עמ'  
70.בלוך, יוסף ליב  בענין פועל [בדין יד פועל כיד בעה"ב] מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' לד-לח   
71.בר-אדון, שמואל בנימין דיני עבודה; אוסף הלכות ומנהגים ביחסי עובדים ומעבידים. נספחים: פסקי דין שהוצאו בבתי דין שונים בהתאמה למסקנות הספר והלכותיו; מאמרים והרצאות על יסודות המשפט העברי חיפה תשב 112 עמ'  
72.דויטש, סיני שכר ראוי עורך הדין, בטאון לשכת עורכי הדין בישראל, גל' 5 ג אב תשלח עמ' 19  
73.הכהן, אביעד וימררו את חייהם בעבודה קשה - כבוד העובד וחירותו ואיסור העסקה פוגענית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 191 שמות תשסה 4 עמ'  
74.ויגודה, מיכאל כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם - חירות ואחריות בדיני עבודה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 209 בהר תשסה 4 עמ'  
75.ורהפטיג, שילם עבודה, במשפט העברי האנציקלופדיה העברית כרך כו עמ' 610-608  
76.ורהפטיג, שילם דיני עבודה במשפט העברי [אוצר המשפט חלק א ערך 10445] מהד' ב עם הוספות ומילואים. א-ב, ירושלים תשמב 1218 עמ'. ביקורת: מיקלישנסקי, י"ק: משפט הפועל. ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 470-465 
77.ורהפטיג, שילם דיני עבודה במשפט העברי; עם נספח דיני עבודה באנגליה ובישראל. א-ב ת"א תשכט 1218 עמ'  
78.זילברשטין, יצחק בירורי הלכה בדיני שכירות פועלים קובץ תורני בית דוד תשס עמ' רנא-רעא  
79.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה יחסי עבודה, שביתות פועלים ותוספת יוקר לאור ההלכה שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' נט-עב  
80.כץ, דב פסיקת בתי הדין הרבניים והחוקים [ג דיני עובדים]. ירושלים תשלו 160 עמ'  
81.לוי, מנחם שלמה משל סופרים (הלכות שכירות פועלים, יחסי עובד ומעביד) ירושלים תשנה קנב עמ'  
82.לוין, בנימין מנשה מסכת פועלים; תלמוד קטן, משנה וגמרא, בבלי וירושלמי, מדרשי הלכה ואגדה ירושלים תשג 102 עמ'  
83.ליפשיץ, ברכיהו עובד וקבלן - בין קניין לבין התחייבות ירושלים תשנד 140 עמ'  
84.לנדמן, פינחס משה בגדרי קנין שכירות פועלים קובץ תורני בית דוד תשס עמ' שפו-שצה  
85.לפקוביץ, יוסף חוקי עבודה במשפט האמריקאי והשוואת מקבילות בהלכה היהודית מסד, ניו-יורק תשלט עמ' 235-223  
86.מוסקוביץ', תומר הכי אחי אתה ועבדתני חנם? - עקרונות יסוד במשפט העבודה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 147 ויצא תשסד 4 עמ'  
87.מוסקוביץ', תומר כשכיר כתושב יהיה עמך - שוויון הזדמנויות ביחסי עבודה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 73 בהר-בחוקתי תשסב 4 עמ'  
88.מלמד, עזרא ציון זכויות העובד וחובותיו לפי ההלכה הגות ד, יהדות בחברת ימינו, ירושלים תשם עמ' 40-31  
89.ערוסי, רצון מוסר העבודה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 52 ויצא תשסב 4 עמ'  
90.פדרבוש, שמעון הלכות פועלים משפט המלוכה בישראל, ירושלים תשיב עמ' 165-184  
91.פינדלינג, משה תחוקת העבודה; מקורות לתחוקת העבודה לפי דיני התורה עם הערות והוספות מגדולי התורה בארץ-ישראל ירושלים תשה קמג עמ'  
92.פלאטו, דוד מעמדו של פועל בית יצחק כרך לג תשסא עמ' 176-223  
93.פריש, עמוס יגיע כפיך: יחס המקרא אל העבודה תלאביב תשנט 168 ע: בקורת: בן ישר, מנחם, בית מקרא שנה מה תשס עמ' 378-387  
94.פריש, עמוס היחס לעבודה במזמורי תהלים בית מקרא שנה מא תשנו עמ' 317-328  
95.פרנצוס, יעקב השפעת "דינא דמלכותא" על הלכות שכירות פועלים בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' מה-מח  
96.פרנצוס, ישראל חזרה מהסכם עבודה במקורות התנאיים - משנה ותוספתא סיני כרך עה תשלד עמ' רמב-רנד  
97.קופרשטוק, אברהם דין חזרת האומנים בדבר האבד מאור התורה בני ברק תשנט עמ' נ-עב  
98.קלין, אלכסנדר העבודה כערך סיני כרך קכג תשנט עמ' עד-פד  
99.קרומביין, אליקים לפשרם של דיני שכירות פועלים עלון שבות גל' 152 חשון תשנט עמ' 7-31  
100.רוזנר, יוסף משפט הפועלים (הדין והמנהג) אשדוד תשסג 555 ע'  
101.ריינס, חיים זאב הפועל במקרא ובתלמוד נויארק תרצה 77 עמ'  
102.רקובר, ברוך בענין שכר שבת הדר הכרמל, חיפה תשמג עמ' קט-קיח; שעלי דעת קובץ ג תשמד עמ' 39-29  
103.רקובר, נחום מה עניין עבדות לימינו? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 15 משפטים תשסא 4 עמ'  
104.רקובר, נחום (עורך) דיני עבודה סדנאות במשפט העברי, קובץ רביעי, ירושלים תשמז עמ' 58-39  
105.שורק, יחיעם מנהגי אריסות הלינסטיים-רומיים המשתקפים בספרות חז"ל ציון שנה לט תשלד עמ' 233-217  
106.שחור, ישראל מעמדו של הפועל - השכיר ארחות 39 ערב ראש השנה תשנד עמ' 40-41  
107.שכטר, צבי בגדר חיובי תשלום שכירות פועלים ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' רד-רז  
108.שלמה, דוד על עבודה יחסי עבודה ויחסי אנוש בתורה קרית ביאליק תשמב 127 עמ'   
109.תפילנסקי, פנחס ליב בגדר ההתחיבות של השוכר פועל ופועל הנשכר אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' רפא-רפג  

