Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

טו. מושגים שונים > שיעורים. מדות ומשקלות > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1.אדלר, יצחק; מרצבך, יונה שיעור מיל לדעת הקליר ירושתנו א תשסז עמ' נט-סד  
2.אוקס, דוד בכדי אכילת פרס משכיל לדוד, ירושלים תשנח עמ' 821-833  
3.אנציקלופדיה תלמודית ארבע אמות (שעור) כרך ב עמ' קנו-קנט  
4.אנציקלופדיה תלמודית אצבע כרך ב עמ' קג  
5.אנציקלופדיה תלמודית אסורים מצטרפין כרך ב עמ' קא-קד  
6.אנציקלופדיה תלמודית אגדל כרך א עמ' סב (עמ' קלג-קלד במהדו' ב)  
7.אנציקלופדיה תלמודית אחשביה כרך א עמ' רכ-רכב (עמ' תעב-תעו במהדו' ב)  
8.אנציקלופדיה תלמודית אמה כרך ב עמ' כח-כט  
9.אנציקלופדיה תלמודית אסורו חשובו כרך ב עמ' פו-פח  
10.בולג, שמעון המדות של רביעית של תורה המעין כרך יח גל' ג ניסן תשלח עמ' 100-86  
11.בטיסט, מאיר שעור שתי כסף בדיני שבועות מגל קובץ ג תשם עמ' 50-40  
12.ברנד, יהושע לאורך האמה העתיקה שלנו סיני ספר יובל תשיח עמ' תקעג-תקפא  
13.גולדברג, זלמן נחמיה צדקה בפחות משוה פרוטה בית הלל גל' ה תשרי תשסא עמ' לו-לז. מערבי, יהודה, שם גל' ז סיון תשסא עמ' צג-צד  
14.גלזר, עמיעד פחות משוה פרוטה (תביעות קטנות בבית דין) אבני משפט ב תשסג עמ' 87-63  
15.גרינבלט, אפרים בשיעור ד מילין נועם ספר ט תשכו עמ' שנח-שס  
16.גרינפילד, אברהם יהודה האמנם התקטן נפח הביצה במשך אלפי השנים מזמן מתן תורה? בד"ד 16 תמוז תשסה עמ' 91-94  
17.גרינפילד, אברהם יהודה ההתאמה בין מידות חז"ל למידות יווניות-איטלקיות המעין כרך כח גל' ד תמוז תשמח עמ' 73-62  
18.גרינפילד, אברהם יהודה ערכי המידות בזמן מתן תורה תחומין טז (תשנו) 433-442  
19.גרינפילד, אברהם יהודה משקל השקל לפדיון הבן תחומין יז (תשנז) 399-414  
20.גרינפילד, אברהם יהודה גישה מדעית לקביעת שיעורי תורה: האמה בד"ד 1 תשנה עמ' 1-96  
21.גרינפלד, אברהם יהודה הקשר בין שיעורי כזית וכביצה תחומין יד (תשנד) 396-411  
22.גרינפלד, אברהם יהודה על שיעור הביצה המעין כרך לה גל' ב טבת תשנה עמ' 60-70  
23.גריססג-טט, יהושע חיים מאיר בענין ריבית פחות משוה פרוטה כרם שלמה גל' קיט אב תשמט עמ' לז-לט  
24.דור-שב, זכריה שתי אמות מידה בהר הבית ובמקדש השני תחומין ט תשמח עמ' 473-461. קורן, זלמן: למידות הר הבית והמקדש. שם עמ' 482-474; דור-שב, זכריה: ואף על פי כן; שתי אמות מידה. שם עמ' 485-483 
25.הלוי, יהודה בן יוסף אהרן אורך מהלך מיל הפרדס שנה לז חוב' ט סיון תשכג עמ' 25-27  
26.וייס, יעקב גרשון היקף כדור הארץ כמקור לקביעת אורך האמה תורה ומדע כרך ז חוב' א שבט תשלז עמ' 18-1  
27.וינברגר, צבי רבע אצבע כשיעור עובי הדופן של אדני המשכן בד"ד 2 תשנו עמ' 11-19  
