Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

טו. מושגים שונים > זמן > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
1.בורשטיין, דוב הזמן בהלכה ואגדה שנה בשנה תשכו עמ' 101-135; תשכז עמ' 93-104  
2.הנקין, אליהו יוסף המשך זמן במצוות ברכה למנחם, ספר היובל לרמ"צ אייכנשטיין, סט. לואיס תשטו עמ' 78-72  
3.וינר, דוד הלל זמן אוביקטיבי וזמן סוביקטיבי בהלכה שיר למעלות ב תשס עמ' 53-58  
4.מרצבך, יונה על 'חדשי' חמה והלכות התלויות בהם ספר הזכרון להרב י"י וינברג, ירושלים תשל עמ' קמה-קנב  
5.עמיאל, משה אביגדור מושג הזמן בהלכה סיני כרך ז תש-תשא עמ' רצב-שב  
6.פיינשטיין, משה בדבר זמנים בהלכה לתורה והוראה חוב' ח טו בשבט תשלט עמ' 12-6  
7.צורי, י"ש נהיגת החוקים במקום ובזמן המשפט העברי א תרפז עמ' 103-95  
8.קפטש, אליהו ברוך ימי נחמיה; באורים בעניני ביה"ש, קונטרס השבת ומזרח העולם . באורים וטבלאות בזמני היום בהלכה. ירושלים תשמג קנט עמ'