Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

טו. מושגים שונים > שיעורים. מדות ומשקלות

 מחברכותרתספרביקורת
1.רבינוביץ תאומים, צבי יהודה שיעור כזית שהיא כחצי זית של זמן התלמוד מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' עא-עח  

טו. מושגים שונים > שיעורים. מדות ומשקלות > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
2.אופן, בועז זית או "כזית" פרי עץ הגן א תשנח עמ' 157-183  
3.אינגבר, גרשון מידות גיאומטריות מינימליות בגדרי מצוות תחומין ד תשמג עמ' 487-476  
4.אליסברג, יהונתן דרכי הוראה; כולל (א) קנה המידה. בירורי המדות, ספקות והכרעות בענין אצבעות וטפחים ואמות... ובירור דברים המשוערים בכמות ומקום וזמן לפרטיהם. (ב) דרכי הוראה ספיקות והכרעות בדרך ההוראה.. וילנא תרמד לד + מד עמ'  
5.אריק, מאיר תשובה בענין שיעורי תורה ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' רז-רט  
6.בהט, דן מדות ומשקלות האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ב עמ' 435-434  
7.בלר, אליהו כמה כזיתים יש בביצה? (שיטת תוספות רי"ד) בית אהרן וישראל גל' קכט שבט-אדר תשסז עמ' קט-קיא  
8.בן עקנין, יוסף מאמר על המדות והמשקלות, יו"ל ע"י יוסף יצחק קאבאק גנזי נסתרות קובץ ג תרלב עמ' 194-185  
9.בניש, חיים פ' מדות ושיעורי תורה בני-ברק תשמז תקכח עמ'  
10.ברנד, יצחק מאזני צדק - משפט שמים וארץ: עיון בדיני מידות ומשקלות JSIJ 6 (2007) עמ' 75-125  
11.גורטלר, נחום שמואל ערך פרוטה , דינר וזקוק בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' שיז-שלד  
12.גילת, יצחק ד' 'כל השעורים לא חכמים הם שנתנו'? תרביץ שנה לז תשכח עמ' 239-230  
13.גרינפלד, אברהם יהודה 'מידה כנגד מידה' (ערך שיעורי תורה ע"פ חז"ל והראשונים) מוריה שנה יא גל' ז-ח תמוז תשמב עמ' נט-פב. כהנא, קלמן: לא זו המידה. שם גל' יא-יב מרחשון תשמג עמ' סז-עד; מנת, ידידיה: פירוש 'רוחב אגודל' (על פי חז"ל והראשונים). שם, עמ' עה-פ; קניבסקי, יעקב ישראל: שיעורין של תורה. שם, שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קיא-קיז; גרינפלד, אברהם יהודה: התאמת האגודל ליתר אמות 
14.גשטטנר, נתן בהא דב"ד יכול לשנות השיעורים נר מערבי א תשנ עמ' קנג-קנו  
15.הנקין, יוסף אליהו המשקלות והמדות שבתנ"ך ובש"ס וערכם למשקלות ומדות של עכשיו עדות לישראל, לכבוד ר' ישראל הלוי ראזענבערג, ניו-יורק תשט עמ' 195-191  
16.וורמן, שלמה שיעורי כזית ורביעית המאור שנה מג חוב' ג שבט-אדר תשן עמ' 15-18  
17.ויינשטוק, דוד בענין שיעורי תורה; בגדר איסור גלוי עריות דבן נח ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' רה-רז  
18.וייס, אייזק הירש שיעורין הלכה או ד"ס בית תלמוד שנה א תרמא עמ' 89-91  
19.וייס, יעקב גרשון מדות ומשקלות של תורה; על מערכת המדות והמשקלות, המטבעות ויחידות המרחק הנכריים וכן היחידות הנכריות הקשורות להם המוזכרים בתורה ובדברי חז"ל ירושלים תשמה 14 + תיג עמ'  
