Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יד. קניין וחוזה > ריבוי חייבים

 מחברכותרתספרביקורת
1.אוחנה, מרדכי גדרי הערבות ההדדית בשנים שלוו עלון שבות גל' 96 ר"ח תמוז תשמב עמ' 40-20  
2.גיפטר, מרדכי בענין שותפין ששאלו הפרדס שנה לז חוב' ב חשון תשכג עמ' 13-11; חוב' ה שבט תשכג עמ' 7-10; חוב' ז ניסן תשכג עמ' 9-10  
3.ליבזון, גדעון שניים שערבו: מחקר השוואתי בין ר' שמואל בן חפני גאון, הרמב"ם וספרות מוסלמית מקבילה שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 391-337  
4.רקובר, נחום ריבוי חייבים במשפט העברי משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' לא, ירושלים תשלג 38 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 10770]; שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 299-271; המסחר במשפט העברי, ירושלים תשמח עמ' 99-69   
5.רקובר, נחום ריבוי חייבים משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' לא ירושלים אייר תשלג 38 עמ'  
6.שפרן, מנדל בדין שנים שלוו ושנים שהפקידו אהלה של תורה ב תשלב עמ' רטז-רכה