Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
1. תולדות הקהילות והרבנים באונגארין חלק א [חמ"ד] 1983  
2.אוניברסיטת בר-אילן, הפרוייקט לאחסון ואחזור מידע בספרות השו"ת מאגר ספרי השו"ת במחשב וביוגרפיות קצרות של המחברים רמת-גן תשלט 42 עמ'  
3.אזולאי, חיים יוסף דוד שם הגדולים. חלק א: מערכת גדולים... שלשלת יוחסין משפחות סופרים ד"צ ת"א תשך 128 עמ'  
4.אפטוביצר, אביגדור מבוא לספר ראבי"ה, כולל מקורות חדשים לתולדות ספרות הפוסקים ולתולדות חכמי ישראל שחיו בצרפת ואשכנז מן המאה השמינית לאלף החמישי עד המאה השניה לאלף השישי ירושלים תרצח 484 עמ'  
5.אפנשטיין, שמעון ספור ארבעה החכמים השבויים עיון וחקר, ירושלים תשלו עמ' 133-96  
6.בויארין, דניאל מחקרים בפרשנות התלמוד של מגורשי ספרד ספונות סדרה חדשה ספר שני (יז) תשמג עמ' 184-165  
7.בויארין, דניאל מחקרים בפרשנות התלמוד של מגורשי ספרד [ב. שורש וענף: שמעתא דתגרי לוד למהר"י אבוהב] ספונות סדרה חדשה ספר רביעי (יט) תשמט עמ' 11-22 (חלק א ראה אוצר המשפט חלק שני ערך 8629)  
8.בורנשטיין-מקובצקי, לאה לתולדות קהילת קושטא באמצעיתה של המאה הי"ז, קהליה אישיה וחכמיה הספרדים והרומאניוטים מיכאל ט תשמה עמ' כז-נד  
9.בן חורים, נחום מפה של ראשי הדורות בזמן התלמוד ניו-יורק 1948 1 עמ'  
10.בן נאיים, יוסף מלכי רבנן; שמות חכמי 'המערב' ע"פ סדר א"ב ירושלים תרצא. קל דפים. נספח: כבוד מלכים [שמות הספרים שחברו חכמי 'המערב' ע"פ סדר א"ב]. כג דפים  
11.בן שמעון, רפאל אהרן טוב מצרים; מחברת קבוצת שמות אנשי שם רבני מצרים ירושלם תרסח לו דפים. ד"צ ישראל תשכט  
12.בנדיקט, בנימין זאב מרכז התורה בפרובאנס, אסופת מאמרים ירושלים תשמה 359 עמ'. עמ' 32-1: לתולדותיו של מרכז התורה בפרובאנס [אוצר המשפט חלק א ערך 11594]; עמ' 67-53: למכלול לחכמי פרובאנס [אוצר המשפט חלק א ערך 11595]; עמ' 91-77: מתורתם של חכמי פרובאנס (תשובה של ר' זרחיה הלוי) [אוצר המשפט חלק א ערך 11596]  
13.בנדיקט, בנימין זאב לתולדותיו של מרכז התורה בפרובאנס תרביץ שנה כב תשיא עמ' 109-85  
14.בנדיקט, בנימין זאב למכלול לחכמי פרובנס קרית ספר שנה כז תשיא עמ' 248-237, 392  
15.בנדיקט, בנימין זאב מתורתם של חכמי פרובאנס סיני כרך מא תשיז עמ' רכח-רמא  
16.בנטוב, חיים קוים אחדים בדרכי פסיקתם ההלכתית של חכמי הספרדים וחכמי מארוקו קו לקו, ירושלים תשמג עמ' 123-111  
17.בראונר, אברהם מדריך שמושי לתולדות גאונים ראשונים ואחרונים ירושלים תשלט עז עמ'. מהד' ב ירושלים תשמג פז עמ'  
18.ברויאר, מרדכי על דרכי הפסיקה של רבני גרמניה בעידן האמנציפציה סיני כרך ק תשמז עמ' קסו-קפו  
19.גאון, מ"ד חכמי ירושלים; ... רשימה מרוכזת ומפורטת של כל הרבנים הראשיים בירושלים החל מאמצע המאה הט"ו לספירה הרגילה.. חמדת ישראל, לזכר מרן חיים חזקיהו מדיני, ירושלים תשו עמ' 105-98  
20.גירונדי, מרדכי שמואל; ניפי, חננאל תולדות גדולי ישראל [בפרט גאוני איטליה ורבני פאדובה] למוהר"ר מרדכי 'שמואל גירונדי זצ"ל וספר זכר צדיקים לברכה למוהר"ר חננאל ניפי זצ"ל טרייאסט 1853 376 עמ'. ד"צ ירושלים תשכח  
21.גלינסקי, יהודא דב על תפוצת הטורים בספרד בדור הגירוש לא ידוע לטור חושן משפט ישורון יב ניסן תשסג עמ' תשפד-תתא  