20.ויס, אשר זליג בענין מדות ושיעורי תורה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' יג עמ' פה-צב  
21.זילברשטין, יהודה אריה ליב בענין שיעורין הלל"מ לדעת הירושלמי והמסתעף בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שג-שז  
22.חדאד, יהודה בענין שיעור חלה וכותבת אור תורה שנה לז תשסה עמ' שמו-שנו  
23.חדאד, יהודה בירור המשקל הסגולי של הלחם לענין לשער בכותבת מן הלחם לחולה ביוה"כ אור תורה שנה לז תשסה עמ' תה-תיד  
24.יפה, צבי הירש שיעורים של תורה האסיף שנה ג תרמז עמ' 340-334; ד תרמח מדור אוצר הספרות עמ' 191-190  
25.כהן, חיים הרמן על המידות והשיעורין שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 232-217  
26.כהן, יונתן עוד בענין שיעור כזית אור תורה שנה לו תשסד עמ' תרו-תרטז  
27.לוי, רפאל איכות מוצרים ומידות מדויקות בימי התנ"ך והתלמוד קטיף יא תשלה עמ' 209-207  
28.מובשוביץ, שלמה בגדר האיסור להונות במידות ובמשקולות מקבציאל כג תשרי תשנז עמ' קסט-קעג  
29.מלמד, יוסף בענין רביעית דם כשתקרוש תעמוד על כזית אור תורה שנה לו תשסד עמ' תקלט-תקמה  
30.מלמד, יוסף תחילת ברייתו של אדם כזית (גילוי חדש בענין שיעור כזית) אור תורה שנה לח תשסו עמ' תקלו-תקמב  
31.מלמד, יוסף עוד בענין שיעור כזית אור תורה שנה לו תשסד עמ' קלט-קמז  
32.מן ההר, שלמה; אייזנברג, יהודה שעורי המצוות. שעורי תורה; מצוות ומידותיהן [ירושלים] תשכו 15 עמ'  
33.מרגולין, הדר יהודה בעניני מידות ושיעורי תורה בית אהרן וישראל גל' צג שבט-אדר תשסא עמ' קה-קט  
34.מרצבך, יונה על שיעורי חז"ל ומידותיהם עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' קמב-קמד  
35.נאה, אברהם חיים שיעורי ציון; ענינו לבאר את היציבות של חשבון שיעורי התורה הנהוגים בציון ובירושלים, עם פרטי השיעורים במשקל הגרמים, ובמדת הסנטימטר ירושלים תשט פ עמ'  
36.נאה, אברהם חיים שיעורי תורה; ענינו לבאר שעורי התורה במשקל הגרמים ובמדת הסנטימטר, הלכה למעשה מהדו' א: ירושלים תשג צו עמ'. מהדו' ב עם מלואים והוספות: ירושלים תשז שח עמ'  
37.נאה, ברוך מדות ושעורי תורה בחיי יום יום שנה בשנה תשכב עמ' 89-99  
38.נויבורגר, יעקב המסורה והמחלוקת בשיעורי מצוות ועונשיו קול צבי ב תשס עמ' 32-38  
39.פורת, ישראל שעורים - הלכה למשה מסיני? אור המזרח שנה ז חוב' א כסלו תשר עמ' 58  
40.פיונטק, נחמיה גודל אמות המדה בהר הבית המעין כרך כז גל' ב טבת תשמז עמ' 31-25  
41.קוסובסקי, יחיאל מיכל בענין שיעורין הלכה למשה מסיני אור המזרח שנה ז חוב' ב ניסן תשך עמ' 23-25  
42.קניבסקי, יעקב שיעורין של תורה; בענין שיעורי האמה והביצה והרביעית, ובסופו שיעורי המצוות ע"פ הוראות... החזון איש ירושלים [תשטז] פח עמ'. מהדו' ב: ב"ב תשכט עט עמ'  
43.רוז'ה, משה; בודנהיימר, שמעון שעורים ומדות חז"ל ירושלים תשכה 5 עמ'  
44.שושנה, אברהם השערת האיסורים הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 123-119   
