Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יד. קניין וחוזה > ריבית

 מחברכותרתספרביקורת
1.-- תשובות חכמי שלוניקי בדין שטר שנכלל בו הקרן עם הריבית מוריה שנה כא גל' י-יב סיון תשנח עמ' טז-יט  
2.אבלס, גבריאל בסוגיא דרבית קצוצה פרי ישראל קונ' ב ניסן תשלא עמ' יט-כא  
3.אבלס, גבריאל בענין רבית דרבנן איזה איסור עובר הלוה פרי ישראל קונ' ג ניסן תשלב עמ' מה-מו  
4.אברמסקי, יחזקאל בענין ריבית ובענין ד' וה' ולא ג' וד' קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' כו-כט  
5.אויסאיבל, חיים שנות חיים - רבית תל אביב תשס תשצב עמ'  
6.אוירבך, שלמה דין ריבית בבנקים ובעסקים שהם בערבון מוגבל הנאמן שנה טו גל' כה תשרי תשכג עמ' 6-10, 12  
7.אוירבך, שלמה בעניני הערמת ריבית הנאמן שנה יז תשכו גל' לב עמ' 1-8  
8.אוירבך, שלמה היש משום ריבית בהנחות על מסי העיריה שנה בשנה תשכו עמ' 162-160  
9.אוירבך, שלמה זלמן בענין מתנה ומכר ע"מ להחזיר ברבית ושאר דברים מוריה שנה ו גל' ב-ד מנחם-אב תשלה עמ' עז-פג  
10.אוירבך, שלמה זלמן בענין היתר עיסקא ספר זכרון על שם הרב עמרם בלוי, מנחת ירושלים, ירושלים תשם עמ' רמ-רמא  
11.אולמן, אברהם יצחק בענין מלוה הבאה ברבית ובירור מעשה דבר ביניתוס (סנהדרין כ''ה) פרי ישראל קונ' א ניסן תשל עמ' יא-כב  
12.אולמן, אברהם יצחק באיסור הלואה ברבית לבניו ובני ביתו פרי ישראל קונ' ב ניסן תשלא עמ' א-ג  
13.אולמן, אברהם יצחק בענין מכירת סחורה בהמתנה ביותר משויה פרי ישראל קונ' ג ניסן תשלב עמ' ז-כ  
14.אונגורישר, דן בענין רבית קצוצה יוצאה בדיינים יד משה צבי הלוי, ספר זכרון לרב משה צבי הלוי, ליקווד תשס עמ' שנה-שס  
15.אורליק, מ"ד בענין רבית [אם מועילה מחילה] אפריון חוב' ו אב-אלול תשכח עמ' עד-עו; חוב' ז חשון-כסלו תשכט עמ' סו-סז  
16.אטון, שבתי רבית קצוצה יוצאה בדיינין משואות חוב' ד תשכג עמ' 22-17  
17.איגס, ש' בדבר איסור הרבית שבתורה העולם שנה יח 1930 עמ' 740-739  
18.איגר, אלטר עזריאל מאיר תקנת רבים; המשך לקונטרס הצעת תקנה נחוצה שנדפס בשנת תרפט להרים מכשול איסור רבית מדרך הע"ם על יסוד היתר חז"ל ועפ"י תיקון מור"ם.. ווארשא תרצ 106 עמ'. ד"צ ב"ב תשכא  
19.אייכנשטיין, מנחם צבי בענין רבית [ע"י שליח] המאור שנה ב חוב' י אלול תשיא עמ' 6-7  
20.אינהורן, יצחק צבי בענין פוחת מהחוב רק אם משלם מיד אי יש בו חשש ריבית זרע יעקב גל' יד אדר א תשס עמ' נ-נה  
21.אישון, שלמה איסור ריבית ברכישה בתשלומים כתר ו תשסח עמ' 86-101  
22.אישון, שלמה הוצאות משפט וריבית הוצאה לפועל כתר ו תשסח עמ' 217-226  
23.אישון, שלמה השקעה בחברות העוברות על איסור ריבית כתר ו תשסח עמ' 60-73  
24.אישון, שלמה עסקאות עתידיות ואופציות במט"ח כתר ו תשסח עמ' 74-76  
25.אישון, שלמה איסור ריבית בחוק הגנת השכר כתר ו תשסח עמ' 287-299  
26.אלון, מנחם עשירים הם המקורות הללו חוק ומשפט שנה א גל' 22 ב כסלו תשטז עמ' 6-8  
27.אליאש, בן ציון עיסקות סאה בסאה ופסיקה על פירות: מסורת וחידוש בתקופת הגאונים דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' רה-רנג; שם כרך יט תשנז-תשנח עמ' מא-פו  
28.אליאש, בן-ציון יסודות בדיני ריבית במשפט העברי א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלז 538 עמ'  
29.אליאש, בן-ציון שורשיה הרעיוניים של ההלכה - פרק בהלכות ריבית במשנה ובתלמוד שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 78-7  
30.אליאש, בן-ציון קווי יסוד להגדרת מלוה בהלכה סיני כרך צ תשמב עמ' מד-סז  
31.אליאש, בן-ציון כל שיש לו גורן קוצץ עמו כשער הגורן, וכל שאין לו גורן קוצץ עמו כל זמן שירצה תרביץ שנה נא תשמב עמ' 191-185  
32.אליצור, נחום החיוב בהלוואת חפץ זכרון מיכאל; קובץ לזכרו של ר' יחיאל מיכאל יונגרמן, זכרון יעקב תשמט עמ' רעב-רעו  
33.אמסל, מאיר רבית במטבע מוזלת המאור שנה כח חוב' א תשרי-חשון תשלו עמ' 10-3  
34.אנגלנדר, שלמה כללא דריביתא; הלכות ריבית ב"ב תשלג קכז עמ'  
35.אנציקלופדיה תלמודית אבק (מה שאינו עיקר האיסור...) כרך א עמ' מו-מז (עמ' ק-קב במהד' ב)  
36.אנציקלופדיה תלמודית הערמת רבית כרך ט עמ' תשיד-תשכב  
37.אסולין, דוד הלואה בריבית לפורקי עול עלוני ממרא ניסן-אייר תשמג עמ' 59-53  
38.אקרמן, חיים יוסף בענין לא תשיך לאחיך בית אהרן וישראל גל' נד אב-אלול תשנד עמ' מה-נ  
39.ארמן, צבי אנטיכריסים בתלמוד סיני כרך נד תשכד עמ' קעז-קפד  
40.בארי, ישראל מלוה ממשלתית מהי באיסור רבית התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' רצו-שא  
41.בביוף, שלמה יוסף אם מותר לתת מתנה למלוה לשמחה עם פרעון החוב מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' רכג-רכז  
42.בוקשפן, צבי כללא דרבית דרק שכר על זמן ההלואה אסור קובץ בית אהרן וישראל גל' קמ כסלו-טבת תשסט עמ' קיב-קטו  
43.בורנשטיין, אברהם בענין ריבית בפסיקה קובץ בית אהרן וישראל גל' קמו כסלו-טבת תשע עמ' לב-לד  
44.בינברכר, מאיר נתן בדין הקדמת מעות עבור דולרים ניב המורה קובץ 4 אייר תשם עמ' קפא-קפו  
45.בלויא, יעקב ישעיה ברית יהודה; ליקוטים וביאורים להלכה, בהלכות ריבית ועיסקא ירושלים תשלו 38 + תרנו עמ'  
46.בלייך יהודה דוד ביצוע בעין ותשלומי רבית ע"י חברה בע"מ אור המזרח כרך מא תשנג עמ' 136-157  
47.בלייך, יהודה דוד רבית קרקע ורבית פחות משווה פרוטה הפרדס שנה נח חוב' ז ניסן תשמד עמ' 16-14  
48.בן ברוך, פתחיה בענין חוב הבא ע"י מקח [לענין ריבית] מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שמח-שמט  
49.בן שחר, ישראל; הס, יאיר ריבית בתאגידים כתר א תשנו עמ' 231-336  
50.בנדיקט, שלמה זלמן בעניני הלואת מעות במעות מדינה אחרת פרי ישראל קונ' ג ניסן תשלב עמ' כ-כג  
51.בנדרסקי, ישראל הנשך והתרבית האסיף ג תרמז עמ' 272-286  
52.בניהו, מאיר 'חומרא גדולה על הריבית' באיטליה מחכמי קושטא שכ"ד (1564) ופסקים שלענין זה מחכמי למארקה; ריבית בין יהודים באיטליה במאה הט"ז שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 112-43  
