Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יד. קניין וחוזה > ערבות

 מחברכותרתספרביקורת
1.אביאור (פינק), אריה דיני ערבות (השואה בין המשפט העברי ובין המשפט הקיים) עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
2.אדלר, ירוחם פישל לחתום כערב - חובה, מצוה או חשש עבירה ח"ו צהר יב תשסד עמ' תיז-תכב  
3.אדלר, ישראל "עבדך ערב את הנער" - נקודות בדיני הערבות במשפט העברי דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 474 תשסג 3 עמ'  
4.אוירבך, שלמה זלמן בענין קידושין מדין ערב ובמתחיב בשטר ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תעג-תעט  
5.אטיאס, דוד ערב בדבר שאין לו קצבה בית הלל גל' לט אלול תשסט עמ' נא-נג  
6.אלון, מנחם משפט עברי - חוק הערבות תשכז-1967 ומקורות המשפט העברי. ערך לפי הרצאות משה דרורי ירושלים תשכט 364+פה עמ'  
7.אלון, מנחם הערב, החייב העיקרי ועקרון חופש ההתנאה בדיני ערבות במשפט העברי (עם הופעת הצעת חוק דיני ערבות, תשכה-1964) דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א ירושלים תשכז עמ' 208-197  
8.אלון, מנחם לבירורה של הלכה אחת במשנה-תורה לרמב"ם (הלכות מלוה ולוה, פרק כה הלכות ג-ד) ניב המדרשיה גל' חורף תשכו עמ' כט-לו  
9.אלון, מנחם משפט עברי; דיני ערבות. ערך: יוסף ליזרע ירושלים תשכד 566 + לג עמ'  
10.אסף, שמחה שלשה ספרים נפתחים לרב שמואל בר חפני [(ג) ספר הערבות והקבלנות] סיני כרך יז תשה עמ' קיג-קנה; זכרון, להרב א"י קוק, ירושלים תשה עמ' קיז-קנט  
11.ארנברג, יונתן שעבוד הערב לשיטת הרמב"ם חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 180-190  
12.ארנרייך, משה יסודות דין ערב חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 129-135  
13.בורק, אהרן דוד הדרן על מסכת בבא בתרא (ערבות בחונק את חברו) הדרום חוב' יא ניסן תשך עמ' 143-138  
14.בלזם, נעם קידושין מדין ערב מעליות כא תשנט עמ' 44-52  
15.ברוין, שלמה חיים בדין ערבות שלא בשעת מתן מעות זרע יעקב גל' ה טבת תשנו עמ' נט-פ  
16.ברוין, שלמה חיים בדין ערבות על עיסקא זרע יעקב גל' ח אדר שני תשנז עמ' נז-סג  
17.בריזל, יוחנן בגדר שיעבודו של ערב בית אהרן וישראל גל' קטז כסלו-טבת תשסה עמ' עח-עט  
18.גולדברג, זלמן נחמיה בדיני ערב וערב קבלן בית הלל גל' כז טבת תשסז עמ' נז-סב   
19.גרינבאום, אהרון פרקים נוספים מספר הערבות הקבלנות (= כתאב אלצ'מאן ואלכפאלה) לרב שמואל בן חפני גאון קרית ספר כרך מו תשלא עמ' 169-154  
20.גרינץ, ישראל דיני ערבות (בהלכה ובחוקים המקובלים בארץ) רבעון לבנקאות כרך י חוב' 38 אלול תשל עמ' 86-72; חוב' 39 טבת תשלא עמ' 74-58  
21.דאמנד, שלמה דיני הלווה הערב והעדים בהלוואה בריבית הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' קז-קכב   
22.דישון, צבי הירש חיים משפט הערב ירושלים תשס שפ עמ'  
23.דישון, צבי חיים גדרי ודיני ערב בית אהרן וישראל גל' סט שבט-אדר תשנז עמ' נט-ע, שם גל' ע ניסן-אייר תשנז עמ' קו-קיג, שם גל' עא סיון-תמוז תשנז עמ' פז-צד  
24.דריין, משה דוד ענין מדין ערב ומדין עבד כנעני שמוש חכמים ב ירושלים תשז עמ' כז-ל  
25.הרשקוביץ, משה כי עבדך ערב את הנער - יסוד הערבות בישראל 189 פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' ויגש תשסה 4 עמ'  
26.ויס, אשר זליג בדין ערב מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' סב עמ' תה-תיג  