22.גלינסקי, יהודה ד' וזכה זה החכם יותר מכולם שהכל למדו מספריו - על תפוצת 'ארבעה טורים' לר' יעקב בן הרא"ש מזמן כתיבתו ועד סוף המאה ה-15 סידרא יט תשסד עמ' 25-45  
23.גלינסקי, יהודה דב ארבעה טורים והספרות ההלכתית של ספרד במאה ה- 14: אספקטים היסטוריים, ספרותיים והלכתיים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 390 עמ'  
24.גליס, יעקב אנציקלופדיה לתולדות חכמי ארץ ישראל א-ג. ירושלים תשלה-תשלח  
25.גרוסמן, אברהם חכמי אשכנז הראשונים: קורותיהם, דרכם בהנהגת הציבור, יצירתם הרוחנית מראשית יישובם ועד לגזירות תתנ"ו (1096) ירושלים תשמא יב + 474 עמ'. ביקורות: פלק, זאב: דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' תנד; תא-שמע, ישראל: קרית ספר נו תשמא עמ' 344-352; גרוסמן, אברהם: [תשובה]. לחקר זיקתה של יהדות אשכנז הקדומה אל ארץ ישראל. ציון שנה מז תשמב עמ' 197-192; בירנבוים, פלטיאל: לתולדות היהדות בגרמניה הקדומה. הד 
26.גרוסמן, אברהם עולמם הרוחני והחברתי של חכמי אשכנז וצרפת הראשונים דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשנד עמ' 97-104  
27.גרוסמן, אברהם חכמי צרפת הראשונים ירושלים תשנה 633 עמ'; בקורת: תא-שמע, ישראל: ציון שנה סא תשנו עמ' 230-237  
28.דוד, אברהם לתולדות חכמים בירושלים במאה השש-עשרה (לאור מסמכים חדשים מן הגניזה הקאהירית) שלם ספר ה תשמז עמ' 249-229  
29.דוקעס, יחזקאל ספר חכמי אה"ו המבורג תרסח 155 + 4 עמ'  
30.דינרי, ידידיה א' תרומתם של ראשוני 'האחרונים' באשכנז להוראה בדיני הממונות דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972. עמ' 110-103  
31.דינרי, ידידיה אלטר חכמי אשכנז בשלהי ימי הביניים; דרכיהם וכתביהם בהלכה ירושלים תשמד 164 עמ'  
32.הבלין, שלמה זלמן לתולדות ישיבות ירושלים וחכמיה בשלהי המאה הי"ז וראשית המאה הי"ח שלם ספר ב תשלו עמ' 192-113  
33.הבלין, שלמה זלמן רבי אברהם הלוי מחבר שו"ת גנת ורדים ובני דורו; פרקים בתולדות החכמים דמותם ויצירתם ולימוד התורה במצרים ובא"י במאות ה-י"ז וה-י"ח חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמג 636 עמ'  
34.הילדסהיימר, עזריאל רבני הלברשטט וחכמיה ספר אביעד, לזכר ד"ר ישעיהו וולפסברג-אביעד, ירושלים תשמו עמ' רטו-רסב  
35.הכהן, מרדכי אישים ותקופות ירושלים תשלז 240 עמ'  
36.הכהן, נפתלי יעקב אוצר הגדולים אלופי יעקב; כולל תולדות גדולי ישראל... אשר הובא זכרו בדפוס או בכתב יד. א-ט ב"ב תשכז-תשל  
37.הלחמי, דוד חכמי ישראל: תולדות חייהם של גדולי ישראל באלף הששי, דור דור וחכמיו... חלק א-ג [אוצר המשפט חלק א ערך 11605] מהד' ב בני-ברק תשם תנט + [43] עמ'  
38.הלפרין, רפאל אטלס עץ חיים; תולדות עם ישראל מבראשית ועד ימינו א-יד. ירושלים תשם-תשמז. ביקורות: אריאל, י': בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 246-245; קליימן, ג' [על כרך: אחרונים]: פרי הארץ גל' ז שבט תשמג עמ' 95-91 
39.וונדר, מאיר מאורי גליציה; אנציקלופדיה לחכמי גליציה כרך א: א-ד, כז + 889 עמ'; כרך ב: ה-ח, טז + 1100 עמ'; כרך ג: ט-ע, ח + 1156 עמ'. ירושלים תשלח-תשמו  
