Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

טז. ספרי שימוש > ביבליוגרפיות

 מחברכותרתספרביקורת
1.קונטרס המפרשים לתלמוד בבלי וירושלמי הנמצאים בספריה על שם הרמב"ם של ועד הקהלה ליפו-תל-אביב כסלו תרצח (במכונת כתיבה)  
2.אוניברסיטת בר-אילן, הפרוייקט לאחסון ואחזור מידע בספרות השו"ת מאגר ספרי השו"ת במחשב וביוגרפיות קצרות של המחברים רמת-גן תשלט 42 עמ'  
3.אזולאי, חיים יוסף דוד שם הגדולים. חלק א: מערכת גדולים... שלשלת יוחסין משפחות סופרים. חלק ב: מערכת ספרים ד"צ ת"א תשך 116+128 עמ'  
4.בן יעקב, יצחק אייזיק אוצר הספרים; ספר ערוך לתכונת ספרי ישראל נדפסים וכתבי יד בסדר א"ב יגיעו למספר שבעה עשר אלף ווילנא תרמ 678 עמ'  
5.בן-מנחם, נפתלי ספריהם של רבני סיגט; רשימה ביבליוגראפית סיני כרך כה תשט עמ' קצד-רד  
6.בשן, אליעזר מבחר ביבליוגרפי על ראשות הגולה, הנשיאות והנגידות במזרח מפתחות, סדרת עזרי מחקר ב, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן תשלד 173 עמ'  
7.גילת, יצחק ד' (עורך) הדרכה ביבליוגרפית בספרות התלמודית (ילקוט אימונים ברשימות עזר) אוניברסיטה בר-אילן תשכז 17 עמ' (בהכפלה)  
8.דבליצקי, שריה רשימת ספרי מנהגים המעין כרך יז גל' א תשרי תשלז עמ' 80-77  
9.דסברג, אורי שביתת עובדים על פי ההלכה; סקירה ביבליוגרפית (נספח) תחומין ה תשמד עמ' 300-295  
10.הופמן, דוד צבי עלי עין (לקט מתוך אוסף) [... מגמתו לציין בשולי הסוגיות (לפי סדר א"ב) מקומותם למושבותם בספרי מחברי זמננו...] נר למנחם, פ"ת תשכח יב דפים  
11.הכהן, פנחס יעקב אוצר הבאורים והפירושים שנתחברו ונדפסו על המשנה, תוספתא ושני התלמודים, על הפוסקים הראשונים, על הרמב"ם, טור ושלחן ערוך וכו' לונדון תשיב 625 עמ'  
12.וונדר, מאיר מפעלי כינוס ומיפתוח לספרות התורנית יד לקורא כרך יג תשלג עמ' 75-95  
13.וונדר, מאיר מאיר לציון [מפתח מאמרים] (על ארבעה חלקי שולחן ערוך) ירושלים תשלג קכב עמ'  
14.וונדר, מאיר מאיר עינים; מפתח מואר למבחר מאמרים שהופיעו בכתבי עת תורניים. א(תשכז) - ג (תשכט) ב"ב תשכח-תשלב  
15.וונדר, מאיר מאיר לציון; מפתח למאמרי הלכה פסוקה שנדפסו בכתבי העת התורניים [אוצר המשפט חלק א ערך 11485] תחומין ג תשמב עמ' 514-490 [לשנת תשם]; ד תשמג עמ' 543-507 [לשנת תשמא]; ה תשמד עמ' 553-521 [לשנת תשמב]; ו תשמה עמ' 521-483 [לשנת תשמג]; ז תשמו עמ' 568-533 [לשנת תשמד]; ח תשמז עמ' 556-522 [לשנת תשמה]; ט תשמח עמ' 571-541 [לשנת תשמו]  
16.ולדן, אהרן שם הגדולים החדש; בו נקבצו ובאו שמות גאוני וגדולי ישראל... אשר היו מזמן הרב חיים יוסף דוד אזולאי ומכמה דורות שלפניו. חלק א: מערכת גדולים. חלק ב: מערכת ספרים ד"צ ירושלים תשכה 130 + 92 עמ'  
17.זוין, שלמה יוסף סופרים וספרים; שורת מאמרים על הספרות התלמודית-ההלכותית שהופיעו בדורנו. כרך א: גאונים, ראשונים, תשובות; כרך ב: פסקים, פירושים וחידושים; כרך ג: מדרש וזוהר, מחקרים, קבצים, חב"ד, אנציקלופדיות, שונים ת"א תשיט  
18.יואל, יששכר רשימת מאמרים במדעי היהדות. א (תשכו/1966) - ה (תשל/1970) ירושלים תשכט-תשלג  
