Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יד. קניין וחוזה > אבידה

 מחברכותרתספרביקורת
1.גברא, אברהם ביאור פלוגתת רבה ורב יוסף בדין שומר אבידה מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שלג-שלח  
2.מוצרי, משה בדיני מצות עשה דהשב תשיבם ולאו דלא תוכל להתעלם מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שמב-שמז  
3.סופר, יהודה בענין ספיקות באבידה מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' שס-שעו  
4.עמאש, אפרים צ'ק שאבד והאם נחשב כשטר חוב בית הלל גל' מב תמוז תשע עמ' נה-נז  
5. Albeck, Shalom  Lost property  Encyclopedia Judaica 11, p. 504-506 = Principles of Jewish law, p. 226-228  
6. Bleich, J. David  The controversy concerning the Sotheby sale  Cardozo Law Review 8 (Oct. 1986), p. 91-134  
7. Cohn, Marcus  Verlust (אבדה) J?disches Lexikon 5, p. 1196 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 90  
8. Dembitz, Lewis N.  Finder of property  Jewish Encyclopedia 5, p. 385-386  
9. Encyclopedia Talmudica  Lost property אבדה  Vol. 1, p. 33-38  
10. Encyclopedia Talmudica  Deliberate loss אבדה מדעת  Vol. 1, p. 38-41  
11. Encyclopedia Talmudica  A man frequently examines his purse אדם עשוי למשמש בכיסו Vol. 1, p. 236-238  
12. Krauss, Simcha  The Sotheby's case; a halachic perspective [Chazaka on Jewish books]  Journal of Halacha and Contemporary Society 9 (1985), p. 5-18  
13. Passamaneck, Stephen M.  Shipwreck, salvage, expropriation and Rabbenu Gershom  Journal of Jewish Studies 29 (1978), p. 57-74  
14. Sinclair, D.B.  Kupat Am Bank Ltd. v. Hendeles  Jewish Law Annual 5 (1985), p. 54-61  

יד. קניין וחוזה > אבידה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
15.איטח, יהודה בענין שומר אבידה כשומר חינם או כשומר שכר מקבציאל גל' יד אדר-אלול תשמט עמ' קנד-קס  
16.אנציקלופדיה תלמודית אבדה כרך א עמ' יא-יד (עמ' כד-כט במהדו' ב)  
17.אנציקלופדיה תלמודית השבת אבידה כרך יא עמ' נג-ק  
18.אסף, שמחה; ארזי, אברהם אבדה ומציאה האנציקלופדיה העברית כרך א עמ' 68-70  
19.בורנשטיין, ישעיהו השבת אבידה בטביעות עין שושנת העמקים, עפולה תשמג עמ' ס-סח  
20.בלויא, יעקב ישעיה פתחי חושן; ליקוטים וביאורים בהלכה, בהלכות הלוואה והלכות אבידה ומציאה ירושלים תשמג 28 + שנה עמ'  
21.בקשי-דורון, אליהו בדין ייאוש באבידה בנין אב, ירושלים תשמב עמ' שמד-שמט  
22.ברנשטיין, שלמה חיים בירור המושגים 'אבידה' ו'מציאה' שמעתין שנה טו גל' 54-53 אב-אלול תשלח עמ' 50-45  
23.גודינגר, חיים אופיה של מצות השבת אבידה עלון שבות גל' 164 תשרי תשסה עמ' 123-130  
24.גולדברגר, משה מצות ודיני השבת אבדה, עם שאלות ותשובות של . ר' משה פיינשטיין. ניו-יורק 1980 48 עמ'  