27.זלוטניק, יהודה ליב הלואות, ערבות ומשכנות אצל העברים הקדמונים (בהשוואה לחוקי העמים בעבר ובהוה) התרן שנה י תרפג-תרפד חוב' א עמ' 39-52  
28.זליגמן, יצחק אריה הלוואה, ערבות וריבית בחוקי המקרא ובעולם מחשבתו מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון מוגשים לשמואל א' ליונשטם, ירושלים תשלח עמ' 205-183  
29.זר-כבוד, מרדכי ערבות במקרא בית מקרא שנה כ תשלה עמ' 360-357  
30.חשאי, אברהם בדין ערב אור תורה שנה לז תשסה עמ' תטו-תיט  
31.טכורש, כ"פ הדרן על מסכת בבא בתרא הדרום חוב' כו תשרי תשכח עמ' 114-109  
32.טפלין, ישראל בדין ערב מישרים חוב' ב חשון תשכט עמ' עג-עט  
33.כהן, אפרים המליץ בפני סוחר למכור לחברו בהקפה, האם הוי ערב אור תורה שנה לג תשסא עמ' רצד-שז  
34.כהנא, ברוך ערבות ספרית המשפט העברי ירושלים תשנב כד, 833 עמ'. ביקורות: גוטל, נריה. ערבות. סיני כרך קי תשנב עמ' צא-צה; מירון, יעקב: משפטים כרך כב תשנד עמ' 679-686  
35.לאו, ישראל מאיר ערב ומלווה המכחישים זה את זה שערי צדק ז תשסו עמ' 171-175  
36.ליבזון, גדעון ערב שקדם ושילם ברמב"ם ובספרות המוסלמית המקבילה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 153-169  
37.ליבזון, גדעון שניים שערבו: מחקר השוואתי בין ר' שמואל בן חפני גאון, הרמב"ם וספרות מוסלמית מקבילה שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 391-337  
38.ליבזון, גדעון ערבות לגוף; בספר הערבות לרשב"ח, בתשובות הגאונים, ברמב"ם ובספרות המוסלמית שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 184-121  
39.ליכטנשטיין, יקותיאל בדין ערבות גבי ריבית פרי ישראל קונ' ג ניסן תשלב עמ' מז-נב  
40.ליפשיץ, ברכיהו אנכי אערבנו מידי תבקשהו" - בין קדושת החוזים לחירות האדם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 7 מקץ תשסא 4 עמ'  
41.ליפשיץ, ברכיהו גביה מן הערב כשאי-אפשר לגבות מן החייב שנתון המשפט העברי טז-יז תש"ן-תשנ"א עמ' 243-288  
42.ליפשיץ, ברכיהו גבייה מן הערב כשאי-אפשר לגבות מן החייב שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 243-289  
43.ליפשיץ, ברכיהו על הערב ועל כמה מונחים אחרים של התחייבות שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 213-185  
44.מונדרי, יוסף חיים צבי גדרי דין ערב כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קפה-קצג  
45.סולובייצ'יק, חיים משכון וערב: שני מחקרים בריבית ובתולדות ההלכה בגלות חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלב 89 + 96 עמ'  
46.סולובייצ'יק, חיים ערב ברבית ציון שנה לז תשלב עמ' 1-21  
47.ערוסי, רצון ערבות במשכנתא והתחייבות דבר שאינו קצוב שערי צדק ז תשסו עמ' 135-143  
48.ערוסי, רצון  והחוט המשולש לא במהרה ינתק (דין עסקה משולשת) שערי צדק ה תשסד עמ' 395-418  
49.פישר, אליהו דין ערב ברבית (שו''ע יו"ד סימן קע) אהלה של תורה ב תשלב עמ' קכב-קלד  
50.פרל, גדעון יסוד דין ערבות שערי צדק ז תשסו עמ' 125-134  
51.פרנקל, איסר אף על פי שהערב משתעבד למלוה כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' קלד-קלו  
52.ציפרשטיין, אביגדור בענין ערבות יבול היובלות, חידושי תורה לרגל יובל המאה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ניו יורק תשמו עמ' 158-161  
53.קוליץ, יצחק בענין ערבות בעל פה תורה שבעל פה כו תשמה עמ' י-יג  