40.ויינשטיין, מנחם קהילת אלג'יר וחכמיה במאות הט"ז והי"ז בר-אילן יד-טו תשלז עמ' 132-122  
41.ולדן, אהרן שם הגדולים החדש; בו נקבצו ובאו שמות גאוני וגדולי ישראל... אשר היו מזמן הרב חיים יוסף דוד אזולאי ומכמה דורות שלפניו. חלק א: מערכת גדולים ד"צ ירושלים 130 עמ'  
42.וסטרייך, אלימלך חשיבה משפטית במשנתם של חכמי פולין הראשונים עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 183-204  
43.וקסמן, מאיר מורי הדורות מעצבי רוח עמנו ת"א תשכג 393 עמ'  
44.זוהר, צבי הלכה ומודרניזציה; דרכי היענות רבני מצרים לאתגרי המודרניזציה, 1922-1882 ירושלים תשמא 215 עמ'  
45.זוהר, צבי משנתם ההלכתית של חכמי ישראל במצרים המודרנית פעמים חוב' 16 תשמג עמ' 87-65  
46.זוין, שלמה יוסף אישים ושיטות - שורת מאמרים על אישי הלכה ושיטותיהם בתורה ת"א תשיב 281 עמ'  
47.זימר, יצחק אריק סדר הפוסקים לר' עזריאל טרבוט סיני כרך עו תשלה עמ' רלז-רנב  
48.זימר, יצחק אריק רבני גרמניה במאה ה-16 וזיקתם לרבנים בתפוצות אחרות דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ב כרך א ירושלים תשמו עמ' 134-127  
49.זמרוני, שלמה רבני קלאוזנבורג ו'שושלת רבני בית גלאזנר' בני-ברק תשמא 24 עמ'  
50.חבצלת, אברהם יוסף זמנם ומקומם של "תוספות טוך" ירושתנו ב תשסח עמ' שיט-שכג  
51.חונס, שמעון משה תולדות הפוסקים; תולדות הגאונים הפוסקים נושאי כלי השלחן הערוך... שמות הספרים אשר חברו במקצוע ההלכה ובחכמה... נדפסים וכתבי יד... ואף גם תולדות מפרשיהם וורשא תרעא 635 עמ'; מהד' שניה תרפב  
52.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) תולדות הפוסקים... [אוצר המשפט חלק א ערך 11610]  ביקורת: בנדיקט, בנימין זאב: מרכז התורה בפרובאנס, ירושלים תשמה עמ' 217-199 
53.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) תולדות הפוסקים; כולל שלשלת הפוסקים תכונת חבוריהם ויסודי שיטותיהם בדרכי ההוראה מתקופת הגאונים עד השלחן ערוך ונושאי כליו חלק א: מתקופת הגאונים עד אחרי הרמב"ם, ניו-יורק תשו 306 עמ'. חלק ב: מרש"י ובית מדרשו עד תקופת השלחן ערוך, ניו-יורק תשז 302 עמ'. חלק ג: השולחן ערוך - התהוותו והשתלשלותו עד אחרוני מפרשיו, ניו-יורק תשח 414 עמ'  
54.יובל, ישראל יעקב רבנים ורבנות בגרמניה 1500-1350 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמה 31 + 427 עמ'  
55.כהן, בנימין רפאל מלכי תרשיש; תולדותיהם וספריהם של רבני תוניסיה מימי התלמוד ועד ימינו נתיבות תשמו שצו עמ'  
56.כהן, יצחק יוסף תשובותיהם של רבני טראנסילוואניה במאה התשע-עשרה [אוצר המשפט חלק א ערך 3114] מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 382-309  
57.לוצטו, שמואל דוד נחלת שד"ל - לוח הגאונים והרבנים הקדמונים וקצת ספריהם אוצר טוב תרלט עמ' 5-54  
58.מיארה, מאיר בין ספרד לאשכנז (זיקה, השפעות וקשרים בין תפוצות ישראל בספרד ואשכנז) מכלול ז תשנד עמ' 53-71  
59.מיכל, חיים אור החיים; חכמי ישראל וספריהם פרנקפורט א"מ תרנא 617 עמ'. מהדו' ב עם הוספות ותיקונים מאת זלמן הלברשטם (שזח"ה). הביאן לדפוס מתוך כתב יד והוסיף להן ביאורים נפתלי בן-מנחם. ירושלים תשכה  
