Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

טו. מושגים שונים > רוב ומיעוט. קבוע

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבידן, אברהם מתי הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב ישורון יג אלול תשסג עמ' תקמג-תקנא  
2.אהרונסון, שלמה זלמן; תורגמן, נדיב אין הולכים בממון אחר הרוב אורות עציון כא מנחם אב תשנ"ב עמ' 57-68  
3.אוחנה, ראובן דין פירות השוק "פריש" או "קבוע" - שיטת השו"ע [הערות על מ"ש בספר "התורה והארץ"] אור תורה שנה כה תשנג עמ' תסד-תסז. פרידמן, יואל: פירות השוק פריש או קבוע - שיטת השו"ע [תשובה למשיגים], שם עמ' תשסד-תשסז  
4.אויערבאך, שלמה זלמן בענין אין הולכין בממון אחר הרוב מוריה שנה כו אלול תשסד עמ' פה-פט  
5.איזנטל, נחום אלימלך בענין הולכין אחר הרוב ניב המדרשיה גל' יב תשלו-תשלז עמ' 100-95  
6.אלבק, שלום רוב, מיעוט ויחידים במשפט התלמודי - דיני הקטן כמלמדים עיקרי יסוד של דיני ממונות שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 44-21  
7.אלון, מנחם דמוקרטיה, זכויות יסוד ומינהל תקין בפסיקתם של חכמי המזרח במוצאי גירוש ספרד שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 9-64  
8.אלחרר, אליהו בדין קבוע ופריש באיסור חדש תנובות שדה גל' 10 שבט-אדר תשנז עמ' 40-52  
9.אליהו, מרדכי פירות עורלה בשוק - רוב או קבוע המאיר לארץ גל' 18 שבט תשנט עמ' 11-24  
10.אנגלרד, אברהם בענין רוב וחזקה מוריה שנה ז גל' ב-ג שבט תשלז עמ' כז-לב  
11.אנטין, רפאל דין פורש מרוב ישראל, ובדין אין הולכין בממון אחר הרוב, וספיקא דממונא לקולא, וספיקא דאיסורא לחומרא שמוש חכמים תשס עמ' שנא-שנח  
12.אנציקלופדיה תלמודית אין הולכין בממון אחרי הרוב כרך א עמ' רפה-רפז (תריא-תרטז במהדו' ב)  
13.אפשטיין, אברהם שלמה רוב וקרוב הפרדס שנה כב חוב' ד טבת תשה עמ' 28-30  
14.ארבוז, אי"י בענין רוב וקבוע תורה אור, לזכר הרב אי"י ארבוז, שנגהי תשו עמ' יא-יג  
15.ארק, אהרן יהודא בדין קבוע הפרדס שנה לז חוב' ג כסלו תשכג עמ' 20-22  
16.בביוף, ישראל מאיר סוגיית אין הולכים אחר הרוב מגבעות אשורנו כר' ב תשנה עמ' יד-יז  
17.בוגץ', יהודה לייב בסוגיא דרוב וקרוב אפיקי נחלים ד תשלב עמ' 32-20  
18.בוטבול, משה בדין רוב וקבוע אפיקי נחלים ד תשלב עמ' 42-50  
19.בוכוולד, חיים מ' בענין רוב וקבוע מישרים חוב' א ניסן תשכח עמ' סז-עו  
20.בורנשטיין, אלימלך רוב וקרוב כנסת ישראל א ניסן-אייר תשכח עמ' מא-מב  
21.בורק, אהרן דוד רוב וקבוע בית יצחק תשיח עמ' 25-19  
22.בכרך, שמואל בדין עגלה ערופה וב'רוב וקרוב' האשל חוב' 26 ערה"ש תשמג עמ' 27-25  
23.בלייך, יהודה דוד כל קבוע כמחצה על מחצה דמי בית יצחק כרך כב תשן עמ' 249-254  
24.במברגר, שמחה חיישינן למיעוטא אליבא דר"מ קול התורה גל' מ ניסן תשנו עמ' מז-מט  
25.בניהו, דוד בענין רוב בממון ענף עץ אבות; לזכרו של הרב יוסף קורח, בני ברק תשנד עמ' תתצד-תתקה  
26.ברוורמן, זעליג בדין רוב וקרוב מוריה שנה כו אלול תשסד עמ' סז-עא  
27.ברוכי, יוסי קבוע ופריש כחישובי חזקות - דרך להבנת דין קבוע אורות עציון יח ניסן תשנ עמ' 44-60  
