Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יד. קניין וחוזה > קיבוץ. מושב שיתופי

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבינר, שלמה מושב שיתופי? הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 94-93  
2.אבינר, שלמה כח הרוב קובץ לדרכה של קשת; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 113-111  
3.אבינר, שלמה מעמד הרב או מעמד הישוב הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 404-403  
4.אבינר, שלמה חיים מצות צדקה בקבוצה עמודים כרך כד תשלו עמ' 350-344; עם כלביא, חלק ב, ירושלים תשמג עמ' 108-98  
5.אבינר, שלמה חיים תורת השיתוף על פי ההלכה עמודים כרך כה תשלז עמ' 377-374; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 51-47  
6.אבינר, שלמה חיים להיות רב בקיבוץ עמודים כרך כו תשלח עמ' 239-237; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 376-371  
7.אבינר, שלמה חיים הלכות כספים בקיבוץ תחומין א תשם עמ' 413-399; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 249-235  
8.אבינר, שלמה חיים הלכות לשון הרע בקיבוץ תחומין ב תשמא עמ' 285-281; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 319-313  
9.אבינר, שלמה חיים ההלכה ומינוי ועדות עמודים כרך כג תשלה עמ' 97  
10.אדמנית, צוריאל היחיד והציבור בחיים הדתיים של הקבוצה בתוך הזרם ונגדו, ת"א תשלז עמ' 253-248; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 345-335  
11.אוירבך, רפאל כיבוד הורים בקבוץ תחומין ב תשמא עמ' 293-286; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 330-325  
12.אוירבך, רפאל בתוככי אחים שבשדות הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 401-387  
13.אוירבך, רפאל האחריות - על מי? הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 352-349  
14.אוירבך, רפאל; וייזר, שמעון; עמנואל, שמואל (עורכים) הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים שעלבים תשמד 440 עמ'. מהד' שניה תשמח 459 עמ'. ביקורות: רפל, דוב: מאוצר ההלכה. עמודים שנה לב תשמד עמ' 286-282; יעיר, אפרים: שם עמ' 320-317; פינקלשטיין, חנן: שם עמ' 321; שפירא, אמנון: הקיבוץ התורני בהלכה. שם עמ' 351-346; ספראי, זאב: הלכה בקיבוץ שלנו. שם עמ' 353-352; עמנואל, שמואל: 'לברית הבט ואל תפן לי 
15.אונא, משה הקבוצה בעיני ההלכה עמודים כרך כו תשלח עמ' 113-112; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 103-101  
16.אונא, משה קיומה של מצוות צדקה בחברה הקיבוצית ספר זכרון לאברהם שפיגלמן, ת"א תשלט עמ' 223-221  
17.אונא, משה אורח צדקה בקבוצה ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 194-186; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 260-253  
18.אור, מאיר הקנין בקבוצה לענייני הלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 10772] הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 124-121  
19.אור, מאיר הקנין בקבוצה לאור ההלכה עמודים כרך ו תשיז גל' 124 עמ' 15-13  
20.אחיטוב, יוסף על נורמות התנהגות דתית - בקיבוץ הדתי עמודים כרך ל תשמב עמ' 378-272  
21.אלון, מנחם תקנות הקהל ומשמעותן לחברה הקיבוצית חוק ומשפט והחברה הקיבוצית, ת"א תשכד; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 105-104  
22.אפרתי, יוסף חברות נשים בוועד מקומי ביישוב שיתופי הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 284-277. אוירבך, משה: עמ' 285; הופמן, דוד צבי: עמ' 290-286 
23.אריאל, יגאל המושב לאור ההלכה (יחסי האגודה - והחבר) תחומין ו תשמה עמ' 262-252  
24.אריאל, יעקב המשפט הצבורי במושב הדתי דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 30-7  
25.אריאל, יעקב הרבנות בתנועה ובהתישבות ספר הציונות הדתית, בעריכת יצחק רפאל ושלמה זלמן שרגאי, כרך א, ירושלים תשלז עמ' 159-154  
26.אריאל, יעקב חיי ההלכה בקיבוץ הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 178-139  
27.בר, א' משה פיצויים אישיים ששולמו לחבר מושב שיתופי תחומין כ (תשס) 100-106  
28.בר-אילן, נפתלי החלטות קהל בעיר ובקבוץ תחומין יא (תשן) 73-80  
29.בר-אילן, נפתלי הקבוץ כשותפות וכקהילה בהלכה תחומין א תשם עמ' 422-414; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 187-179  
30.ברט, יהודה על הקיבוץ כיום - עיקרי השויון נשמרים עמודים כרך כו תשלח עמ' 233-232  
31.גנץ, משה הבעיות של רכוש הקיבוץ הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 191-189  
32.גנץ, משה שמירת סודיות בדיוני ועדות הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 323  
33.דברת, יונה ברור הלכה בדבר מינוי נשים לתפקידי ציבור והשתתפותן בהצבעה באסיפה בישוב שיתופי הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 311-291  
