Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יד. קניין וחוזה > עבודה > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1. סגל, שלום מרדכי הלוי פיטורי משגיח כשרות במלון באמצע ימי החג קובץ בית אהרן וישראל גל' קמ כסלו-טבת תשסט עמ' עז-פז  
2.אבינר, שלמה חיים על המצוה לקנות מיהודים ולהעסיק יהודים שנה בשנה תשמז עמ' 245-235  
3.אולמן, שלמה זלמן מעשה אומן (חיובי אחריות של אומנים ובעלי מלאכה) ירושלים תשסג תסא עמ'  
4.אונטרמן, איסר יהודה בעניני שכירות פועלים [אוצר המשפט חלק א ערך 10477] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תלו-תלט  
5.אונטרמן, איסר יהודה בענינא דשכירות פועלים קול תורה שנה ד תרצה חוב' א-ב עמ' ג-ד  
6.אושפיזאי, מנחם יהודה תגמולי ביטוח לאומי לנפגעי עבודה שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' כז-לב   
7.אייזבק, חנניה יוסף בגדרי אכילת פועל הדרום חוב' מח ניסן תשלט עמ' 54-48  
8.איילי, מאיר מעמדו של הפועל השכיר ויחסי עובדים ומעבידים בספרות התלמוד והמדרש חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשם 19 + 208 עמ'  
9.אישון, שלמה מי זוכה במבצעים והנחות - השליח או המשלח כתר ו תשסח עמ' 167-172  
10.אישון, שלמה תפילה וברכת המזון על חשבון שעות העבודה כתר ו תשסח עמ' 300-303  
11.אישון, שלמה שיחה עם עמית בזמן העבודה כתר ו תשסח עמ' 310-313  
12.אישון, שלמה העדפת "עבודה עברית" ותוצרת הארץ כתר ו תשסח עמ' 325-329  
13.אישון, שלמה שימוש במידע ממקום עבודה קודם כתר ו תשסח עמ' 332-339  
14.אלבק, שלום על פשוטה של מחלוקת אחת בירושלמי הדואר כרך מב תשכג-תשכד עמ' 395  
15.אלינר, דן קנין הפועל על מעשה ידיו אורות עציון לג תמוז תשסב עמ' 126-135  
16.אליעזרוב, יעקב מעביד החורג ממנהג המדינה. תחומין כ (תשס) 71-77  
17.אלמוגי, ישראל הזקן, ופרישה מעבודה מחמת זקנה במקורות היהדות בשדה חמ"ד שנה ל חוב' ג-ד ניסן-אייר תשמח עמ' 240-239  
18.אנציקלופדיה תלמודית אומן [שמירת אומן; אומן שקלקל; סילוק אומנים; זכויות האומן] כרך א עמ' קמא-קמד (עמ' שב-שט במהדו' ב)  
19.אנציקלופדיה תלמודית אומן קונה בשבח כלי כרך א עמ' קמד-קמו (עמ' שט-שיד במהדו' ב)  
20.אנציקלופדיה תלמודית אריס כרך ב עמ' קפו-קצב  
21.אנציקלופדיה תלמודית גדולי קרקע [בעמ' קצא: באכילת פועל] כרך ה עמ' קפד-קצד  
22.אנציקלופדיה תלמודית דבר האבד [יא: בחזרת פועלים] כרך ו עמ' תקטז-תקמב  
23.אנציקלופדיה תלמודית הבלעה [בשכר שבת; בדברים האסורים] כרך ח עמ' קל-קלז  
24.אפשטין, יעקב שכר אומן שלא הצליח באומנותו חבל נחלתו א תשסא עמ' 438-443  
25.אפשטין, יעקב אכילת פועל נכרי בעת עשייתו במלאכת ישראל חבל נחלתו ג תשסד עמ' 220-223  
26.אפשטין, יעקב פיטורי שכיר מישראל לשם שכירת שכיר נכרי חבל נחלתו ב תשסב עמ' 260-267  
27.ארזי, אברהם העבודה באספקלרית הז"ל מחניים צא אייר תשכד עמ' 16-19  
