Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יד. קניין וחוזה > אונאה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אהוביה, אברהם מה היא 'הונאה' בית מקרא שנה יח תשלג עמ' 57-51  
2.אוירבך, רפאל בירור בגדר דין אונאה בית אהרן וישראל גל' קא סיון-תמוז תשסב עמ' לג-מ  
3.אטלס, אברהם מקח טעות ואונאה במכירת רכב תחומין כב (תשסב) 251-265  
4.אילן, יעקב דוד בדני אונאה זכור לאברהם תשסב-תשסג עמ' תסג-תעא  
5.אנגל, שלמה ביטול מקח באונאה עלון שבות גל' 92 שבט תשמב עמ' 23-13  
6.אנציקלופדיה תלמודית אמנה [שטר אמנה; מקח וממכר באמנה] כרך ב עמ' נ-נא  
7.אנציקלופדיה תלמודית אונאה כרך א עמ' קנג-קס (שכח-שנג במהדו' ב)  
8.בהר, דניאל בהלכות אונאה קובץ חדושי תורה ב ניסן תשמט עמ' 50-54  
9.בוארון, ציון אי שייך דין אונאה בקבלנות בנין אור תורה שנה טז חוב' ב מרחשון תשמד עמ' עא-פז   
10.בויארין, דניאל מחקרים בפרשנות התלמוד של מגורשי ספרד [ב. שורש וענף: שמעתא דתגרי לוד למהר"י אבוהב] ספונות סדרה חדשה ספר רביעי (יט) תשמט עמ' 11-22 (חלק א ראה אוצר המשפט חלק שני ערך 8629)  
11.בית דין צדק דמכון להוראה במאנסי בענין הלואה, תפיסה, אונאה והמסתעף מקבציאל גל' א אלול תשמד עמ' יא-טו  
12.בית מדרש לדיני ממונות "זכרון משה" מסחר בהלכה (הלכות אונאה ומקח טעות) בני ברק תשסב שפב עמ'  
13.בלויא, יעקב ישעיה פתחי החושן; ליקוטים וביאורים בהלכה, בהלכות גניבה וגזילה והשגת גבול, אונאה ומקח טעות ירושלים תשמז 42 + תנז עמ'  
14.בן יעקב, צבי יהודה אונאה בכשרות מהדרין חוב' ח ניסן תשנו עמ' מד-נ  
15.בן-יעקב, צבי יהודה אונאה ממונית בטיפול רפואי כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קצד-רה  
16.בקשי-דורון, אליהו בגדר משא ומתן באמונה בנין אב, ירושלים תשמב עמ' שלח-שמא  
17.בר שלום, אליהו חיים הפרשי מחירים בחנויות יוקרה קובץ תורני בית דוד תשס עמ' של-שלב  
18.בר שלום, אליהו חיים הפרשי מחירים בחנויות יוקרה בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ' של-שלב  
19.בר, משה אברהם בענין אונאה בקרקעות המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנו עמ' 67-80  
20.בריזל, אלימלך  בענין שיעור אונאה בב"ד שמכרו נכסי יתומים בית אהרן וישראל גל' קיב ניסן-אייר תשסד עמ' נח-סג  
21.ברייטשטיין, שלמה זלמן בשיעורא דכדי שיראה לתגר או לקרובו דגבי אונאה אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' קעא-קעה  
22.ברכפלד, מאיר משנת הונאה לאור הכלכלה והמסחר הגיון ד תשנז עמ' 77-90  
23.גוטמן, יחיאל מיכל אונאה מפתח התלמוד כרך ב עמ' 108-105  
24.גולדברג, זלמן נחמיה מסחר בצ'ק מבוטל תחומין יט (תשנט) 255-257  
25.גוסטמן, ישראל זאב בירורים בדיני האונאה הדרום חוב' יז ניסן תשכג עמ' 31-18  
26.גלר, הלל דוד החזרת אתרוגים קובץ תורני בית דוד תשס עמ' שלו-שמא  
27.גרוסמן, אברהם דיני אונאה בספרות התנאים והאמוראים עבודת גמר בחוג לתלמוד האוניברסיטה העברית בירושלים תשכו  
28.דז'מיטרובסקי ישראל בענין ע"מ שאין לו עלי אונאה כתלנו חוב' ג תשרי תשלב עמ' 26-32  