53.בס, דוד חוזים על פי דיני תורה כתר א תשנו עמ' 24-229  
54.בצלאל, שמואל בגדר חיוב ריבית מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' קלד-קלט  
55.בצלאל, שמואל בדין צד אחד ברבית ורבית על מנת להחזיר מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' קצה-ר  
56.בצרי, עזרא בדין הלואה ממשרד השיכון ברבית אור תורה שנה י תשלז-תשלח עמ' יד-יט  
57.בקר, אליעזר יצחק בשיטות הראשונים בסוגיא דאתרא דמסלקי ואמר לא מסתלקנא אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' קסב-קסז  
58.בקשט, ארי' ליב בענין ריבית הפרדס שנה מד תשל חוב' ב עמ' 18-15  
59.ברגר, יהודה בתר מעיקרא או בתר סוף הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' עט-פט  
60.ברגר, יהודה בדין משכנתא וסוגיא דלא ידור בחצרו חינם הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' צ-קו  
61.ברודי, שאול אלעזר בענין רבית עכו"ם פרי ישראל קונ' ב ניסן תשלא עמ' לח-מ  
62.ברוין, שלמה חיים בענין אגר נטר באהלי יעקב ניסן תשמז עמ' נא-נז  
63.ברוין, שלמה חיים בענין אם מותר לווה ליתן מתנה לאשתו או לבניו של המלוה זרע יעקב גל' י אדר תשנח עמ' סו-עד  
64.ברוין, שלמה חיים בענין מרבין על השכר ואין מרבין על המכר זרע יעקב גל' כב שבט תשסד עמ' סד-ע  
65.ברייטשטיין, שלמה זלמן בשיטת רש"י בענין משכנתא בלא נכייתא ואסמכתא לענין ריבית אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תצא-תצה  
66.ברייש, שאול שאלה בענין רבית מאוחרת קול התורה חוב' טו ניסן תשמד עמ' מו-מח  
67.ברלין, חיים בדיני ריבית אבן ציון, ס' זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' רצח-שה  
68.ברנד, יצחק אייזיק בדין משכנתא בהלוואה (ואסור רבית שבו) משנת ירושלים תשסג עמ' עח-פג  
69.ברנשטיין, שלמה חיים השכרת מעות - הדרך המותרת והדרך האסורה שמעתין גל' 102 תשנא עמ' 53-56  
70.ברנשטיין, שלמה חיים 'מותר ללוות בריבית מפני פיקוח נפש' (שו"ע יו"ד, קס, כב) נר ליחזקאל, לנשמת לחזקאל עזרא בצלאל, ירושלים תשלג(?) עמ' 49-52  
71.ברקוביץ, אברהם דב שתי תשובות בענין איסור ריבית קול התורה גל' מד ניסן תשנח עמ' רס-רעא  
72.גוטמן, חיים קלמן בענין ריבית - הקדמת מעות במכר פרי תמרים קובץ יב פסח תשמג עמ' נב-נח, עח  
73.גולדברג, זלמן נחמיה בדין קנה בית בהנאת הלוואה הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' רצו-שד  
74.גולדברג, זלמן נחמיה ריבית בתאגידים משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 233-237  
75.גולדברג, זלמן נחמיה בענין ריבית מוריה שנה כה מנחם-אב תשסג עמ' ע-עד  
76.גולדשטיין, יעקב צבי קהלת יעקב: על הלכות ריבית חלק א, על טור ושו"ע יורה דעה סימנים קנט-קס. ברוקלין תשמב קצא עמ'  
77.גולדשטיין, יעקב צבי בעניני ריבית פרי תמרים שנה ו קובץ ג (כה) אדר תשמז עמ' לח-נא  
78.גורביץ, אברהם ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת מוריה שנה ח גל' ב-ג סיון תשלח עמ' נג-נח  
79.גורביץ, אברהם בהיתר פסיקה על שער שבשוק ובלווין סאה בסאה ספר הזכרון לר' יצחק יעקב ווייס, ירושלים תשנ עמ' ריד-רל  
80.גורביץ, אריה זאב הרוחת זמן בהלואה אור תורה חוב' ב-ג לונדון תרצה עמ' 102-96  
81.גורדון, אבא בענין להוזיל בהקדמת פריעות דמי שכירות זרע יעקב גל' טו אלול תשס עמ' ריט-רכה  
82.גלבר, שלום יוסף ירידת ערך המטבע - בדיני ממונות ובדיני רבית ישורון א תשרי תשנו עמ' רעט-שג  
83.גלברד, שמואל עסקאות תיווך בנקאיות באור ההלכה דעות גל' לח סתיו תשל עמ' 176-174  
84.גלובוס, אלעזר ל' רבית (עד חתימת התלמוד) המשפט כרך ב תרפז-תרפח עמ' 23-43  
85.גלינסקי, בצלאל בענין הנחה על תשלום מראש בית אהרן וישראל גל' עא סיון-תמוז תשנז עמ' צה-צח  
86.גליקמן, יצחק בדין היתר עיסקא להלוואות צמודות למדד יוקר המחיה או למטבע זר נועם ספר טז תשלג עמ' קנג-קס  
87.גנץ, משה ריבית קצוצה יוצאה בדיינים זכור זאת ליעקב, נר לנשמת הרב יעקב פנחס כהן, ירושלים תשלא עמ' קצא-קצב  
88.גרוס, יוסף רבית בתביעות נזיקין; מעוות הצריך תיקון הפרקליט כרך טו תשיט עמ' 376-378  
89.גרוסנס, אריה ליב בענין רבית [בדבר מחילת הלוה על החזרת רבית ששלם למלוה] הפרדס שנה כט חוב' ד טבת תשטו עמ' 21-18  
90.גרוסנס, אריה ליב שאלה ותשובה בענין רבית בית דין צדק לונדון והמדינה ער"ה תשיז חוב' ג 20 עמ'  
91.גרוסנס, אריה ליב שאלה ותשובה בענין רבית בית דין צדק לונדון והמדינה אלול תשכז חוב' טז 16 עמ'  
92.גרטנר, שמעון מוכר על תנאי שהלוקח יכול לחזור עד ל' יום אור ישראל גל' יז תשרי תשס עמ' צב-צו  
93.גריססג-טט, יהושע חיים מאיר בענין ריבית פחות משוה פרוטה כרם שלמה גל' קיט אב תשמט עמ' לז-לט  
94.גשטטנר, נתן בענין ריבית בחברות של גמילות חסדים עם התורה מהד' ג חוב' יג תשנו עמ' ה-כג  
95.דאמנד, שלמה דיני הלווה הערב והעדים בהלוואה בריבית הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' קז-קכב   
96.דהאן, אברהם נזק שנגרם למלוה מפיחות בערך המטבעות בית הלל גל' לט אלול תשסט עמ' לח-מ  
97.דוידוביץ, אברהם מרדכי בענין פוסקין על הפירות עד שיצא השער פרי ישראל קונ' ב ניסן תשלא עמ' יג-יז  
98.דוידוביץ, חיים בדין רבית [בענין השבת הרבית] המאור שנה ז חוב' ט אב תשטז עמ' 12-13  
99.דומב, צבי בענין רבית נעם ד תשכא עמ' רנח-רסה  
100.דז'מיטרובסקי, ישראל קבלת אחריות לענין רבית כתלנו חוב' ב שבט תשלא עמ' 31-26  
101.דייטש, מתתיהו קידושין בריבית הדרום חוב' מח ניסן תשלט עמ' 38-34  
102.דיכובסקי, שלמה הצעה לנוסח מתוקן של שטר 'היתר עיסקא' תחומין ח תשמז עמ' 169-167  
103.דיכובסקי, שלמה היתר עיסקא במניות הבנקים שערי צדק ז תשסו עמ' 144-156  
104.דיכובסקי, שלמה; בר-שלום, עזרא; שרמן, אברהם היתר עיסקה במניות הבנקים [פסק דין] תחומין ח תשמז עמ' 166-133  