28.ברונר, בניהו מעמדו של היחיד בתוך ציבור ע"פ המושג "קבוע" בדיני תערובות צהר ג קיץ תשס עמ' 142-150  
29.ברזל, ברוך בין כד לחבית (ב"ק כז.) משלב גל' לו חורף תשסא עמ' 57-75  
30.בשן, אליעזר עמדותיהם של חכמי שאלוניקי במאות הט"ז-י"ח על רקע משקלו של מיעוט עשירים בהכרעות ציבוריות ממזרח וממערב ב תשם עמ' 52-27  
31.גודמן, יצחק מאיר בענין חזקה וקבוע בית יצחק תשיג עמ' 83-77  
32.גוטל, נריה זכות המיעוט מול כוח הרוב שמעתין גל' 6 תשמט עמ' 57-63, שם גל' 98-97 תשמט עמ' 85-91  
33.גוטמן, יחיאל מיכל כל קבוע כמחצה על מחצה דמי בצרון כרך ד תשא עמ' 130-125  
34.גולדברג, זלמן נחמיה בעניין רובו ככולו מוריה שנה כג גל' א-ב כסלו תשס עמ' פה-צב   
35.גולדמן, גרשון מיכאל בגדרי ספק קבוע כנסת יהודה ד תשן עמ' 109-112  
36.גולדצוייג, משה גרשון בעניני רובא וספיקא המאור שנה טז קונ' ג טבת-שבט תשכד עמ' 14-13  
37.גולדשטיין, ישראל קביעת הרוב בבניין בית כנסת שערי צדק ו תשסה עמ' 234-236  
38.גולדשטיין, נחמן יוסף בענין קבוע כמחצה על מחצה דמי המאור שנה ח קונ' ז אייר-סיון תשיז עמ' 16-18  
39.גורביץ, אריה זאב בענין אין הולכים בממון אחר הרוב מוריה שנה ח גל' ח-ט שבט תשלט עמ' מט-נב  
40.גינזבורג, איסר בענין רובא וחזקה הפרדס שנה יא חוב' יב אדר תרצח עמ' 13-14  
41.גיפטר, מרדכי דין רובא בדיני נפשות עם התורה מהד' ב חוב' יב תשמז עמ' קעג-קפג  
42.גליק, שמואל צבי בענין רוב וקרוב שערי ציון שנה א תרפא חוב' ז-ח דפים ז-ח  
43.גנץ, משה שני סוגי רוב שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 33-30  
44.גרוסמן, אברהם רוב ומיעוט במשנתם של חכמי אשכנז במאה הי"א דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ב תשלז עמ' 140-135  
45.גרשוני, אריאל בגדרי קבוע וקבוע באדם אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 43-47  
46.דגני, חגי בדין חזקה הבאה מכוח רוב תורת בית המדרש תשסא עמ' סז-ע  
47.דהן, שמאי בענין רוב וקרוב שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' תנג-תנו  
48.דויטש, יוחנן סמוך מיעוטא לחזקה הפרדס שנה יב חוב' יב אדר תרצט עמ' 14-13  
49.הגר, יצחק מאיר בדין תינוק הנמצא ברוב עכו"ם מוריה שנה יט גל' ה-ו כסלו תשנד עמ' עד-עח  
50.הופפר, שמואל בענין אין הולכין בממון אחר הרוב אור המזרח שנה מג תשנה עמ' 78-90  
51.הירשביין, בנימין בענין דרוב וקרוב לענין עגלה ערופה מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שסד-שסח  
52.הרצוג, ישראל איסר צבי בענין כל קבוע כמחצה על מחצה הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 131-129  
53.וייסברד, ענר; וייסמן, חגי הכרעה על-פי רוב בדיני נפשות פרי עץ הגן ד תשסד עמ' 151-160  
54.ויס, אשר זליג אחרי רבים להטות מנחת אשר, שמות, תשסד סי' מב עמ' רצא-ש  
55.ויס, אשר זליג עוד בענייני רוב מנחת אשר, שמות, תשסד סי' מג עמ' שא-שז  
56.ורנה, יצחק רוב קרוב ובתרא שערי ציון שנה י תרץ חוב' ה-ז עמ' טו-יז  
57.זילבר, בן-ציון אין הולכים בממונות אחר הרוב קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' קז-קטו  