28.ארן, מרדכי ביסוד דין שבועת שכיר קובץ חדושי תורה ג תמוז תשנב עמ' 44-34  
29.בוהנה, משה א' בשכר בטלת המלמד מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 202- 199  
30.בוקשפן, יואל עובד שעזב אם חייב להחזיר הבגדים והמתנות שקיבל מהמעביד בית אהרן וישראל גל' קטו תשרי-חשון תשסה עמ' צו-ק  
31.בורודיאנסקי, יצחק ירוחם בענין אומן ששינה מדעת בעל הבית בנתיבות ים ד תשלג עמ' לא-לד  
32.בחבוט, אליהו האם מותר להעמיד פתיון כדי לברר ישרות הפועל צהר טו תשסה עמ' שכ-שסא  
33.בטיסט, מאיר תקנת שבועת שכיר מגל יג תשסב עמ' 17-41  
34.ביה"ד האזורי לדיני ממונות ע"י המועה"ד קרית ארבע והר חברון פיטורים והרעת תנאי עבודה של מורה תחומין י (תשמט) 204-215  
35.בלוך, י"ש הפועל בימי התנאים (הרצאה) ההד שנה ט תרצד חוב' ד עמ' יז-כג  
36.בן דוד, יצחק גדרי זכין ושליחות ביחס לדיני שכירות פועלים עלון שבות גל' 161 אלול תשס"ב עמ' 51-68  
37.בן חיים, אברהם האם חייב בפיצויים על ביטול שכירות פועלים מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' קעב-קעז  
38.בן חיים, אברהם שאלה בדין תשלום לאומן שכשל בדבר אחד מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' שלז-שנב  
39.בן יעקב, צבי יהודה עובדי הוראה - שכר ותמורה דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' קעה-קצג  
40.בן נאה, ירון הדחת חכם שלא היה [ניתוח תשובת ר' בצלאל אשכנזי בענין הדחת חכם שאינו ראוי, ודיון בהקשרה ההיסטורי] מנחה למנחם - קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן ירושלים תשס"ח עמ' 293-214  
41.בן-יעקב, צבי יהודה שמיטת כספים באומן המחזיק בחפץ המתוקן שנה בשנה תשנה עמ' 218-236  
42.בן-יעקב, צבי יהודה תשלום לגן ילדים ששבת בזמן מלחמה תחומין יב (תשנא) 200-218  
43.בן-שמעון, נסים פסילת שוחט שערי צדק ג תשסב עמ' 270-284  
44.בן-שמעון, שלמה שכר טרחה של עו"ד שערי צדק ב תשסא עמ' 183-192  
45.בקשי-דורון, אליהו יחסי עבודה ומסחר עם הנכרים תורה שבעל פה לא: עמ' לב-לט, תשן  
46.בר-אלי, אריאל פיטורי עובדת בזמן הריון (פס"ד) אבני משפט ז תשסז עמ' 203-210  
47.בר-אלי, אריאל יסודות חיובי ממון ביחסי מעביד ועובד אבני משפט ב תשסג עמ' 218-202  
48.בריזמן, דב אהרן בענין מי שנוסע בעד חברה ואחר כמה נסיעות מרויחים נסיעה בחינם, למי שייכא נסיעה זו, לחברה או לנוסע המאור שנה מד חוב' א תשרי-חשון תשנא עמ' 17-18 [שור, דוד. שם חוב' ב כסלו-טבת תשנא עמ' 19]   
49.ברייטשטיין, יואל עקיבא בסוגיא דחזרה בשכירות פועלים אוצרות ירושלים ב תשס עמ' נח-ס  
50.גבאי, יוחנן המקדש בשכר עבודתו אבני משפט ו תשסו עמ' 100-144  
51.גולדברג, אי"ש פועל שחלה מאור התורה בני ברק תשנט עמ' מב-מט  
52.גולדברג, זלמן נחמיה שכר עבור עבודה שנכשלה תחומין יז (תשנז) 288-290  
