Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

טו. מושגים שונים > ספק

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבא-שאול, בן-ציון הסבר בדין ספק ברכות ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' רעט-רפב  
2.אברזל, אליהו 'ספיקא דאורייתא לחומרא' אי מדאורייתא (ובירור דעת מרן השו"ע) המאסף שנה א תשלט עמ' 201-199; 384-382  
3.אדלר, משה ספק וספק ספיקא באיסורין ובממונות בלכתך בדרך אדר ב תשנז עמ' 32-43  
4.אוירבך, ח"ד בענין התראת ספק קובץ הרצאות תורניות, קובץ א תשרי תרצט עמ' 43-61  
5.אוירבך, שלמה זלמן בענין ספק איסור שמקצתו אסור ומקצתו מותר הנאמן שנה כז גל' נא תשרי-חשון תשלז עמ' 14-10  
6.אולחוב, צבי הירש בדין שנים אוחזין בטלית יחלוקו אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תקנ-תקס  
7.אונטרמן, איסר יהודה דיני ספקות לגבי פסולי קהל [אוצר המשפט חלק א ערכים 11303 ,9050] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שפח-שצא  
8.אונטרמן, איסר יהודה דיני החלוקה - מתורת ודאי או מתורת ספק [אוצר המשפט חלק א ערך 11302] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תיח-תכב  
9.אונטרמן, איסר יהודה דיני החלוקה - מתורת ודאי או מתורת ספק אור המזרח שנה י חוב' א-ב ניסן תשכב עמ' 23-27  
10.אונטרמן, איסר יהודה דיני ספקות לגבי פסולי קהל תורה שבעל-פה יב תשל עמ' י-יג  
11.אלוף, גולן צירוף שיטת ר"ת בענין בין השמשות לספק ספיקא אור תורה שנה לא תשנט עמ' תלג-תנא  
12.אליעזרוב, יעקב ספק צדקה שערי צדק א תשס עמ' 176-180  
13.אלקרייף, רפאל קונטרס בענייני הספיקות נהר דע"ה גל' ד סיון תשמד עמ' מח-נז  
14.אנטין, רפאל דין פורש מרוב ישראל, ובדין אין הולכין בממון אחר הרוב, וספיקא דממונא לקולא, וספיקא דאיסורא לחומרא שמוש חכמים תשס עמ' שנא-שנח  
15.אנציקלופדיה תלמודית אין ספק מוציא מידי ודאי כרך א עמ' שיח-שכ (תרפא-תרפה במהדו' ב)  
16.אנציקלופדיה תלמודית אליהו כרך ב עמ' ו-ח (בעמ' ז: התרתו את הספקות)  
17.אנציקלופדיה תלמודית התראת ספק כרך יא עמ' שטו-שלב  
18.אפטוביצר, אביגדור לחקר הלכה [ענין ראשון: שיטת רבינו חננאל בדבר ספיקא דאיסורא] אמת ליעקב, ספר יובל לרבי יעקב פריימאנן, ברלין תרצז עמ' 21-14  
19.אפל, יוסף יהושע דיונים בספק ממזרות המאור שנה מז חוב' ו מנחם אב-אלול תשנד עמ' 18-20 [שור, דוד. שם שנה מח חוב' ב כסלו-טבת תשנה עמ' 26-27]  
20.אשכנזי, אברהם חיים בענין ספיקא דאורייתא להלכה ובבין השמשות אור תורה שנה כה תשנג עמ' רע-רצא  
21.אשכנזי, אברהם חיים בענין ספיקא דאורייתא להלכה ובבין השמשות בענין ספיקא דאורייתא להלכה ובבין השמשות. משאש, שלום: בענין ספיקא דאורייתא לחומרא, שם עמ' תט. אשכנזי אברהם חיים: שם שנה כו תשנד עמ' קיד-קכג. משאש, שלום: שם עמ' רמו-רנג  
22.בורק, אהרן דוד ספיקא דרבנן בבדיקת חמץ הפרדס שנה לב חוב' ח אייר תשיח עמ' 9-12; לג חוב' ז ניסן תשיט עמ' 9-12  