58.זעפרני, שלמה שכירות פועלים ורוב מנהג נר יום טוב ב תשנג עמ' 95-108  
59.זצר, ש"צ כל קבוע כמחצה על מחצה דמי; מחקרים כוללים ומקיפים בעניני ספק חזקה ואזלינן בתר רובא.. אהלים שנה א חוב' ב, ג, ה ניו-יורק 1942 36 עמ'  
60.טיטלבוים, משה בדין קבוע כמחצה על מחצה ספר הזכרון לר' יצחק יעקב ווייס, ירושלים תשנ עמ' קנה-קנז  
61.טיילור, נחמיה גדרי רובא דאיתא קמן ורובא דליתא קמן הגיון ד תשנז עמ' 53-65  
62.טילור, נחמיה קריטוריונים של עדות, רוב, חזקה וקבוע הגיון א תשמט עמ' 12-22  
63.טננבוים, מנחם חיים מחצה על מחצה בשחיטה ובשאר דיני התורה נטעי נעמנים תשנח עמ' ת-תה  
64.טננבוים, צבי רוב ממיתה למיתה הפרדס שנה נב חוב' ו אדר א-ב תשלח עמ' 12-10. רוזנטל, בן-ציון: בעניין רוב ממיתה למיתה. שם חוב' ח אייר תשלח עמ' 13-11 
65.טננבוים, צבי בענין רוב בממון ובנפשות הפרדס שנה נז חוב' ה שבט תשמג עמ' 13-11  
66.טננבוים, צבי תשובה לרב אחד בענין רובא וספיקא המאור שנה יט קונ' ד אדר א-ב תשכז עמ' 12-13  
67.יונגסטר, יהודה; שטרן, רפאל קביעת הקבוע שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 118-113  
68.יונה, ישראל מאיר אי אזלינן בבני נח בתר רובא בית הלל גל' ו טבת תשסא עמ' עא  
69.יעקבוביץ, אייל "אמר רבי חנינא: רוב וקרוב הולכין אחר הרוב" מאבני המקום קובץ ו תשנב עמ' 26-30  
70.יפה, יוסף ברי ושמא ורוב מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' לה-מג   
71.ישראלי, שאול בענין הולכים אחר הרוב בממון ובדיני נפשות ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 273-266  
72.כהן, מאיר רוב התלוי במעשה הפרדס שנה לב חוב' ז ניסן תשיח עמ' 21-22  
73.כהן, מרדכי דוד סוגיית ריש פ"ב דכתובות - עניני מיגו, רוב, חזקה ותרי תרי סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 32-55  
74.כהן, מרדכי דוד סוגיית רוב וחזקה סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 56-68  
75.כץ, אהרן אין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב מגל יג תשסב עמ' יא-טז  
76.לאפין, א"ל הערות בעניני רוב קול התורה חוב' ב אדר ב תשלח עמ' יג-טז  
77.לב, שמעיה בענייני קבוע פרי תמרים קובץ ז חנוכה תשמב עמ' מג-מו  
78.לבנברג, מרדכי במחלוקת הראשונים בענין קבוע ופירש כנסת יהודה ד תשן עמ' 195-206  
79.ליפקין, בנימין גדרי אומדנא ורוב בדיני ממונות ובדיני נפשות [אוצר המשפט חלק א ערך 6289] בני בנימין ירושלים תשנו עמ' קלז-קס  
80.ליפקין, בנימין גדרי אומדנא ורוב בדיני ממונות ובדיני נפשות התורה והמדינה קובץ יא-יב תשכ-תשכב עמ' תקמא-תקסז  
81.לפיד, שמעון אין הולכים בממון אחר הרוב - שיטת התוספות בסנהדרין אורות עציון יח ניסן תשנ עמ' 27-33  
82.מהרש"ק, אהרון-אריה בדין הולכים אחר הרוב שנה בשנה תשלא עמ' 150-158  
83.מוזסון, יואל דוד בענין רוב הפרדס חלק ח חוב' י טבת תרצח עמ' 14-12  
84.מוסקוביץ, ליב לחקר דיני רוב ו'אתחזק איסורא' בספרות חז"ל הגיון ד תשנז עמ' 18-48  
85.מטות, שלמה בעניני רוב וספק ספר היובל לרבי שמעון שקאפ, וילנא תרצו עמ' קט-קיב  