יד. קניין וחוזה > עבודה > הלנת שכר

 מחברכותרתספרביקורת
110.אברלנדר, חיים דיני בל תלין והמסתעף אור ישראל גל' א תשרי תשנו עמ' קכה-קלה, שם גל' ב כסלו תשנו עמ' סז-עה  
111.אישון, שלמה איסור ריבית בחוק הגנת השכר כתר ו תשסח עמ' 287-299  
112.אלנקווה, יוסף הלנת שכר שכיר בפועל ערבי עזיאל חוב' 3 חנוכה תשמג עמ' 7-5; חוב' 5 אדר-ניסן תשמג עמ' 22  
113.אנציקלופדיה תלמודית בל תלין כרך ג עמ' של-שלה  
114.אפשטין, יעקב הלנת שכר (א. הלנת שכר במלגה ב. הלנת שכר בעובדים זרים ג. הלנת שכר בחברה בע"מ) חבל נחלתו ב תשסב עמ' 265-275  
115.ארנון, צבי הלנת שכר תחומין כב (תשסב) 345-354  
116.בירנבוים, בנימין בעניין גזל הגוי והפקעת שכר עבודתו דברי משפט ב תשנו עמ' שג-שטו  
117.בן-פורת, אליעזר בענין הלנת שכר מוריה שנה כ גל' י-יב טבת תשנו קז-קיג   
118.בקשי דורון, אליהו גדר איסור הלנת שכר שערי צדק ה תשסד עמ' 363-372  
119.בראון, בנימין הלנת שכר בפסיקת החפץ חיים: לקראת מודרניזציה של דיני העבודה ההלכתיים? תרביץ עה תשסו עמ' 501-538  
120.גרוס, יוסף הגנת שכר העובד (חוק הגנת השכר, תשיח-1958, לאור עקרונות המשפט העברי) הפרקליט כרך טז תשו עמ' 72-86, 178-153  
121.גרוס, יוסף עקרונות חוק הגנת השכר לאור משפט התורה ניב המדרשיה גל' חורף תשכג עמ' נה-נח  
122.הלוי סטוארט, אברהם בגדר תביעה דביומו תתן שכרו קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' עט-פה  
123.הרפנס, ישראל דוד מצוות תשלומין שכר שכיר ביומו פרי תמרים קובץ כג כסלו-טבת תשמז עמ' נג-ס  
124.הרצל, נפתלי במצוה ד"ביומו תתן שכרו" אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' שלד-שמד  
125.ורהפטיג, איתמר קנס וריבית בהלנת שכר ומזונות תחומין כט תשס"ט עמ' 81-86  
126.זוין, שלמה יוסף הלנת שכר שכיר לאור ההלכה, ת"א תשיז עמ' קמו-קנג  
127.זילברשטיין, יצחק לשלם לפועל ביומו או לקנות שופר, סוכה וכו' קול התורה גל' מא תשרי תשנז עמ' קל-קלז  
128.זמבא, מנחם הלנת פעולת השכיר הפרדס שנה כה חוב' ז ניסן תשיא עמ' 1-3; חוב' ח אייר תשיא עמ' 3-5; ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 83-82  
129.טכורש, כתריאל פישל בענין תשלום שכר שכיר במועדו הדרום חוב' מח ניסן תשלט עמ' 30-29   
130.יהב, אבינועם בביאור מצות "ביומו תתן שכרו" לגבי מטפלת, סופר ובלן מבקשי תורה גל' יג טבת תשנה עמ' סו-סח  
131.כהן, זמיר בדבר המעכב תשלום שכר דירה לאחר שהגיע מועד התשלום, אם עובר משום בל תלין או שאין שייך איסור זה אלא במעכב שכר שכיר נזר כהן, ירושלים תשסט עמ' רכה-רכו  
132.לאו, דוד הלנת שכר בבעל בית שמשלם באמצעות שיק - הגדרת שיק בהלכה משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תרמה-תרסט  
133.ליפשיץ, אלי הלנת שכר שכיר עלון שבות גל' 131 טבת תשנ"א עמ' 43-49  
134.לשם, חיים על שני חוקים סוציאלים, איסור הלנת שכר בהלכה ואגדה שבת ומועדי ישראל, כרך ג ת"א תשכט עמ' 337-331  
135.מימון, יהושע גד הקנס על הלנת שכר האם נחשב רבית אור תורה שנה כא תשמט עמ' תתרמו-תתרנב  
136.ניימרק, אברהם יעקב שכירת פועלים בשליחות תבונה כרך י תשי עמ' צד-צה  
137.עמאר, יעקב פעולת השכיר (דיני איסור הלנת שכר) צפת תשסה רנה עמ'  
138.עמנואל, שמעון בענין קיום מצות עשה דביומו תתן שכרו שמוש חכמים תשנז עמ' ריח-רכז  
139.פאם, אברהם יעקב ביומו תתן שכרו המתיבתא אייר תשמה עמ' קז-קיא   
140.פרנק, צבי פסח בגדר איסור דבל תלין פעולת שכיר קול תורה שנה יד תשך חוב' ח עמ' ג-ד  
141.צינווירט, דוד אריה בעניני בל תלין בית אהרן וישראל גל' פב ניסן-אייר תשנט עמ' עא-עח, שם גל' פג סיון-תמוז תשנט עמ' עז-פו, שם גל' פד אב-אלול תשנט עמ' מז-נב  
142.קוק, שאול חנא 'עבר זמנו' לענין שבועת השכיר סיני כרך כא תשז עמ' ריב-ריד; עיונים ומחקרים, ספר א ירושלים תשיט עמ' 195-190  
143.קוק, שאול חנא שונות [א: תשובה מר' שמואל בר חפני בענין עבר זמנו] סיני כרך כב תשח עמ' פ-פו  
144.קורלנדסקי, זלמן ליב ביאור דברי הספר חסידים בגדרי התנאי ד"בל תלין" בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ'תסח-תעא  
145.קורלנדסקי, זלמן ליב  ביאור דברי הספר חסידים בגדרי התנאי ד"בל תלין"  קובץ תורני בית דוד תשס עמ' תסח-תעא  
146.קפלין, כתריאל דוד בדיני כובש שכר שכיר בירושלמי וברמב"ם הדרום חוב' כג ניסן תשכו עמ' 70-62  
147.רבינוביץ, חיים לא תלין פעולת שכיר קול התורה גל' מה תשרי תשנט עמ' רנג-רנו  
148.רוזנר, אברהם זאב הלנת שכר (דיני שכר שכיר) בני ברק תשנז שנ עמ'  
149.שחור, ישראל הלנת שכר ארחות 44 ערב פסח תשנו עמ' 47-49  
150.שטרן, מרדכי ביומו תתן שכרו כשמשלם לפני העבודה מבית לוי יב תשרי תשנח עמ' קס-קעב  
151.שינפלד, אברהם צבי ביומו תתן שכרו שורת הדין ה תשנט עמ' תטז-תלג  
152.שלזינגר, אליעזר בדין תשלומי שכירות פועל בערב שבת קול התורה גל' נו ניסן תשסד עמ' רכח-רלב  

יד. קניין וחוזה > עבודה > הענקה. פיצויי פיטורין