25.גרוס, מרדכי משפט האבידה; על שולחן ערוך חושן משפט הלכות אבידה ומציאה סימנים רנט-רעא בני-ברק תשמד רסה עמ'  
26.הירשברג, חיים זאב; פריימן, אברהם חיים אבדה אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 3-1  
27.ויגודה, מיכאל השבת אבידה (חוק לישראל, סדרה בעריכת נחום רקובר)  ירושלים תשנב 133 עמ'  
28.וינר, צוריאל פרק אלו מציאות קטורת הלבונה תשנח עמ' 124-147  
29.ויס, אשר זליג מצות השבת אבידה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' לז-לח עמ' רמט-רנה  
30.חזן, אליהו בעניני אבידה הפרדס שנה מז תשלג חוב' ג עמ' 9-8 [אוצר המשפט חלק א ערך 10796]; חוב' ו אדר א-ב תשלג עמ' 15-14  
31.נידאם, אלעזר תורת האבידה בני ברק תשנט 270 עמ'  
32.פיינהנדלר, יחזקאל השבת אבידה כהלכה ירושלים תשנט קפא עמ'  
33.פרידמן, שמא יהודה מציאות ברשות הרבים דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 178-169  
34.פרצוביץ, נחום בדין מודה במקצת ומשיב אבידה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תרו-תרח  
35.קוטלר, אריה מלכיאל בענין שנים אדוקים בשטר מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קצט-רג   
36.רקובר, נחום השבת אבידה משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' טו ירושלים תשלא 19 עמ'  

יד. קניין וחוזה > אבידה > סימנים

 מחברכותרתספרביקורת
37.אוירבך, שלמה זלמן סוגיא דסימנים (ב"מ כז) מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' ע-עח  
38.אילן, רמי סימן הבא מאליו קטורת הלבונה תשנח עמ' 166-178  
39.ברוידא, אברהם בדין השבת אבידה [בדין השבת כרטיסית נסיעות ע"פ סימנים]  מוריה שנה כג גל' ו-ט אלול תשס עמ' רנז-רס  
40.גוטמכר, אליהו בסוגיא דסימנים סיני כרך כה תשט עמ' א-ז, קעט-קפה, רעא-רעה; כו תשי עמ' צו-ק  
41.גוסטמן, ישראל (יעקב) [זאב] בסוגיא סימנין דאורייתא או דרבנן הדרום חוב' טז תשרי תשכג עמ' 41-29  
42.וולף, אודי; נובוסלסקי, יהודה הכר נא - תוקפם הראייתי של סימני זיהוי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 101 וישב תשסג 4 עמ'  
43.וייס, אשר סימנים בעגונא, בממון ובנפשות דברי משפט א תשנו עמ' סט-עח  
44.ויס, אשר זליג בעניני סימנים בעגונא, בממון ובנפשות מנחת אשר, דברים, תשסז סי' לט עמ' רנו-רע  
45.ולך, יצחק בעניני סימנים וטביעות עין ובחשש שאלה דכלים בא"א ובאבידה נועם יצחק קונ' א אדר תשכו לה עמ'  
46.זעפרני, שלמה מציאת מעות מפוזרות בימינו נר יום טוב ה תשנו עמ' 114-126  
47.כהן, אברהם סימנים דאורייתא או דרבנן מדרש אליהו, ספר זכרון להרב יוסף אליהו הנקין, אלעד תשסו עמ' שצג-שצט  
48.סופר, יעקב בענין השבת אבדה בסימנים האהל שנה טז חוב' א-ב תשרי תשל עמ' סד-סו  
49.סופר, משה תשובה בענין סימנים לענין מציאה ועגונה מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' לח-לט   
50.רובינשטיין, אלימלך סימנין דאורייתא או דרבנן קול תורה שנה א תרצ חוב' א עמ' כה-כז  