105.דניאל, רם; דואק, יעקב פסיקה על השער עלון שבות גל' 152 חשון תשנט עמ' 133-142  
106.דריפוס, נתן דיני ריבית בראי הכלכלה המודרנית תחומין יד (תשנד) 207-231  
107.האנציקלופדיה העברית רבית כרך ל עמ' 471-465  
108.הברפלד, אלכסנדר בענין ריבית קצוצה פרי ישראל קונ' ב ניסן תשלא עמ' יז-יט  
109.הופמן, אברהם יצחק איסורי רבית בעסקי השוק בכל יום המאור שנה כח חוב' ו אב-אלול תשלו עמ' 29-28; שנה כט חוב' א תשרי-חשון תשלז עמ' 30-27  
110.הופמן, אברהם יצחק קניית והזמנת חפצים כלפי דיני רבית העמק חוב' יט ניסן תשלו עמ' סה-ע  
111.הופמן, יאיר נשך ותרבית האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 588  
112.היישריק, אליהו רפאל ביטוח רפואי בקופת חולים - בעיות בהלכות רבית הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קצה-קצח  
113.הילפרין, אליעזר התבוננות באיסור ריבית קול התורה גל' ל תשרי תשנה עמ' עט-פא  
114.הירש, אברהם גדר האיסור משום מחזי כריבית עדות, קובץ תורני, גל' יט מנחם אב תשנה נו-סה  
115.הירשביין, בנימין ביאור יסודות היתר עיסקא מקבציאל גל' לג כסלו תשסח עמ' שסה-שעג  
116.הישריק, אליהו רפאל פיחות המטבע והצמדה הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' לו-נח  
117.הישריק, אליהו רפאל ריבית דרך קנס הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' נט-ע  
118.הכהן, אביעד; סורוצקין, זלמן בנקאות ללא ריבית ו"היתר עיסקא" ב"מדינה יהודית ודמוקרטית" - הלכה ואין מורין כן? שערי משפט כר' ב גל' 1 תשנט עמ' 77-100  
119.הכהן, מרדכי אמייס [בדיני ריבית] אור תורה שנה יב חוב' ט-י סיון-תמוז תשם עמ' שיח-שכא   
120.הלברשטם, סיני בענין רבית בקונה סחורה בהקפה ומשלם המחיר היקר כביום התשלום בית אהרן וישראל גל' עד כסלו-טבת תשנח עמ' סז-עו  
121.הלברשטם, סיני  ריבית בסתם בשעת פרעון של מכירה פעמי יעקב גל' מא שבט תשנט עמ' מה-נא   
122.הלוי, חיים דוד החזרת כספים ממס הכנסה בריבית והצמדה; הוזלת דמי ביטוח למשיכת מבוטחים מחברה אחרת אור תורה שנה יט תשמז עמ' כד-כט  
123.הלטובסקי, יוחנן מאיר בענין חשש ריבית בגמ"ח עם דמי חבר מבית לוי י כסלו תשנז עמ' קיב-קכא  
124.הנפלינג, הלל בענין ריבית בשכירות קובץ זכרון ברוך, לזכרו של הרב ברוך רוזנברג, ירושלים תשסד עמ' רג-רז  
125.הנקין, יוסף אליהו ע"ד רבית שבבאנקים וע"ד רבית מהמעות הנתנים לערבות (סעקיוריטי) ועוד עדות לישראל, לכבוד ר' ישראל ראזענבערג, ניו-יורק תשט עמ' 172-169  
126.הנשקה, דוד 'לנוכרי תשיך', לתולדות שיטת הרמב"ם  בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 565-579  
127.הראש, מתן וחי אחיך עמך - עיונים בפרק "איזהו נשך" מאבני המקום קובץ טו תשסג עמ' 90-101  
128.הרץ, יוסף שאלה בהלכות ריבית [לוה לירות ורוצה להחזיר בדולרים אם נחשב רבית] אור תורה שנה ז תשלד-תשלה עמ' ג-יב  
129.הרשלר, משה פסיקה על הפירות הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' שה-שיח  
130.הרשלר, משה עניין הוזלה ויוקר בפסיקה ודין קיראה הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' שיט-שכג  
131.הרשלר, משה פסיקה בטרשא ובדבר שאין שומתו ידועה הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' שכד-של  
132.וגשל, שאול הלכה למעשה בעניני ריבית קול התורה גל' לט תשרי תשנו עמ' צו-צט  
133.וולפין, חיים ברוך בענין פסיקת השער בריבית שערי בינה א תשמח עמ' קיב-קכ  
134.וידר, אהרן משפט הריבית ניו יורק תשסב רכו עמ'  
135.וידר, אהרן בענין מרבין של השכר ואין מרבין על המכר זרע יעקב גל' ז תשרי תשנז עמ' קיח-קכב  
136.וידר, אהרן דיני ריבית זרע יעקב גל' י אדר תשנח עמ' עז-צה  
137.וידר, אהרן כרטיסי אשראי (credit cards) בהלכה זרע יעקב גל' טו אלול תשס עמ' צא-קו  
138.וידר, אהרן דרכי היתר עיסקא זרע יעקב גל' יז אלול תשסא עמ' פג-קה  
139.ויינר, מרדכי ידידיה המלווה שקלים בשקלים לעניין ריבית סאה בסאה, הצמדה, חילוקי מטבעות, והלוואת דולרים בדולרים, ובסוגיא דבתר מעיקרא אזלינן הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' רמט-רעא  
140.ויינר, מרדכי ידידיה בעניין משכנתא בנכייתא ובלא נכייתא הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' רעב-רפא  
141.ויינר, מרדכי ידידיה בעניין סילוק ממשכנתא באכל שיעור זוזי הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' רפב-רצה  
142.וייס, חיים יוסף דוד ויחי יוסף חלק א: ח"י פסקי הלכות בעניני ריבית הנוגעים למעשה, גם י"ב תשובות בהל' ריבית. ניו-יורק תשם קז + 5 עמ'  
143.וייס, יצחק יעקב בנדון עצה לבעל החנות המוכר באשראי להנצל מרבית דעת משה קובץ ג אדר ב תשלח עמ' ט-יג  
144.וייס, יצחק יעקב בדין מחילה בריבית האהל שנה א תשטו עמ' קכד-קכז, קסב-קסו  
145.וינברגר, שרגא פייביל בדין ריבית בדרך מתנה והתנאת הלוואה בתרומה לגמ"ח זכור לאברהם, לזכרו של ר' אברהם ויזל, בני ברק תשנג עמ' רלז-רמא  
146.ויס, אשר זליג ביסוד איסור ריבית מנחת אשר, דברים, תשסז סי' מד עמ' ש-שו  
147.ויס, יצחק האם מועיל היתר עיסקא בזמננו שאין המלוה שותף לחצי הפסד המאור שנה נד חוב' ד סיון-תמוז תשסא עמ' 13-14  
148.וסרמן, יצחק רבית בהלואה בנקאית נעם ג תשך עמ' קצה-רג  
149.וקנין, מרדכי מחילה בריבית קול התורה גל' נו ניסן תשסד עמ' רמז-רנב  
150.ורגון, נעם דיני ביטוח ימי במשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב תשנט 152 עמ'  
151.ורהפטיג, איתמר שטר הטבה - מכר חוזר שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 215-249  
152.ורהפטיג, איתמר קנס וריבית בהלנת שכר ומזונות תחומין כט תשס"ט עמ' 81-86  
153.ורהפטיג, איתמר שטר הטבה - מכר חוזר [תקפותו והאם יש בו משום איסור ריבית] שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 215-249  