 מחברכותרתספרביקורת
153.אושפיזאי, מנחם יהודה דין הענקה אהלי יהודה, רמת-גן תשמה עמ' קו-קיג  
154.אלון, מנחם הענקה האנציקלופדיה העברית כרך טו עמ' 69-70  
155.אנציקלופדיה תלמודית הענקה כרך ט עמ' תרעג-תרפז  
156.אפשטין, יעקב פיצויי פיטורין לפועל נכרי חבל נחלתו ג תשסד עמ' 223-226  
157.אריאל, יעקב גלגולו של תיק - פיצויי פרישה שערי צדק א תשס עמ' 230-236  
158.ביה"ד האזורי לדיני ממונות ע"י המועה"ד קרית ארבע והר חברון פיטורים והרעת תנאי עבודה של מורה תחומין י (תשמט) 204-215  
159.בית דין צדק שע"י מכון להוראה במאנסי פסק [בדיני פיצויים לפועל] מקבציאל גל' יא ניסן אלול תשמז עמ' עג-פד  
160.בן-שמעון, שלמה התישנות בתביעות פיצויי פיטורים שערי צדק א תשס עמ' 149-154  
161.ברוזניק, נחום מ' לפירושם של שני מאמרים בענין הענקה אור המזרח כרך מח תשסג עמ' 56-60  
162.גזונדהייט, בנימין שאילת כלי כסף וכלי זהב מגדים גל' לג שבט תשסא עמ' 9-12  
163.גלפז-פלר, פנינה ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים... בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 133-142  
164.גנק, מנחם דוב מצות הענקה הפרדס שנה ס חוב' ה שבט תשמו עמ' 19-16  
165.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל פיצויי פיטורין [אוצר המשפט חלק א ערכים 10464 ,1233] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 263-248  
166.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל פיצויי פיטורין, יצירה משפטית מקורית הפרקליט כרך יך תשיח עמ' 281-279  
167.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל פיצויי פיטורין ספר קורנגרין, כתבי החברה לחקר המקרא בישראל, ת"א תשכד עמ' 296-275  
168.ויס, אשר זליג בגדר הענקה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' קס-קסג  
169.ורנר, שמואל ברוך בדין הענקה מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' לט-מב  
170.חובאג'ה, זכריה בענין הענקה ושעבודא דר"נ הבאר חוב' יב אלול תשכא עמ' 38-39  
171.כהנא, בנימין בדין הענקה ושעבודא דרבי נתן אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 134-133  
172.לשם, חיים הענק תעניק ספר קורנגרין, כתבי החברה לחקר המקרא בישראל, ת"א תשכד עמ' 232-210; שבת ומועדי ישראל, כרך ג ת"א תשכט עמ' 337-359  
173.מעברי, משה הענקת עבד עברי בכורי ציון ירושלים תשד עמ' 49-50  
174.סאקס, שמואל דוד בענין לשלם פיצויים למלמדים פרי תמרים קובץ כג כסלו-טבת תשמז עמ' מה-נא   
175.פולייב, משה אהרן בענין הענקה ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 208-206  
176.פריד, שמואל צבי בזכויות אברך הלומד בכולל בקשר לפיטורין וחובת ההנהלה מאור החיים קובץ ח סיון תשמז עמ' קה-קיד   
177.קולא, עמית מצוות הענקה משלב גל' כח קיץ תשנה עמ' 3-10  
178.רובינשטיין, שמואל תנחום בעיית הפיצויים בהלכה סיני כרך נ עמ' קעז-קפב  
179.רפפורט, יצחק מאיר מי שקיבל מעות לעלות לא"י ומת אם היורשים צרכים להחזיר [בענין הענקה ליורשים] המאור שנה ה חוב' א תשרי תשיד עמ' 5-6  
180.שילה הבו לנו חוק פיצויי פיטורין הפרקליט כרך יג תשיז עמ' 197-193 (בעמ' 193-194 הסתמכות על דין הענקה)  
181.שלוש, שלמה  הסכם בין עובד למעביד לוותר על פיצויים, דבר הנוגד מנהג המדינה, האם זה מחייב ארחות 54 ערב ראש השנה תשסב עמ' 9-12  
182.שלזינגר, אליהו בדין פיצויי פיטורין בית הלל גל' יג טבת תשסג עמ' לג-לד  

יד. קניין וחוזה > עבודה > שביתה

 מחברכותרתספרביקורת
183.אוירבך, שלמה זלמן שביתת מורים תחומין ה תשמד עמ' 292-287  
184.אושינסקי, יצחק שביתת רעב בהלכה סיני כרך קכו-קכז תשס-תשסא עמ' רפא-רפה  
185.אושינסקי, יצחק צבי זכות השביתה בהלכה המעין כרך מג גל' א תשרי תשסג עמ' 37-42  
186.בן-דוד, יששכר הפתרון: בוררות חובה עמודים כרך לא תשמג עמ' 193-192  
187.גורן, שלמה שביתת הרופאים לאור ההלכה אסיא חוב' לט טבת תשמה עמ' 45-32  
188.גרשוני, יהודה השביתה לאור ההלכה תורה שבעל פה יט תשלז עמ' פב-צג; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' תסט-תפ  
189.גרשוני, יהודה השביתה וההשבתה תורה שבעל פה כו תשמה עמ' כא-לב  
190.דבורקס, אליקום שביתת רופאים צהר יד תשסה עמ' שסח-שסט  
191.דסברג, אורי שביתת עובדים על פי ההלכה; סקירה ביבליוגרפית (נספח) תחומין ה תשמד עמ' 300-295  
192.הלוי, חיים דוד שביתת מורים בהלכה ותשלום שכר ימי השביתה תורה שבעל פה כג תשמב עמ' ל-לט  
193.הלוי, חיים דוד שביתת הרופאים בהלכה ברקאי קובץ ב סתיו תשמה עמ' 33-22  
194.הלפרין, מרדכי הלכה למעשה: פסקי הלכה מימי שביתת הרופאים בבית החולים שערי צדק אסיא חוב' לז כסלו תשמד עמ' 47-44  
195.הס, ישראל שביתת מורים ביטול תורה או 'קיומה' פנים לפנים גל' 3 כד שבט תשם עמ' 11  
196.חנניה, אשר בעה"ב שהביא פועל או אומן לתקן ותוך כדי עבודתו הזיק לאחרים האם בעה"ב צריך לשלם או לא מקבציאל גל' ל אדר ב תשסה עמ' שעח-שפ  