53.גליק, שמואל התפטרות מורה - בספרות ההלכה בשדה חמ"ד שנה ל חוב' א-ב תשרי-חשון תשמח עמ' 119-115  
54.גרייבסקי, א"ל לחקיקת עבודה בישראל יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 123-119  
55.גשורי, מ"ש הסוציולוגיה בישראל (המוסר הכלכלי, המדיני והסוציאלי בספרות היהדות) ירושלים תרצג 305 עמ'  
56.דדש, אברהם בענין התחלת מלאכה בפועלים מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' רסה-רסח  
57.דישון, חיים צבי בגדרי האיסור דלא תחסום בית אהרן וישראל גל' צה סיון-תמוז תשסא עמ' נד-נז  
58.דסברג, אורי ויתור עובד על זכויותיו תחומין כ (תשס) 78-79  
59.הבלין, שלמה זלמן אחריות מהנדס על קריסת מבנה שתכנן המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסב עמ' 110-116  
60.הבלין, שלמה זלמן בענין שינוי מקצוע הלימוד במלמד צהר טו תשסה עמ' תלד-תלו  
61.היינמן, יוסף תנאי העבודה של הפועל לפי ההלכה מחניים צא אייר תשכד עמ' 10-15  
62.הכהן, אביעד כבוד העובד וחירותו - איסור העסקה פוגענית במשפט העברי ובמשפט המדינה שערים למשפט גל' 1 אביב תשסה עמ' 103-107  
63.הכהן, אביעד שירותי רפואה פרטיים והגבלת שכר הרופא: הלכה, משפט ואתיקה ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 207-240  
64.הלוי, הלל יצחק מתנות חג לעובדים גויים משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' רנג-רנח  
65.הלוי, חיים דוד תשלום שכר הרופא בהלכה תורה שבעל פה יח תשלו עמ' כט-לז; שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' כב-כט  
66.הרמן, צבי איסור חסימה ומניעת מאכל מבהמה או פועל בעת מלאכתם ניב המורה קובץ 3 טבת תשם עמ' א-ז   
67.וולנר, משה דב זכויות וסמכויות הרופא התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' רצז-שכא (בעמ' רצט-שד על שכר הרופא)  
68.ויגודה, מיכאל וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים - הזיכרון והמשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 154 בא תשסד 4 עמ'  
69.ויינברג, שמואל בדיני זכויות אכילת פועל בשעת מלאכתו ירושלים תשלב 112 עמ' (בהכפלה)  
70.ויינברגר, אפרים הזכות לעבודה וריכוז תפקידים במדינה [בעמ' רנג: קואופרטיבים בהלכה] התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' רמד-רנו  
71.וינריב, דוב על יחסן של הקהילות בפולין לבעלי-מלאכה ולפועלים ידיעות הארכיון והמוזיאון של תנועת העבודה חוב' ג-ד תרצח עמ' 9-22  
72.ויס, אשר זליג באיסור עבודת פרך בישראל מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' סב עמ' תי- תיא   
73.ולקובסקי, אליהו הלוי שיתוף פקידים דתיים בלשכת עבודה השולחת פועלים למסעדות טריפה או שפועלות בשבת ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 242-238   
74.ולר, משה מרדכי קניינו של קטן בשבח כלי תחומין טז (תשנו) 303-309  
