Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

טז. ספרי שימוש > מפתחות. קונקורדנציות

 מחברכותרתספרביקורת
1. ציוני מפתחות והגהות לספרי שו"ת הרשב"א ירושלים תשמא לב עמ'  
2.אידנסון, דניאל יד משה, מפתח כללי לשו"ת אגרות משה ניו-יורק תשמח 185 עמ'  
3.אילני, צבי מפתחות הש"ס: מפתח של כמאה ספרים ראשונים ואחרונים על מסכת כתובות. ת"א תשלו 27 עמ'; על מסכת בבא קמא. ת"א תשלז 24 עמ'; על מסכת בבא בתרא. ת"א תשלז 28 עמ'; על מסכת יבמות. ת"א תשלט 48 עמ'; על מסכת גיטין. ת"א תשלט מב עמ'; על מסכתות נדרים, נזיר, סוטה. [חמוש"ד] 40 עמ'; על מסכת קידושין. [חמוש"ד] 39 עמ'  
4.אלון, מנחם מפתח השאלות והתשובות: שו"ת הרא"ש ירושלים תשכה [אוצר המשפט חלק א ערך 3091]. ביקורת: כהן, יצחק יוסף: החדרת משפט התורה. מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 512-507 
5.אלון, מנחם (עורך) מפתח השאלות והתשובות - המפתח ההיסטורי (שו"ת הריטב"א; שו"ת זכרון יהודה) ירושלים תשלג לב + 318 + 374 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 3093]. ביקורות: בזק, יעקב: משפטים כרך ה תשלג-תשלד עמ' 747-744; מעוז, אשר: עיוני משפט כרך ד 1975-1974 עמ' 224-221; תא-שמע, ישראל: קרית ספר כרך מט תשלד עמ' 198-194 
6.אלון, מנחם (עורך) מפתח השאלות והתשובות של חכמי ספרד וצפון אפריקה מפתח המקורות. ירושלים תשמא לג + 328 עמ'; המפתח ההיסטורי כרך א. ירושלים תשמא לג + 282 עמ'; כרך ב. ירושלים תשמז יד + 314 עמ'; המפתח המשפטי כר' א-ב, נז + 610 עמ'. ביקורות: כהן, ידידיה: משפט עברי ומחשבה יהודית. עמודים שנה ל תשמב עמ' 168-167; נחלון, אהרן: עמודים לו תשמח עמ' 169-168 
7.אמיתי, שמואל; בשן, אליעזר; ויינשטיין, מנחם מפתח לספר התקנות של חכמי וגאוני המערב שבתוך כרם חמר ב לר' אברהם אנקאווא מפתחות, סדרת עזרי מחקר ד, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן תשלה 157 עמ'  
8.אפרן, אברהם מקור ההלכות והדינים; כל הדינים וההלכות המפוזרים בש"ס... ספרא... ומדרשים [לפי סדר פסוקי התורה] ווילנא תרסא 336 עמ'. ד"צ ישראל תשלב  
9.ארונסון, טוביה לקוטי מרגליות; יותר מארבעת אלפים מאמרי חז"ל מתלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי... חלק א: ניו-יורק תשיז 672 עמ'  
10.אשכנזי, רפאל מראה עינים. סוגייאות ולשונות רש"י ותוס' ז"ל... אשר באו בספרן של צדיקים הראשונים ואת אחרונים ז"ל שאלוניקי תקעו  
11.בורנשטיין-מקובצקי, לאה מפתח לדברי ריבות, שאלות ותשובות מאת ר' יצחק אדרבי מפתחות, סדרת עזרי מחקר ג, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן תשלד יא + 118 עמ'  
12.בורנשטיין-מקובצקי, לאה מפתח לשאלות ותשובות ר' שמואל די מדינה מפתחות; סדרת עזרי מחקר ו, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן תשלט 261 עמ'  
13.ביליסטוצקי, יוסף מסורה גדולה; על כל הש"ס לכל מאמרי חז"ל בכל דף... הובא דברי חז"ל במקומות אחרים כלשונם הדומים להם... זה יצא ראשונה על מסכת חגיגה פיאטרקוב תרצג 31 עמ'  