45.שטרן, אפרים מידות ומשקלות אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 878-846  
46.שמואל, אליהו בענין כזית לפי נפח ולא לפי משקל אור תורה שנה לט תשסז עמ' תקכא-תקכד  
47.שפטל, חיים יעקב ערך מלין; לשעורי תורה שבכתב ושבעל פה, למטבעות מדות, משקלות משיחות וזמנים, מסודרים על סדר א"ב עם לוחות ההשתוות ברדיטשוב תרסה 152 עמ'. ד"צ ת"א תשכט ממהדו' בתרא ברדיטשוב תרסז  
48.שפרבר, דניאל מדות ומשקלות האנציקלופדיה העברית כרך כב עמ' 238-236  

טו. מושגים שונים > שיעורים. מדות ומשקלות > מטבע

 מחברכותרתספרביקורת
49.אייזנשטט, מנחם צבי מכתב הרמב"ן מארץ ישראל בענין צורת שקל ישראל ומשקלו תלפיות שנה ד תשט-תשי עמ' 621-606  
50.אנציקלופדיה תלמודית אסימון כרך ב עמ' קה  
51.אנציקלופדיה תלמודית אסר כרך ב עמ' קטו-קטז  
52.אנציקלופדיה תלמודית דינר כרך ז עמ' שצח-תו  
53.בניש, חיים גדרי מטבע בהלכה תחומין יט (תשנט) 385-391  
54.בקשי-דורון, אליהו שטרות הכסף בהלכה תורה שבעל פה כו תשמה עמ' נג-ס  
55.גורטלר, נחום ערך פרוטה דינר וזקוק שורת הדין ד תשנח עמ' קיא-קל  
56.גלזר, עמיעד פחות משוה פרוטה (תביעות קטנות בבית דין) אבני משפט ג תשסד עמ' 66-88  
57.דיכובסקי, שלמה שינויים בערך המטבע בעבר ובהווה בר אילן כח-כט תשסא עמ' 409-424  
58.דיכובסקי, שלמה שינויים בערך המטבע דברי משפט ז תשס עמ' קנח-קפ  
59.ורהפטיג, שילם דיני מטבע במשפט העברי; עם נספח: שינוי ערך המטבע במשפט מדינת ישראל ירושלים תשם 300 עמ'. ביקורות: פלק, זאב: דיני ישראל י-יא תשמא-תשמג עמ' תנה; לרמן, י"מ: שנה בשנה תשמב עמ' 376-375 
60.טוקצינסקי, יחיאל מיכל מזיק מטבע וכלי זהב צהר ה תשנט עמ' שח-שיא  
61.כהן, ירמיהו מנחם בעניין שוויות סלעים לפדיון הבן מוריה שנה כא גל' א-ב אדר תשנו עמ' קג-קה  
62.ליוואי, שמחה בסוגיא דכסף צורי וכסף מדינה הדרום חוב' יח תשרי תשכד עמ' 142-144  
63.מישן, יוסף הפרוטה מהי? ארץ ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, ספר ח תשכז עמ' 326-325  
64.מרגולין, הדר יהודה כיצד לשער פדיון הבן בזמננו בית אהרן וישראל גל' סא תשרי-חשון תשנו עמ' קיא-קיד  
65.ניימרק, אברהם יעקב להחזיר עטרה ליושנה. עובי דינר זהב מהו? קול תורה שנה יא חוב' ג עמ' כ-כא  
66.סגל, פינחס בגדר מטבע שנפסל לענין גזל והלואה בית אהרן וישראל גל' קכא תשרי-חשון תשסו עמ' לט-מג  
67.סגל, שלום מרדכי בבירור אופן קביעת שיעור פדיון הבן וכל שיעורי תורה בית אהרן וישראל גל' ס אב-אלול תשנה עמ' קכא-קלא. גולדברג, זלמן נחמיה [ותגובת הכותב], שם גל' סא תשרי-חשון תשנו עמ' קטו-קכג  
68.ספראי, שמואל ההתפתחויות המוניטריות במאה השלישית והרביעית, כפי שהן משתקפות בספרות התלמודית ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 93-86  
69.עובדיה, יוסף שקל של תורה כמה הוא? אור תורה שנה כח תשנו עמ' תשכח-תשלב, שם שנה כט תשנז עמ' סב-סח   