29.דייטש, שמעון צבי איסור אונאה בקרקעות האהל שנה יא תשכה עמ' יח-כ  
30.האנציקלופדיה העברית אונאה כרך א עמ' 912-911  
31.היינמן, יוסף לבירור פשוטן של משניות אחדות [ד: 'אין אונאה לפרוטות'] בר-אילן ג תשכה עמ' 9-24  
32.הילדסהיים, יעקב מסחר וצרכנות כהלכה: התייחסות ההלכתית למוצרים פגומים כתר ג תשס 505 עמ'  
33.הלוי, הלל יצחק אונאה במכירת דירה משפטי הלוי ג, בני ברק תשסא עמ' ר-רג  
34.הלוי, יצחק תשובה בענין אונאה במרגליות והמסתעף קובץ בית אהרן וישראל גל' קלב אב-אלול תשסז עמ' ה-יג  
35.ויס, אשר זליג בדיני אונאה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' נח עמ' שפג-שצא  
36.ויס, אשר זליג דין אונאה בזה"ז דרכי הוראה ב תמוז תשסה עמ' קכא-קכד  
37.ורהפטיג, איתמר דיני אונאה בימינו שערי צדק ב תשסא עמ' 243-252  
38.ורהפטיג, איתמר הגנת הצרכן לאור ההלכה; חלק ראשון: רמת מחירים ושכר תחומין א תשם עמ' 488-444; חלק שני: אונאה ומקח טעות. שם ב תשמא עמ' 492-470; חלק שלישי: מקח טעות וגניבת דעת. שם ג תשמב עמ' 370-334; חלק רביעי: השבה ואחריות. שם ד תשמג עמ' 403-382  
39.ורהפטיג, איתמר שער, מחירים ואונאה כתר ד תשסד עמ' 15-280  
40.ורהפטיג, איתמר תנאי ותקנה באונאה תחומין כב (תשסב) 286-290  
41.חזן, אליהו רחמים בענין הונאה קובץ בית אהרן וישראל שנה ב גל' ו מנחם אב-אלול תשמז עמ' יט-כא  
42.יעקבס, אהרן שתות מקח ושתות מעות באונאה בית יצחק תשיב עמ' 123-131  
43.לבנון, דוד דב הגדרת לאו דאונאה קובץ חדושי תורה ב ניסן תשמט עמ' 63-72  
44.לוונטהל, משה דוד מכבי בדין הונאת ממון מלילות ב תשסא עמ' 73-80  
45.מוסקוביץ', תומר וטמא טמא יקרא - חובת הגילוי הנאות וסייגיה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 248 תזריע-מצורע תשסו 4 עמ'  
46.מימון, נהרי מקח טעות ואונאה במכירת רכב תחומין כב (תשסב) 272-279  
47.מלמד, עזרא ציון התפתחות דיני האונאה במקורות המשנה והתלמוד יבנה מאסף ג תשב עמ' 54-35  
48.נוסבוים, נפתלי המוכר מגרש בלא שידע שיש עליו זכויות בניה, והלוקח ידע מכך ולא גילהו, האם יש בזה משום אונאה וביטול המקח מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שעה-שעז  
49.עזרין, יודא אריה בדין אונאה וגם בדבר ההזרעה המלאכותית המאור שנה טו קונ' ט אב תשכד עמ' 13-15; קונ' י אלול תשכד עמ' 11-12; שנה טז קונ' א תשרי-חשון תשכה עמ' 21-18  
50.פדרבוש, שמעון התפתחות מדת האמת לאור המוסר הסוציולוגי בשימת לב מיוחדת לספרות ישראל העתיקה עיונים, ורשה תרפט עמ' 121-55  
51.פורת, בני ולא תונו איש את עמיתו - על החובה לסחור במחיר הוגן פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 165 בהר-בחקתי תשסד 4 עמ'  
52.פורת, בנימין דין אונאת מחיר: יסודותיו, עקרונותיו וערכיו (עיון בדין הונאה כדגם למדיניות של צדק בדיני חוזים) כתר ד תשסד עמ' 281-508  
53.פרבשטיין, משה מרדכי גדרי אונאה וטעות במקח קול התורה גל' סב חורף תשסז עמ' רכ-רכו  
54.פריימן, אברהם חיים אונאה אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 150-149  
55.פרינץ, אלחנן סקר מחירים המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסו עמ' 138-146  