75.ורהפטיג, איתמר חוזה עבודה - מהותו ובטולו תחומין ז תשמו עמ' 453-427; ח תשמז עמ' 242-203  
76.ורהפטיג, איתמר הערות בנושא פיטורי מלמדים מגל ו תשמח עמ' 60-55  
77.ורהפטיג, איתמר טובת הנאה לעובד מאחר - לו או למעביד תחומין יז (תשנז) 293-300  
78.ורהפטיג, איתמר פיטורי מורים ורבנים סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 4 עמ'  
79.ורהפטיג, שילם חוזה אחיד במשפט העברי שנה בשנה תשלד עמ' 246-236  
80.ורהפטיג, שילם הגבלת חופש העיסוק משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נג, ירושלים תשלח 35 עמ'; סיני כרך פג תשלח עמ' מב-סט; דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 40-34; ספר יובל... לכבוד הרב מרדכי קירשבלום, ירושלים תשמג עמ' קנא-קסט  
81.ורהפטיג, שילם שכר העובד לפי יוקר המחיה בהלכה שנה בשנה תשמא עמ' 294-291  
82.ורהפטיג, שילם בתי-דין לעבודה במקורות המשפט העברי ספר בר-ניב, לקט מאמרים בדיני עבודה, ת"א תשמז עמ' 171-153  
83.ורהפטיג, שילם אחריות מעביד לנזקי עובד (לפי המשפט התלמודי בהשוואה עם המשפט האנגלי והישראלי) סיני כרך נד תשכד עמ' קצט-ריז  
84.ורהפטיג, שילם בתי דין לעבודה לאור ההלכה סיני כרך סו תשל עמ' קצה-קצט  
85.ורהפטיג, שילם מעמדו המשפטי של השמש בספרות התשובות טורי ישורון גל' טו חשון תשלא עמ' 20-19  
86.ורהפטיג, שילם הערות להצעת חוק חוזה עבודה משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' יג ירושלים תשלא 12 עמ'  
87.ורנר, שמואל ברוך בירורי הלכות בזכויות עובד ומעביד, שכיר וקבלן תורה שבעל פה יט תשלז עמ' מה-נג  
88.זולדן, יהודה בעת משבר כלכלי - לפטר עובדים או לקצץ בשכרם? תחומין ל תשע עמ' 341-350  
89.זילברשטיין, יצחק שכר הרופא בהלכה - שאלה ותשובה אסיא חוב' לט טבת תשמה עמ' 31-26  
90.זילברשטיין, יצחק פיטורי רופא דברי משפט ב תשנו עמ' רפז-רצד  
91.זלץ, יעקב בסוגיא דאומן קונה בשבח כלי ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 139-138  
92.זעפרני, שלמה שרברב שביצע עבודה ושינה ממה שסוכם אור תורה שנה לד תשסב עמ' שנז-שס  
93.זעפרני, שלמה שכירות פועלים ורוב מנהג נר יום טוב ב תשנג עמ' 95-108  
94.זק"ש, מרדכי יהודה ליב קונטרס בענין אומן קונה בשבח כלי מילי מרדכי, ירושלים תשנד עמ' רצה-שיז  
95.זקהיים, אברהם התורה והמלאכה (בו יבואר (א) גודל מעלת העבודה והמלאכה. (ב) הנהגת נותני העבודה עם הפועלים...) ירושלים תרפח כה עמ'  
96.חרל"פ, יחיאל מיכל אכילת פועל בשעת עבודה בכרם ובשדה [אוצר המשפט חלק א ערך 10501] תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' קע-קעו  
97.חרל"פ, יחיאל מיכל שכר מלאכה בע"ז ובפירות שביעית אור המזרח שנה א חוב' א אדר תשיד עמ' 19-29; חוב' ב אייר תשיד עמ' 26-32; חוב' ג-ד אלול תשיד עמ' 34-41; שנה ב חוב' א טבת תשטו עמ' 22-31  