יד. קניין וחוזה > אבידה > 'אבידה מדעת'

 מחברכותרתספרביקורת
51.אונטרמן, איסר יהודה מקור דין יאוש ואבידה מדעת וברור שיטות הראשונים בזה אור תורה חוב' ב-ג לונדון תרצה עמ' 62-68  
52.אנציקלופדיה תלמודית אבדה מדעת כרך א עמ' יד-טו (עמ' כט-לא במהדו' ב)  
53.אפלבוים, מרדכי אריה דיני אבדה מדעת הפרדס שנה כא חוב' א תשרי תשז עמ' 42-43  

יד. קניין וחוזה > אבידה > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
54.אילן, רמי; קרייטר, עמיר דין עתיקות בשטח פרטי קטורת הלבונה תשנח עמ' 148-154  
55.אינגבר, גרשון כבוד הזולת בקביעת גדרי הלכות השבת אבידה שמעתין גל' 146 תשסב עמ' 99-118  
56.אלינר, דן עוד בענין זוטו של ים חמדת הארץ א תשס"א עמ' 124-129  
57.אלינר, דן גדר מוצא אבדה בסרטיא ופלטיא גדולה חמדת הארץ א תשס"א עמ' 130-137  
58.אנציקלופדיה תלמודית אדם עשוי למשמש בכיסו כרך א עמ' פה-פו (עמ' קפג-קפה במהדו' ב)  
59.אנציקלופדיה תלמודית הכרזה (לפרסום) כרך ט עמ' קנא-קסג  
60.ביק, עזרא מעשה קנין באבידה ובהקנאה כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 73-63  
61.בלייך, יהודה דוד המכירה הפומבית של סותבי: בעלותם של ספרים שניצולו מהשואה אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 201-188 ,53-42  
62.בן יהודה, אייל ואלה חייב להכריז קטורת הלבונה תשנט עמ' 84-91  
63.בן פזי, ישעיהו אבן טועים ומעשה חוני המעגל סידרא יח תשסג עמ' 5-26  
64.בצרי, עזרא חפצים שהוזנחו על ידי בעליהם תחומין ה תשמד עמ' 347-342. הערת המערכת [ורהפטיג, איתמר; דסברג, אורי]: בשולי המאמר. שם עמ' 349-348 
65.בקשי דורון, אליהו מצות השבת אבידה בנכסים מבוטחים שערי צדק ז תשסו עמ' 41-44  
66.ברוידא, שמחה זיסל בדין אבידת עכו"ם עמלה של תורה חוב' ג שבט תשמא עמ' ז-טו  
67.ברוידא, שמחה זיסל שבועה בשנים אוחזין מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' נ-ס  
68.ברוידא, שמחה זיסל בענין מציאת חרש שוטה וקטן שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שח-שכג  
69.ברים, מתתיהו חיוב הגבהת מציאה בדבר שאין בו סימן אסיפת חכמים (חסידי באיאן ביתר) ב אלול תשסב עמ' מח-נד  
70.גולדברג, זלמן נחמיה מציאה והשבת אבידה [מצא אבידה ולא הכריז עליה. מעמדו של בן הסמוך לשלחן אביו השומר מציאתו לעצמו] תחומין כח תשס"ח עמ' 99-101  
71.גולדברג, זלמן נחמיה בזקן ואינו לפי כבודו שפטור מהשבת אבידה מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' פה-צ  
72.גמזו, יצחק שמואל בדין ספק אבידה מדעת וספק הינוח כרם שלמה גל' קלג עמ' לג-לז  
73.גרינהויז, צבי בעניין פטור זקן ואינה לפי כבודו (לגבי אבדה ועדות) זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' נ- נב  
74.גשטטנר, נתן בדין מצא מציאה בבית הכנסת כרם שלמה שנה ו קונטרס ח תמוז תשמג עמ' כו-לב; מאור החיים קובץ ה אלול תשמג עמ' כה-ל  
75.דוד, שמואל חפצים שנשכחו באוטובוס תחומין כב (תשסב) 377-384  