197.חקק, בלפור; חקק, הרצל ההלכה היהודית והשביתה מעלות שנה י גל' 2 חשון תשלט עמ' 26  
198.טכורש, כתריאל פישל דיני שביתות בהלכה שנה בשנה תשכג עמ' 262-241; כתר אפרים, ת"א תשכז סי' יט עמ' רס-רעא  
199.טכורש, כתריאל פישל זכות השביתה ומגבלותיה לפי ההלכה שנה בשנה תשלב עמ' 149-161  
200.יוסף, עובדיה אם מותר מצד ההלכה למורים של בתי הספר להשתמש בנשק השביתה לשם העלאת שכרם? אור תורה שנה יג תשמא עמ' רנז-רסא  
201.ישראלי, שאול לפתרון בעיית השביתות עמודים כרך יד תשכו עמ' 223  
202.ישראלי, שאול על היחסים בין העובד והמעביד בהלכה [בענין שביתה] אור המזרח כרך טז תשכז עמ' 92-97  
203.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה יחסי עבודה, שביתות פועלים ותוספת יוקר לאור ההלכה שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' נט-עב  
204.לופז, מרדכי השביתה בהלכה [על שביתת רופאים ומורים] תורה שבעל פה כה תשמד עמ' פה-צג  
205.מצגר, יונה הפרת שביתת נהגי המוניות לאור ההלכה הליכות גל' 109-108 כסלו תשמו עמ' 20-17  
206.נוימן, יהושע 'השביתה הגדולה' לאור ההלכה בשדה חמ"ד שנה כב תשלט עמ' 288-286  
207.פרנק, צבי פסח שביתת שוחטים הר המור ג כסלו תשמג עמ' 79   
208.פרנק, צבי פסח; עוזיאל, בן-ציון מאיר חי שביתת מורים תחומין ה תשמד עמ' 294-293  
209.קורנגוט, אפרים משה שביתת הרופאים ועובדי המינהל בבתי החולים אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 164-170  
210.קליין, מנשה בענין שביתה למלמדים שערי בינה א תשמח עמ' קמב-קמט  
211.קצנלבוגן, רפאל השביתה לאור ההלכה המעין כרך ה גל' א תשרי תשכה עמ' 9-14  
212.רלב"ג, ירמיהו שביתה בשרותים דתיים טורי ישורון שנה י גל' מד שבט תשלה עמ' 9-7  
213.שטיינברג, משה שביתת רופאים לאור ההלכה אסיא חוב' כא מנחם-אב תשלח עמ' 17-16   

יד. קניין וחוזה > עבודה > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
214. סגל, שלום מרדכי הלוי פיטורי משגיח כשרות במלון באמצע ימי החג קובץ בית אהרן וישראל גל' קמ כסלו-טבת תשסט עמ' עז-פז  
215.אבינר, שלמה חיים על המצוה לקנות מיהודים ולהעסיק יהודים שנה בשנה תשמז עמ' 245-235  
216.אולמן, שלמה זלמן מעשה אומן (חיובי אחריות של אומנים ובעלי מלאכה) ירושלים תשסג תסא עמ'  
217.אונטרמן, איסר יהודה בעניני שכירות פועלים [אוצר המשפט חלק א ערך 10477] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תלו-תלט  
218.אונטרמן, איסר יהודה בענינא דשכירות פועלים קול תורה שנה ד תרצה חוב' א-ב עמ' ג-ד  
219.אושפיזאי, מנחם יהודה תגמולי ביטוח לאומי לנפגעי עבודה שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' כז-לב   
220.אייזבק, חנניה יוסף בגדרי אכילת פועל הדרום חוב' מח ניסן תשלט עמ' 54-48  
221.איילי, מאיר מעמדו של הפועל השכיר ויחסי עובדים ומעבידים בספרות התלמוד והמדרש חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשם 19 + 208 עמ'  
222.אישון, שלמה מי זוכה במבצעים והנחות - השליח או המשלח כתר ו תשסח עמ' 167-172  
223.אישון, שלמה תפילה וברכת המזון על חשבון שעות העבודה כתר ו תשסח עמ' 300-303  
224.אישון, שלמה שיחה עם עמית בזמן העבודה כתר ו תשסח עמ' 310-313  
225.אישון, שלמה העדפת "עבודה עברית" ותוצרת הארץ כתר ו תשסח עמ' 325-329  
226.אישון, שלמה שימוש במידע ממקום עבודה קודם כתר ו תשסח עמ' 332-339  
227.אלבק, שלום על פשוטה של מחלוקת אחת בירושלמי הדואר כרך מב תשכג-תשכד עמ' 395  
228.אלינר, דן קנין הפועל על מעשה ידיו אורות עציון לג תמוז תשסב עמ' 126-135  
229.אליעזרוב, יעקב מעביד החורג ממנהג המדינה. תחומין כ (תשס) 71-77  
230.אלמוגי, ישראל הזקן, ופרישה מעבודה מחמת זקנה במקורות היהדות בשדה חמ"ד שנה ל חוב' ג-ד ניסן-אייר תשמח עמ' 240-239  
231.אנציקלופדיה תלמודית אומן [שמירת אומן; אומן שקלקל; סילוק אומנים; זכויות האומן] כרך א עמ' קמא-קמד (עמ' שב-שט במהדו' ב)  
232.אנציקלופדיה תלמודית אומן קונה בשבח כלי כרך א עמ' קמד-קמו (עמ' שט-שיד במהדו' ב)  
233.אנציקלופדיה תלמודית אריס כרך ב עמ' קפו-קצב  
234.אנציקלופדיה תלמודית גדולי קרקע [בעמ' קצא: באכילת פועל] כרך ה עמ' קפד-קצד  
235.אנציקלופדיה תלמודית דבר האבד [יא: בחזרת פועלים] כרך ו עמ' תקטז-תקמב  
236.אנציקלופדיה תלמודית הבלעה [בשכר שבת; בדברים האסורים] כרך ח עמ' קל-קלז  
237.אפשטין, יעקב שכר אומן שלא הצליח באומנותו חבל נחלתו א תשסא עמ' 438-443  
238.אפשטין, יעקב אכילת פועל נכרי בעת עשייתו במלאכת ישראל חבל נחלתו ג תשסד עמ' 220-223  
239.אפשטין, יעקב פיטורי שכיר מישראל לשם שכירת שכיר נכרי חבל נחלתו ב תשסב עמ' 260-267  
240.ארזי, אברהם העבודה באספקלרית הז"ל מחניים צא אייר תשכד עמ' 16-19  
241.ארן, מרדכי ביסוד דין שבועת שכיר קובץ חדושי תורה ג תמוז תשנב עמ' 44-34  
242.בוהנה, משה א' בשכר בטלת המלמד מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 202- 199  