60.מלמד, עזרא ציון מפרשי המקרא, דרכיהם ושיטותיהם א-ב. ירושלים תשלה 1057 + 6 עמ'; מהד' ב מתוקנת ומורחבת תשלח 1087 עמ'  
61.מסינג, יהודה והיו עיניך רואות את מוריך (ב); גדולי רבני תוניסיה ולוב ירושלים תשמו 115 עמ'  
62.מקוביצקי, לאה; גלר, יעקב והיו עיניך רואות את מוריך (ג); גדולי רבני ארצות הבלקאן ספריית המורה הדתי, תולדות ישראל ח-ט, ירושלים 1987 44 עמ'  
63.מרגליות, מרדכי (עורך) אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל... [אוצר המשפט חלק א ערך 11613]  ביקורת: בנדיקט, בנימין זאב: מרכז התורה בפרובאנס, ירושלים תשמה עמ' 197-192 
64.מרגליות, מרדכי (עורך) אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל א-ד ירושלים תשו-תשי  
65.מרמורשטיין, אברהם חכם ופוסק איטלקי [חי בסאביליאנו בשנת רכב (1462)] הדביר ספר ב תרפד עמ' 243-213  
66.סורסקי, אהרן אורות ממזרח; תולדות רועים רוחניים ליהדות הספרדית ספר א. בני-ברק תשלד רפז עמ'  
67.סורסקי, אהרן גאוני פולין האחרונים בני-ברק תשמג רצו עמ'  
68.עובדיה, דוד פאס וחכמיה א-ב. ירושלים תשלט ל + 107 + 401, יז + 470 עמ'  
69.עמנואל, יצחק שמואל גדולי שלוניקי לדורותם. חלק א: חמש מאות כתבות מבית החיים של יהודי שלוניקי משנת הרס עד שנת התק (1660-1500) עם באורים, הערות וביוגראפיות ת"א תרצו שלה + 9 עמ'  
70.עמנואל, יצחק שמואל מצבות שאלוניקי, בצירוף תולדות חייהם של גדולי הקהילה. חלק א: משנת רסב עד שנת תמ. חלק ב: משנת תמא עד שנת תרצח ירושלים תשכג-תשכח  
71.פוזננסקי, שמואל אברהם אנשי קירואן זכרון לאברהם אליהו, לכבוד רא"א הרכבי, פטרבורג תרסט עמ' 220-175  
72.פוקס, אברהם ישיבות הונגריה בגדולתן ובחורבנן .תולדות חייהם, פועלם ואישיותם של... ראשי הישיבות, שיטת לימודם וארגון הישיבות. ירושלים תשלט 606 עמ'  
73.פיפאנו, דוד אברהם שלשלת רבני שלוניק ורבני סופיא סופיא תרפה ח + ג דפים  
74.פלס, ישראל יחסי מהרי"ל ותלמידיו והשפעתם על הפסיקה האשכנזית לאור מקורות חדשים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשנט 225 עמ'  
75.פפלוייר, משה מבוא התלמוד; והוא שלשלת הקבלה של תורה שבעל פה מימות משה רבינו עליו השלום עד זמנו של מרן בעל השולחן ערוך ברלין תרס 46 עמ'  
76.פרומקין, אריה ליב תולדות חכמי ירושלים, משנת ה"א רן ליצירה עד ה"א תרל ליצירה. יצא לאור עם הוספות מאת אליעזר ריבלין. א-ד ירושלים תרפח-תרצ  
77.פרידמן, נתן צבי אוצר הרבנים, תקופת הרבנות (ד' תש"ל - ה' תש"ל) . עשרים אלף ערכים עם מפתחות... בני-ברק תשלה 461 עמ'  
78.פרנקל, פסח מחברי ספרים אשר חיו בקהילתנו הלברשטט נחלת צבי 7 1936-37 עמ' 324-319; 8 1937-38 עמ' 80-76  
79.קליגר, איסר חכמי הדורות ומשנתם: תולדותיהם וארחותיהם של גדולי ישראל . בני-ברק תשמב תמה עמ'  
80.קליין, צבי תולדות ודרכים; על חייהם ושיטותיהם של ששה מגדולי המפרשים [ר' יעקב יהושע פולק, ר' יחזקאל לנדא, ר' פנחס הורביץ, ר' עקיבא איגר, ר' משה סופר, ר' שמשון רפאל הירש] ירושלים תשמג 240 עמ'  
81.קמלר, יקותיאל אריה דור דעה; ארבע תקופות גאוני בתראי בשנות תק-תר. כרך א: תק-תקל פיעטרקוב תרצה רלט עמ'. הוצאה ב ניו-יורק תשיג רכט עמ'  