14.בן חנוך, יעקב מלין דרבנן החדש; אלפים פתגמים נבחרים מתלמוד בבלי.. ת"א תשטו 96 עמ'  
15.גולדשמידט, אליעזר אזנים לתורה; קונקורדנציה לתלמוד בבלי לפי נושאים. ערכה והוציאה לאור: רפאל אדלמן קופנהגן תשיט 607 עמ'  
16.גלברט, ברוך מפתח למאמרי הלכה ומאמרי אגדה; של מסכת - ברכות, שבת, עירובין, פסחים, ר"ה, יומא - שקלים, סוכה, ביצה, תענית, מגילה, מו"ק, חגיגה לודז' תרצא-תרצב  
17.גלר, יעקב מפתח לשאלות ותשובות מאת ר' אליהו מזרחי ור' אליהו ן' חיים מפתחות, סדרת עזרי מחקר ה, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן תשלו 227 עמ'  
18.דוויק, יוסף; חייט, פיליפ מיכון תהליכי העבודה בהכנת מפתחות השו"ת במכון לחקר המשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 71-57  
19.היימן, אהרן אוצר דברי חכמים ופתגמיהם ת"א תרצד 564 עמ'  
20.היימן, אהרן תורה הכתובה והמסורה; מראה מקומות על כל פסוקי התנ"ך הנמצאים בכל ספרי תורה, שבע"פ... א-ג ת"א תרצו-תרצח 352 + 291+324 עמ'  
21.הימן, אהרן תורה הכתובה והמסורה על תורה נביאים וכתובים: מראי מקומות על כל פסוקי התנ"ך המובאים ברוב ספרי תורה שבעל פה [אוצר המשפט חלק א ערכים 11560 ,1086] מהד' ב, עריכה מחדש עם תוספות, תיקונים ושינויים בדרכי הציון. ע"י דוב הימן. חלק א: על התורה כז + 338 עמ'; חלק ב: על הנביאים 309 עמ'; חלק ג: על הכתובים 272 עמ'. ת"א תשלט. הימן, דוב: ספר ההשלמות לחיבור תורה הכתובה והמסורה. ירושלים תשמה 201 עמ'. ביקורת: מאורי, ישעיהו: קרית ספר נה תשם עמ' 590-584; Tabory, Joseph: A key to the rabbinic Bible. Immanuel 13 (1981), p. 15-19 
22.וונדר, מאיר מאיר לציון - תשנ"ו; מפתח למאמרי הלכה וסיכומים שנדפסו בכתבי העת התורניים ואחרים בשנת תשנ"ו תחומין יט (תשנט) 493-544  
23.וונדר, מאיר מאיר לציון - תשנ"ז; מפתח למאמרי הלכה וסיכומים שנדפסו בכתבי העת התורניים ואחרים בשנת תשנ"ז תחומין כ (תשס) 435-479  
24.וונדר, מאיר מאיר לציון - תשנ"ה; מפתח למאמרי הלכה וסיכומים שנדפסו בכתבי העת התורניים ואחרים בשנת תשנ"ה תחומין יח (תשנח) 491-542  
25.וונדר, מאיר מאיר לציון - תשנ"ד; מפתח למאמרי הלכה פסוקה וסיכומים שנדפסו בכתבי העת התורניים ואחרים בשנת תשנ"ד תחומין יז (תשנז) 500-541  
26.וונדר, מאיר מאיר לציון; מפתח למאמרי הלכה פסוקה וסיכומים שנדפסו בכתבי העת התורניים ואחרים בשנת תשנ"א תחומין יד (תשנד) 509-556  
27.וונדר, מאיר מאיר לציון; מפתח למאמרי הלכה פסוקה וסיכומים שנדפסו בכתבי העת התורניים ואחרים בשנת תש"ן תחומין יג (תשנב-תשנג) 483-540  
28.וונדר, מאיר מאיר לציון; מפתח למאמרי הלכה פסוקה וסיכומים שנדפסו בכתבי העת התורניים ואחרים בשנת תשמ"ט תחומין יב (תשנא) 511-558  
29.וונדר, מאיר מאיר לציון; מפתח למאמרי הלכה פסוקה וסיכומים שנדפסו בכתבי העת התורניים ואחרים בשנת תשמ"ז תחומין י (תשמט) 461-493  