243.בוקשפן, יואל עובד שעזב אם חייב להחזיר הבגדים והמתנות שקיבל מהמעביד בית אהרן וישראל גל' קטו תשרי-חשון תשסה עמ' צו-ק  
244.בורודיאנסקי, יצחק ירוחם בענין אומן ששינה מדעת בעל הבית בנתיבות ים ד תשלג עמ' לא-לד  
245.בחבוט, אליהו האם מותר להעמיד פתיון כדי לברר ישרות הפועל צהר טו תשסה עמ' שכ-שסא  
246.בטיסט, מאיר תקנת שבועת שכיר מגל יג תשסב עמ' 17-41  
247.ביה"ד האזורי לדיני ממונות ע"י המועה"ד קרית ארבע והר חברון פיטורים והרעת תנאי עבודה של מורה תחומין י (תשמט) 204-215  
248.בלוך, י"ש הפועל בימי התנאים (הרצאה) ההד שנה ט תרצד חוב' ד עמ' יז-כג  
249.בן דוד, יצחק גדרי זכין ושליחות ביחס לדיני שכירות פועלים עלון שבות גל' 161 אלול תשס"ב עמ' 51-68  
250.בן חיים, אברהם האם חייב בפיצויים על ביטול שכירות פועלים מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' קעב-קעז  
251.בן חיים, אברהם שאלה בדין תשלום לאומן שכשל בדבר אחד מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' שלז-שנב  
252.בן יעקב, צבי יהודה עובדי הוראה - שכר ותמורה דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' קעה-קצג  
253.בן נאה, ירון הדחת חכם שלא היה [ניתוח תשובת ר' בצלאל אשכנזי בענין הדחת חכם שאינו ראוי, ודיון בהקשרה ההיסטורי] מנחה למנחם - קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן ירושלים תשס"ח עמ' 293-214  
254.בן-יעקב, צבי יהודה שמיטת כספים באומן המחזיק בחפץ המתוקן שנה בשנה תשנה עמ' 218-236  
255.בן-יעקב, צבי יהודה תשלום לגן ילדים ששבת בזמן מלחמה תחומין יב (תשנא) 200-218  
256.בן-שמעון, נסים פסילת שוחט שערי צדק ג תשסב עמ' 270-284  
257.בן-שמעון, שלמה שכר טרחה של עו"ד שערי צדק ב תשסא עמ' 183-192  
258.בקשי-דורון, אליהו יחסי עבודה ומסחר עם הנכרים תורה שבעל פה לא: עמ' לב-לט, תשן  
259.בר-אלי, אריאל פיטורי עובדת בזמן הריון (פס"ד) אבני משפט ז תשסז עמ' 203-210  
260.בר-אלי, אריאל יסודות חיובי ממון ביחסי מעביד ועובד אבני משפט ב תשסג עמ' 218-202  
261.בריזמן, דב אהרן בענין מי שנוסע בעד חברה ואחר כמה נסיעות מרויחים נסיעה בחינם, למי שייכא נסיעה זו, לחברה או לנוסע המאור שנה מד חוב' א תשרי-חשון תשנא עמ' 17-18 [שור, דוד. שם חוב' ב כסלו-טבת תשנא עמ' 19]   
262.ברייטשטיין, יואל עקיבא בסוגיא דחזרה בשכירות פועלים אוצרות ירושלים ב תשס עמ' נח-ס  
263.גבאי, יוחנן המקדש בשכר עבודתו אבני משפט ו תשסו עמ' 100-144  
264.גולדברג, אי"ש פועל שחלה מאור התורה בני ברק תשנט עמ' מב-מט  
265.גולדברג, זלמן נחמיה שכר עבור עבודה שנכשלה תחומין יז (תשנז) 288-290  
266.גליק, שמואל התפטרות מורה - בספרות ההלכה בשדה חמ"ד שנה ל חוב' א-ב תשרי-חשון תשמח עמ' 119-115  
267.גרייבסקי, א"ל לחקיקת עבודה בישראל יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 123-119  
268.גשורי, מ"ש הסוציולוגיה בישראל (המוסר הכלכלי, המדיני והסוציאלי בספרות היהדות) ירושלים תרצג 305 עמ'  
269.דדש, אברהם בענין התחלת מלאכה בפועלים מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' רסה-רסח  
270.דישון, חיים צבי בגדרי האיסור דלא תחסום בית אהרן וישראל גל' צה סיון-תמוז תשסא עמ' נד-נז  
271.דסברג, אורי ויתור עובד על זכויותיו תחומין כ (תשס) 78-79  
272.הבלין, שלמה זלמן אחריות מהנדס על קריסת מבנה שתכנן המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסב עמ' 110-116  
273.הבלין, שלמה זלמן בענין שינוי מקצוע הלימוד במלמד צהר טו תשסה עמ' תלד-תלו  
274.היינמן, יוסף תנאי העבודה של הפועל לפי ההלכה מחניים צא אייר תשכד עמ' 10-15  
275.הכהן, אביעד כבוד העובד וחירותו - איסור העסקה פוגענית במשפט העברי ובמשפט המדינה שערים למשפט גל' 1 אביב תשסה עמ' 103-107  
276.הכהן, אביעד שירותי רפואה פרטיים והגבלת שכר הרופא: הלכה, משפט ואתיקה ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 207-240  
277.הלוי, הלל יצחק מתנות חג לעובדים גויים משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' רנג-רנח  
278.הלוי, חיים דוד תשלום שכר הרופא בהלכה תורה שבעל פה יח תשלו עמ' כט-לז; שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' כב-כט  
279.הרמן, צבי איסור חסימה ומניעת מאכל מבהמה או פועל בעת מלאכתם ניב המורה קובץ 3 טבת תשם עמ' א-ז   
280.וולנר, משה דב זכויות וסמכויות הרופא התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' רצז-שכא (בעמ' רצט-שד על שכר הרופא)  
281.ויגודה, מיכאל וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים - הזיכרון והמשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 154 בא תשסד 4 עמ'  
282.ויינברג, שמואל בדיני זכויות אכילת פועל בשעת מלאכתו ירושלים תשלב 112 עמ' (בהכפלה)  
283.ויינברגר, אפרים הזכות לעבודה וריכוז תפקידים במדינה [בעמ' רנג: קואופרטיבים בהלכה] התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' רמד-רנו  