19.ילינק, אהרן קונטרס המפתח; סופר ומונה מפתחות ומראה מקומות לתלמוד בבלי וירושלמי, חוץ מהנדפסים על גליוני ש"ס בבלי, לתוספתא מכילתא וספרא.. ווינא תרמא 33 עמ'  
20.ילינק, אהרן קונטרס תרי"ג; סופר ומונה שירים וספרים ומאמרים על תרי"ג מצות התורה מנינן וסדרן פירושיהן ודיניהן עפ"י התלמוד והפוסקים וטעמיהן.. ווינא תרלח 48 עמ'  
21.ילינק, אהרן קונטרס הכללים; סופר ומונה ספרים ומאמרים הגהות והערות והשגות על דרכי וכללי המשנה והתלמוד וסדר תנאים ואמוראים ווינא תרלח 32 עמ'. ד"צ ירושלים תשל  
22.ילינק, אהרן קונטרס המפרש; כולל שמות ספרי גדולי הראשונים מרבינו נסים גאון עד רבינו בצלאל אשכנזי בעל שטה מקובצת לפרש את התלמוד.. ווינא תרלז 16 עמ'  
23.כהן, בועז קונטרס התשובות הצופה לחכמת ישראל שנה יד תרץ עמ' 194-115, 356-211. הוצאה מיוחדת: בודפסט תרץ, ד"צ ירושלים תשל  
24.כהן, י' יוסף ספריהם של חכמי הונגריה הראשונים המעין כרך ח תשכח גל' ד עמ' 1-26  
25.כהן, י' יוסף הספרות התורנית ברומניה עד סוף המאה הי"ט קרית ספר שנה מד תשכט עמ' 156-141, 298-306  
26.כהן, יצחק יוסף ספריהם של חכמי הונגריה הראשונים [אוצר המשפט חלק א ערך 11495] מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 237-209  
27.כהן, יצחק יוסף הספרות התורנית בעברית בשנים 1974-1971 [סקירה ביבליוגרפית] יד לקורא כרך טו תשלו עמ' 175-159  
28.כהן, יצחק יוסף הספרות התורנית ברומניה עד סוף המאה הי"ט [אוצר המשפט חלק א ערך 11496] מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 500-463  
29.כשר, מנחם מ'; מנדלבוים, יעקב דב שרי האלף (ד אלפים ר"ס - ה אלפים ר"ס); רשימת הספרים שבדפוס ומחבריהם... מזמן חתימת התלמוד... עד ... תקופת השלחן ערוך. בתוספת רשימת כל ספרי התנאים והאמוראים והמיוחסים להם ניו-יורק תשיט תנה עמ'  
30.כשר, מנחם מנדל; מנדלבוים, דב שרי האלף... [אוצר המשפט חלק א ערך 11497] א-ב. מהד' חדשה מתוקנת, ירושלים תשלט מנדלבוים, יעקב דב: הוספות לספר 'שרי האלף'. נועם ספר כג תשמא עמ' רמד-שיג; שם ספר כד תשמב עמ' רנב-רעד; שם ספר כה תשמג-תשמד עמ' רטו-רלג. |ביקורת: תבורי, יוסף: קרית ספר כרך נד תשלט עמ' 153-148; Tabory, Joseph: A millenium of Jewish literature. Immanuel 13 (19 
31.לוין, יצחק (עורך) אוצר כתבי-עת תורניים; ביבליוגרפיה של כתבי עת תורניים שהופיעו בא"י, מזרח ומערב אירופה, רוסיה, סין (שנגהאי), צפון אפריקה וצפון אמריקה בשנות תנ"א-תש"ח ניו-יורק תשם 315 עמ'. ביקורת: וולמן, פנחס: בצרון כרך ג (סדרה חדשה) תשרי תשמב עמ' 111-109 
32.מוריה, מ' בית עקד ספרים החדש תש"י-תשל"ג א-ה קרית שמונה תשלד-תשלו  
33.מיכל, חיים אור החיים; חכמי ישראל וספריהם פרנקפורט א"מ תרנא 617 עמ'. מהדו' ב עם הוספות ותיקונים מאת שלמה זלמן הלברשטם (שזח"ה). הביאן לדפוס מתוך כתב יד והוסיף להן ביאורים נפתלי בן-מנחם. ירושלים תשכה  
34.מרגליות, ראובן מפרשי התלמוד הנמצאים בספריה ע"ש הרמב"ם בת"א. קונ' [א] -ה ירושלים תשיד-תשכא (למסכתות ברכות, שבת, עירובין, פסחים, יומא)  
35.מרגליות, ראובן מפרשי תלמוד בבלי, ירושלמי ומסכתות קטנות ספריה על שם הרמב"ם, ת"א תרצט נד עמ'  
36.סליי, מנחם מדריך לספרות ההלכה ירושלים תשלו 73 עמ'.  