30.וונדר, מאיר מאיר לציון; מפתח למאמרי הלכה פסוקה וסיכומים שנדפסו בכתבי העת התורניים ואחרים בשנת תשנ"ג תחומין טז (תשנו) 511-556  
31.וונדר, מאיר מאיר לציון; מפתח למאמרי הלכה פסוקה וסיכומים שנדפסו בכתבי העת התורניים ואחרים בשנת תשנ"ב תחומין טו (תשנה) 491-540  
32.וונדר, מאיר מאיר לציון; מפתח למאמרי הלכה פסוקה וסיכומים שנדפסו בכתבי העת התורניים ואחרים בשנת תשמ"ח תחומין יא (תשן) 549-590  
33.וקסמן, א"ל הנותן בים דרך; כ"ב חלקים מחזיק ארבעים אלף ומאתים מאמרי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי, תוספתא.. חלק א כרך א בודאפסט תרצו קמד עמ'. חלק א כרך ב בודאפסט תרצט שד עמ'  
34.חסידה, ישראל יצחק אוצר מאמרי הלכה. א-ג ירושלים תשיט-תשך  
35.יהודה סיני מקוליניאה יהודה יעלה; חלק א: כולל מאמרים בתלמוד על פי סדר א"ב עם פירושם. חלק ב: מאמרי המדרש רבה כסדר הפרשיות עם פירושם. קבצם והביאם ביחד ר' יהודה סיני מקוליניאה ז"ל ונשלם מהרב ר' יצחק הירשנזון ירושלים תרנ 204 + 54 עמ'  
36.כשר, מנחם מנדל תורה שלמה; והוא התורה שבכתב עם באור 'תורה שבעל פה', חבור כולל את פירושי התורה שנאמרו ונמסרו מדור לדור... הנמצאים בכל ספרי חז"ל ... ערוך ומסודר על פסוקי התורה עם באור, הערות והגהות... א-כה: בראשית-ויקרא (פרק ד) ירושלים תרצו-תשלב  
37.כשר, מנחם מנדל תורה שלמה; והוא התורה שבכתב עם באור 'תורה שבעל-פה', חבור כולל את פירושי התורה שנאמרו ונמסרו מדור לדור... ערוך ומסודר על פסוקי התורה עם באור, הערות, והגהות... [אוצר המשפט חלק א ערכים 11564 ,1103]. מ כר'. בראשית - במדבר (פרשת קרח) ירושלים תרפז-תשמח חיגר, משה: מפעל חייו של הרב מ' כשר. נעם ספר כה תשמג-תשמד עמ' קנ-קצ 
38.לוין, נח חיים ברייתא מעשה תורה; שחיבר רבינו הקדוש עם הוספות מכבוד... רבנו אליהו מווילנא. חלק עשרה מאמרות, בו מאתים ושמונים מספרי עשר. מאה וחמישים מספר מעשה תורה ומאה ושלושים אשר הוספתי.. [ווארשא] תרכד כב דפים  
39.ליפשיץ, שבתי ספר האשל; הנקרא לקוטי שושנים [לקט הלכות לפי סדר א"ב] דברצן (הונגריה) [תרצח?] עז עמ'  
40.לרינמן, צבי אוצר אמרי אבות; אנציקלופדיה לתלמודים ולמדרשים ולספרי ראשונים. א-ה ירושלים 1959-1969  
41.לרינמן, צבי אספי צבי; מעין אנציקלופדיה תלמודית. אוסף גדול המכיל כשבעים אלף מאמרי חז"ל. כרך א אות א בואנוס איירס תשיג 432 עמ'  
42.מורשת, מנחם קונקורדנציות ללשון חז"ל בעשיית המלון בר-אילן, בטאון אוניברסיטת בר-אילן, קיץ תשלג 1973 עמ' 7-12  
43.סבר, משה מכלול המאמרים והפתגמים; ילקוט כולל ומדריך למקורות התלמודים והמדרשים... עם הארות ביאורים ומפתחות. א-ג ירושלים תשכא-תשכב  
44.סליי, מנחם פרויקט השו"ת, תשל"ה - דו"ח התקדמות דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 282-251  
45.פלנט, לוי שער לוי; שער קטן, כעין מפתח ומראה מקום, לכנוס בו לחצרות בית הפוסקים... מלוקט מספר פסקים ושו"ת.. פיעטרקוב תרעג 230 עמ'  
46.פרוש-גליקמן, אליהו נחום מפתח השלם לתלמוד בבלי: מסכת ברכות ירושלים תרצא 120 עמ'  