82.קנביל, שבח תולדות גדולי הוראה: יצירתם ומשנתם של . רש"י, רמב"ם, הרא"ש, בעל הטורים, בית יוסף, הרמ"א, טו"ז, הש"ך, מגן אברהם, פרי מגדים... מהד' ב מתוקנת ומורחבת ירושלים תשמג 176 עמ'  
83.קפלן, צבי חידושים בהלכה של גדולי פינסק וקארלין פינסק, ספר עדות וזכרון לקהילת פינסק-קארלין, כרך א חלק ב ת"א תשלח עמ' 406-367  
84.קרומביין, אליקים מר' חיים מבריסק והגרי"ד סולוביצ'יק ועד 'שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין' - על גלגוליה של מסורת לימוד נטועים גל' ט אלול תשסב עמ' 51-93  
85.רוזאניס, שלמה דברי ימי ישראל בתוגרמה [החל מכרך ב: קורות היהודים בתורכיה וארצות הקדם] על פי מקורות ראשונים. מהדו' ב מושלמת ומתוקנת בהוספות ומלואים רבים. א-ו ת"א-סופיא-ירושלים תרצ-תשה  
86.רות, בצלאל רבני אנקונה סיני כרך כא תשז עמ' שכג-שכו  
87.ריינר, אלחנן בין אשכנז לירושלים; חכמים אשכנזים בארץ ישראל לאחר 'המוות השחור' שלם ספר ד תשמד עמ' 36-27  
88.רפלד, אברהם מאיר הלכתאי כבתראי אצל חכמי אשכנז ופולין במאות הט"ו-ט"ז - מקורות וספיחין סידרא ח תשנב עמ' 119-140; וולף, יוסף (ג'פרי): האמנם מסורת הלכה איטלקית. שם גל' י תשנד עמ' 57-59; רפלד, אברהם מאיר. איטליה - אשכנז והמהרי"ק.שם גל' יב תשנו עמ' 145-146  
89.רפלד, אברהם מאיר אשכנז במזרח - "הלכה כבתראי" בתקופת מרן וסמוך לה סידרא יא תשנה עמ' 113-130  
90.רפלד, מאיר חילופין - כמוצא למפגשם של חכמי פולין והבית יוסף סידרא ו תשן עמ' 87-91  
91.רפפורט, שלמה יהודה ליב (שי"ר) תולדות; תולדות רבנו נתן איש רומי בעל הערוך וקורות ספרו. תולדות רבנו סעדיה גאון. תולדות רבנו האי גאון. תולדות ר' אלעזר הקליר. תולדות רבנו חננאל בן רבנו חושיאל ורבנן נסים בר' יעקב ממדינת קירוואן ורשה תרעג 250 + 222 עמ'. תולדות גדולי ישראל (יריעות שלמה). כמו שנדפס בורשא תרסד. ירושלים תשך 128 עמ'  
92.רקובר, נחום מורה דרך במקורות המשפט העברי ירושלים תשמג 89 עמ'. ביקורות: [אדלשטיין, יעקב] י' אדן: מבוע יח תשמג-תשמד עמ' 200-199; פורת, חיים: הפרקליט כרך לה תשמג-תשמד עמ' 484-483; זהרי, מנחם: בשדה חמ"ד ה-ו ניסן-אייר-סיון תשמד עמ' 275-274; ששר, מיכאל: מפתח לאוצרות. כיוונים חוב' 24 קיץ תשמד עמ' 147-145 
93.רקובר, נחום רשימה כרונולוגית של חכמי ההלכה לארצותיהם משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' יא ירושלים תשלא  
94.שפיגל, יעקב שמואל על ספר אגור ושבלי הלקט ודרכו של הבית יוסף בהביאו מדבריהם ומשאר ספרים ירושתנו א תשסז עמ' קעא-קצה  
95.שפיץ, דוד שנות דור ודור של גדולי התורה ושריה מאדם הראשון עד שנת כת"ר לאלף הששי ניו-יורק תשם קסח עמ'  
96. Adler, Hermann  The Chief Rabbis of England  In: Papers, Anglo-Jewish historical exhibition 1887, London 1888, p. 253-288  
97. Agus, Irving A.  The oral traditions of Pre-Crusade Ashkenazic Jewry  Studies and essays in honor of Abraham A. Neuman, 1962, p. 1-16  
98. Agus, Irving A.  Rabbinic scholarship in northern Europe (711-1096)  In: World history of the Jewish people, vol. 2, Tel Aviv 1966, p. 189-209  