37.עמינח, נח; ניצן, יוסף בשבילי היצירה התורנית לדורותיה ירושלים תשם 152 עמ'  
38.עמנואל, שמחה הוספות והשלמות לספר שרי האלף א: ספרי הפוסקים (ראה אוצר המשפט ב ערך 8580) JSIJ 1 (2002) עמ' 129-180  
39.פרידברג, חיים דב בית עקד ספרים; לקסיקון ביבליוגרפי לידיעת הספרות העברית בכלל ושמות הספרים העבריים... שנדפסו... החל משנת רלד עד ימינו אלה (תשי), שמות מחבריהם. יצא לאור בסיוע ברוך פרידברג. א-ד הוצ' ב מושלמת ומתוקנת. ת"א תשיא-תשטז  
40.פריימן, אהרן קונטרס המפרש השלם; ... שמות ספרי מפרשי הש"ס... עד זמנו של ר' בצלאל אשכנזי לדוד צבי, לכבוד רד"צ הופמן, ברלין תרעד עמ' 106-129. מהדו' ב: ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג, חלק עברי ניו-יורק תשו עמ' שכג-שנד  
41.צוקרוב, שלמה ספרות ההלכה; מחתימת התלמוד עד הש"ע ונושאי כליו ניו-יורק תרצב 255 עמ'  
42.קאזס, דוד הספרות התלמודית בתוניסיה מזרח ומערב כרך א תרעט-תרפ עמ' 33-37, 154-141, 236-227, 409-398; כרך ב תרפח-תרפט עמ' 358-351, 453-460; כרך ג תרפט עמ' 210-205  
43.קרלין, אריה ספרות ההלכה יהדות ליטא, כרך א ת"א תשך עמ' 247-267  
44.ריבקינד, יצחק דקדוקי ספרים; עיונים ביבליוגרפיים בספרים עבריים משנות רלו עד שפז ספר היובל למארכס, ניו-יורק תשי חלק עברי עמ' תא-תלב  
45.רקובר, נחום הקהילה; ארגון והנהגה, תקנות ופנקסי קהל ביבליוגרפיה לתולדות עם ישראל 4, בהשתתפות עזריאל הילדסהיימר. ירושלים תשלח 8 + 160 עמ'  
46.שונמי, שלמה מפתח המפתחות: ביבליוגרפיה של ביבליוגרפיות כל ישראליות מהדו' ב ירושלים תשכח 997 עמ'  
47.שונמי, שלמה מפתח המפתחות ירושלים תשכה 997 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 11509]. מפתח השמות... תוספות למהד' שניה מורחבת... ירושלים תשלה. ביקורת: כהן, יצחק יוסף: מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 543-539 
48.שונמי, שלמה ביבליוגרפיות של חכמי ישראל וסופריו שיצאו לאור בשנות תרצט-תשז מזכרת עמנואל, לכבוד א"ה לעף, בודפשט תשז מדור עברי עמ' 195-169  
49.שפיגל, יהודה ספריהם של רבני אונגוואר סיני כרך מב תשיח עמ' קנט-קעו  
50.תא-שמע, ישראל סדר הדפסתם של חידושי הראשונים לתלמוד קרית ספר כרך נ תשלה עמ' 336-325   
51.תא-שמע, ישראל ספרי ראשונים; ספרי הלכה מבית מדרשם של הראשונים, שראו אור לראשונה בשנים תשיט-תשכו - רשימה ביבליוגרפית ירושלים תשכז 30 עמ'