86.מינצר, מתתיהו בדין ביטול ברוב כתרה של תורה. חדרה תשנו עמ' קמ-קמז  
87.מלר, יחזקאל רוב בדיני נפשות אסותא א ירושלים תשסו עמ' רמט-רנד  
88.מרובקה, יוסי תרי רובי אורות עציון כט תמוז תשנח עמ' 66-69  
89.מרציאנו, דוד תרי רובי בעגונה אבני משפט ז תשסז עמ' 104-120  
90.נבון, גד בענין "תרי רובי" המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 193-215  
91.נייהויזן, ח"ש משפט ה'רבים' ומבטליו (חקור דין) אוצר החיים ספר ט תרצג עמ' 33-36  
92.ניימן, יעקב צבי בענין רוב וקרוב מוריה שנה י גל' יא-יב מרחשון תשמב עמ' כו-ל  
93.סגל, יעקב אזלינן בתר רובא תורת בית המדרש תשסא עמ' עא-עד  
94.סגל, שפטיה בענין הולך אחר רוב שבילין גל' ד טבת תשכג עמ' כח-כט  
95.סרבניק, יהודה האם תמיד 'כל דפריש מרובא פריש'? שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 53-47  
96.סרנא, יחזקאל בדין קבוע יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' צב-צו  
97.סתיו, משה רוב וקבוע באיסורי דרבנן מהדרין חוב' ז אדר ב תשנה עמ' סז-עה  
98.עוזר, משה ליב בגדרי רוב בנתיבות ים ה תשלד עמ' יא-יד  
99.עוזר, משה ליב שיטת הרמב"ם בדין רוב וקרוב בנתיבות ים י תשלט עמ' יט-כה  
100.עמיטל, יואל תרי רובא וספק ספיקא שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 59-54  
101.פינטו, משה בסוגיא דכל הקבוע כמחצה על מחצה דמי, והמסתעף אור תורה שנה ל תשנח עמ' שצט-תז, שם עמ' תצד-תק, שם עמ' תקנא-תקנז. אריבי, סעדיה: שם עמ' תתנד-תתסד, שם שנה לא תשנט עמ' לח-מ  
102.פינטו, משה בענין כל הקבוע כמחצה על מחצה דמי אור תורה שנה לה תשסג עמ' תקד-תקכט  
103.פלק, זקל בענין רוב בנפשות מוריה שנה כג גל' ג-ה אדר תשס עמ' מב-מה   
104.פנחסי, אליהו בענין קבוע שאינו ניכר חזון עובדיה קובץ א תמוז תשמב עמ' עג-עה  
105.פנט, שמחה רוב וסטטיסטיקה בהלכה שערי צדק ב תשסא עמ' 272-279  
106.פרבשטיין, משה מרדכי רובא דאיתא קמן ודליתא קמן - בעולי רוסיה שורת הדין ג תשנה עמ' מא-נא  
107.פרומן, אודי תרי רובי - גזרה או מעלה ביוחסין ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 47-57  
108.פריבס, יונתן בדין קבוע, האם צריך שיהא ניכר האיסור? בלכתך בדרך תשרי תשנז עמ' 118-124  
109.פרידמן, אליהו אברהם בענין אין הולכין בממון אחר הרוב כתלנו יד תשנב עמ' 28-42  
110.פרידמן, יואל הגדרת "מיעוט מצוי" אמונת עתיך 13 חשון-כסלו תשנז עמ' 22-25 [תגובה: אריאל, עזריאל. שם 15 אדר א - אדר ב תשנז עמ' 33-36]  
111.פרידמן, משה זאב סוגיא דספק ספיקא כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' סח-עג   
112.פרידמן, נחמיה בדין הילוך אחר הרוב וכל קבוע כמע"מ אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' שמא-שמד  
113.פרנד, דוד כל דקבוע כמחצה על מחצה קול התורה גל' לד ניסן תשנג עמ' מ-מג  
114.קאליץ, אהרן רובא וחזקה הפרדס חלק ד חוב' ה מנחם אב תרץ עמ' 13  
115.קגן, אריה ליב אין הולכין בממון אחר הרוב אור המזרח שנה ח חוב' ג ניסן תשכא עמ' 37-36, 61  