99. Auerbach, Selig  Die rheinischen Rabbinerversammlungen im 13. Jahrhundert  Dissertation Wurzburg 1931, 112 p.  
100. Baeck, Samuel (-)  Die halachistische Litteratur vom 15.-18. Jahrhundert  In: Die j?dische Literatur seit Abschluss des Kanons, eds. Jakob Winter and August Wunsche, vol. 2, Trier 1894, p. 491-605  
101. Benedikt, B.Z.  Caracteres originaux de la science rabbinique en Languedoc: Juifs et Judaisme de Languedoc  Cahiers de Farjeaux, 1977, p. 159-172.  
102. Bialoblocki, Samuel  Dezisoren (פוסקים)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 5, p. 1065-1085  
103. Blau, Ludwig  Leo Modenas Briefe und Schriftstucke  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1904-05 (28) and 1905-06 (29); p. 85-95: Leos Stellung zum Talmud; p. 97-126: Venezianische Rabbiner 1550-1650: Samuel Jehuda Katzenellenbogen, Jakob b. Abraham Baruch Coen, Abigdor Cividal, B  
104. Cahen, S.  Rabbins de Metz  Archives Israelites de France 1 (1840), p. 25-32  
105. Carmoly, Eliakim  Notices biographiques  Revue Orientale 2 (1842); p. 330-333: Israel Bruna; p. 339: Lazare Hirsch (Naphthali Hirsch Katzenellenbogen); p. 340-342: Zebi Berlin; 3 (1843), p. 245-247: David Oppenheim; p. 247: Jacob Cohen Popers; p. 247-249: Meir Eisenstadt; p. 249-251: Hirschel L  
106. Eppenstein, Simon  Charakterbilder unserer grossen Gesetzeslehrer  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 2 (1915), p. 223-231; 3 (1916), p. 505-514, 564-575; 5 (1918), p. 316-327, 575-585; 7 (1920), p. 360-373  
107. Frankel, J.A.  Biographische Skizzen - Biographie d. Rabbi Mair Schiff  Orient 6 (1845), p. 827-830; R. Juda Minz, ib. 7 (1846), p. 520-521; Meir Katzenellnbogen, ib., p. 609-613; Mosche ben Jakob Chages, ib. p. 745-746, 8 (1847), p. 249; Josef ben Mardechai Gerson Kohen, ib., p. 173-176; R. Josef ben Menachem Mendel aus Ste  
108. Freimann, Jakob  Die Prossnitzer Rabbiner, Prossnitzer Gelehrte und Autoren  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 15 (1923), p. 35-44  
109. Friedlander, Markus Hirsch  Chachme Hadoroth. Geschichtsbilder aus der nachtalmudischen Zeit (500-1500)  Brunn 1880, 4 + 150 p.  