70.פרנקל, שמעון הפיחות והתיסוף בהלכה ובמקורות המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשס עמ' 67-77  
71.קוק ש"ח דינרא הדריינא טוריינא שיפא השר רבי דוד צבי פנקס, עמ' קנא-קנה; עיונים ומחקרים, ספר א ירושלים תשיט עמ' 215-211  
72.קינדלר, אריה נומיסמטיקה האנציקלופדיה העברית כרך כד עמ' 967-963  
73.קליינמן, אפרים דו-מתכתיות בימיו של רבי - עיונים במשנת ה'זהב קונה את הכסף' ציון שנה לח תשלג עמ' 61-48   
74.רוט, אליעזר הזיק לשותפין לכ"א פחות משו"פ קול התורה גל' סב חורף תשסז עמ' רלו-רמ  
75.רייך, שמואל זאב מסורת השקל טורונטו תשמח 130 עמ'  
76.שפירא, שלמה קונטרס משפט הכתובה - שינוי ערך המטבע שורת הדין יב תשסז עמ' קצג-רל  
77.שפרבר, דניאל עיונים במטבעות בר כוכבא סיני כרך נח תשכד עמ' לז-מא  
78.שפרבר, דניאל עיונים בשיטת המטבעות שבתקופת הגאונים סיני כרך נד תשכד עמ' שלג-שלח  
79.שפרבר, דניאל עיונים ביחסי הדרהם והדינר סיני כרך נו תשכה עמ' רלג-רלז  
80.שפרבר, דניאל על ערכו של מנה תלפיות כרך ט תשכה-תשל עמ' 591-611  
81.שפרבר, דניאל מטבעות - יחסי ערכים ומשקלים בתשוה"ג סיני כרך נח תשכו עמ' קסד-קסח  
82.שציפנסקי, ישראל מושגי פרוטה ו"שוה פרוטה" בהלכה וגדריה שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' שעא-שפו [אוצר המשפט חלק א ערך 11406]  
83.שציפנסקי, ישראל מושגי 'פרוטה' ו'שוה פרוטה' בהלכה וגדריהם אור המזרח כרך יט תשל עמ' 196-180  

טו. מושגים שונים > שיעורים. מדות ומשקלות > 'חצי שיעור'

 מחברכותרתספרביקורת
84.אלברג, שמחה חצי שיעור ביוה"כ הפרדס שנה נג חוב' ב מרחשון תשלט עמ' 15-12  
85.אלברג, שמחה חצי שיעור בגזילה ובאבר מן החי הפרדס שנה נה חוב' ב מרחשון תשמא עמ' 8-6  
86.אלברג, שמחה יום הכיפורים אי מכפר על חצי שיעור הפרדס שנה נו חוב' י תמוז תשמב עמ' 7-5  
87.אנציקלופדיה תלמודית חצי שעור כרך טז עמ' תקצב-תרסה  
88.ארק, אהרן יהודא בדין חצי שעור במצות עשה הפרדס שנה לג חוב' ו אדר א-ב תשיט עמ' 39-40  
89.בן פורת, אליעזר כמות חצי שיעור קול התורה גל' נא תשרי תשסב עמ' פד-פו   
90.ברוכים, אהרן בדין חצי שיעור בבישול בשר וחלב חזון עובדיה קובץ א תמוז תשמב עמ' פג-פח  
91.בריזל, יוחנן בקושית הירושלמי במצה של חדש ובענין חצי שיעור קובץ בית אהרן וישראל גל' קלו ניסן-אייר תשסח עמ' מב-נ, שם גל' קלז סיון-תמוז תשסח עמ' נז-עח  
92.בריזמן, דוב אהרן בענין חצי שיעור הפרדס שנה ס חוב' ה שבט תשמו עמ' 16-14  
93.גוטליב, זאב פלפול בענין חצי שיעור והמסתעף נר מערבי א תשנ עמ' רפב-רצ  
94.גרוסברג, אביגדור בעניין חצי שיעור מורשת יעקב ו תשנב עמ' 130-133  
95.דרוק, מרדכי יצחק בענין חצי שיעור באיסורים ובמצוות זכור לאברהם תשנד-תשנה עמ' תא-תה  
96.הבנר, אהוד בענין חצי שיעור בית יצחק תשיח עמ' 68-71  
97.הייזלר, מרדכי שרגא בדין אכילה פחות מכשיעור לחולה ביוהכ"פ ובמאכא"ס עטרת שלמה א תשנו עמ' קו-קיד  
98.הלוי, יאיר צירוף חצאי שיעור במלאכת שבת (עיון בסוגיות הבבלי והירושלמי) מגל יד תשס"ד עמ' 176-184  