23.בלכמן, יצחק בדין ספק ממון עניים הפרדס שנה לח חוב' ז ניסן תשכד עמ' 27-28  
24.במברגר, דוד ספק ספיקא משם אחד קול תורה גל' כד תשרי תשמט עמ' נז-נט  
25.בן מאיר, דוד בירור בענין מחלוקות וספקות בדברי תורה אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 225-252  
26.בן מנחם, חנינה ספק, בחירה ושכנוע (השואה בין דוקטרינת "קים לי" שבמשפט העברי והפרובביליזם שבתיאולוגיה הקתולית) דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 13-41  
27.בן-פורת, אלעד דעת החינוך בענין ספיקא דאורייתא לחומרא אור תורה שנה כז תשנה עמ' קלז-קלט  
28.בנט, ברוך בבירור חזקה שאינה במקום הספק ניב המורה קובץ 1 אייר תשלט עמ' ז-יד  
29.ברונר, עמוס בענין ספק לפני עור בית התלמוד ספר א תשכה עמ' פו-צב  
30.בריזל, יעקב בענין מוחזקות בספיקות בית אהרן וישראל גל' קל ניסן-אייר תשסז עמ' מה-מז  
31.ברייטשטיין, יואל עקיבא בענין ספק ספיקא אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תצו-תצח  
32.ברייטשטיין, שלמה זלמן בשיטת הריב"א [ ב"ב לד, ב] בשנים אוחזין בטלית אוצרות ירושלים ב תשס עמ' נד-נז  
33.ברקוביץ, מאיר קלב"מ בספק חיוב מיתה אבני משפט ט תשסח עמ' 109-117  
34.גודמן, מרדכי ברי ושמא ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 15-23  
35.גוטנטג, נחום משה איך לנהוג בשם שהוא ספק נשתקע אור ישראל גל' טו ניסן תשנט עמ' קיא-קכ  
36.גוטסמן, ישראל זאב ספק סוטה: ספק טומאה או ספק איסור, ודין ספק ספיקא בספק טומאה ברשות היחיד מוריה שנה כ גל' ח-ט תמוז תשנה עמ' לח-מו  
37.גולד, רפאל הירש הפסיכולוגיא של הספק בהלכה הפרדס שנה ט חוב' יא שבט תרצו עמ' 16-19; ירושלים, ורשא, שנה א חוב' א אלול תרצו עמ' לח-מב  
38.גולד, תנחום "כל דאלים גבר" ודין ממון המוטל בספק (לד, ב) מעליות כז-כח תשסח עמ' 16-29  
39.גולדברג, זלמן נחמיה בענין ספק ספיקא בית התלמוד ספר ג ירושלים תשכז עמ' לט-נב  
40.גולדמן, גרשון מיכאל בגדרי ספק קבוע כנסת יהודה ד תשן עמ' 109-112  
41.גולדשלגר, גרשון בספק מוחזק ובתביעה מספק קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' קטז-קכ  
42.גורביץ, אריה זאב בענין ספק ספיקא קול התורה גל' כח אייר תשנ עמ' לו-מ  
43.גינזבורג, שמואל בענין ס"ס נגד חזקה ונגד חזקת ממון מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' תנה-תסב  
44.גיפטר, מרדכי בענין ספקא דרבנן לקולא הפרדס שנה ל חוב' ח אייר תשטז עמ' 58-62  
45.גליק, יהודה בירור ספק באבהות זכרון בספר, נר לנשמת יוסף פינסקי, כרם ביבנה תשן עמ' 225-237  
46.גליקמן, יצחק בדין ספק זקוקה ליבום נועם ספר ח תשכה עמ' לד-מז  
47.גנחובסקי, אברהם בדין ספק עבד אם מוחזק בעצמו קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' נו-סא  
48.גרומן, יעקב בענין ספק מתנות עניים עדות, קובץ תורני, גל' יב סיון תשנב עמ' מו-מט  