284.וינריב, דוב על יחסן של הקהילות בפולין לבעלי-מלאכה ולפועלים ידיעות הארכיון והמוזיאון של תנועת העבודה חוב' ג-ד תרצח עמ' 9-22  
285.ויס, אשר זליג באיסור עבודת פרך בישראל מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' סב עמ' תי- תיא   
286.ולקובסקי, אליהו הלוי שיתוף פקידים דתיים בלשכת עבודה השולחת פועלים למסעדות טריפה או שפועלות בשבת ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 242-238   
287.ולר, משה מרדכי קניינו של קטן בשבח כלי תחומין טז (תשנו) 303-309  
288.ורהפטיג, איתמר חוזה עבודה - מהותו ובטולו תחומין ז תשמו עמ' 453-427; ח תשמז עמ' 242-203  
289.ורהפטיג, איתמר הערות בנושא פיטורי מלמדים מגל ו תשמח עמ' 60-55  
290.ורהפטיג, איתמר טובת הנאה לעובד מאחר - לו או למעביד תחומין יז (תשנז) 293-300  
291.ורהפטיג, איתמר פיטורי מורים ורבנים סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 4 עמ'  
292.ורהפטיג, שילם חוזה אחיד במשפט העברי שנה בשנה תשלד עמ' 246-236  
293.ורהפטיג, שילם הגבלת חופש העיסוק משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נג, ירושלים תשלח 35 עמ'; סיני כרך פג תשלח עמ' מב-סט; דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 40-34; ספר יובל... לכבוד הרב מרדכי קירשבלום, ירושלים תשמג עמ' קנא-קסט  
294.ורהפטיג, שילם שכר העובד לפי יוקר המחיה בהלכה שנה בשנה תשמא עמ' 294-291  
295.ורהפטיג, שילם בתי-דין לעבודה במקורות המשפט העברי ספר בר-ניב, לקט מאמרים בדיני עבודה, ת"א תשמז עמ' 171-153  
296.ורהפטיג, שילם אחריות מעביד לנזקי עובד (לפי המשפט התלמודי בהשוואה עם המשפט האנגלי והישראלי) סיני כרך נד תשכד עמ' קצט-ריז  
297.ורהפטיג, שילם בתי דין לעבודה לאור ההלכה סיני כרך סו תשל עמ' קצה-קצט  
298.ורהפטיג, שילם מעמדו המשפטי של השמש בספרות התשובות טורי ישורון גל' טו חשון תשלא עמ' 20-19  
299.ורהפטיג, שילם הערות להצעת חוק חוזה עבודה משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' יג ירושלים תשלא 12 עמ'  
300.ורנר, שמואל ברוך בירורי הלכות בזכויות עובד ומעביד, שכיר וקבלן תורה שבעל פה יט תשלז עמ' מה-נג  
301.זולדן, יהודה בעת משבר כלכלי - לפטר עובדים או לקצץ בשכרם? תחומין ל תשע עמ' 341-350  
302.זילברשטיין, יצחק שכר הרופא בהלכה - שאלה ותשובה אסיא חוב' לט טבת תשמה עמ' 31-26  
303.זילברשטיין, יצחק פיטורי רופא דברי משפט ב תשנו עמ' רפז-רצד  
304.זלץ, יעקב בסוגיא דאומן קונה בשבח כלי ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 139-138  
305.זעפרני, שלמה שרברב שביצע עבודה ושינה ממה שסוכם אור תורה שנה לד תשסב עמ' שנז-שס  
306.זעפרני, שלמה שכירות פועלים ורוב מנהג נר יום טוב ב תשנג עמ' 95-108  
307.זק"ש, מרדכי יהודה ליב קונטרס בענין אומן קונה בשבח כלי מילי מרדכי, ירושלים תשנד עמ' רצה-שיז  
308.זקהיים, אברהם התורה והמלאכה (בו יבואר (א) גודל מעלת העבודה והמלאכה. (ב) הנהגת נותני העבודה עם הפועלים...) ירושלים תרפח כה עמ'  
309.חרל"פ, יחיאל מיכל אכילת פועל בשעת עבודה בכרם ובשדה [אוצר המשפט חלק א ערך 10501] תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' קע-קעו  
310.חרל"פ, יחיאל מיכל שכר מלאכה בע"ז ובפירות שביעית אור המזרח שנה א חוב' א אדר תשיד עמ' 19-29; חוב' ב אייר תשיד עמ' 26-32; חוב' ג-ד אלול תשיד עמ' 34-41; שנה ב חוב' א טבת תשטו עמ' 22-31  
311.חרל"פ, יחיאל מיכל אכילת פועל בשעת עבודה, בכרם ובשדה אור המזרח שנה ח חוב' א-ב טבת תשכא עמ' 18- 21, 69-70  
312.טולידנו, שמואל עיקרי הלכות בהעסקת שליח צבור צהר ה תשנט עמ' שסג-שעז, שם ו תשנט עמ' שנז-שסט  
313.טורצקי, משה שכר המלמד כשחלה התלמיד קול התורה גל' נד ניסן תשסג עמ' ריד-ריח  
314.טלסניק, יצחק בענין מעמדו של אברך כולל בדיני עובד-מעביד חקת משפט, ירושלים תשסז עמ' פט-צג  
315.יגל, יהושע חובותיו של רופא וקביעת שכרו בהבטים הלכתיים הרפואה חוב' קיא תשמו עמ' 52-49; ניב המדרשיה גל' כ-כא תשמז-תשמח עמ' 124-117; חובתו ושכרו של רופא. ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 68-60  
316.יהודה, צבי דברי מבוא לפרקי תלמוד (אמנים ופועלים) בשדה חמד כרך א תשיז-תשיח חוב' ד עמ' 7-14  
317.יוזינט, מאיר בענין אומן קונה בשבח כלי המאור שנה ז חוב' ה אדר תשטז עמ' 13-14  
318.יוסף, עובדיה על תפילת פועלים בלילות חורף הארוכים שנה בשנה תשמד עמ' 160-156  
319.ישר (שליכטר), ברוך בדיני עובדים [על פיטורי עובד] שבילין גל' יב-יג אלול תשכה-תשרי תשכו עמ' לו-לז  
320.ישראלי, שאול גננת ששבתה מאונס זכאית למלוא שכרה  תחומין יב (תשנא) 219-221  
321.ישראלי, שאול לשאלת היחסים בין העובדים והמעבידים שנה בשנה תשכז עמ' 92-85  
322.כ"ץ, דניאל אכילת פועל ובהמה חמדת הארץ א תשס"א עמ' 163-196  
323.כהנא, יצחק זאב שכר שבת ויום טוב תורה שבעל פה כד תשמג עמ' קכא-קלה  
324.כהנא, יששכר דוב  דמים מודיעים בשכירות פועלים קול התורה גל' נא תשרי תשסב עמ' רעב -רעז   
