Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יד. קניין וחוזה > המחאת חוב. 'מעמד שלושתן'

 מחברכותרתספרביקורת
1.אלבק, שלום השתלשלותה של העברת חובות בתלמוד תרביץ שנה כו תשיז עמ' 286-262  
2.אלבק, שלום על העברת חובות בתלמוד עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
3.אלגרוד, אלחנן שלום בגדר קנין מעמד שלשתן אבני משפט יב תשע עמ' 39-49  
4.בוגין, יצחק בדין מעמד שלשתן אור המזרח שנה א חוב' ב אייר תשיד עמ' 34-33  
5.בן-יעקב, צבי יהודה השיקים - תוקפם והליכותם תחומין יג (תשנב-תשנג) 422-470  
6.ברנד, יצחק עיסקאות בנכסים מופשטים - בין תנאים ואמוראים (עיון בסוגיות נבחרות) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסב 357, V עמ'  
7.גודמן, עזריאל זעליג קנין ע"י מעמד שלשתן הפרדס שנה כב חוב' יב אלול תשח עמ' 33-31  
8.גולדצוייג, משה גרשון בדין דמעמד שלשתן המאור שנה טז קונ' ז אייר-סיון תשכה עמ' 7-5  
9.דייטש, זאב קניין מעמד שלשתן עדות, קובץ תורני, גל' יב סיון תשנב עמ' נג-נו  
10.הגר, חיים יחזקאל בענין עדים לקניין מעמד שלשתן ואודיתא בית אהרן וישראל גל' מד כסלו-טבת תשנג עמ' לה-לח  
11.הוכברג, גדליה מאיר בענין הקנאת חוב ומעמד שלשתן במלוה בית יצחק כרך כב תשן עמ' 182-196  
12.הורביץ, משה בענין מעמד שלשתן לשמש שם אהל, ספר זכרון לרבי משה שמואל שפירא, ירושלים תשסז עמ' רפז-רצא  
13.הרצוג, יצחק אייזיק המחאת זכויות במשפט העברי יהדות, חוק ומוסר, תל אביב 2003 עמ' 50-58  
14.הרשלר, משה בענין אותיות נקנות במסירה מוריה שנה ד גל' י-יא אייר סיון תשלג עמ' טז-יט  
15.ויינגורט, שאול בענין מעמד שלשתן דרבנן יד שאול, לזכר ווינגורט, ת"א תשיג עמ' תח-תי  
16.ולדמן בענין מקח וממכר [בעניין העברת חוב] אפריון חוב' א סיון-תמוז תשכז עמ' מו-מח  
17.חברוני, מרדכי מעמד שלשתן בחוב אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' רסו-רעז  
18.חובאג'ה, זכריה בענין המוכר שטר חוב הבאר חוב' י אלול תשיט עמ' 32-33  
19.לרנר, שלום המחאת חוב המובטח במשכון במשפט העברי מחקרי משפט א תשם עמ' 218-197  
20.מעיין על שתי הערות [על המונחים 'פשיעה' ו'המחאה'] המשפט כרך ג תרפח עמ' 37-39  
21.משה, אהרן בענין קנין מעמד שלשתן בכורים א תשנח עמ' תקעו-תקפה  
22.פרנצוס, ישראל שיטת הרי"ף בדין מעמד שלשתן סיני כרך קב תשמח עמ' קצז-רד  
23.צבאן, רפאל אין אותיות נקנות במסירה שבילין גל' י-יא טבת-אדרים תשכה עמ' נא-נד  
24.קרויזר, דוד מאיר בענין קנין מעמד שלשתן העמק חוב' ה ניסן תשלב עמ' יז-כ; חוב' ו תמוז תשלב עמ' ד-ז  
25.רבינוביץ, שמואל בעניין מעמד שלשתן הפרדס שנה סא חוב' ט סיון תשמז עמ' 23-22  
26.רוטנברג, זלמן מעמד שלשתן קול התורה גל' נג תשרי תשסג עמ' קכז-קל  
27.ריסנר, אברהם בענין מכירת שטרות מסורת תשל עמ' יא-טו  
28.רקובר, נחום (עורך) המחאת חיובים סדנאות במשפט העברי, קובץ שני, ירושלים תשמד עמ' 160-139   
29.שדמי, אברהם מכירת שטרות לפי מנהג ימינו התורה והמדינה קובץ ב תשי עמ' כה-כז  
30.שלזינגר, אליקים בסוגיא דמעמד שלושתן ספר הזכרון לר' יצחק יעקב ווייס, ירושלים תשנ עמ' רב-רז