116.קוסובסקי, יצחק רוב וקרוב תלפיות שנה ב תשה-תשו עמ' 347-333  
117.קופל, משה מה בין "קבוע" ל"פריש" הגיון א תשמט עמ' 9-11; עוד הערות על רוב וקבוע. ד תשנז עמ' 49-52  
118.קורב, פסח בענין אין הולכין בממון אחר הרוב מישרים חוב' ז אייר תשלא עמ' נט-סג  
119.קושלבסקי, צבי בענין אין הולכים בפקוח נפש אחר הרוב מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רעג-רעד  
120.קלבסקי, יהושע אריה יצחק הערות והארות [בענין הליכה אחרי הרוב בממון] אידנו, לזכר הרב ד' רבל, ניו-יורק תשב עמ' 116-114  
121.קפלן, יחיאל ש' רוב ומיעוט בהכרעות בקהילה היהודית בימי הביניים שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 213-283  
122.קפלן, יחיאל ש' קבלת הכרעות בקהילה היהודית לדעת רבינו תם להלכה ולמעשה ציון שנה ס תשנה עמ' 277-300  
123.קפלן, יחיאל ש' רוב ומיעוט בהכרעות בקהילה היהודית בימי-הבינים שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 213-280  
124.קראוס, יוסף יהודה ביאור גדרי ביטול ברוב, דבר שיש לו מתירין ואין מבטלין איסור לכתחילה אבן ישראל, בני ברק תשנו עמ' רסא-רע  
125.רדמן, רונן אין הולכים בממון אחר הרוב עלון שבות גל' 110 טבת תשמה עמ' 62-38  
126.רוזנטל, בן-ציון בענין רוב דכל דפריש המאור שנה יב קונ' ג טבת תשכא עמ' 9-12  
127.רנשבורג, בצלאל בדין נאמנות דעד אחד, ובדין רובא וחזקה כרם שלמה שנה י קונטרס ח תמוז תשמז עמ' יא-יג   
128.רפאל, שילה כל קבוע במחצה על מחצה דמי בית תלמוד ה תשנה עמ' קעג-קפ  
129.שבדרון, מאיר בענין רוב בנדרים בית אהרן וישראל גל' קטו תשרי-חשון תשסה עמ' מא-מב  
130.שוורץ, מרדכי צבי בענין ממיתה למיתה לא אזלינן בתר רוב הפרדס שנה לד חוב' ט סיון תשך עמ' 37-39  
131.שולזינגר, טוביה בעניין אי אמרינן רוב בזמן כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תשפה  
132.שטיינווארציל, משה דוד בענין קבוע וביטול ברוב והמסתעף כרם שלמה גל' קב כסלו תשמח עמ' כז-לג  
133.שטיינפלד, צבי אריה לסוגי הרוב בהוראה סידרא א תשמה עמ' 90-69  
134.שטינברג, יהושע בענין אין הולכים בממון אחר הרוב בית אהרן וישראל גל' קכג שבט-אדר תשסו עמ' סב-סז  
135.שטרן, אריה רוב בדיינים ניצני ארץ ח אדר תשנב עמ' 65-69  
136.שינר, יצחק אזלינן בתר רובא ואגודות אגודות חזון דוד, מאסף תורני לזכר ר' דוד מילר, ירושלים תשנה עמ' קלה-קמט  
137.שכטר, צבי בדין רוב בדיני נפשות הפרדס שנה נ חוב' א תשרי תשלו עמ' 30-28  
138.שכטר, צבי בעיות תכנון ובניה בימינו שערי צדק ו תשסה עמ' 110-117  
139.שכטר, צבי בדין רוב בדיני נפשות ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' רנב-רנה  
140.שמש, יעקב בדין אין הולכים בממון אחר הרוב בית אהרן וישראל גל' קכב כסלו-טבת תשסו עמ' נד-נט  
141.שניידר, דוד מנחם בענין רובא דליתא קמן אפריון חוב' ב אב-אלול תשכז עמ' מא-מד  
142.שפירא, יצחק ז' חזקת 'כאן נמצאו - כאן היו' ניב המדרשיה גל' טז-יז תשמג-תשמד עמ' 134-128   
143.שרף, חיים יחזקאל שרגא ביאור שיטות הפוסקים בסוגיא דקבוע וכל דפירש והמסתעף בית אהרן וישראל פח ניסן-אייר תשס עמ' מד-מט