154.ורמן, נחום כיצד נוצר ה'שטר היתר עסקא'? שאלות ותשובות לחקר ההלכה, ירושלים תשיח עמ' 48-43  
155.ורשנר, נעם יעקב ביסוד איסור ריבית מישרים ג תשסד עמ' 109-121  
156.זוין, שלמה יוסף לישר הדורים [בדבר ריבית ע"י שליח] יגדיל תורה שנה ב תרעא עמ' 6-7  
157.זילברברג, אברהם יוסף בירור הלכה בדין ריבית קובץ תורני מרכזי חוב' ו אלול תשמו עמ' קסג-קסט  
158.זילברברג, יהודה בדין מחילה וחזרה בריבית הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' קכג-קל  
159.זילברברג, יהודה בדין ריבית בשכירות כלים הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' קלא-קלח  
160.זימרון, יוסף; גולדמינץ, אברהם יעקב בענין ריבית בעיסקא שהפסידו בה בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' ז-יב  
161.זליגמן, יצחק אריה הלוואה, ערבות וריבית בחוקי המקרא ובעולם מחשבתו מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון מוגשים לשמואל א' ליונשטם, ירושלים תשלח עמ' 205-183  
162.זעפרני, שלמה; לוי, משה; בצרי, עזרא; פנירי, משה החזרת עודף צמוד לדולר האם אסור משום רבית [תשובות מארבעה פוסקים] אור תורה שנה לב תשס עמ' תתיז-תתכב  
163.חבר, יצחק אייזיק דין שמיטת כספים בשטר הנושא רווחים אבן ציון, ספר זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' ריח-רכא  
164.חזוק, אביה שמריה מהו שיתנה המלוה על הלוה לקנות צורכי ביתו ממנו אור תורה שנה לו תשסד עמ' תקלה-תקלח  
165.חן, יצחק בענין רבית בדרך מקח וממכר האם אסורה מדאורייתא או מדרבנן אור תורה שנה לו תשסד עמ' תשסט-תשעד  
166.טולידאנו, אברהם בגדר חיוב פסיקת דמי המקח זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' פג- צג  
167.טייץ, מרדכי פנחס דין רבית באגרות-מלוה של ישראל הפרדס שנה כה חוב' ט סיון תשיא עמ' 1-4  
168.טכורש, כתריאל פישל היש צורך בהיתר עיסקא לאשראי מסחרי כתר אפרים, ת"א תשכז סי' מט עמ' תמז-תמט  
169.טכורש, כתריאל פישל; הלוי, ח"ד בענין 'היתר עיסקא' נועם ספר טו תשלב עמ' שמז-שנ  
170.טננבוים, אברהם על ריבית, היתר עסקא, חובות המדינות העניות והיובל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 26 בהר - בחקותי תשסא 4 עמ'  
171.טרופ, ראובן בירור ענייני פסיקה על פירות וסאה בסאה הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' קלט-קע  
172.טרופ, ראובן; יפה, צבי מכירה בהמתנת מעות הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' קעא-קפג  
173.יאראוויטש, ישראל צבי בדינא דהשבת ריבית עדות, קובץ תורני, גל' יב סיון תשנב עמ' עב-עד  
174.יברוב, נחום ריבית דרך מקח הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' קצג-קצז  
175.יולס, אפרים אליעזר מלוה התובע שהלווה ישלם לו חוב ישן כשער המטבע בשעת ההלואה שלא להפסידו במטבע שהוזלה, אי שייך משום רבית המאור שנה כז חוב' ב כסלו-טבת תשלה עמ' 5  
176.יולס, אפרים אליעזר אי שייך רבית בחנות לחליפת המחאות המאור שנה כח חוב' ג שבט-אדר תשלו עמ' 6-5  
177.יולס, אפרים אליעזר היתר עיסקא לבאנקים וחברות של יהודים המאור שנה נא חוב' ה סיון-תמוז תשנח עמ' 17-18  
178.יונגר, יעקב קנס בריבית קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' קפח-קפט  
179.יוסט, אריאב כללי איסור ריבית אורות עציון טז מנחם אב תשמט עמ' 108-124  
180.יוסף, עובדיה הלואה בריבית לגוי בזמן הזה תורה שבעל פה מד תשסד עמ' י-יג  
181.יחזקאל, רפאל הצמדה ולא ריבית - שכר ולא מחירים המאיר לארץ גל' 30 שבט תשס עמ' 49-60  
182.יחזקאל, רפאל הלוואה ללא רבית במדינה יהודית המאיר לארץ גל' 42 שבט תשסא עמ' 40-43  
183.יעקבזון, ישראל בענין השבת רבית הבאר חוב' ח אלול תשטז עמ' 27-29  
184.יעקובס, ירון "לא תשימון עליו נשך" - האמנם? רעיון איסור הריבית נוכח כלכלת האשראי המודרנית דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 586 תשסה 3 עמ'  
185.יפה, צבי בדין הלוואת סאה בסאה הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' קפד-קצב  
186.ירמיאש, מאיר ביסוד הדין ברבית דרך הלוואה ודרך מקח וממכר פרי תמרים קובץ טו טבת תשמד עמ' קכ-קכח  
187.ישראלי, שאול שינוי בערך המטבע בהלוואה שנה בשנה תשנו עמ' 199-205  
188.כהן, חיים אב שלוה מבנו האם רשאי לפרוע לו יותר מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' רסב-רסה  
189.כהן, מנחם מנדל בעניני ריבית אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' מח-נב  
190.כהן, עמוס; בן שחר, מאיר המלוה את חברו על המטבע עלון שבות גל' 137 תמוז תשנ"ב עמ' 44-47  
191.כהן, שמעון בדין רבית דברים אור תורה שנה כה תשנג עמ' תשל-תשמד  
192.כץ, אהרן דין רבית בחילוף ערך המטבע מגל קובץ א תשלח עמ' 50-46  
193.כץ, אליהו אי יש חשש רבית בנתינת מעות קדימה לספרים פרי תמרים קובץ ב שבועות תשלח עמ' לט-מד; קובץ ג שבט תשמא עמ' לז-מד  
194.כץ, י' איסור רבית והיתרו בתקופת המשנה והתלמוד הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא) דין וחשבון, תשכה עמ' 236-237  
195.כשדן, מנחם עיון בהלכות ריבית כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 137-135  
196.לב, שלום ברוך בענין רבית קצוצה בית יצחק א תמוז תשנט עמ' עא-עו  
197.לב, שלום ברוך בענין רבית קצוצה בית יצחק א ירושלים תשנט עמ' עא-עו  
198.לבנוני, אברהם משה כללי ריבית קצוצה וריבית מוקדמת ומאוחרת המתיבתא סיון תשמז עמ' רפג-ש  
199.לבנוני, אברהם משה; גרסטן, שמואל מרדכי קונטרס "תיקון גדול" לאיסור ריבית במשכנתאות המצויות (ארה"ב) ישורון יג אלול תשסג עמ' תקה-תקכה. תגובה: שרייבר, יששכר. שם יד ניסן תשסד עמ' תתמב-תתנז; תגובה לתגובה: גרסטן, שמואל מרדכי. שם עמ' תתנח-תתסב  
200.לוי, נחום בענין אי יכול לבקש דמי הרווחה בדמי שטר מוריה שנה א גל' ח-י אב תשכט - תשרי תשל עמ' ה-יג  
201.לוי-פלדבלום, אילה איסור ריבית בזיקה לדיני גאולה ויובל - בירור לשוני ומשפטי (ויקרא כה, 38-35) עיוני מקרא ופרשנות ב תשמו עמ' 44-29  