47.פרלא, קלמן אביגדור אוצר לשון חכמים; כולל כשבעת אלפים אמרי חז"ל... המפוזרים בש"ס... ערוכים על פי אלפא ביתא, עם... תרגום המלים הזרות... השואות עם משלי הרומאים... גם באור קצר... מהדו' מחודשת בצרוף מפתח השמות ירושלים 1949 346 עמ'  
48.קוסובסקי, בנימין על הקונקורדנציות סיני כרך נא תשכב עמ' קפב-קפד  
49.קוסובסקי, בנימין אוצר לשון התנאים. ספר המתאימות (קונקורדנציה) למכילתא דרבי ישמעאל. א-ד ירושלים תשכה-תשכו  
50.קוסובסקי, בנימין אוצר לשון התנאים. ספר המתאימות (קונקורדנציא) לספרא - תורת כהנים. א-ד ירושלים תשכז-תשכט  
51.קוסובסקי, בנימין אוצר לשון התנאים (ספרי - במדבר-דברים) כרך א: א-אתר, תשלא; כרך ג: ט-מתק, תשלב  
52.קוסובסקי, בנימין אוצר לשון התנאים; ספר המתאימות (קונקורדנציא) לספרי (במדבר-דברים) [אוצר המשפט חלק א ערך 11579] א-ה. ירושלים תשלא-תשלה  
53.קוסובסקי, בנימין אוצר השמות לתלמוד הבבלי א-ה. ירושלים תשלו-תשמג  
54.קוסובסקי, חיים יהושע אוצר לשון התלמוד; ספר המתאימות (קונקורדנציא) לתלמוד בבלי. (המשך המפעל: ערך וסדר ע"פ שיטה חדשה בנו בנימין קוסובסקי). א-לא: א - פצר ירושלים תשיד- תשלג  
55.קוסובסקי, חיים יהושע אוצר לשון התוספתא. א-ו ירושלים תרצג-תשכא  
56.קוסובסקי, חיים יהושע אוצר לשון המשנה. ספר המתאימות-קונקורדנציה לששה סדרי משנה. א-ד ירושלים תשטז-תשך  
57.קוסובסקי, חיים יהושע אוצר לשון התלמוד; ספר המתאימות (קונקורדנציה) לתלמוד בבלי... [אוצר המשפט חלק א ערך 11582]. א-מא ירושלים תשיד-תשמב ביקורת: בירנבוים, פלטיאל: הקונקורדנציה לתלמוד של הרב בנימין קוסובסקי. הדאר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 696-695 
58.קוסובסקי, משה אוצר לשון תלמוד ירושלמי: קונקורדאנציה לתלמוד ירושלמי א-ג. ירושלים תשם-תשמד  
59.קוסובסקי, משה אוצר לשון תלמוד ירושלמי; קונקורדאנציה לתלמוד ירושלמי, אוצר השמות ירושלים תשמה 705 עמ'  
60.קימלמן, אריה לוח עזר לפירושים מתקופת הגאונים (מארץ ישראל, בבל וקירואן) שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 586-463  
61.קפלן, דוב אריה ספר המספרים; מלוקט מש"ס, ספרא ספרי, מכילתא... מאחד עד ששים רבוא לונדון תשיח 330 עמ'  
62.רגק (רוהק), נתן המפתח; סדר הלמוד, החזרה והזכרון ירושלים תשטו נו עמ'  
63.רובין, יהושע הוספה למסורת הש"ס; בו נרשמו יותר מעשרת אלפים מראה מקומות בגמרא, רש"י ותוספות, שלא נצטיינו מקורם במסורת הש"ס בתוך: רובין, מרדכי דוד: כל המקראות שבתלמוד בבלי, ירושלים תשמה פח עמ'  
64.רובין, מרדכי דוד כל המקראות שבתלמוד בבלי ירושלים תשמה תקסח + מג עמ' + הוספה למסורת הש"ס; בו נרשמו... מראה מקומות בגמרא, רש"י ותוספות, שלא נצטיינו מקורם במסורת הש"ס, פח עמ'  
65.שוחטמן, אליאב (עורך) מקורות הטור והבית יוסף, חושן משפט חלק א סימנים א-צו. ירושלים תשמו 299 עמ'  
66.שוסטר, מאיר הכהן ספר מאמרי חז"ל א: לפי סדר הא-ב. ב: ולפי עניניהם. וואטערבורי תשלט רצח עמ'