Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

טו. מושגים שונים > תנאי > כללי. התנאה על מה שכתוב בתורה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אגוזי, יורם התנאי הכפול - כפילות הדינים וכפל הרצון מגל יד תשס"ד עמ' 185-209  
2.אהרמן, צבי א' תנאי, תנאים האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 942  
3.אישון, שלמה שימוש במוצר שניתן להחזירו כתר ו תשסח עמ' 109-113  
4.אלבק, שלום התנאים בדיני התלמוד משפטים כרך ד 1973-1972 עמ' 104-77  
5.אנשין, שמואל מאיר בדין אונס בקיום התנאי משנת ירושלים תשסג עמ' ק-קיב  
6.בומבך, שלמה זלמן חופש ההתנאה במשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 85 עמ'  
7.בס, דוד חוזים על פי דיני תורה כתר א תשנו עמ' 24-229  
8.ברקוביץ, נתנאל מתנה על מה שכתוב בתורה ועל מה שתקנו חכמים בלכתך בדרך אדר תשנו עמ' 58-67  
9.גולדברג, זלמן נחמיה מתנה על מה שכתוב בתורה חמדת הארץ א תשס"א עמ' 24-36  
10.גולדברג, חנוך דב בענין אונס בתנאי עלון שבות שנה ה גל' כ ר"ח אדר תשלד עמ' 17-4  
11.גורדין, עמיחי שיטת הרמב"ם בתנאים עלון שבות גל' 148 כסלו תשנ"ז עמ' 119-124  
12.דז'מיטרובסקי, ישראל בענין ע"מ שאין לך עלי אונאה כתלנו חוב' ג תשרי תשלב עמ' 26-32  
13.הלחמי, יצחק ביאור החילוק בין תנאי לברירה משנת אהרן, ירושלים תשסב עמ' רכו-רלד  
14.הלל, יהודה בביאור מחלוקת הראשונים בסוגיא דתנאי כפול מקבציאל גל' כה תמוז תשנה עמ' קצד-רא  
15.וינרוט, אברהם מהותו של תנאי מגל יב תשנח עמ' 99-121  
16.ויס, אשר זליג בגדר תנאי בני גד ובני ראובן  מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' סט עמ' תנ-תנה  
17.ויס, אשר זליג בענין שליחות ותנאי בחליצה ובמצוות  מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' ע עמ' תנו-תסב  
18.ורהפטיג, שילם תנאי בהסכם משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' יז ירושלים תשלא 89 עמ'  
19.זוכובסקי, נתן בגדר תנאים דבני גד ובני ראובן לשמש שם אהל, ספר זכרון לרבי משה שמואל שפירא, ירושלים תשסז עמ' רנח-רסז  
20.זלביץ, נחמיה התפתחות עקרונות ויסודות התנאי בדיני ממונות שבמשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלו 203 עמ'  
21.ליבוביץ', רוני משפטי התנאים עלון שבות גל' 148 כסלו תשנ"ז עמ' 125-140  
22.ליבוביץ, ברוך דב בדין משפטי התנאים, ומתנה על מה שכתוב בתורה משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' נג-נו  
23.ליפקין, בנימין התנאת וגורמים בדברים שבממון (Jus dispositivum במשפט העברי) סיני כרך לה תשיד עמ' קיא-קכו  
24.ליפשיץ, ברכיהו היסוד העיוני של התנאי במשפט העברי משפטים כרך ד 1973-1972 עמ' 652-636  
25.פיינטוך, נעם הקדמה לסוגיית התנאים מישרים ד תשסו עמ' 99-106  
26.פלק; זאב התנאי במשפט המקראי תרביץ שנה לח תשכט עמ' 321-318  
27.פנדל, דוד מתנה על מה שכתוב בתורה שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 179-174  
28.פרידמן, אריה ע"מ שלא תשמטני בשביעית כתלנו חוב' א אב תשל עמ' 18-16  
29.צוברי, ניר; חי, דוד תנאי בני גד ובני ראובן ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשסח עמ' 138-145  
30.קהתי, אבשלום המקורות התנאיים ואמוראיים ל"תנאי בני גד ובני ראובן" המאיר לארץ גל' 36 אב תשס עמ' 39-54  
31.קוקיס, פסח תנאי באונאה וריבית הנאמן גל' לג אייר תשיא עמ' 7-6  
32.רוזיליו, ירון אומדנא ומשפטי התנאים אבני משפט ד תשסה עמ' 119-133  
33.רוטנברג, אריה בדין מתנה על מה שכתוב בתורה מוריה שנה ג גל' י-יב טבת-אדר תשלב עמ' סד-סו  
34.ריס, יונה מתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון שערי צדק ד תשסג עמ' 288-296  
35.רלב"ג, אריה ליב בדין מתנה על מה שכתוב בתורה הפרדס שנה י חוב' ג סיון תרצו עמ' 14-15  
36.רקובר, נחום תנאי בחוזה סדנאות במשפט העברי, קובץ שני, ירושלים תשמד, עמ' 64-41  
37.שטרן, רפאל משפטי התנאים שעלי דעת קובץ ה אב תשמז 199-197  
38.שפירא, מ"ש תנאי וסילוק בירושה הבאר חוב' י אלול תשיט עמ' 5-9  
39.שקופ, שמעון יהודה סוגיא דנדרי אונסין וענין תנאי וטעות ויש טענת אונס ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תלט-תמד   
40.שקופ, שמעון יהודה סוגיה דמשפטי התנאים בנדר ותנאי קיום או ביטול ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תכב-תכה