202.לוין, יצחק תשובת הגאון ר' אברהם בן בעל 'משאת בנימין' תלפיות כרך ט תשכה-תשל עמ' 545-578  
203.לוין, עמיהוד יצחק מאיר שאלת ריבית בהסכמי שכר-מכר אוריתא גל' יח תשנו עמ' קעח-קפח  
204.לוין, שלום דובר משכנתא דסורא ומשכנתא דנכייתא (הלכה למעשה) בית אהרן וישראל גל' קטז כסלו-טבת תשסה עמ' צג-צו  
205.לוינסון, יהושע משפט ישראל בעמים [יב: הלכות נשך ותרבית] הבקר אור שנה ה תרמ עמ' 290-281  
206.לוינסון, יוסף כללים אחדים ברבית המאור שנה ג חוב' ד טבת תשיב עמ' 9  
207.לוינסון, יוסף פנחס מניות ישראל וריבית קצוצה המאור שנה ב חוב' ח אייר תשיא עמ' 9-10  
208.לויפר, עודד ליפא ריבית בקרנות גמ"ח חברים מבית לוי יב תשרי תשנח עמ' קפג-קפו  
209.לוריא, מאיר בענין עיסקא - שכר עמלו כרם שלמה גל' קפב תמוז-אב תשנו עמ' מה-נ  
210.ליאור, דב תורת ריבית בבנקים בני ימינו שערי צדק ז תשסו עמ' 157-159  
211.ליבס, יצחק אייזיק הלוואות מבנקים עבור מוסדות תורה נעם ספר כג תשמא עמ' צד-קד  
212.ליכטנשטיין, יקותיאל בירור ברבית באופן המותר אימת מתחיל חוב הרבית פרי ישראל קונ' ב ניסן תשלא עמ' כו-ל  
213.ליכטנשטיין, יקותיאל בדין ערבות גבי רבית פרי ישראל קונ' ג ניסן תשלב עמ' מז-נב  
214.לינדר, נתנאל בענין גדרי תורה של נשך ותרבית אוצרות ירושלים ו תשסד עמ' ער-רעב  
215.ליפשיץ, שמעון ריבית בגוי עלון שבות גל' 102 סיון תשמג עמ' 29-23  
216.למברגר, משה נתן נטע אם יש חשש רבית במלוה ממשלתי נעם ב תשיט עמ' לג-לז  
217.למברגר, משה נתן נטע בענין רבית נעם ד תשכא עמ' רמד-רנ  
218.למברגר, משה נתן נטע רבית בהלואה בנקאית נעם ד תשכא עמ' רנא-רנז  
219.לנגר, אורי בדין רבית באפותיקי המאור שנה יא קונ' ד טבת תשך-עמ' 13-11  
220.לנגר, אורי הסבר המצוה נגישה לנכרי המאור שנה יד קונ' ו ניסן תשכג עמ' 3-5  
221.מאיר, אשר היבטים כלכליים וערכיים של עקיפת איסור ריבית בד"ד 3 תשנו עמ' 27-43  
222.מאיר, אשר "היתר עיסוק" - היתר עסקא חדש על בסיס שכר עבודה כתר ב תשנט עמ' 465-525  
223.מוזסון,יעקב שלמה בענין הלוואת שקלים צמודים לדולר מבית לוי יד ניסן תשנט עמ' קלח-קנב  
224.מונדרי, יוסף חיים בדין רבית בהשכרת כלים מבית לוי ד תשרי תשנד עמ' צב-קג  
225.מונדרי, יוסף חיים צבי חבית שווה דינר ומכרה בשתים בזמן הקיץ כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' רו-ריג  
226.מזרחי, דוד האם מותר להלוות סאה בסאה בקבע זמן לפרעון מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' רכב-רכה  
227.מימון, יהושע גד הקנס על הלנת שכר האם נחשב רבית אור תורה שנה כא תשמט עמ' תתרמו-תתרנב  
228.מימון, פרץ האם יש משום רבית בתשלומים ע"י כרטיס אשראי אור תורה שנה לג תשסא עמ' תרז-תרח  
229.מליק, שלמה בסוגיא דיהיב זוזי לגינאי אקרי הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' קצח-רד  
230.מלר, דב בדין ריבית במנוי לגנרטור קובץ זכרון ברוך, לזכרו של הרב ברוך רוזנברג, ירושלים תשסד עמ' ריד-ריז  
231.מנדל, יצחק רבית בדרך מכירה או שכירות פרי תמרים קובץ ה תמוז תשמא עמ' צט-קד  
232.מרדכי, אליהו ע"ד היתר עסקא המאור שנה מה חוב' ד ניסן-אייר תשנב עמ' 29-30  
233.מרקוס, ספי ריבית לנכרי במקרא ובחז"ל עלון שבות גל' 167 אדר תשסז עמ' 129-139  
234.משען, דוד לא תשיך לאחיך... למען יברכך ה' אלקיך בכל משלח ידך - היתר עסקא - אכיפתו ועקיפתו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 88 כי תצא תשסב 4 עמ'  
235.משען, דוד היבטים הלכתיים ומשפטיים של היתר עיסקא כתר ב תשנט עמ' 405-464  
236.נויפלד, גבריאל חיים צבי המלוה בריבית בי''ד יורדין לנכסיו להוציאה פרי ישראל קונ' ב ניסן תשלא עמ' כא-כה  
237.נויפלד, גבריאל חיים צבי בנידון המתחייב בקנס על עיכוב פרעון אם יש בו איסור רבית פרי ישראל קונ' ג ניסן תשלב עמ' לט-מד  
238.נורדמן, מרדכי ברוך בחיוב דהחזרת רבית מקבציאל גל' לה תשרי תשסט עמ' שע-שפד  
239.נידאם, אלעזר פרשת רבית בני ברק תשסא תקכג עמ'  
240.נריה, נחום אבק ריבית ואיסורו כתלנו חוב' ב שבט תשלא עמ' 36-39  
241.סגל, יהודא קופות גמ"ח (בענין הרוחים של קופות גמ"ח לאיסור רבית) התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' תנא-תצ  
242.סגרון, בנימין קנסות על אחור בתשלומים היש בהם משום רבית אור תורה שנה כח תשנו עמ' פה-ק  
243.סולובייצ'יק, חיים הלכה כלכלה ודימוי-עצמי; המשכונאות בימי הביניים ירושלים תשמה 175 עמ'  
244.סולובייצ'יק, חיים משכון וערב: שני מחקרים בריבית ובתולדות ההלכה בגלות חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלב 89 + 96 עמ'  
245.סולובייצ'יק, חיים ערב ברבית ציון שנה לז תשלב עמ' 21-1  
246.סופר, יוסף משה בדין מכירת חוב בריבית פרי ישראל קונ' ג ניסן תשלב עמ' א-ז  
247.סילמן, יהודה בדין הבעלות על הפלגא מלוה בעיסקא והיתר עיסקא כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקכא- תקכז  
248.סירוטה, משה שאול בביאור חיוב השבת ריבית אוצרות ירושלים ב תשס עמ' כ-כג  
249.סלובוטיצקי, שמחה מצות 'וחי אחיך עמך' ניב המדרשיה גל' יד-טו תשם-תשמא עמ' 150-146  
250.עגיב, עמוס הצמדה למדד או לדולר מדרש דחד יומא ג תשמה עמ' 65-49   
251.עגיב, עמוס הצמדה למדד או לדולאר מדרש דחד יומא ג תשמה עמ' 49-65  
252.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי בנדון שטרות מלוה של מדינת ישראל המאור שנה ב חוב' ט אב תשיא עמ' 5-6  
253.פולייב, משה אהרן בדין ריבית הפרדס חלק ג חוב' ג סיון תרפט עמ' 20-18; חלק ד חוב' ב אייר תרץ עמ' 17-16  
254.פורכהימר, יעקב אפרים הערה בהלכות רבית  נטעי נעמנים תשנח עמ' רלג-רלז  
255.פיינשטיין, יוסף זאב בדיני הלואה לענין רבית עם התורה מהד' ג חוב' ו תשנב עמ' לג-מא  
256.פיינשטיין, משה הנחות בחנויות לקונים קבועים במזומנים אם יש בזה חשש ריבית; מסי חבר לחשש ריבית הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' שמט-שנ  