49.גרוסמן, ישראל בסוגיא דברי ושמא - משאיל"מ (כתובות י"ב) הכולל, יוהניסבורג, גל' א אדר תשכח עמ' 4-8  
50.גרטנר, מרדכי שני כיתי עדים ושני שבילין קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' קעב-קעח  
51.דויטש, ראובן אין ספק מוציא מידי ודאי בלכתך בדרך כו קיץ תשסח עמ' 67-78   
52.דיין, משה ספק ספיקא המתהפך בלכתך בדרך אדר ב תשנז עמ' 160-168  
53.דיכובסקי, שלמה קריטריונים לפסיקת מזונות בספקות תורה שבעל פה לב: עמ' מ'-מט, תשנא  
54.דיסקין, משה יהושע יהודה ליב בדין ספק קלבד"מ מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' כג   
55.דישון, גדליהו בענין תפיסה בפלוגתא דרבוותא והמסתעף בית אהרן וישראל גל' קל ניסן-אייר תשסז עמ' לו-מ  
56.הדאיה, עובדיה קידושי ספק נעם ה תשכב עמ' קכז-קלז  
57.הוברמן, מרדכי א' בדין אם מעייל איניש נפשיה לספיקא אור המזרח כרך כב תשלג עמ' 178-174  
58.הלוי, יאיר השואת ספקות: חשש לשבת בימי שביה - וחשש לנשואי קרובת ארוסתו מגל יב תשנח עמ' 273-288  
59.וויזלטהיר, פנחס בדין ממון המוטל בספק אי אמרינן כלפי שמיא גליא זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' קא-קז  
60.וולפא, ישעיה בענין תפיסה לאחר שנולד הספק  בית אהרן וישראל גל' צט שבט-אדר תשסב עמ' לט-נא  
61.ויינברג, יחיאל יעקב בדין ספק ממון של צדקה הפרדס שנה כו חוב' ד טבת תשיב עמ' 4-6  
62.ויס, אשר זליג בסוגיא דאין ספק מוציא מידי ודאי מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' נח עמ' שעה-שפב  
63.זוננפלד, אברהם אהרן בענין ספק בקידושין אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' נג-נו  
64.זוננפלד, אברהם אהרן בענין ספק דאוריתא אליבא דשיטת הרמב"ם ועוד אוצרות ירושלים ו תשסד עמ' לד-לו  
65.זעפרני, שמואל הכרעות בספקות ממוניים בבעלות על חפץ המאיר לארץ גל' 50 תשרי תשסב עמ' 20-37  
66.חזן, אליהו ספק טומאה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תקעב-תקעו  
67.טוויל, יצחק בענין ברי ושמא מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שדמ-שמז  
68.טיקוצ'ינסקי, מיכל קונטרס הספקות - מתודה, מגמה ומשמעות שנתון המשפט העברי כה תשסח עמ' 1-44  
69.טננבוים, אברהם "ויקח את כל ארצו מידו" - האם יש מקום לכלל "כל דאלים גבר" במשפט? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 321 חקת תשסח 4 עמ'  
70.טננבוים, צבי בענין ספק ממזר הפרדס שנה מט חוב' י תמוז תשלה עמ' 17-14  
71.טרגין, משה ברי ושמא באיסורים עלון שבות גל' 163 חשון תשס"ד עמ' 45-58  
72.יברוב, פסח יעקב בירורים בסוגיא דספק ממון עניים ומתנות כהונה אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים תשלב עמ' קפט-קצו  
73.יגל, יהושע גדרי הבעלות בממון המוטל בספק ניב המדרשיה גל' יג תשלח-תשלט עמ' 44-13  
74.יודלביץ, חיים יוסף בביאור שיטות הראשונים ופסק ההלכה בסוגיא דיחלוקו אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תרכו-תרכט  