28.ויס, אשר זליג בדין גזילה פחות משוה פרוטה מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' ט עמ' נא-נט  
29.ויס, אשר זליג בענין פחות משו"פ בגזילה והשבה מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' ו עמ' לג-מג  
30.טוביאס, אריה בענין שיעור כדי אכילת פרס זכור לאברהם, לזכרו של ר' אברהם ויזל, בני ברק תשנג עמ' צא-צד  
31.ייבין, שמואל מידות ומשקלות תקניות שונות בישראל בתקופת המקרא לשוננו כרך לא תשכז עמ' 250-243  
32.יעקבי, איתמר אמות שוחקות ועצובות מעליות כט תשסט עמ' 131-151  
33.ישראלי, שאול לענין טעויות בשיעורים שבילין גל' ו-ז תשרי-טבת תשכד עמ' כב-כח; עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' לח עמ' שמד-שמח  
34.כהן, יונתן בענין שיעור כזית אור תורה שנה לג תשסא עמ' תשעב-תשפ. מלמד, יוסף: כמה הוא שיעור כזית, שם שנה לד תשסב עמ' קו-קח; תשובה: שם עמ' שע-שעד; תשובה: שם עמ' רלג-רלח  
35.כהנא, קלמן שעורי דרבנן חקר ועיון, חלק א ת"א תשך עמ' רה-רכא  
36.כהנא, קלמן לבעית הצל"ח בשיעורין המעין כרך כו גל' ד תמוז תשמו עמ' 57-51  
37.כהנא, קלמן מידת האמה ב'ספר תורה של הר"ן' המעין כרך כז גל' ג ניסן תשמז עמ' 45-40. מצגר, דוד: שם עמ' 47-46 
38.כהנא, קלמן שיעור הסיט ורוחב הסיט חקר ועיון, ספר ב ת"א תשכז עמ' קס-קסה  
39.כהנא, קלמן לשעור האמה חקר ועיון, חלק א ת"א תשך עמ' רכא-רל  
40.כסלו, מרדכי כזית - פרי העץ כמידת נפח תחומין י (תשמט) 427-438  
41.כסלו, מרדכי "הכל לפי דעתו של רואה" - הערכה מחודשת של שיעור 'כזית' בד"ד 16 תמוז תשסה עמ' 77-90  
42.כסלו, מרדכי; שמחוני, אורית; זיו, גדעוני שיעור כתותבת הגסה בד"ד 22 טבת תשע עמ' 63-73  
43.לוינגר, יעקב המונח 'בקע' לפונקציה של 'סינוס'- מר"י הישראלי דרך יש"ר מקנדיאה ועד חזון איש דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 645 תשסו 2 עמ'  
44.לוינגר, ישראל מאיר לבעיית רביעית במוצק וגודש הכלי תורה ומדע כרך ט חוב' ב תשם-תשמא עמ' 49-48  
45.מצגר, דוד על מידת הטפח והאמה המעין כרך כו גל' ד תמוז תשמו עמ' 50-47  
46.מרגולין, הדר האם שיעור ה'רביעית' יכול להתברר מהשוואה למידות של רומא בית הלל גל' יט מנחם אב תשסד עמ' נה-נח  
47.מרגולין, הדר יהודה מדת ה"אמה" - ביחס לממצאים ומידות טבעיות בית אהרן וישראל גל' קה שבט-אדר תשסג עמ' קג-קיא  
48.מרגולין, הדר יהודה בירור שיטת החזון איש בשיעור כזית מוריה שנה יט גל' ג-ד אלול תשנג עמ' צט-קג  
49.מרצבך, יונה על מידת אצבע לדעת הרמב"ם נועם ספר ז תשכד עמ' רפג-רפו  
50.מרצבך, יונה מידת האצבע לדעת הרמב"ם עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' קנ-קנג  
51.מרצבך, יונה; קנייבסקי, ישראל יעקב שיעור אצבע (חליפת מכתבים עם הגרי"י קנייבסקי) עלה יונה, ירושלים תשמט עמ'קלב-קלו  