257.פיליפ, שלום אליעזר בדין שליחות ברבית פרי ישראל קונ' ב ניסן תשלא עמ' לה-לח  
258.פינקלשטין, אהרן פרעון בשטר חוב בית יצחק א ירושלים תשנט עמ' עז-פ  
259.פישר, אליהו בדין השכרת כלים לענין רבית אהלה של תורה א תשלא עמ' עב-פא  
260.פישר, אליהו דין ערב ברבית (שו"ע יו"ד סימן קע) אהלה של תורה ב תשלב עמ' קכב-קלד  
261.פישר, אליהו; מונדרי, יוסף חיים צבי חידושים וביאורים בהלכות רבית [מומר מותר להלוותו ברבית; רבית שאינה מלוה למלוה] אהלה של תורה א תשלא עמ' קסז-קעח  
262.פרידמן, חנוך אופני היתר הלואה בריבית דברי משפט ג תשנח עמ' רמא-רמד  
263.פרידמן, מרדכי עקיבא מתשובות הגאונים מן הגניזה בהלכות ריבית עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 460-474  
264.פרידמן, משה בדין ריבית מאוחרת בית תלמוד להוראה קובץ ד חורף תשמו עמ' קפא-קפד  
265.פריידנברג, דוב התר עסקא בארץ ישראל במאה החמישית ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה שנה ו תרצט עמ' 123-126  
266.פרנק, יצחק שמעון בענין צד אחד בריבית, וריבית על מנת להחזיר הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' רה-ריא  
267.פרנק, יצחק שמעון הוזלה בהקדמת מעות - ובסוגיא דקיראי הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' ריב-ריז  
268.פרנקל, ירחמיאל בענין ריבית ולאו הניתן לתשלומין חקירה גל' 2 סתיו תשסה (חלק עברי) עמ' טו-כא  
269.פרנקל, שמעון ריבית ו'היתר עיסקא' בבנק ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 399-391  
270.פרנקנטל, משה איך לעסוק בריבית עם בנק שאחד מהדרקטוריונים הוא יהודי (והוא קונטרס נאה בעניני שליחות וריבית) ספר זכרון על שם הרב עמרם בלוי, מנחת ירושלים, ירושלים תשם עמ' קכא-קמג  
271.פרץ, מיכאל האם מותר להלוות לנכרי ללא ריבית מבית לוי ה תשרי תשנה עמ' קיב-קטו  
272.צדוק, רועי בטעם איסור ריבית ומחילה בריבית קובץ זכרון ברוך, לזכרו של הרב ברוך רוזנברג, ירושלים תשסד עמ' ריז-רכב  
273.צדקה, יהודה בדין מחילה ברבית משואות חוב' ד תשכג עמ' 13-12  
274.צימבליסט, חיים גדליה הלוואת מניות להחזיר מניות הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' שמד-שמז  
275.קארפי, דניאל 'שטר עיסקא' בין בנקאים יהודים בפדובה בשנת רנ"א בין הסטוריה לספרות, ספר יובל ליצחק ברזילי, תל אביב 1997 עמ' רפג-רצ  
276.קוטלר, יוסף חיים שניאור בדין מחילת רבית מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' פ-פב  
277.קופשיץ, יוסף חיים ריבית בהרוחת זמן אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' שנח-שסג  
278.קוקיס, פסח תנאי באונאה וריבית הנאמן גל' לג אייר תשיא עמ' 7-6  
279.קורמן, אברהם על "היתר עיסקא בימינו המעין כרך לד גל' א תשרי תשנד עמ' 45-46  
280.קורקוס, יוסף בענין משכנתא דסורא קובץ בית אהרן וישראל גל' קלז סיון-תמוז תשסח עמ' ה-יד  
281.קושלבסקי, משה אהרון בדין מחילת רבית הפרדס שנה מה תשלא חוב' ב עמ' 16-20  
282.קלופט, יואל בענין רבית בבנק הפרדס שנה מח חוב' א תשרי תשלד עמ' 18-17; הנאמן שנה כה גל' מז תשרי-חשון תשלד עמ' 6-5  
283.קליין, זאב צבי הערה בדין רבית לנכרי הפרדס שנה טו חוב' י טבת תשב עמ' 17-18  
284.קליין, יהודה ריבית דאורייתא ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 98-120  
285.קליין, משה שאול בירורים בעניני רבית עם התורה מהד' ג חוב' ח תשנג עמ' פ-צב  
286.קליין, שלום מחילת ריבית ונתינת ריבית על ידי תלמידי חכמים ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 85-97  
287.קלין, משה שאול לברר האם יש חשש איסור ריבית בענינים הנהוגין היום בקופות גמ"ח מבית לוי י כסלו תשנז עמ' סא-סט  
288.קליש, אליעזר מאיר בגדרי קניני הרבית למלוה מוריה שנה יז גל' ט-י שבט תשנא עמ' פז-צא  
289.קנול, צבי היתר עסקא במערכת הבנקאית בראי החוק וההלכה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסח עמ' 90-105  
290.קניבסקי, יוסף בדין מחילה בריבית - בעניין ריבית קצוצה הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' ריח-רכג  
291.קניגסברג, צבי בענין מלוה ישראל מעותיו של נכרי ברבית פרי ישראל קונ' ב ניסן תשלא עמ' א-ג  
292.קפלן, צבי לברור המושג 'אגר נטר' [אוצר המשפט חלק א ערך 10627] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' קכד-קכט  
293.קפלן, צבי לבירור המושג אגר נטר בהלכה ובאגדה, ירושלים תשך עמ' כא-כו  
294.קצנלבוגן, רפאל איסורי ריבית בחברות ובבנקים תורה שבעל פה ל: עמ' צב-צט, תשמט  
295.קצנלבוגן, רפאל לבעית הרבית יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 179-175  
296.קצנלבוגן, רפאל מסביב לבעית הרבית נועם ספר יב תשכט עמ' שכב-שלא  
297.קראוס, מרדכי יהודה בענין הלואה עם הצמדה אם יש חשש רבית קצוצה מבית לוי יד ניסן תשנט עמ' קכו-קלז  
298.קריסלוב, יצחק בענין רבית פחות משוה פרוטה הפרדס שנה טז חוב' י טבת תשג עמ' 43-44  
299.קרמר, משה בדין החזרת ריבית קצוצה מורשתנו ח תשנד עמ' 59-61  
300.ראטה, יחזקאל בענין אי יש חילוק לענין רבית בין לשון הלואה ללשון שכירות פרי תמרים קובץ ג שבט תשמא עמ' ל-לג  
301.רבינוביץ, צבי ריבית והיתר עיסקא מחשבת חוב' יט כסלו-טבת תשלד עמ' 19-17  
302.רבינוביץ, שמואל יעקב היתר עיסקא בענין ההערמות בדין יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 174-165  
303.רבינוביץ-תאומים, בנימין רבית בכסף ערבון התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' טז-מה  
304.רבר, שמואל הלוואה למומר הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' רכד-רלא  
305.רגנשברג, דוב מנחם בענין פרעון חוב בשינוי הדולר הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' לד-לה  