75.יונה, ישראל מאיר בדין ספיקא דאורייתא בבני נח בית הלל גל' יא אלול תשסב עמ' נא-נד  
76.יוסף, עובדיה בענין ספק ממזרות אור תורה שנה יט תשמז עמ' תעט-תפה  
77.יוסף, עובדיה בענין היתר המכירה בשביעית ובדין ספק ספיקא נגד החזקת מרה קמא תורה שבעל פה לה: עמ' ז'-כ', תשנד  
78.יפה, יוסף  ברי ושמא ורוב מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' לה-מג  
79.ישראלי, שאול תפיסה בספיקות ניב המדרשיה גל' אביב תשכט עמ' ט-יג  
80.כהן, אלי  מבוא לספק ספיקא סיני כרך קיב תשנג עמ' רעג-רפב  
81.כהן, אליהו האם יש תקנה לספק ממזר לטהר זרעו אור תורה שנה לב תשס עמ' שלט-שמד  
82.כהן, יעקב ביאור בשיטת הרמב"ם בהתראת ספק הדרום חוב' יז ניסן תשלג עמ' 151-147  
83.כהן, מרדכי דוד עניני ברי ושמא, המוציא מחברו וחזקת מרא קמא סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 13-23  
84.כהן, שמעון בענין חלוקה יכולה להיות אמת שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שפא-שפד  
85.כהנא, מאיר בדין ממון המוטל בספק הפרדס שנה לב חוב' ב חשון תשיח עמ' 32-31  
86.לוי, שלמה ספק ספקא שאינו מתהפך וספק ספקא משם אחד עלון שבות גל' 131 טבת תשנ"א עמ' 18-26  
87.לוין, אליעזר ספקא דאורייתא הפרדס שנה יא חוב' יא שבט תרצח עמ' 14-15  
88.לופין, אליעזר בענין אי מוציאין ממון בספק ספיקא מוריה שנה יט גל' ז-ט ניסן תשנד עמ' עא-עב  
89.לופין, אליעזר בענין ספק ספיקא וחזקה מוריה שנה כ גל' י-יב טבת תשנו פח-צא  
90.ליטקה, זאב ספקות בירושה דרכי הוראה ה ניסן תשסו עמ' קסט-קצג  
91.ליכטמן, יחזקאל בענין ספק ממון מישרים חוב' ה אייר תשל עמ' נ-נו  
92.ליפשיץ, דוד בענין ספק דאורייתא מוריה שנה יט גל' ג-ד אלול תשנג עמ' ס-סג  
93.ליפשיץ, דוד ספק ממון עניים מספרא לסייפא עלון 46 חורף תשנד עמ' 35-42  
94.ליפשיץ, נח שודא דדיינא מגל קובץ ב תשלט עמ' 112-100  
95.ליפשיץ, שמעון בעניין ספק ספיקא זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' קצ- קצג  
96.מאיר, משה אין ספק מוציא מידי ודאי בית יצחק שנה ט תשך עמ' 95-98  
97.מילר, לוי יצחק ביאור בדין ספיקא דאורייתא שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' קנז-קנח  
98.מירליש, משלם זלמן תשובה בענין ספק תקנת שו"ם מוריה שנה כא גל' ה-ו אדר ב תשנז עמ' יד-יח  
99.מישקובסקי, אליהו אין ספק מוציא מידי ודאי ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תקעז-תקפא  
100.מלבר, יצחק ביאור דין חזקה קמייתא בספיקא דדינא זרע יעקב גל' יג כסלו תשס עמ' קעה-רד  
101.מנדלבום, דוד אברהם בדין ספיקא דאורייתא מן התורה לקולא או לחומרא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' רו-רי  
102.מרגליות, יוסף מאיר ספק איסור, ספק מצוה וספק חיובא דגברא הפרדס שנה טז חוב' יא שבט תשג עמ' 21-19  
103.מרובקה, יוסי ספק ספיקא משם אחד פרי עץ הגן ד תשסד עמ' 161-177  
