Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

טו. מושגים שונים > ברירה

 מחברכותרתספרביקורת
1.איגר, שלמה בדין ברירה כרם שלמה שנה י קונטרס ז אייר-סיון תשמז עמ' כד-כו  
2.אנציקלופדיה תלמודית ברירה כרך ד עמ' רטז-רמו  
3.בורק, אהרן דוד בדין ברירה בעיסה חציה של עיר הניחת וחציה של עיר אחרת הפרדס חלק ז חוב' ט כסלו תרצד עמ' 33-36  
4.בן חמו, שלום בביאור המחלוקת אי יש ברירה או אין ברירה מגבעות אשורנו כר' ב תשנה עמ' יח-כז  
5.בקר, ח"ש ברירה משרד הדתות, ילקוט חידושים, ירושלים תשיח עמ' ו-ז  
6.ברקוביץ, אליעזר בהגדרת המושג 'ברירה' סיני כרך נה תשכד עמ' ו-כד  
7.גילת, אריאל תוקפו של המושג ברירה במשנת התנאים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 123 עמ'  
8.הלחמי, יצחק ביאור החילוק בין תנאי לברירה משנת אהרן, ירושלים תשסב עמ' רכו-רלד  
9.הרצל, שלמה אהרן בענין ברירה זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' סז-רפ  
10.הרשלר, משה בסוגיא דברירה שערי ציון, לכבוד האדמו"ר שליט"א מליובאוויטש, ירושלים תשמד עמ' קעז-קפב; ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תצז-תק  
11.הרשקוביץ, צחי פסיקת הרמב"ם בדין ברירה מעליות טז תשנה עמ' 135-139  
12.חזן, אליהו בענין ברירה ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 96-99  
13.טימסיט, ציון בענין ברירה מקבציאל גל' טז שבט תשנ-טבת תשנא עמ' קנג-קסב  
14.כץ, רונן ברירה בייאוש שלא מדעת עלון שבות גל' 164 תשרי תשסה עמ' 131-148  
15.לם, נחום ברירה ורשות הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' רז-ריא  
16.לם, נחום ברירה ורשות הפרדס שנה נב חוב' ב מרחשון תשלח עמ' 13-10  
17.מדניק, חיים ברירה ושלל עיר הנידחת הפרדס שנה בג חוב' ד טבת תשט עמ' 14-16  
18.מלאכי, ישראל; פולסקי, יוסי דין ברירה אורות עציון כח כסלו תשנ"ח עמ' 22-28  
19.עובדיה, יעקב הבטחת פרס במבצעים מסחריים [האם ניתן להתחיב לאדם אנונימי, והאם יש בהתחיבות כזו חסרון של ברירה] תחומין כח תשס"ח עמ' 138-142  
20.פולייב, משה אהרן בענין ברירה הפרדס שנה יז חוב' ב אייר תשג עמ' 27-28; יח חוב' ד תמוז תשד עמ' 35-36  
21.קפלן, צבי בירורי ברירה סיני כרך פט תשמא עמ' נד-נח  
22.רבינוביץ, אהרון גדליה בירור בשי' רש"י ורמב"ם בדין ברירה הפרדס שנה מו תשלב חוב' ד עמ' 17-20  
23.רבינוביץ, קופל החשיבה המדעית, החשיבה ההלכתית ודין ברירה בד"ד 4 תשנז עמ' 25-54   
24.שטיינברגר, ישעיה א' בעניני ברירה הדרום חוב' לח תשרי תשלד עמ' 101-96   
25.שכטר, צבי בענין ברירה מעכשיו הפרדס שנה מה תשלא חוב' א עמ' 10-12  
26. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Berera  J?disches Lexikon 1, p. 849-­850  
27. Zuckermandel, Moses Samuel  Bererah  Jewish Encyclopedia 3, p. 58-62  
28. Zuckermandel, Moses Samuel  Der talmudische Begriff Berera (ברירה) Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 18 (1869), p. 369-377