306.רוזן, דוב שאלות חכם של עובד מדינה [האם יש איסור ריבית בהנחות על מסי העיריה] תחומין י (תשמט) 137-138  
307.רוזנבוים, עזריאל בגדרי רבית האהל שנה כט חוב' א-ב ניסן תשמג עמ' לד-לח  
308.רוזנבוים, ש' רבית ממי שאינו יהודי, בתקופת המקרא המשפט העברי ב תרפז עמ' 191-194  
309.רוזנבוים, ש' רבית מאינם יהודים לפי התורה (תמצית הרצאה) המשפט העברי ב תרפז עמ' 230-229  
310.רוזנברג, שריאל מקח שיש בו תנאי על ריבית דבר למשפט, הלכות מכירה, א, בני ברק תשמז עמ' לו-נו  
311.רוזנטל, יהודה רבית מן הנכרי תלפיות שנה ה תשיא-תשיב עמ' 592-475; ו תשיג-תשטו עמ' 152-130, 536; מחקרים ומקורות, ירושלים תשכז עמ' 323-253  
312.רוטשטיין, נחום בדיני ריבית נר ישראל קובץ א תשלט עמ' כט-מח  
313.רייכמן, אברהם באיסור השכרת כלים שאין בהם פחת קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' סא-סד  
314.רפאל, שילה היתר עסקא תורה שבעל פה יט תשלז עמ' ק-קה  
315.רפפורט, יוסף מ"מ בענין עיסקא קול התורה גל' כו תשרי תשנ עמ' נה-נח  
316.רפפורט, יצחק מאיר מניות ישראל ורבית המאור שנה ב חוב' ט אב תשיא עמ' 6  
317.רפפורט, יצחק מאיר שטרות מלוה של מדינת ישראל אי שייך בהם משום רבית המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל), כרך א ניו-יורק תשכז עמ' שנד  
318.רקוב, בן-ציון באיסור ריבית לגבי מומר וקטן קול התורה חוב' א תשרי תשלח עמ' לד-לט  
319.רקובר, נחום פיצויים על עיכוב כספים (ריבית פיגורים) משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נב, ירושלים תשלז 156 עמ'; תורה שבעל פה יט תשלז עמ' קכג-ריז; המסחר במשפט העברי, ירושלים תשמח עמ' 229-135  
320.רקובר, נחום פיצויים על עיכוב כספים (ריבית פגורים)  שערי צדק ג תשסב עמ' 305-409  
321.ש"ץ, יעקב משה מניות ישראל וריבית קצוצה המאור שנה ב חוב' ח אייר תשיא עמ' 10  
322.שוב, משה שאלה נחוצה [אם מותר להיות מנהל חשבונות בבנק המלוה בריבית בלא היתר עסקא] יגדיל תורה שנה ב תרעא עמ' 87-88  
323.שובקס, פנחס בענין איסורי רבית בנדל"ן אסיפת חכמים (חסידי באיאן ביתר) ב אלול תשסב עמ' קיט-קכה  
324.שוורץ, יהודה אריה ההיתר עיסקא בבנקים של א"י קול התורה גל' מ ניסן תשנו עמ' צא-קג  
325.שוורץ, יהודה אריה היתר עיסקא בלי עסק קול התורה גל' מג תשרי תשנח עמ' רנ-רנט  
326.שוחטמן, אליאב אמורא בארץ ישראל קאי; לבירור דעתו של ר' יוחנן בענין חובת ההשבה של רבית קצוצה פרי הארץ גל' ד תשרי תשמב עמ' 62-50  
327.שולביץ, דוד שכר המתעסק במעות עיסקא הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' רלב-רמח  
328.שולמן, גדליה פוסקין על שער שבשוק קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' קיא-קטו  
329.שחור, ישראל מצוות ריבית, פגם מוסרי או גמילות חסד ארחות 38 ערב פסח תשנג עמ' 22-25  
330.שטיינברג, מנחם בענין צד אחד בריבית אוצרות ירושלים ב תשס עמ' פה-פז  
331.שטיינהרטר, שלמה אבק ריבית החנויות שמפרסמים שמוכרים בזול למי ששילם במזומן אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' תנה-תנז  
332.שטינהרטר, שלמה בענין גזלן ומלוה בריבית הבאים לצאת ידי"ש אוצרות ירושלים א תשנט עמ' נב-נה  
333.שטרית, גבריאל בענין מה נחשב לריבית מאוחרת שאסורה מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' רמה-רמז  
334.שטרן, יעקב על ריבית והיתר עיסקא בימינו המעין כרך לג גל' ד תמוז תשנג עמ' 20-22  
335.שטרן, שמואל טוביה מותר ומצוה לקנות שטרות של מדינת ישראל ספר השבי"ט ח"ד ירושלים תשלא עמ' נג-נה  
336.שטרנבוך, משה בעל תשובה הרוצה להחזיר ריבית קול התורה גל' נג תשרי תשסג עמ' ריד-ריז  
337.שכטר, צבי גדרי איסור רבית דרבנן (וההשלכות מזה לדיני הלוואה היום) אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 285-280  
338.שליט, יוסף סדר הגביה מבעל חוב עפ"י היתר עסקא אבני משפט יב תשע עמ' 125-136  
339.שמרלר, אליהו שמואל בדין אבק ריבית בלווה מוריה שנה יא גל' יא-יב מרחשון תשמג עמ' מו-נ  
340.שפיץ, צבי היתר עסקא הכללי אוריתא גל' יז תשנג עמ' קיד-קטז  
341.שפירא, אברהם דובער כהנא ע"ד שאלת הרבית בחברות לחסכון ולהלואה יגדיל תורה שנה א תרסט-תרע עמ' 152-151  
342.שפירא, יעקב צד אחד בריבית עלון שבות גל' 95 סיון תשמב עמ' 26-20   
343.שפרן,מנחם מנדל ביאור נוסח הטופס לגמ"ח להלואת דולרים מבית לוי יד ניסן תשנט עמ' עמ' קנג-קנו  
344.שרייבר, פינחס אי אזלינן בתר מעיקרא או בתר בסוף לענין רבית אפריון חלק ט אלול תשל עמ' נדרס  
345.שרמן, אברהם ח' הצמדה, קנסות פיגורים וריבית בחיובי מזונות תחומין יב (תשנא) 368-381  
346.שרמן, אברהם ח' תוקפו של היתר העיסקא בבנקים תחומין כא (תשסא) 223-236  
347. Die j?dische Nachstenliebe, mit besonderer Bezugnahme auf Zinsverbot und Iskovertrage  Mainz 1899, 15 p.  
348. Abelson, Joshua  Usury (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 12, p. 556-558  
349. Bennett, William Henry  Usury (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 12, p. 555-556  
350. Bernfeld, Immanuel  Das Zinsverbot bei den Juden nach talmudisch rabbinischem Recht  Berlin 1924, 20 p.  
351. Bleich, J. David  Hetter Iska  In: Survey of recent halakhic periodical literature. Tradition 19 (1981), p. 149-152; 154-156  
352. Bleich, J. David  Mortgage loans  In: Survey of recent halakhic periodical literature. Tradition 19 (1981), p. 152-154, 157-162  
353. Chazan, Robert  Anti-usury efforts in thirteenth century Narbonne and the Jewish response  Proceedings, American Academy for Jewish Research 41-42 (1973-74), p. 45-67  
354. Cohen, Avinoam  The development of the prohibition against usury in Jewish law during the mishnaic and talmudic periods  Master Thesis, Montreal 1974, 3 + 163 p.  