52.מרקוס, ספי מקצת היום ככולו עלון שבות גל' 166 אייר תשסו עמ' 71-86  
53.נחומי, מרדכי חיובי השבה בגזילה שהוזלה לפחות משוה פרוטה שמוש חכמים תשס עמ' שפה-שפח  
54.סופר, אליהו ציון בענין דברי הנתיבות משפט במזיק חפץ שאינו שוה למוכרו מקבציאל גל' יד אדר-אלול תשמט עמ' קסא-קסז  
55.פורת, ישראל שבעת המינים לברכה ולשיעורין מזכרת, להרב י"א הרצוג, ירושלים תשכב עמ' 346-342  
56.פיקסלר, דרור מידות ושיעורי תורה בפירוש המשנה לרמב"ם בד"ד 12 תשסא עמ' 35-60  
57.פלג (פרנקל), יהושע המטרולוגיה של מידת האמה מהתקופה ההרודיאנית ועד תקופת המשנה (37 לפני הספירה - 200 לספירה) עבודת גמר במחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 93 עמ'  
58.פלצינסקי, אליעזר קביעות בשיעור מהלך מיל נועם ספר ח תשכה עמ' קו-קטז  
59.פרדס, ש"א בענין אחשביה הפרדס שנה י חוב' ב אייר תרצו עמ' 17-15  
60.פרנקל, אמנון עיקרי השיטות בענין "חיישינן שמא שוה פרוטה במדי" [קידושין דף י"ב ע"א] אור תורה שנה כד תשנב עמ' קצט-רו  
61.קובלסקי, צבי בדין גזל בפחות משוה פרוטה הנאמן שנה יג גל' כב ניסן תשכא עמ' 18-19  
62.קויפמן, חיים שאול בענין צירוף שיעור לכל עבירות שבתורה קול התורה גל' לה תשרי תשנד עמ' מד - מז  
63.קופמן, אשר ז' קביעת אורכה של האמה הבינונית ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שני] חקרי תלמוד, הרמב"ם - כתבים ומחקרים, ירושלים תשמה עמ' ז-יב  
64.קליבנסקי, שמואל חיים בדין גזל בפחות משוה פרוטה ברכה למנחם, ספר היובל לרמ"צ אייכנשטיין, סט. לואיס תשטו עמ' 87-90  
65.קניבסקי, יעקב ישראל אגרת בענין כוכי קבורה כאסמכתא למדידת שעורי תורה מוריה שנה טז גל' יא-יב מנחם אב תשמט עמ' מג-מד  
66.קרינסקי, טוביה אבדה שאין בו שוה פרוטה גן שמואל, ספר זכרון להרב ש"ג ניימן, ירושלים תשך עמ' קיח-קכ  
67.רבינוביץ, זאב הערה תלמודית סיני כרך א תרצז-תרצח עמ' פג  
68.רוזנבוים, פינחס דיני וגדרי פחות משוה פרוטה בית אהרן וישראל גל' קכ אב-אלול תשסה עמ' צט-קיד  
69.רפאלי, ש' המשקלים בארץ ישראל קובץ החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, ספר א תרפא עמ' 47-56  
70.רפפורט, דוד אין ב"ד נזקקין לפחות משו"פ כנסת ישראל ירושלים ד כסלו-שבט תשל עמ' כד-כו  
71.רקובר, נחום גניבת פחות משוה פרוטה לחי ראי, לזכר א"י רענן, ירושלים תשכא עמ' קצד-קצו  
72.שולמן, אליהו ברוך הערות בקביעת שיעור מיל אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 150-137  
73.שור, דוד ראיה מהגמרא בשיעור אמה המאור שנה לז חוב' א תשרי-חשון תשמה עמ' 32-30  
74.שמואלביץ, חיים בגדר השיעור בדם ובבשר המת ובנבילה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' רג-רו  
75.שץ, א' היחס בין האמה והבת על בסיס ממדי הים והכיור תורה ומדע כרך ז חוב' א שבט תשלז עמ' 21-19