76.הופמן, אברהם יצחק בדין מי שנתחלפו לו כליו העמק חוב' כ תמוז תשלו עמ' סז-עג  
77.הופמן, דוד צבי שומר אבידה נהורא גל' א כסלו תשלה עמ' ד, טו  
78.הנדלר, אריה מציאת האשה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 182-177  
79.הס, מרדכי בדין השבת אבידה עלון שבות גל' 93 פורים תשמב עמ' 62-52  
80.וייסמן, אהרן שלמה בענין "המפקיד מעות בטעות לחשבון אחר" והמסתעף קובץ בית אהרן וישראל גל' קלה שבט-אדר תשסח עמ' צה-צח  
81.ויל, נתנאל בענין יאוש באבידה בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תמז-תנא  
82.וינגוט, ישראל חיים בהיתר זוטו של ים בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תקכד-תקכח  
83.ורהפטיג, איתמר שומר בהמה שאבדה (ביאור בתוספתא ומקבילותיה) מגל יא תשנה עמ' 63-69  
84.ורהפטיג, איתמר הצלת רכוש במקום הפסד תחומין יט (תשנט) 95-101  
85.ורנר, שמואל ברוך במצות כיבוד אב - וזקן ואינו לפי כבודו מוריה שנה טז גל' ג-ד אייר תשמח עמ' נו-נט  
86.זיאת, דניאל שילם בכרטיס אשראי ולא גבו ממנו תשלום זה [בענין השבת אבידה בחוב, ובענין חייב מנה ואינו יודע לזה או לזה] מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' רעז-רפ  
87.חזן, אליהו בענין אבידה הפרדס שנה מז תשלג חוב' ג עמ' 8-9  
88.חנניא, אשר בדין מי שמצא מטבע פחות ערך בימינו מקבציאל גל' יח אב תשנב-אייר תשנג עמ' קכג-קכד  
89.טייץ, מרדכי פנחס בענין ספרים הבאים מארצות הדמים הפרדס שנה כה חוב' ג כסלו תשיא עמ' 5-8  
90.טרגר, יהודה בדין מכירת פקדון להצילו מהפסד קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' קנ-קנד  
91.כהן, דב הצעת מקור לשיטת הרמב"ם בדין זוטו של ים ממעיין מחולה גל' 13 ניסן תשסח עמ' 236-44  
92.כהן, שמעון בענין חלוקה יכולה להיות אמת שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שפא-שפד  
93.כהנאוו, אלעזר בענין קנין חצר באבידת ישראל ואבידת עכו"ם המתיבתא אייר תשמה עמ' קיא-קכב   
94.לוי, אליהו בדין מצא בגל ובכותל ישן אמרות חוב' א אדר ב תשל עמ' 64-61  
95.ליפשיץ, יחזקאל בדין השבת אבידה לאותם שמורידין ולא מעלין מוריה שנה כד גל' א-ב תמוז תשסא עמ' מג-מז  
96.מהרשק, אהרן אריה קונטרס נזיקין (קונטרס בתנאי חיוב נזיקין, יאוש ודבר האבוד) קיידאן תרצז נו עמ'  
97.מונק, שמואל דוד; יונגרייז, דוד הלוי בדיני השבת אבידה קול חיפה חוב' א כסלו תשכט עמ' ד-ט  
98.מזרחי, דרור; נורדן, עמיחי דין אבידתו ואבידת אביו קטורת הלבונה תשנח עמ' 162-165  
99.מן, מרדכי בדין אבדה ופקדון וגדרי שמירתן הנאמן שנה ט תשיז גל' ג עמ' 7-9  
100.מרגליות, שמעון בסוגיא דרכו להחזיר בשדה (בדין זקן ואינה לפי כבודו) עדות, קובץ תורני, גל' יט מנחם אב תשנה עה-עז  
101.נגר, יואל חנן בענין אבידת קטן נטעי נעמנים תשנח עמ' רלח-רמא  
102.סגל, פינחס ביאור בגדר יאוש באבידה בית אהרן וישראל גל' קט תשרי-חשון תשסד עמ' כז-ל  