104.משאש, שלום בענין ספק דאורייתא לחומרא המאסף שנה ב תשם עמ' 504-501  
105.משאש, שלום בענין ספק וספיקא שנולדו הספיקות בזה אחר זה ונודעו ביחד אור תורה שנה כא תשמט עמ' רי-ריג  
106.משניות, אהרן ממון המוטל בספק עלון שבות גל' 100 כסלו תשמג עמ' 162-132  
107.נבנצל, אביגדור בשיטת הרמב"ם בספיקות כתלנו חוב' ג תשרי תשלב עמ' 24-25  
108.נוסבוים, נפתלי בענין כל שנולד הספק ברשותו עליו הראיה ובענין ספק חוב שקדם להלואה מקבציאל גל' ח תשרי-טבת תשמו עמ' עה-פא  
109.נוקראי, אורן שמעון בדין ספק ממון עניים מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' שיד-שטז  
110.סופר, יהודה בענין ספיקות באבידה מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' שס-שעו  
111.סופר, יוחנן בענין ספק קרוב לו ספק קרוב לה בקידושין ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תמח-תנב  
112.סופר, יוחנן בענין אין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות, ובירור בשיטת רש"י אי ספיקא דאורייתא מה"ת לחומרא או לקולא האהל שנה יט תשלג חוב' ג עמ' י-טו  
113.סורוצקין, ברוך בענין אין ספק מוציא מידי ודאי ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 186-183  
114.עידאן, עמוס בענין ספק ספיקא לאפוקי ממונא ויען שמואל י תשסז עמ' תרסה-תרעג  
115.עמיטל, יואל תרי רובא וספק ספיקא שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 59-54  
116.ערנרייך, יואל בענין ספק ספיקא שאינו מתהפך בית אהרן וישראל גל' קכט שבט-אדר תשסז עמ' מח-נא  
117.פדור, איתי דיני ספק בממון ופתרונותיהם ממעיין מחולה גל' 10 ניסן תשסא עמ' 46-82  
118.פולק, שלום בענין ספק צדקה זרע יעקב גל' יג כסלו תשס עמ' כה-לז  
119.פופקא, ראובן בדין ספק יאוש באבידה הפרדס שנה כד חוב' י תמוז תשי עמ' 13-15  
120.פיינשטיין, משה הכרזת אבידה בזמן הזה; אבידה שנמצאת בישיבה; טביעת עין במעות; ספק הגביה האבידה קודם יאוש עם התורה מהד' ב חוב' ד תשמב עמ' כא  
121.פרידמן, יואל ספקות בנתינת מעשר עני אמונת עתיך 33 שבט-אדר א תשס עמ' 17-26, שם 34 אדר ב-ניסן תשס עמ' 22-28, שם 35 אייר-סיון תשס עמ' 12-16  
122.פרידמן, משה זאב סוגיא דספק ספיקא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' סח-עג  
123.פרץ, מיכאל בדין תפיסה לאחר שנולד הספק המאסף שנה ב תשם עמ' 546-545  
124.קגן, דוד חוקי פסק במקום ספק הגיון א תשמט עמ' 23-30  
125.קגן, יהודה ליב בדין ספק נפשות להקל אור המזרח שנה ח חוב' ג ניסן תשכא עמ' 31-35  
126.קהן, דוד קונטרס 'דא מאי' על ספקות גבול יעבץ, קונטרסים וסוגיות, ברוקלין תשמו עמ' קנא-קעב  
127.קופשיץ, אברהם מיגו להוציא בברי ושמא תפארת רפאל; ספר זכרון לרב רפאל בנימין לוין, ירושלים תשסו עמ' שסח-שע  
128.קושלבסקי, צבי בענין ברי ושמא מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רעא-רעב  
129.קלפהולץ, ישראל אשר בענין תפיסה ברשות בספקות בית אהרן וישראל גל' קל ניסן-אייר תשסז עמ' כח-לה  