54.קופרמן, מנחם בין ערב לקבלן בשיטת הרשב"א חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 174-179  
55.קפלן, יחיאל שמעון יסודות נזיקיים בדיני הערבות במשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 396-359  
56.קרמר, מנחם דין ערב מגל ח-ט תשנב עמ' 69-78  
57.רבינוביץ, נחום בענין ערב הפרדס שנה מד תשל חוב' ה עמ' 24-20  
58.רוזן, אליהו בענין ערבות [בקידושין] הפרדס שנה נא חוב' ט סיון תשלז עמ' 10-9  
59.רוזנבך, אברהם יחיאל בסוגיית ערב מעיין החיים ב ניסן תשס עמ' צ-צה  
60.רקובר, נחום על שתי הלכות בדיני ערבות (בירור זיקתן לדיני נזיקין) רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' רמא-רנז  
61.רקובר, נחום ערבות ונזיקין [אוצר המשפט חלק א ערכים 10093 ,10736] המסחר במשפט העברי, ירושלים תשמח עמ' 248-231   
62.רקובר, נחום (עורך) דיני ערבות - גביה מן הערב כשאי-אפשר לתבוע מן החייב סדנאות במשפט העברי, קובץ חמישי, ירושלים תשמז עמ' 69-51  
63.שיין, דוב בער חלוקת עסק אטקופ [חכירת רשיון מכירה] יגדיל תורה (כפר חב"ד) גליון ב (כו) ניסן תשמג עמ' 34-29  
64. Abeles, Armin  Die Burge nach biblischem Recht  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 66, N.F. 30 (1922), p. 279-294; 67, N.F. 31 (1923), p. 35-53, 122-130, 170-186, 254-261  
65. Barrois, G.A.  Surety  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 466  
66. Cohn, Marcus  Arewut  J?disches Lexikon 1, p. 463-465 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 14-15  
67. Cohn, Marcus  Burgschaft (Arewut, ערבות)  J?disches Lexikon 1, p. 1245-1248 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 46-48  
68. Dembitz, Lewis N.  Indemnity  Jewish Encyclopedia 6, p. 580  
69. Elon, Menachem  Freedom of contract regarding the law of surety  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 268-269  
70. Elon, Menachem  Suretyship (Heb. ערבות)  Encyclopedia Judaica 15, p. 524-529 = Principles of Jewish law, p. 281-287  
71. Falk, Zeev W.  Zum j?dischen Burgschaftsrecht  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 10 (1963), p. 43-54  
72. Freimann, Alfred  Die Burgschaft nach den altesten Quellen des j?dischen Rechts  Dissertation Marburg (1922), 6 + 47 p.*  
73. Greenbaum, Aaron  Surety for the person of the debtor: Maimonides' geonic sources  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 75-81  
74. Haut, Irwin H.  Jewish law of warranties: some comparative aspects  Israel Law Review 10 (1975), p. 102-130  
75. Rabinowitz, Jacob J.  The origin of the Common Law warranty of real and of the inchoate right of dower  Cornell Law Quarterly (Sept. 1944), p. 77-94  
76. Riehm, Eduard  Burgschaft  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 244-245  
77. Scheiber, Alexander  An unknown responsum of David Ibn Abi Zimra  Essays on the occasion of the seventieth anniversary of the Dropsie University, 1979, p. 397-403  
78. Unna, Isak  Der Gedanke des Arewut in seiner praktischen Bedeutung  Berlin 1924, 12 p.  
79. Winer, G.B.  Burgschaft (ערב) Winer 1, p. 200  
80.[מירסקי] בן-משה, ש"ק לסיום מסכת בבא-בתרא שנה בשנה תשכה עמ' 212-207