98.חרל"פ, יחיאל מיכל אכילת פועל בשעת עבודה, בכרם ובשדה אור המזרח שנה ח חוב' א-ב טבת תשכא עמ' 18- 21, 69-70  
99.טולידנו, שמואל עיקרי הלכות בהעסקת שליח צבור צהר ה תשנט עמ' שסג-שעז, שם ו תשנט עמ' שנז-שסט  
100.טורצקי, משה שכר המלמד כשחלה התלמיד קול התורה גל' נד ניסן תשסג עמ' ריד-ריח  
101.טלסניק, יצחק בענין מעמדו של אברך כולל בדיני עובד-מעביד חקת משפט, ירושלים תשסז עמ' פט-צג  
102.יגל, יהושע חובותיו של רופא וקביעת שכרו בהבטים הלכתיים הרפואה חוב' קיא תשמו עמ' 52-49; ניב המדרשיה גל' כ-כא תשמז-תשמח עמ' 124-117; חובתו ושכרו של רופא. ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 68-60  
103.יהודה, צבי דברי מבוא לפרקי תלמוד (אמנים ופועלים) בשדה חמד כרך א תשיז-תשיח חוב' ד עמ' 7-14  
104.יוזינט, מאיר בענין אומן קונה בשבח כלי המאור שנה ז חוב' ה אדר תשטז עמ' 13-14  
105.יוסף, עובדיה על תפילת פועלים בלילות חורף הארוכים שנה בשנה תשמד עמ' 160-156  
106.ישר (שליכטר), ברוך בדיני עובדים [על פיטורי עובד] שבילין גל' יב-יג אלול תשכה-תשרי תשכו עמ' לו-לז  
107.ישראלי, שאול גננת ששבתה מאונס זכאית למלוא שכרה  תחומין יב (תשנא) 219-221  
108.ישראלי, שאול לשאלת היחסים בין העובדים והמעבידים שנה בשנה תשכז עמ' 92-85  
109.כ"ץ, דניאל אכילת פועל ובהמה חמדת הארץ א תשס"א עמ' 163-196  
110.כהנא, יצחק זאב שכר שבת ויום טוב תורה שבעל פה כד תשמג עמ' קכא-קלה  
111.כהנא, יששכר דוב  דמים מודיעים בשכירות פועלים קול התורה גל' נא תשרי תשסב עמ' רעב -רעז   
112.כהנא-שפירא, אברהם דובר ביאור בדברי הרמב"ם [בעניין השוכר את הפועלים והטעו את בעה"ב] סיני כרך ב תרצח עמ' שעא-שעב  
113.לבל, מנחם שכרם של חכמים ומלמדים שמעתין גל' 96 תשמט עמ' 51-56  
114.לוין, עמיהוד יצחק מאיר תוצאות סיכול חוזה עבודה אוריתא גל' יז תשנג עמ' רעג-רפד  
115.ליאור, דב אחריות נזיקית של בעלי אומנויות (מעשה ידי אומן)  שערי צדק ג תשסב עמ' 89-94  
116.ליכטנשטיין, קלמן בדין טול מה שעשית בשכרך הפרדס שנה לו חוב' ט סיון תשכב עמ' 17-21  
117.לשם, יהורם בביאת כל אדם הכתוב מדבר (עקבות פרושיים, חסידיים וכיתיים ביסודה של הלכה) אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 235-246  
118.מאיר, אשר "היתר עיסוק" - היתר עסקא חדש על בסיס שכר עבודה כתר ב תשנט עמ' 465-525  
119.מונדרי, יוסף חיים צבי בדין מנהג המדינה בני ציון, ירושלים תשנג עמ' רג-רז  
120.מוסקוביץ, תומר "כי חק לכהנים מאת פרעה" - על תשלום שכרם של רבני קהילות מקופת הציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 308 ויגש תשסח 4 עמ'  
121.מינץ, שלמה  בענין שכיר בזמנו נשבע ונוטל מוריה שנה כב גל' ג-ד טבת תשנט עמ' לו-לט   
122.מרינברג, איתי "הכל כמנהג המדינה": עיון ביחסי שוכר ופועלים - הלכה ואגדה מגיבות זו לזו משלב גל' מ קיץ תשסו עמ' 87-114  