355. Cohn, Emil  Der Wucher im Talmud, seine Theorie und ihre Entwicklung  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 18 (1905), p. 37-75  
356. Cohn, Haim H.  Usury  Encyclopedia Judaica 16, p. 27-33 = Principles of Jewish law, p. 500-505  
357. Dembitz, Lewis N.  Usury  Jewish Encyclopedia 12, p. 388-390  
358. Ehrman, A. Zvi  Antichresis  Encyclopedia Judaica 3, p. 59-60 = Principles of Jewish law, p. 302  
359. Eisenstadt, Samuel; Cohn, Arthur  Zins  J?disches Lexikon 5, p. 1573-1576  
360. Encyclopedia Talmudica  'Dust of' אבק  Vol. 1, p. 130-134  
361. Fenelon, Francois de S.  Rente et dette chez les Hebreux  n.p., n.d., 7 p.  
362. Friedmann  Zins und Wucher im Judenthum  Allgemeine Zeitung des Judenthums 74 (1910), p. 317-318  
363. Gamoran, Hillel  The biblical law against loans on interest  Journal of Near Eastern Studies 30 (1971), p. 127-134  
364. Gamoran, Hillel  Talmudic usury laws and business loans  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 7 (1976), p. 129-142  
365. Gamoran, Hillel  The talmudic law of mortgages in view of the prohibition against lending on interest  Hebrew Union College Annual 52 (1981), p. 153-162  
366. Gordon, Barry  Lending at interest; some Jewish, Greek and Christian approaches, 800 BC-AD 100  History of Political Economy 14 (1982), p. 406-426  
367. Hejcl, Johann  Das alttestamentliche Zinsverbot im Lichte der ethnologischen Jurisprudenz sowie des altorientalischen Zinswesens  Biblische Studien, ed. O. Bardenhewer, vol. 12, part 4 = Freiburg i.Br. 1907, 8 + 98 p.  
368. Helfer, Siegfried  Geld und Kredit bei den Juden der talmudischen Zeit  Dissertation Berlin 1922, 4 + 122 p.  
369. Hildesheimer, Erich Esriel  Das Recht der Iska  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 20 (1929), p. 337-377  
370. Hirschfeld, Hartwig  Sa'adyah's treatise on usury  Jewish Quarterly Review 18 (1906), p. 119-120  
371. Hoffmann, Moses  שטר עיסקא und contractus trinus  Festschrift zum siebzigsten Geburtstage David Hoffmanns, 1914, p. 383-386  
372. Joffen, Jean  The Jewish law of usury as seen in Elizabethan literature  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 154  
373. Katz, Jacob  Laws regarding interest during the mishnaic and Talmud periods  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jew. Hist., p. VI,1-VI,3  
374. Kayserling, Moritz  Der Wucher und das Judenthum  Budapest 1882, 20 p.  
375. Klingenberg, Eberhard  Das israelitische Zinsverbot in Torah, Misnah und Talmud  Mainz 1977, 102 p.   
376. Koschland, Max  Die Sch'tar Isko-Bestimmungen im j?dischen Bankengewerbe  Zurich 1956, 10 p.  
377. Lambert, Mayer  נשך et תרבית  Revue des Etudes Juives 36 (1898), p. 294  
378. Lesetre, Henri  Usure  Dictionnaire de la Bible 5, p. 2365-2367  
379. Levine, Aaron  Inflation issues in Jewish law  Journal of Halacha and Contemporary Society 5 (1983), p. 25-44  
380. Loewenstamm, Samuel E.  A disputation on moneylending between Jews and gentiles in Meir b. Simeon's Milhemeth Miswah (Narbonne, 13th cent.)  Journal of Jewish Studies 10 (1959), p. 45-65  
381. Loewenstamm, Samuel E.  נשך and תרבית  Journal of Biblical Literature 88 (1969), p. 78-80  
382. Lowy, A.L.  Der Wucher und das Judenthum  Die Neuzeit 22 (1882), p. 546-547, 555-556  
383. Maloney, Robert P.  Usury in Greek, Roman and rabbinic thought  Traditio 27 (1971), p. 79-109  
384. Maloney, Robert P.  Usury and restrictions on interest-taking in the ancient Near East  Catholic Biblical Quarterly 36 (1974), p. 1-20  
385. Marcuse, Josef  Das biblisch-talmudische Zinsenrecht  Konigsberg 1895, 62 p.  
386. Meislin, Bernard J.  Parallels between talmudic and New York usury laws  Comparative Studies in Society and History 9 (1966-67), p. 84-100  
387. Meislin, Bernard J.  United States usury laws: The Bible, Bentham and the Jews  In: Jewish law in our time, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Denver 1982, p. 143-171  
388. Meislin, Bernard J.; Cohen, Morris L.  Backgrounds of the biblical law against usury  Comparative Studies in Society and History 6 (1963-64), p. 250-267  
389. Michaelis, Johann David  Syntagma commentationum; II Dissertatio de mente ac ratione legis Mosaicae usuram prohibentis  Gottingen 1759-1767, 2 vols. in 1  
390. Nelson, Benjamin  The idea of usury; from tribal brotherhood to universal otherhood  Chicago-London 1949; 2nd ed. 1969, 25 + 310 p.  
391. Neufeld, Edward  The rate of interest and the text of Nehemiah 5,11  Jewish Quarterly Review, N.S. 44 (1953-54), p. 194-204  
392. Neufeld, Edward  The prohibitions against loans at interest in ancient Hebrew laws  Hebrew Union College Annual 26 (1955), p. 355-412  
393. Passamaneck, Stephen M.; Brown, Louis M.  The Rabbis, preventive law lawyers  Israel Law Review 8 (1973), p. 538-549  
394. Pollard, Edward Bagby  Usury  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3041-3042  
395. Rabinowitz, Jacob J.  Some remarks on the evasion of the usury laws in the Middle Ages  Harvard Theological Review 37 (1944), p. 49-59  
396. Salomon, Robert  Le pret a interet en legislation juive  Paris 1932, 38 p.  
397. Sessa, Guisseppe  Tractatus de Judaeis, eorum privilegiis, observantia et recto intellectu, continens pignora, usuras, testimonia, testamenta, juramenta, successiones, immunitates, matrimonie, repudia..  Augusta Taurinorum (Turin) 1717, 16 + 387 p.  
398. Shurim, Jacob  Hetter Iska  Tradition 18,4 (1980), p. 357-364  
399. Silver, Arthur M.  The prohibition against interest today  Tradition 15,3 (1975), p. 97-109  
400. Soloveitschik, Haym  Pawnbroking; a study in Ribbit and of the Halakhah in Exile  Proceedings, American Academy for Jewish Research 38-39 (1970-71), p. 203-268  
401. Stein, Siegfried  The laws on interest in the Old Testament  Journal of Theological Studies, N.S. 4 (1953), p. 161-170  
402. Stein, Siegfried  The development of the Jewish law on interest from the biblical period to the expulsion of the Jews from England  Historia Judaica, a Journal in Jewish History, 17 (1955), p. 3-40  
403. Stein, Siegfried  Interest taken by Jews from gentiles, an evolution of source material (14th to 17th centuries)  Journal of Semitic Studies 1 (1956), p. 141-164  
404. Stern, Joseph  Ribis: A halachic anthology  Journal of Halacha and Contemporary Society 4 (1982), p. 46-69 = Halacha and contemporary society, ed. Alfred S. Cohen, N.Y. 1984, p. 167-190  
405. Strack, Hermann L.  Wucher bei den Hebraern  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 21, p. 518-521  
406. Susannis, Marquardus de  De Judaeis et usuris tractatus practicus  Frankf.a.M. 1613, 46 + 529 + 30 p.  
407. Weingort, Abraham  Interet et credit dans le droit talmudique  Paris 1979, 38 + 492 p.   
408. Weiss, Gershon  Mortgage procedures and interest rates as reflected in the Cairo Geniza documents of the first quarter of the twelfth century  Gratz College Annual of Jewish Studies 1 (1972), p. 64-79  
409.תאומים, יוסף דינא דמלכותא - ודין היתר עסקא הפרדס שנה כו חוב' ד טבת תשיב עמ' 9-11  
410.[ולק, יהושע] בעל הסמ"ע קונטרס הריבית הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' יג-לג  
411.[פיסא, יחיאל נסים] מאמר ע"ד החלופים במאה הט"ו (פרק מס' חיי עולם לר' יחיאל נסים מפיסא); י"ל ע"י אלכסנדר מרכס הצופה לחכמת ישראל שנה ו תרפב עמ' 19 -23  
412.[פיסא, יחיאל נסים] מאמר חיי עולם על ענין הרבית ... נדפס בפעם הראשונה ... ותרגום אנגלי מאת שמואל גרשם רוזנטל ניו-יורק תשכב 98 + 182 עמ'