Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יד. קניין וחוזה > אבידה > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
1.איטח, יהודה בענין שומר אבידה כשומר חינם או כשומר שכר מקבציאל גל' יד אדר-אלול תשמט עמ' קנד-קס  
2.אנציקלופדיה תלמודית השבת אבידה כרך יא עמ' נג-ק  
3.אנציקלופדיה תלמודית אבדה כרך א עמ' יא-יד (עמ' כד-כט במהדו' ב)  
4.אסף, שמחה; ארזי, אברהם אבדה ומציאה האנציקלופדיה העברית כרך א עמ' 68-70  
5.בורנשטיין, ישעיהו השבת אבידה בטביעות עין שושנת העמקים, עפולה תשמג עמ' ס-סח  
6.בלויא, יעקב ישעיה פתחי חושן; ליקוטים וביאורים בהלכה, בהלכות הלוואה והלכות אבידה ומציאה ירושלים תשמג 28 + שנה עמ'  
7.בקשי-דורון, אליהו בדין ייאוש באבידה בנין אב, ירושלים תשמב עמ' שמד-שמט  
8.ברנשטיין, שלמה חיים בירור המושגים 'אבידה' ו'מציאה' שמעתין שנה טו גל' 54-53 אב-אלול תשלח עמ' 50-45  
9.גודינגר, חיים אופיה של מצות השבת אבידה עלון שבות גל' 164 תשרי תשסה עמ' 123-130  
10.גולדברגר, משה מצות ודיני השבת אבדה, עם שאלות ותשובות של . ר' משה פיינשטיין. ניו-יורק 1980 48 עמ'  
11.גרוס, מרדכי משפט האבידה; על שולחן ערוך חושן משפט הלכות אבידה ומציאה סימנים רנט-רעא בני-ברק תשמד רסה עמ'  
12.הירשברג, חיים זאב; פריימן, אברהם חיים אבדה אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 3-1  
13.ויגודה, מיכאל השבת אבידה (חוק לישראל, סדרה בעריכת נחום רקובר)  ירושלים תשנב 133 עמ'  
14.וינר, צוריאל פרק אלו מציאות קטורת הלבונה תשנח עמ' 124-147  
15.ויס, אשר זליג מצות השבת אבידה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' לז-לח עמ' רמט-רנה  
16.חזן, אליהו בעניני אבידה הפרדס שנה מז תשלג חוב' ג עמ' 9-8 [אוצר המשפט חלק א ערך 10796]; חוב' ו אדר א-ב תשלג עמ' 15-14  
17.נידאם, אלעזר תורת האבידה בני ברק תשנט 270 עמ'  
18.פיינהנדלר, יחזקאל השבת אבידה כהלכה ירושלים תשנט קפא עמ'  
19.פרידמן, שמא יהודה מציאות ברשות הרבים דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 178-169  
20.פרצוביץ, נחום בדין מודה במקצת ומשיב אבידה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תרו-תרח  
21.קוטלר, אריה מלכיאל בענין שנים אדוקים בשטר מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קצט-רג   
22.רקובר, נחום השבת אבידה משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' טו ירושלים תשלא 19 עמ'