325.כהנא-שפירא, אברהם דובר ביאור בדברי הרמב"ם [בעניין השוכר את הפועלים והטעו את בעה"ב] סיני כרך ב תרצח עמ' שעא-שעב  
326.לבל, מנחם שכרם של חכמים ומלמדים שמעתין גל' 96 תשמט עמ' 51-56  
327.לוין, עמיהוד יצחק מאיר תוצאות סיכול חוזה עבודה אוריתא גל' יז תשנג עמ' רעג-רפד  
328.ליאור, דב אחריות נזיקית של בעלי אומנויות (מעשה ידי אומן)  שערי צדק ג תשסב עמ' 89-94  
329.ליכטנשטיין, קלמן בדין טול מה שעשית בשכרך הפרדס שנה לו חוב' ט סיון תשכב עמ' 17-21  
330.לשם, יהורם בביאת כל אדם הכתוב מדבר (עקבות פרושיים, חסידיים וכיתיים ביסודה של הלכה) אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 235-246  
331.מאיר, אשר "היתר עיסוק" - היתר עסקא חדש על בסיס שכר עבודה כתר ב תשנט עמ' 465-525  
332.מונדרי, יוסף חיים צבי בדין מנהג המדינה בני ציון, ירושלים תשנג עמ' רג-רז  
333.מוסקוביץ, תומר "כי חק לכהנים מאת פרעה" - על תשלום שכרם של רבני קהילות מקופת הציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 308 ויגש תשסח 4 עמ'  
334.מינץ, שלמה  בענין שכיר בזמנו נשבע ונוטל מוריה שנה כב גל' ג-ד טבת תשנט עמ' לו-לט   
335.מרינברג, איתי "הכל כמנהג המדינה": עיון ביחסי שוכר ופועלים - הלכה ואגדה מגיבות זו לזו משלב גל' מ קיץ תשסו עמ' 87-114  
336.מרק, יצחק יוסף בירור גדרי הקנינים בשכירות פועלים קובץ בית אהרן וישראל גל' קלה שבט-אדר תשסח עמ' קב-קיב  
337.מרק, יצחק יוסף בירור גדרי הקנינים בשכירות פועלים קובץ בית אהרן וישראל גל' קלה שבט-אדר תשסח עמ' קב-קיב  
338.נבנצל, אביגדור בדין פועל תורה שבעל פה יט תשלז עמ' קיג-קיד  
339.נסים, יצחק בשאלת גיל הפרישה בסנהדרין ובדיינים התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' כא-כח  
340.נפחא, יצחק מוסר עבודה בהוראה בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 283-276  
341.נשר, בן ציון פיטורי בלנית במקווה עירוני דברי משפט ה תשנח עמ' רעט-רצז  
342.סטפנסקי, יעקב בדין שכירות פועל דרכי הוראה ג ניסן תשסה עמ' קע-קפה  
343.סלומון, ברוך יחסי עובדים ומעבידים על פי ההלכה מדע וטכנולוגיה לעזרת ההלכה חוב' ב תשמג עמ' 50-48  
344.סלושץ, צבי אברהם העילות לפיטוריו של מורה לפי ההלכה שמעתין שנה יח גל' 66-65 ניסן תשמא עמ' 87-84  
345.סליי, מנחם הפרישה מעבודה כחובת גיל במקורות היהדות אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 45-25  
346.ספראי, מוטי אכילת פועל בשדה עלון שבות גל' 133 סיון תשנ"א עמ' 85-94  
347.עמנואל, יונה בעיות סוציאליות וסכסוכי עבודה בשו"ת חות יאיר לבב שלם, לזכר שלמה בכרך, ירושלים: תשלא עמ' 23-34  
348.ערוסי, רצון אחריות המהנדס להתמוטטות אולמי ורסאי שערי צדק ג תשסב עמ' 95-110  
349.פאור, יוסף זכות הרופא לקבלת שכר במקורות היהדות דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' עט-צח  
350.פורוש, חיים בדין שכר שבת לרופא בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' קפד-קפט  
351.פינדלינג, משה ארגונים של בעלי מלאכה ופועלים יהודים במזרח אירופה כיעוד צבורי לבב שלם, לזכר שלמה בכרך, ירושלים תשלא עמ' 22-17  
352.פישר, בצלאל אורי תשלום לשכיר שחלה בלכתך בדרך חורף תשסג עמ' 57-96  
353.פלורסהיים, יואל חופש המאבק המקצועי עמודים כרך כט תשמא עמ' 166-163 ,143-139 ,99-96; מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו עמ' 83-65  
354.פלק, זאב אמנים ואמונה תרביץ שנה כח תשיט עמ' 253-251  
355.פניכל, ז' דיני עבודה ישראליים והמשפט העברי עבודה וביטוח לאומי שנה יג 1961 חוב' 7 עמ' 6-10; 8 עמ' 13-17; 9 עמ' 18-14, 26  
356.פרידמן, שמא יהודה תיקוני ערכים למילון התלמודי (א): 'ואימרו פועלים . ואימר בעל הבית' (בבא מציעא עז ע"א). עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת גן תשמב עמ' 169-163  
357.פרייל, אליעזר מאיר בענין אומן קונה בשבח כלי [בעניין ציור וצילום] שערי ציון שנה ב תרפב חוב' א-ב דפים ג-ה  
358.פריצקר, אשר עסקי עבודה ביהדות הפרקליט כרך ד 1947 עמ' 338-342  
359.פרל, גדעון אחריות מפקח בנייה על אתרי בנייה שערי צדק ו תשסה עמ' 213-222  
360.פרל, גדעון בעיות הלכתיות בהעסקת נוכרים בארץ ישראל תורה שבעל פה מד תשסד עמ' צב-צח  
361.קדרון, דב פיטורי רב תחומין ל תשע עמ' 192-195  
362.קוק, שאול חנא בענין שכר עבודה בשביעית סיני כרך א תרצז-תרצח עמ' שלד-שלח; עיונים ומחקרים, ספר א ירושלים תשיט עמ' 35-30  
363.קורנגוט, אפרים משה מנהג מדינה בהלכות פועלים אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 117-123  
364.קורנגוט, אפרים משה ארגון עובדים אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 138-144  
365.קורנגוט, אפרים משה שכר הראוי לעובד אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 145-151  
366.קורנגוט, אפרים משה שכר מינימום אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 152-157  