99.וייס, מאיר אלעזר בסוגיא דחצי שיעור בית תלמוד להוראה קובץ א כסלו תשמד עמ' עז-פג  
100.וינוגרד, יוסף בענין חצי שיעור בפסח מספרא לסייפא עלון 16 ניסן תשמד עמ' 13-7  
101.ויס, אשר זליג חצי שיעור אסור מן התורה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' סג-סט  
102.זילברמן, יצחק בחיוב קיום מצוות עשה בכל התורה בפחות מהשיעור הקבוע אבן ישראל, בני ברק תשנו עמ' רכב-רכד  
103.זלוטוביץ, אהרן כפרת יו"כ בחצי שיעור המאור שנה לה חוב' ה סיון-תמוז תשמג עמ' 32 ,17-15  
104.טכורש, כתריאל פישל גדרי חצי שעור אור המזרח שנה ז חוב' א כסלו תשך עמ' 14-20; יחי ראובן, ירושלים תשך עמ' מה-פד; כתר אפרים, ת"א תשכז סי' יד עמ' פא-קלג  
105.טננבוים, צבי בענין חצי שיעור בחמץ, בבל יראה, ובכל התורה הדרום חוב' נב ניסן תשמג עמ' 26-35  
106.כהן, משולם מצוות עשה בחצי שיעור בכורים ב תשנט עמ' תרב-תרי  
107.לוי, שמעון חצי שיעור באיסורי לאווין ובמצוות עשה שמעתין גל' 128 תשנז עמ' 72-97  
108.לוין, חיים יצחק חצי שיעור באיסורים [אוצר המשפט חלק א ערך 11410] מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 199-193  
109.לוין, חיים יצחק חצי שיעור באיסורים הדרום חוב' ג אלול תשיז עמ' 35-42  
110.מילצקי, אריה דוב חצי שיעור במלאכת שבת ובשאר איסורים יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' רפג-רפח  
111.סופר, משה סוגיה דחצי שיעור מוריה שנה יא גל' ט-י אלול תשמב עמ' יב-כט  
112.סימן-טוב, אמנון חצי שיעור - שיטות, טעמים והשלכות בדרך אפרת עלון 4 בין המצרים תשמא עמ' 56-53  
113.פריד, יחיאל מיכל בסוגיא דחצי שיעור האהל שנה יט תשלג חוב' א-ב עמ' ה-ח  
114.פרידמן, מ"ז בענין חצי שעור שבילין גל' יח-יט סיון תשכז עמ' פ-פד  
115.פרינד, משה אריה באיסור חצי שיעור מן התורה עדות, קובץ תורני, גל' ח ניסן תשן עמ' כב-כח  
116.צדקה, יהודה בדין חצי שעור עמלה של תורה חוב' ו אייר תשמב עמ' כ-כג  
117.צוקר, יוסף בעניין איסור חל על חצי שיעור כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תשצה-תתא  
118.קפלן, אריה ליב בדין אין לו אלא חצי שיעור מצה אור המזרח שנה ז חוב' ב ניסן תשך עמ' 26-27  
119.קפלן, נתן חצי שיעור אסור מן התורה הפרדס שנה לד חוב' ג כסלו תשך עמ' 26-27  
120.קרמר, משה בדין חצי שיעור מורשת יעקב ד תשן עמ' 101-104  
121.רודנסקי, אריה ליב בענין חצי שיעור המאור שנה יז קונ' ג טבת-שבט תשכו עמ' 5; קונ' ד אדר-ניסן תשכו עמ' 10  
122.רוטשטיין, ברוך שמעון בענין חצי שיעור במצוה אהלה של תורה ב תשלב עמ' סז-פד  
123.שאיא, אברהם משה בענין חצי שיעור במצות עשה כרם שלמה גל' קפ ניסן תשנו עמ' מה-מח  
124.שטל, שמחה חצי שיעור במלאכת שבת בנתיבות ים ז תשלו עמ' קג-קח  
125.שטרן, רפאל בענין חצי שיעור מספרא לסייפא עלון 12 תמוז תשמג עמ' 43-41  
126.שטרן, שמואל טוביה חצי שיעור ויום הכפורים הפרדס שנה ס חוב' ג כסלו תשמו עמ' 21-18   