56.פרנצוס, ישראל ביאורים ובירורים בדיני הונאה סיני כרך פט תשמא עמ' קלד-קמד  
57.פרנקל, נפתלי הרץ בדיני אונאה [בשימוש בצבע מאכל, תמציות, עירוב מים ביין] דבר ההתאחדות חוב' כד תשרי תשמב עמ' 30-27   
58.ציון, עזריאל  דין עשיה ושהיה במדה ומשקל חסרים מקבציאל גל' כב תמוז תשנו עמ' קעד-קעח  
59.קאהן, חיים ציונים למשפט - עניני אונאה קול התורה גל' לט תשרי תשנו עמ' צט-קו. שם גל' מ ניסן תשנו עמ' רנא-רנג  
60.קוקיס, פסח תנאי באונאה וריבית הנאמן גל' לג אייר תשיא עמ' 7-6  
61.קיבילביץ, שמואל הערה בספר גידולי שמואל בענין אונאה גן שמואל, ספר זכרון להרב ש"ג ניימן, ירושלים תשו עמ' קע-קעה  
62.קפלן, אריה ליב בדין אונאה בקרקעות המאור שנה טז קונ' ז אייר-סיון תשכה עמ' 17  
63.רוזנפלד, בן-ציון איזוהי אונאה? לשאלת שתות האונאה וחישובה בהלכות התנאים דיני ישראל כרך כב תשסג עמ' 151-175  
64.רייז, שניאור זושא בענין הפקעת השער בשכירת דירות בימינו הפרדס שנה מד תשל חוב' ז עמ' 29-30  
65.רלב"ג, מרדכי מקח טעות ואונאה במכירת רכב תחומין כב (תשסב) 280-285  
66.שוורץ, יהודה אריה אמת ויושר במכירה קול התורה גל' מח ניסן תשס עמ' רפג-רפט  
67.שחור, ישראל אונאה בשכיר ארחות 46 ערב פסח תשנז עמ' 51-54  
68.שחור, ישראל מקח טעות ואונאה במכירת רכב תחומין כב (תשסב) 266-271  
69.שלקובסקי, יהושע לדידי שוי לי בהונאה, מכירה וקנייה של פרטים אישיים קובץ חדושי תורה ד קיץ תשסג עמ' 165-160  
70.שמאהל, יעקב דוד קנה ספרים ומצא ביניהם א' שווה הרבה קול התורה גל' סד תשרי תשסח עמ' ריג-ריז  
71. Cohn, Haim H.  Fraud  Encyclopedia Judaica 7, p. 110-111 = Principles of Jewish law, p. 498-499  
72. Cohn, Marcus  Betrug  J?disches Lexikon 1, p. 944-945 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 145  
73. Cohn, Marcus  Ona'a  J?disches Lexikon 4, p. 570-571 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 61-62  
74. Dembitz, Lewis N.  Embezzlement  Jewish Encyclopedia 5, p. 147  
75. Dembitz, Lewis N.  Fraud and mistake  Jewish Encyclopedia 5, p. 500-501  
76. Encyclopedia Talmudica  Overreaching and vexation of a proselyte אונאת הגר Vol. 1, p. 434  
77. Encyclopedia Talmudica  Overreaching אונאה  Vol. 1, p. 411-431  
78. Encyclopedia Talmudica  Trust אמנה  Vol. 2, p. 373­376  
79. Grunwald, Heinz  Die Uebervorteilung im j?dischen Recht  Berlin 1933, 13 + 75 p.   
80. Lesetre, Henri  Fraude  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2398-2399  
81. Shilo, Shmuel  Onaah (אונאה, overreaching)  Encyclopedia Judaica 12, p. 1391-1395 = Principles of Jewish law, p. 215-219  
82. Sperber, Daniel  Laesio enormis and the talmudic law of Ona'ah  Israel Law Review 8 (1973), p. 254-274  
83.תבורי, בנימין בדין אונאה בשכירות עלון שבות גל' 92 שבט תשמב עמ' 12-4   
84.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל מחיר צדק ואונאה המשפט העברי א תרפו עמ' 15-55