367.קורנגורט, אפרים משה עבודה עברית אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 132-137  
368.קושלבסקי, ישראל אריה בענין יד פועל כיד בעל הבית אור תורה חוב' ב-ג לונדון תרצה עמ' 103  
369.קלוגר, שלמה בדין פועל אי רשאי לחזור בו באמצע זמן שכירותו אבן ציון, ספר זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' רכז-רל  
370.קלפפיש, משה יוסף בדין עושק ממון חבירו אם חייב באונסין הפרדס שנה ס חוב' ו אדר א-ב תשמו עמ' 19-17  
371.קמאי, אליהו ברוך בענין אי מלוה חשיב כסף בקנינים, ובדין אומן קונה בשבח כלי ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שפה-שפז  
372.קפלן, אברהם אליהו בירורי הלכות בשכירות פועלים דברי תלמוד, חלק א ירושלים תשיח עמ' רסה-רעט  
373.קרמר, יצחק סדרי עדיפויות בפיטורי עובדים דרכי הוראה ב תמוז תשסה עמ' קסא-קסו  
374.רביב, חנוך שכיר אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 287-285  
375.רבינוביץ-תאומים, בנימין בענין פסול זקן בסנהדרין ופיטורי דיינים זקנים התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' מט-עה  
376.רוטנברג, נפתלי עבודה עברית בימינו לאור ההלכה אור המזרח כרך לט תשנא עמ' 259-264  
377.רידר, ישעיה פרוטה דרב יוסף - ומצוות לאו ליהנות ניתנו בית יצחק שנה י תשכא עמ' 107-101  
378.רלבג, מרדכי פיטורי עובדים תחומין כא (תשסא) 257-266  
379.רפאל, יצחק גדולי ישראל משיבים לרש"ז שרגאי [שביתה; ביטוח פועל; פיצויים; פועל שנפצע] ספר שרגאי; פרקים בחקר הציונות הדתית והעליה לא"י, ירושלים תשמה עמ' 279-255   
380.רפפורט, יצחק דיני שכר תלמוד תורה קול התורה גל' נח אדר א תשסה עמ' קמה-קנ  
381.שאטין, שמואל במי ששכר פועל ולא נשלם שליחותו קובץ בית אהרן וישראל שנה ג גל' ב סיון-תמוז תשמח עמ' ז-יב  
382.שביב, יהודה העדפת תוצרת עברית עלון שבות גל' 127 כסלו תש"ן עמ' 10-36  
383.שור, משה שלום בענין אחריות בעה"ב כלפי קבלן משנה (פס"ד) בית אהרן וישראל גל' קיב ניסן-אייר תשסד עמ' עו-פד  
384.שחור, ישראל אונאה בשכיר ארחות 46 ערב פסח תשנז עמ' 51-54  
385.שטטנר, שמחה חטיפת פועלים לעבודה עזיאל חוב' 5 ניסן תשמג עמ' 20-19  
386.שטיפנהולץ, יחזקאל ויתור עובד על זכויותיו תחומין כ (תשס) 78-79  
387.שטרן, נתן יוסף בירורי הלכה בזכויות אכילת פועל קובץ תורני בית דוד תשס עמ' תכד-תכט  
388.שטרן, נתן יוסף בירורי הלכה בזכויות אכילת פועל בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ' תכד-תכט  
389.שטרן, שמואל אליעזר בענין שכר שדכנות כרם שלמה גל' קסג אדר תשנד עמ' לג-לט  
390.שטרנבוך, משה האם מותר לפטר מי שעובד בשביל הצבור עם התורה מהד' ג חוב' י תשנד עמ' ה-י  
391.שכטר, צבי תשלומי שכירות מלמדי תורה שערי צדק ה תשסד עמ' 340-347  
392.שלזינגר, מרדכי יפה ברכת המזון לפועלים כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' שמ-שמג  
393.שמאהל, יעקב דוד שכר לימוד לילד שנעדר מהת"ת קול התורה גל' סג ניסן תשסז עמ' ריט-רכג  
394.שפירא, דוד שלמה בענין פועל בכרם הדרום חוב' כח תשרי תשכט עמ' 43-52  
395.שפרן, יגאל איזו רמה של טיפול רפואי יש להגיש לפועל שנפגע? ארחות 38 ערב פסח תשנג עמ' 27-28  
396.שפרן, מנחם מנדל בענין שינוי המנהגים בשכירות פועלים בני ציון, ירושלים תשנג עמ' רסג-רעה  
397.שרגא, ברוך בחיוב מחנך לחנך בניו במסגרת עבודתו שערי צדק ה תשסד עמ' 348-360  
398.שרגאי, שלמה זלמן נסיונות לארגון עובדים דתיים בירושלים שנה בשנה תשמג עמ' 317-303   
399.שרגאי, שלמה זלמן העם והארץ באספקלריה של מרן הרב זצוק"ל זכרון ראיה, בעריכת יצחק רפאל, ירושלים תשמו עמ' קצז-ריד (עמ' רד-ריב, על דיני עבודה)  
400.שרמן, אברהם מעמדו ההלכתי שלבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין (פסק דין)  משפטי ארץ א תשסב עמ' 117-97  
401.שרמן, אברהם ח' מורי הוראה ומשגיחי כשרות - האסור והמותר בשכרם תורה שבעל פה לד: עמ' עג-פו, תשנג  
402.שרמן, אברהם ח' פיטורי איש ציבור מחמת עבירות אתיות תחומין כא (תשסא) 248-256  
403.שרמן, אברהם ח' מנהג מדינה ביחסי עובד מעביד [תקפו של הסכם קיבוצי כשיש הסכם אישי] תחומין יח (תשנח) 236-247  
404.שרמן, יוחנן בדין שינוי שליחות בשכירות פועלים בית אהרן וישראל גל' קכט שבט-אדר תשסז עמ' נב-נח  
405.[בורוכוב, אבא יעקב] שו"ת תורניות בעניני עבודה נתיבה שנה י גל' ג-ד יד תשרי תרצה עמ' 4  
406.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל שכירות הפועלים (ההתפתחות המשפטית מראשית ימי האומה העברית עד זמננו) הפועל הצעיר שנה 15 תרפב גל' 35-36 עמ' 4-5; 37 עמ' 5-6; 38 עמ' 9-11; שנה 16 תרפג גל' 2 עמ' 7-9  
407.[טוקצינסקי, יחיאל מיכל] שו"ת תורניות בעניני עבודה נתיבה שנה י גל' ו א חשון תרצה עמ' 2  
408.[עוזיאל, בן-ציון מאיר חי] שו"ת תורניות בעניני עבודה נתיבה שנה ט גל' כט יח אלול תרצד עמ' 2  
409.[קוק, אברהם יצחק] שאלות ותשובות בע"פ עם רבנו א"י הכהן קוק (לפתרון שאלות החיים לאור התורה) נתיבה שנה ח תרצג עמ' 343