127.שינלזון, יעקב שמואל בעניין אי איכא משום חצי שיעור בקיום מצות כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' שי- שיג  
128.שכטר, חיים בענין חצי שיעור אבן ישראל, בני ברק תשנו עמ' רצא-ש  
129.שפירא, אברהם בעניין חצי שיעור זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' עז- פב  
130.שפירא, מאיר  בסוגיא דחצי שיעור המאור שנה מח חוב' ב כסלו-טבת תשנה עמ' 22-23  
131.שרייבר, יצחק צבי חצי שיעור באיסור בל יראה קול התורה גל' סג ניסן תשסז עמ' סא-סה  

טו. מושגים שונים > שיעורים. מדות ומשקלות > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
132.אדלר, יצחק; מרצבך, יונה שיעור מיל לדעת הקליר ירושתנו א תשסז עמ' נט-סד  
133.אוקס, דוד בכדי אכילת פרס משכיל לדוד, ירושלים תשנח עמ' 821-833  
134.אנציקלופדיה תלמודית אגדל כרך א עמ' סב (עמ' קלג-קלד במהדו' ב)  
135.אנציקלופדיה תלמודית אחשביה כרך א עמ' רכ-רכב (עמ' תעב-תעו במהדו' ב)  
136.אנציקלופדיה תלמודית אמה כרך ב עמ' כח-כט  
137.אנציקלופדיה תלמודית אסורו חשובו כרך ב עמ' פו-פח  
138.אנציקלופדיה תלמודית אסורים מצטרפין כרך ב עמ' קא-קד  
139.אנציקלופדיה תלמודית אצבע כרך ב עמ' קג  
140.אנציקלופדיה תלמודית ארבע אמות (שעור) כרך ב עמ' קנו-קנט  
141.בולג, שמעון המדות של רביעית של תורה המעין כרך יח גל' ג ניסן תשלח עמ' 100-86  
142.בטיסט, מאיר שעור שתי כסף בדיני שבועות מגל קובץ ג תשם עמ' 50-40  
143.ברנד, יהושע לאורך האמה העתיקה שלנו סיני ספר יובל תשיח עמ' תקעג-תקפא  
144.גולדברג, זלמן נחמיה צדקה בפחות משוה פרוטה בית הלל גל' ה תשרי תשסא עמ' לו-לז. מערבי, יהודה, שם גל' ז סיון תשסא עמ' צג-צד  
145.גלזר, עמיעד פחות משוה פרוטה (תביעות קטנות בבית דין) אבני משפט ב תשסג עמ' 87-63  
146.גרינבלט, אפרים בשיעור ד מילין נועם ספר ט תשכו עמ' שנח-שס  
147.גרינפילד, אברהם יהודה ההתאמה בין מידות חז"ל למידות יווניות-איטלקיות המעין כרך כח גל' ד תמוז תשמח עמ' 73-62  
148.גרינפילד, אברהם יהודה ערכי המידות בזמן מתן תורה תחומין טז (תשנו) 433-442  
149.גרינפילד, אברהם יהודה משקל השקל לפדיון הבן תחומין יז (תשנז) 399-414  
150.גרינפילד, אברהם יהודה גישה מדעית לקביעת שיעורי תורה: האמה בד"ד 1 תשנה עמ' 1-96  
151.גרינפילד, אברהם יהודה האמנם התקטן נפח הביצה במשך אלפי השנים מזמן מתן תורה? בד"ד 16 תמוז תשסה עמ' 91-94  
152.גרינפלד, אברהם יהודה הקשר בין שיעורי כזית וכביצה תחומין יד (תשנד) 396-411  
153.גרינפלד, אברהם יהודה על שיעור הביצה המעין כרך לה גל' ב טבת תשנה עמ' 60-70  
154.גריססג-טט, יהושע חיים מאיר בענין ריבית פחות משוה פרוטה כרם שלמה גל' קיט אב תשמט עמ' לז-לט  
155.דור-שב, זכריה שתי אמות מידה בהר הבית ובמקדש השני תחומין ט תשמח עמ' 473-461. קורן, זלמן: למידות הר הבית והמקדש. שם עמ' 482-474; דור-שב, זכריה: ואף על פי כן; שתי אמות מידה. שם עמ' 485-483 