123.מרק, יצחק יוסף בירור גדרי הקנינים בשכירות פועלים קובץ בית אהרן וישראל גל' קלה שבט-אדר תשסח עמ' קב-קיב  
124.מרק, יצחק יוסף בירור גדרי הקנינים בשכירות פועלים קובץ בית אהרן וישראל גל' קלה שבט-אדר תשסח עמ' קב-קיב  
125.נבנצל, אביגדור בדין פועל תורה שבעל פה יט תשלז עמ' קיג-קיד  
126.נסים, יצחק בשאלת גיל הפרישה בסנהדרין ובדיינים התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' כא-כח  
127.נפחא, יצחק מוסר עבודה בהוראה בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 283-276  
128.נשר, בן ציון פיטורי בלנית במקווה עירוני דברי משפט ה תשנח עמ' רעט-רצז  
129.סטפנסקי, יעקב בדין שכירות פועל דרכי הוראה ג ניסן תשסה עמ' קע-קפה  
130.סלומון, ברוך יחסי עובדים ומעבידים על פי ההלכה מדע וטכנולוגיה לעזרת ההלכה חוב' ב תשמג עמ' 50-48  
131.סלושץ, צבי אברהם העילות לפיטוריו של מורה לפי ההלכה שמעתין שנה יח גל' 66-65 ניסן תשמא עמ' 87-84  
132.סליי, מנחם הפרישה מעבודה כחובת גיל במקורות היהדות אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 45-25  
133.ספראי, מוטי אכילת פועל בשדה עלון שבות גל' 133 סיון תשנ"א עמ' 85-94  
134.עמנואל, יונה בעיות סוציאליות וסכסוכי עבודה בשו"ת חות יאיר לבב שלם, לזכר שלמה בכרך, ירושלים: תשלא עמ' 23-34  
135.ערוסי, רצון אחריות המהנדס להתמוטטות אולמי ורסאי שערי צדק ג תשסב עמ' 95-110  
136.פאור, יוסף זכות הרופא לקבלת שכר במקורות היהדות דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' עט-צח  
137.פורוש, חיים בדין שכר שבת לרופא בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' קפד-קפט  
138.פינדלינג, משה ארגונים של בעלי מלאכה ופועלים יהודים במזרח אירופה כיעוד צבורי לבב שלם, לזכר שלמה בכרך, ירושלים תשלא עמ' 22-17  
139.פישר, בצלאל אורי תשלום לשכיר שחלה בלכתך בדרך חורף תשסג עמ' 57-96  
140.פלורסהיים, יואל חופש המאבק המקצועי עמודים כרך כט תשמא עמ' 166-163 ,143-139 ,99-96; מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו עמ' 83-65  
141.פלק, זאב אמנים ואמונה תרביץ שנה כח תשיט עמ' 253-251  
142.פניכל, ז' דיני עבודה ישראליים והמשפט העברי עבודה וביטוח לאומי שנה יג 1961 חוב' 7 עמ' 6-10; 8 עמ' 13-17; 9 עמ' 18-14, 26  
143.פרידמן, שמא יהודה תיקוני ערכים למילון התלמודי (א): 'ואימרו פועלים . ואימר בעל הבית' (בבא מציעא עז ע"א). עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת גן תשמב עמ' 169-163  
144.פרייל, אליעזר מאיר בענין אומן קונה בשבח כלי [בעניין ציור וצילום] שערי ציון שנה ב תרפב חוב' א-ב דפים ג-ה  
145.פריצקר, אשר עסקי עבודה ביהדות הפרקליט כרך ד 1947 עמ' 338-342  
146.פרל, גדעון אחריות מפקח בנייה על אתרי בנייה שערי צדק ו תשסה עמ' 213-222  
147.פרל, גדעון בעיות הלכתיות בהעסקת נוכרים בארץ ישראל תורה שבעל פה מד תשסד עמ' צב-צח  