103.סופר, יהודה בענין יאוש ברשותו ובטעות מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' תיד-תכט  
104.סירוטה, משה שאול בענין חיוב אונסין בפקדון ושומר אבדה אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' פ-פב  
105.סמט, אהרן חפצים שהושארו במקום ציבורי תחומין יג (תשנב-תשנג) 407-416  
106.פיינשטיין, משה מציאה בחדר הכספת של בנק נעם ספר כא תשלט עמ' כח-ל. יוסף, עובדיה: עמ' לא-לב; למברגר, משה נתן נטע: עמ' לב-לט; פישר, ישראל יעקב: עמ' מ-מא 
107.פיינשטיין, משה הכרזת אבידה בזמן הזה; אבידה שנמצאת בישיבה; טביעת עין במעות; ספק הגביה האבידה קודם יאוש עם התורה מהד' ב חוב' ד תשמב עמ' כא  
108.פריימן, מרדכי בגדרי שומר אבידה עלון שבות גל' 151 ניסן תשנח עמ' 61-69  
109.פרלשטיין, חיים נח בדין המגביה מציאה לחברו ציון לנפש, לזכר הרב ח"נ פרילשטיין, ירושלים תשט עמ' ס-סג  
110.פרלשטיין, חיים נח בדיני אבידה ציון לנפש, לזכר הרב ח"נ פרילשטיין, ירושלים תשט עמ' סג-סה  
111.פרצוביץ, נחום בענין אבידה לאחר יאוש עמלה של תורה חוב' ד סיון תשמא עמ' ג-ד  
112.צדקה, שאול בדין מציאת יתום ואחר הסמוכים לבעה"ב אמרות חוב' א אדר ב תשל עמ' 102-99  
113.צינר, גבריאל בענין חפצים או סידורים וכד' שנשארים במקומות ציבוריים זרע יעקב גל' ה טבת תשנו עמ' לה-לט  
114.קופרמן, מנחם זוטו של ים חמדת הארץ א תשס"א עמ' 106-123  
115.קטץ, חיים מרדכי מציאת בנו ובתו הקטנים הפרדס שנה יח חוב' י טבת תשה עמ' 26-28  
116.קרינסקי, טוביה אבדה שאין בו שוה פרוטה גן שמואל, ספר זכרון להרב ש"ג ניימן, ירושלים תשו עמ' קיח-קכ  
117.קרפילוב, יונה בדין היתר האבודה ממנו ומכל אדם תורה אור, לזכר הרב אי"י ארבוז, שנגהי תשו עמ' ז-ט  
118.רבינוביץ, שמואל השבת אבדה בכותל המערבי ובמקומות ציבורים תחומין ל תשע עמ' 292-305  
119.רוט, אליעזר תשובות בדיני השבת אבידה קול התורה גל' סד תשרי תשסח עמ' ריז-רכד  
120.רפפורט, יצחק מאיר ספרים שניצלו מן השמד המאור שנה ו חוב' ה אדר תשטו עמ' 4-6  
121.שביב, יהודה בדין 'והתעלמת' עלון שבות שנה ה גל' יד כסלו תשלד עמ' 22-21; נועם ספר יח תשלה-תשלו עמ' קלט-קמ  
122.שטינברג, אהרן בירור דין המוצא ש'יק בית אהרן וישראל גל' עד כסלו-טבת תשנח עמ' צב-קג  
123.שטרית, גבריאל ביאור שיטת הרמב"ם באבידה בזוטו של ים מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שכט-שלב  
124.שטרית, מנחם ישראל בענין עד אחד בהשבת אבידה מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שנג-שנו  
125.שיף, משה בענין שומר אבדה אסיפת חכמים (חסידי באיאן ביתר) ב אלול תשסב עמ' קלט-קמג  
126.שפירא, משה שמואל בענין המגביה מציאה לחבירו עמלה של תורה חוב' ז אדר תשמג עמ' י-יב   
127.שפירא, משה שמואל ואם תאמר משנתינו דאמר תנה לי מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רלה-רלו  
128.שפרינגר, שלמה; כהן, נריה אבידת שוות פרוטה שהוזלה ממעיין מחולה גל' 13 ניסן תשסח עמ' 231-235