156.הלוי, יהודה בן יוסף אהרן אורך מהלך מיל הפרדס שנה לז חוב' ט סיון תשכג עמ' 25-27  
157.וייס, יעקב גרשון היקף כדור הארץ כמקור לקביעת אורך האמה תורה ומדע כרך ז חוב' א שבט תשלז עמ' 18-1  
158.וינברגר, צבי רבע אצבע כשיעור עובי הדופן של אדני המשכן בד"ד 2 תשנו עמ' 11-19  
159.ויס, אשר זליג בדין גזילה פחות משוה פרוטה מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' ט עמ' נא-נט  
160.ויס, אשר זליג בענין פחות משו"פ בגזילה והשבה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' ו עמ' לג-מג  
161.טוביאס, אריה בענין שיעור כדי אכילת פרס זכור לאברהם, לזכרו של ר' אברהם ויזל, בני ברק תשנג עמ' צא-צד  
162.ייבין, שמואל מידות ומשקלות תקניות שונות בישראל בתקופת המקרא לשוננו כרך לא תשכז עמ' 250-243  
163.יעקבי, איתמר אמות שוחקות ועצובות מעליות כט תשסט עמ' 131-151  
164.ישראלי, שאול לענין טעויות בשיעורים שבילין גל' ו-ז תשרי-טבת תשכד עמ' כב-כח; עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' לח עמ' שמד-שמח  
165.כהן, יונתן בענין שיעור כזית אור תורה שנה לג תשסא עמ' תשעב-תשפ. מלמד, יוסף: כמה הוא שיעור כזית, שם שנה לד תשסב עמ' קו-קח; תשובה: שם עמ' שע-שעד; תשובה: שם עמ' רלג-רלח  
166.כהנא, קלמן לבעית הצל"ח בשיעורין המעין כרך כו גל' ד תמוז תשמו עמ' 57-51  
167.כהנא, קלמן מידת האמה ב'ספר תורה של הר"ן' המעין כרך כז גל' ג ניסן תשמז עמ' 45-40. מצגר, דוד: שם עמ' 47-46 
168.כהנא, קלמן לשעור האמה חקר ועיון, חלק א ת"א תשך עמ' רכא-רל  
169.כהנא, קלמן שעורי דרבנן חקר ועיון, חלק א ת"א תשך עמ' רה-רכא  
170.כהנא, קלמן שיעור הסיט ורוחב הסיט חקר ועיון, ספר ב ת"א תשכז עמ' קס-קסה  
171.כסלו, מרדכי כזית - פרי העץ כמידת נפח תחומין י (תשמט) 427-438  
172.כסלו, מרדכי "הכל לפי דעתו של רואה" - הערכה מחודשת של שיעור 'כזית' בד"ד 16 תמוז תשסה עמ' 77-90  
173.כסלו, מרדכי; שמחוני, אורית; זיו, גדעוני שיעור כתותבת הגסה בד"ד 22 טבת תשע עמ' 63-73  
174.לוינגר, יעקב המונח 'בקע' לפונקציה של 'סינוס'- מר"י הישראלי דרך יש"ר מקנדיאה ועד חזון איש דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 645 תשסו 2 עמ'  
175.לוינגר, ישראל מאיר לבעיית רביעית במוצק וגודש הכלי תורה ומדע כרך ט חוב' ב תשם-תשמא עמ' 49-48  
176.מצגר, דוד על מידת הטפח והאמה המעין כרך כו גל' ד תמוז תשמו עמ' 50-47  
177.מרגולין, הדר האם שיעור ה'רביעית' יכול להתברר מהשוואה למידות של רומא בית הלל גל' יט מנחם אב תשסד עמ' נה-נח  
178.מרגולין, הדר יהודה בירור שיטת החזון איש בשיעור כזית מוריה שנה יט גל' ג-ד אלול תשנג עמ' צט-קג  
179.מרגולין, הדר יהודה מדת ה"אמה" - ביחס לממצאים ומידות טבעיות בית אהרן וישראל גל' קה שבט-אדר תשסג עמ' קג-קיא  
180.מרצבך, יונה מידת האצבע לדעת הרמב"ם עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' קנ-קנג  
181.מרצבך, יונה על מידת אצבע לדעת הרמב"ם נועם ספר ז תשכד עמ' רפג-רפו  