148.קדרון, דב פיטורי רב תחומין ל תשע עמ' 192-195  
149.קוק, שאול חנא בענין שכר עבודה בשביעית סיני כרך א תרצז-תרצח עמ' שלד-שלח; עיונים ומחקרים, ספר א ירושלים תשיט עמ' 35-30  
150.קורנגוט, אפרים משה מנהג מדינה בהלכות פועלים אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 117-123  
151.קורנגוט, אפרים משה ארגון עובדים אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 138-144  
152.קורנגוט, אפרים משה שכר הראוי לעובד אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 145-151  
153.קורנגוט, אפרים משה שכר מינימום אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 152-157  
154.קורנגורט, אפרים משה עבודה עברית אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 132-137  
155.קושלבסקי, ישראל אריה בענין יד פועל כיד בעל הבית אור תורה חוב' ב-ג לונדון תרצה עמ' 103  
156.קלוגר, שלמה בדין פועל אי רשאי לחזור בו באמצע זמן שכירותו אבן ציון, ספר זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' רכז-רל  
157.קלפפיש, משה יוסף בדין עושק ממון חבירו אם חייב באונסין הפרדס שנה ס חוב' ו אדר א-ב תשמו עמ' 19-17  
158.קמאי, אליהו ברוך בענין אי מלוה חשיב כסף בקנינים, ובדין אומן קונה בשבח כלי ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שפה-שפז  
159.קפלן, אברהם אליהו בירורי הלכות בשכירות פועלים דברי תלמוד, חלק א ירושלים תשיח עמ' רסה-רעט  
160.קרמר, יצחק סדרי עדיפויות בפיטורי עובדים דרכי הוראה ב תמוז תשסה עמ' קסא-קסו  
161.רביב, חנוך שכיר אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 287-285  
162.רבינוביץ-תאומים, בנימין בענין פסול זקן בסנהדרין ופיטורי דיינים זקנים התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' מט-עה  
163.רוטנברג, נפתלי עבודה עברית בימינו לאור ההלכה אור המזרח כרך לט תשנא עמ' 259-264  
164.רידר, ישעיה פרוטה דרב יוסף - ומצוות לאו ליהנות ניתנו בית יצחק שנה י תשכא עמ' 107-101  
165.רלבג, מרדכי פיטורי עובדים תחומין כא (תשסא) 257-266  
166.רפאל, יצחק גדולי ישראל משיבים לרש"ז שרגאי [שביתה; ביטוח פועל; פיצויים; פועל שנפצע] ספר שרגאי; פרקים בחקר הציונות הדתית והעליה לא"י, ירושלים תשמה עמ' 279-255   
167.רפפורט, יצחק דיני שכר תלמוד תורה קול התורה גל' נח אדר א תשסה עמ' קמה-קנ  
168.שאטין, שמואל במי ששכר פועל ולא נשלם שליחותו קובץ בית אהרן וישראל שנה ג גל' ב סיון-תמוז תשמח עמ' ז-יב  
169.שביב, יהודה העדפת תוצרת עברית עלון שבות גל' 127 כסלו תש"ן עמ' 10-36  
170.שור, משה שלום בענין אחריות בעה"ב כלפי קבלן משנה (פס"ד) בית אהרן וישראל גל' קיב ניסן-אייר תשסד עמ' עו-פד  
171.שחור, ישראל אונאה בשכיר ארחות 46 ערב פסח תשנז עמ' 51-54  