130.קפלן, אריה ליב בענין ספיקא דאורייתא הפרדס שנה לח חוב' ד טבת תשכד עמ' 11-10  
131.קרליבך, מרדכי ספיקא דאורייתא מקבציאל גל' לג כסלו תשסח עמ' רי-רלו  
132.ראטה, שמואל כללי ספיקות דובשנה של תורה תשסה עמ' קמד-קנד  
133.רוזנטל, יצחק בענין התראת ספק מוריה שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' לט  
134.רוט, יהודה אופן פסיקת בי"ד במצב מסופק (בירור הדינים: יחלוקו, כל דאלים גבר ויהא מונח) מאבני המקום קובץ טו תשסג עמ' 66-77  
135.רויד, יוסף אהרן ספק מקח טעות קול התורה גל' נז תשרי תשסה עמ' ריד-ריז  
136.ריינס, חיים זאב שודא דדייני מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' פה-צ  
137.שאקי, אבנר ח' 'ספק יהודי' - בפני בתי דין רבניים ובית המשפט העליון בישראל עיוני משפט כרך ב 1972 עמ' 710-699  
138.שאקי, אבנר ח' 'ספק יהודי' בפני בתי-דין רבניים בישראל אפיקי נחלים ד תשלב עמ' 110-99  
139.שטיינברג, גדליה אריה ספיקא מן התורה לקולא הפרדס שנה נב חוב' ה שבט תשלח עמ' 12-10  
140.שטינברג, אפרים מרדכי בענין ספק נזיקין יבול היובלות, חידושי תורה לרגל יובל המאה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ניו יורק תשמו עמ' 149-154  
141.שיינברג, חיים פנחס בדין חזקה וספק ספיקא בדבר שיש לו מתירין אור יהל קובץ ג תשמה עמ' כה-לג  
142.שיפמן, פנחס הספק בהלכה ובמשפט שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 352-328  
143.שיפמן, פנחס ספק קידושין במשפט הישראלי ירושלים תשלה 187 עמ'. ביקורות: כהן, ידידיה: המעמד האישי בישראל - משפט כלאיים? דעות גל' מה תשלו עמ' 369-367; שילה, יצחק: משפטים כרך ט תשלט עמ' 547-544 
144.שיפמן, פנחס על הזכות להתגייר, על הזכות להתגרש ועל חובת ההכרעה משפטים כרך טז תשמו-תשמז עמ' 233-212  
145.שיפמן, פנחס מעמדו של ספק [ספק-מקודשת] דעות גל' לג סתו חורף תשכז עמ' 166-153  
146.שיפמן, פנחס ספק קידושין במשפט הישראלי חיבור לשם קבלת תואר דוקטור למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים אב תשלב  
147.שלזינגר, מאיר הסתברות מציאותית ו/או צדדים הלכתיים בהכרעת ספק שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 13-9  
148.שלזינגר, מאיר הסתברות מציאותית ו/או צדדים הלכתיים בהכרעת ספק הגיון ד תשנז עמ' 66-72  
149.שמעוני, שמואל ברי טוב ושמא גרוע עלון שבות גל' 163 חשון תשס"ד עמ' 59-66  
150.שפירא, יהושע תפיסה בספק פרי עץ הגן ג תשסב עמ' 51-70  
151.שצקס, אברהם אהרן בדין ספק ממון לענין קדושין בית יצחק תשיד עמ' 58-54  
152.שצקס, משה בדין ספק דאורייתא שנתגלגל בדרבנן ספר היובל לרבי שמעון שקאפ, וילנא תרצו עמ' ק-קב  
153.שקופ, שמעון יהודה עוד בסוגיא דידות ודין ספק ממון עניים ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תט-תיב  
154.שרון, אריה בענין ספק ממזר עלון שבות גל' 88 כח אייר תשמא עמ' 100-94