182.מרצבך, יונה; קנייבסקי, ישראל יעקב שיעור אצבע (חליפת מכתבים עם הגרי"י קנייבסקי) עלה יונה, ירושלים תשמט עמ'קלב-קלו  
183.מרקוס, ספי מקצת היום ככולו עלון שבות גל' 166 אייר תשסו עמ' 71-86  
184.נחומי, מרדכי חיובי השבה בגזילה שהוזלה לפחות משוה פרוטה שמוש חכמים תשס עמ' שפה-שפח  
185.סופר, אליהו ציון בענין דברי הנתיבות משפט במזיק חפץ שאינו שוה למוכרו מקבציאל גל' יד אדר-אלול תשמט עמ' קסא-קסז  
186.פורת, ישראל שבעת המינים לברכה ולשיעורין מזכרת, להרב י"א הרצוג, ירושלים תשכב עמ' 346-342  
187.פיקסלר, דרור מידות ושיעורי תורה בפירוש המשנה לרמב"ם בד"ד 12 תשסא עמ' 35-60  
188.פלג (פרנקל), יהושע המטרולוגיה של מידת האמה מהתקופה ההרודיאנית ועד תקופת המשנה (37 לפני הספירה - 200 לספירה) עבודת גמר במחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 93 עמ'  
189.פלצינסקי, אליעזר קביעות בשיעור מהלך מיל נועם ספר ח תשכה עמ' קו-קטז  
190.פרדס, ש"א בענין אחשביה הפרדס שנה י חוב' ב אייר תרצו עמ' 17-15  
191.פרנקל, אמנון עיקרי השיטות בענין "חיישינן שמא שוה פרוטה במדי" [קידושין דף י"ב ע"א] אור תורה שנה כד תשנב עמ' קצט-רו  
192.קובלסקי, צבי בדין גזל בפחות משוה פרוטה הנאמן שנה יג גל' כב ניסן תשכא עמ' 18-19  
193.קויפמן, חיים שאול בענין צירוף שיעור לכל עבירות שבתורה קול התורה גל' לה תשרי תשנד עמ' מד - מז  
194.קופמן, אשר ז' קביעת אורכה של האמה הבינונית ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' ז-יב  
195.קליבנסקי, שמואל חיים בדין גזל בפחות משוה פרוטה ברכה למנחם, ספר היובל לרמ"צ אייכנשטיין, סט. לואיס תשטו עמ' 87-90  
196.קניבסקי, יעקב ישראל אגרת בענין כוכי קבורה כאסמכתא למדידת שעורי תורה מוריה שנה טז גל' יא-יב מנחם אב תשמט עמ' מג-מד  
197.קרינסקי, טוביה אבדה שאין בו שוה פרוטה גן שמואל, ספר זכרון להרב ש"ג ניימן, ירושלים תשך עמ' קיח-קכ  
198.רבינוביץ, זאב הערה תלמודית סיני כרך א תרצז-תרצח עמ' פג  
199.רוזנבוים, פינחס דיני וגדרי פחות משוה פרוטה בית אהרן וישראל גל' קכ אב-אלול תשסה עמ' צט-קיד  
200.רפאלי, ש' המשקלים בארץ ישראל קובץ החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, ספר א תרפא עמ' 47-56  
201.רפפורט, דוד אין ב"ד נזקקין לפחות משו"פ כנסת ישראל ירושלים ד כסלו-שבט תשל עמ' כד-כו  
202.רקובר, נחום גניבת פחות משוה פרוטה לחי ראי, לזכר א"י רענן, ירושלים תשכא עמ' קצד-קצו  
203.שולמן, אליהו ברוך הערות בקביעת שיעור מיל אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 150-137  
204.שור, דוד ראיה מהגמרא בשיעור אמה המאור שנה לז חוב' א תשרי-חשון תשמה עמ' 32-30  
205.שמואלביץ, חיים בגדר השיעור בדם ובבשר המת ובנבילה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' רג-רו  
206.שץ, א' היחס בין האמה והבת על בסיס ממדי הים והכיור תורה ומדע כרך ז חוב' א שבט תשלז עמ' 21-19