172.שטטנר, שמחה חטיפת פועלים לעבודה עזיאל חוב' 5 ניסן תשמג עמ' 20-19  
173.שטיפנהולץ, יחזקאל ויתור עובד על זכויותיו תחומין כ (תשס) 78-79  
174.שטרן, נתן יוסף בירורי הלכה בזכויות אכילת פועל קובץ תורני בית דוד תשס עמ' תכד-תכט  
175.שטרן, נתן יוסף בירורי הלכה בזכויות אכילת פועל בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ' תכד-תכט  
176.שטרן, שמואל אליעזר בענין שכר שדכנות כרם שלמה גל' קסג אדר תשנד עמ' לג-לט  
177.שטרנבוך, משה האם מותר לפטר מי שעובד בשביל הצבור עם התורה מהד' ג חוב' י תשנד עמ' ה-י  
178.שכטר, צבי תשלומי שכירות מלמדי תורה שערי צדק ה תשסד עמ' 340-347  
179.שלזינגר, מרדכי יפה ברכת המזון לפועלים כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' שמ-שמג  
180.שמאהל, יעקב דוד שכר לימוד לילד שנעדר מהת"ת קול התורה גל' סג ניסן תשסז עמ' ריט-רכג  
181.שפירא, דוד שלמה בענין פועל בכרם הדרום חוב' כח תשרי תשכט עמ' 43-52  
182.שפרן, יגאל איזו רמה של טיפול רפואי יש להגיש לפועל שנפגע? ארחות 38 ערב פסח תשנג עמ' 27-28  
183.שפרן, מנחם מנדל בענין שינוי המנהגים בשכירות פועלים בני ציון, ירושלים תשנג עמ' רסג-רעה  
184.שרגא, ברוך בחיוב מחנך לחנך בניו במסגרת עבודתו שערי צדק ה תשסד עמ' 348-360  
185.שרגאי, שלמה זלמן נסיונות לארגון עובדים דתיים בירושלים שנה בשנה תשמג עמ' 317-303   
186.שרגאי, שלמה זלמן העם והארץ באספקלריה של מרן הרב זצוק"ל זכרון ראיה, בעריכת יצחק רפאל, ירושלים תשמו עמ' קצז-ריד (עמ' רד-ריב, על דיני עבודה)  
187.שרמן, אברהם מעמדו ההלכתי שלבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין (פסק דין)  משפטי ארץ א תשסב עמ' 117-97  
188.שרמן, אברהם ח' מורי הוראה ומשגיחי כשרות - האסור והמותר בשכרם תורה שבעל פה לד: עמ' עג-פו, תשנג  
189.שרמן, אברהם ח' פיטורי איש ציבור מחמת עבירות אתיות תחומין כא (תשסא) 248-256  
190.שרמן, אברהם ח' מנהג מדינה ביחסי עובד מעביד [תקפו של הסכם קיבוצי כשיש הסכם אישי] תחומין יח (תשנח) 236-247  
191.שרמן, יוחנן בדין שינוי שליחות בשכירות פועלים בית אהרן וישראל גל' קכט שבט-אדר תשסז עמ' נב-נח  
192.[בורוכוב, אבא יעקב] שו"ת תורניות בעניני עבודה נתיבה שנה י גל' ג-ד יד תשרי תרצה עמ' 4  
193.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל שכירות הפועלים (ההתפתחות המשפטית מראשית ימי האומה העברית עד זמננו) הפועל הצעיר שנה 15 תרפב גל' 35-36 עמ' 4-5; 37 עמ' 5-6; 38 עמ' 9-11; שנה 16 תרפג גל' 2 עמ' 7-9  
194.[טוקצינסקי, יחיאל מיכל] שו"ת תורניות בעניני עבודה נתיבה שנה י גל' ו א חשון תרצה עמ' 2  
195.[עוזיאל, בן-ציון מאיר חי] שו"ת תורניות בעניני עבודה נתיבה שנה ט גל' כט יח אלול תרצד עמ' 2  
196.[קוק, אברהם יצחק] שאלות ותשובות בע"פ עם רבנו א"י הכהן קוק (לפתרון שאלות החיים לאור התורה) נתיבה שנה ח תרצג עמ' 343