34.דיסקין, י' ז' הרב במושבה איש על העדה; ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 266-257  
35.הלוי, הלל יצחק התפטרות כדי להשתמט מחוב (עזיבת מושב הנתון בחובות גדולים) משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' קפט-רו  
36.המל, שמעון בל נסתפק ב'נורמה' עמודים כרך ל תשמב עמ' 381-379  
37.וייזר, שמעון חבר הקיבוץ ורכושו הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 226-225  
38.וייל, אליעזר חיוב מזיק בתשלומים באגודה שיתופית ממעיין מחולה גל' 8 תשרי תשס עמ' 111-126  
39.וייל, אליעזר קיום מצות מעשר כספים בקהילה השיתופית ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 199-207  
40.וייס, משה החבר והקבוצה עמודים כרך כח תשם עמ' 285-283. גנץ, משה: שם עמ' 382-381; רבינוביץ, הושע: שם עמ' 383; בר אילן, נפתלי: שם עמ' 384; נחלון, אהרן: שם עמ' 385 
41.טל, צבי דיני ממונות במושב עזיאל חוב' 3 חנוכה תשמג עמ' 9-7  
42.טל, צבי האגודה השיתופית בראי ההלכה עזיאל חוב' 4 שבט תשמג עמ' 30-27  
43.יעיר, אפרים היש חזקה למצוות? עמודים כרך לא תשמג עמ' 403-402  פלוטקין, ניסן: שם כרך לב תשמד עמ' 68 
44.יעיר, אפרים שלי ושלך הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 63-59  
45.כהן, ידידיה גמילות חסדים וצדקה בקבוצה הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 271-261  
46.כהן, ידידיה הפרט והכלל בהלכה היחיד והרבים בחיים הדתיים של הקבוצה, ת"א תשל עמ' 41-24  
47.כהן, ידידיה רבנות בקיבוץ ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 180-169; מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 165-156; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 386-377  
48.כהן, ידידיה יצירה משפטית חדשה של הקיבוץ הדתי עמודים כרך לא תשמג עמ' 63-60  
49.נחלון, אהרון הקנין בקבוצה לעניני הלכה עמודים כרך ו תשיז גל' 128 עמ' 8-12  
50.נחלון, אהרון תקנות הקבוצה וההלכה עמודים כרך ו תשיז גל' 126 עמ' 14-18  
51.נחלון, אהרון ולקחתם לכם... משלכם עמודים כרך ו תשיז גל' 123 עמ' 24-25  
52.נחלון, אהרן הקנין בקבוצה לענייני הלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 10776] הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 133-125  
53.נחלון, אהרן 'ולקחתם לכם' - משלכם [אוצר המשפט חלק א ערך 10774] הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 117-115. בורג, יוסף: עמ' 118; נחלון, אהרן: תשובה. עמ' 120-119 
54.עמיחי, יהודה הליכות הנהגת מושב שיתופי ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 194-174  
55.עמנואל, שמואל תכנון תורתי לקיבוצים הדתיים [אוצר המשפט חלק א ערך 10777] הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 224-217  
56.עמנואל, שמואל תכנון תורתי לקבוצים הדתיים המעין כרך ה גל' א תשרי תשכה עמ' 31-26  
57.עמנואל, שמואל תוקפן ההלכתי של החלטות האסיפה להגבלת הוצאות חתונה השלהבת שלנו מס' 568 אלול תשמג; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 109-107  
58.עמנואל, שמואל על השיתופיות והשויון בקיבוץ התורתי אגרת 'השלמת ציוד' שעלבים תשלח; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 57-53  
59.פרידמן, שמחה במה אנחנו קיבוץ דתי עמודים כרך ל תשמב עמ' 124-118  
60.פרידמן, שמחה התרחבות תחום ההלכה בקבוצה הדתית עמודים כרך ו תשיז גל' 133 עמ' 31-37  
61.פרייל, אלעזר מאיר אם יוצאין מצות אתרוג באתרוגי 'גן שמואל' יגדיל תורה שנה ח תרעו-תרעז עמ' 250-245, 301-295  
62.רבינוביץ, הושע ערבות בקהילה שיתופית הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 92-71  
63.שביב, יהודה ההלכה כמנחה בישוב קהילתי דיני ישראל יג-יד תשמו-תשמח עמ' מג-סז  
64.שילוח, מאיר ההלכה ויישומה בחברה הקיבוצית - השיתופית ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 185-181; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 356-353  
65.שלזינגר, מאיר הרב בקיבוץ הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 369-363   
66.שלזינגר, מאיר החברות הקיבוציות-שיתופיות לאור ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 10780] הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 137-135  
67.שלזינגר, מאיר החברות הקיבוציות-שיתפיות לאור ההלכה כנס לומדי המשנה היומית, היכל שלמה, ירושלים תשכג עמ' 37-39  
68.שפיץ, צבי מעמדו וסמכויותיו של הועד ושל הרב במושב שיתופי ובישוב קהלתי אוריתא גל' יח תשנו עמ' ריט-רכא  
69.[אריאל] שטיגליץ, י' הרב במושב איש על העדה; ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 276-267