110. Gross, J.  Die j?dischen Gelehrten von Orleans im Mittelalter  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 1 (1874), p. 73-74, 77-79, 87-88, 93-95  
111. Grossman, Avraham  Die fruhen aschkaenasischen Rabbinen - ihre Geschichte, ihre Gemeindearbeit, ihr geistiges Schaffen  Hebraische Beitr?ge zur Wissenschaft des Judentums 1,1-2 (1985), p. 17-24  
112. Herzog, D.  Die Trager des Namens 'Meisterlein' in der Steiermark  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 79, N.F. 43 (1935), p. 31-49  
113. Hoffer, Armin  A halachikus torvenykonyvek Alfaziig [Halakhah books before Alfasi]  Emlekkony Dr. Hevesi Simon..., 1934, p. 177-194  
114. Horovitz, Markus  Frankfurter Rabbinen  4 vols. Frankf.a.M. 1882-85.   
115. Horowitz, H.  Die Rabbiner und j?dischen Gelehrten Prags im 15. Jahrhundert  Zeitschrift fur die Geschichte der Juden in der Tschechoslovakie 1 (1930-31), p. 229-242  
116. Horowitz, Yehoshua  Aharonim (אחרונים) Encyclopedia Judaica Yearbook (1973), p. 153-157  
117. Jung, Leo (ed.)  Guardians of our heritage (1724-1953)  N.Y. 1958, 8 + 728 p.   
118. Jung, Leo (ed.)  Jewish leaders, 1750-1940  Jerusalem 1964, 12 + 564 p.  
119. Kayserling, Moritz  Les Rabbins de Suisse  Revue des Etudes Juives 46 (1903), p. 269-275  
120. Levi, Naphtali  English Rabbonim (in the pre-expulsion period)  Jewish Standard, London, 6.4.(1888), p. 8; 27.4., p. 3; 18.5., p. 3; 1.6., p. 6; 8.6., p. 7  
121. Muller, Joel  Die Responsen der spanischen Lehrer des 10. Jahrhunderts R. Mose, R. Chanoch, R. Joseph ibn Abitur  Bericht, Lehranstalt fur die Wissenschaft des Judentums in Berlin 7 (1889), p. 3-37  
122. Neufeld, Siegbert  J?dische Gelehrte in Sachsen und Thuringen wahrend des Mittelalters  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 69, N.F. 33 (1925), p. 283-295  
123. Noveck, Simon (ed.)  Great Jewish personalities in ancient and medieval times  N.Y. 1959.   
124. Piattelli, Abramo A.  Lo studio della Mishna in Italia durante i secoli 17 e 18  Annuario di Studi Ebraici 1969-70 e 1971-72, p. 7-20  
125. Renan, Ernest  Les Rabbins francais du commencement du quatorzieme si?cle  Paris 1877, 22 p. + p. 431-764 (Extr. du tome 27 de 'Histoire litteraire de la France'); repr. Farnborough 1969  
126. Revel, Hirschel  Talmud commentaries  Universal Jewish Encyclopedia 10, p. 166-167  
127. Richtmann, Mozes  Talmud commentaries  Jewish Encyclopedia 12, p. 27-30  
128. Rossi, Giovanni Bern. de  Dizionario storico degli autori ebrei e delle loro opere  Parma 1802, 2 vols. in 1, 8 + 192, 170 p.  
129. Steinschneider, Moritz  Halacha (in J?discher Literatur)  In: Allgemeine Enzyclopadie der Wissenschafte und Kunste, hrsg. J.S. Ersch und J.G. Gruber, 2nd Sect., vol. 27, Leipzig 1850, p. 361-370, 387-390, 451-453  
130. Steinschneider, Moritz  Gelehrtengeschichte (im Mittelalter)  In: Allgemeine Enzyclopadie der Wissenschafte und Kunste, hrsg. J.S. Ersch und J.G. Gruber, 2nd Sect., vol. 27., Leipzig 1850, p. 390-393  
131. Surasky, Aharon  Giants of Jewry  2 vols. N.Y. 1982, 335 + 333 p.  
132. Ta-Shma, Israel Moses  Rishonim  Encyclopedia Judaica 14, p. 192-193; Encyclopedia Judaica Yearbook 1973, p. 310-313  
133. Twersky, Isadore  Talmudists, philosophers, kabbalists  In: Jewish thought in the sixteenth century, ed. B. Cooperman, Cambridge, Mass. 1983, p. 431-460  
134. Waxman, Meyer  A history of Jewish literature  5 vols. in 6, N.Y. 1930-60 (Rabbinic literature, commentaries, codes and responsa, vol. 1, p. 251-317; vol. 2, p. 98-196; vol. 3, p. 705-715, 721-734; vol. 4, p. 683-717, 1116-1135; vol. 5, p. 131-136, 211-235)  
135. Weiss, I.R.  The study of the Talmud in the thirteenth century  Jewish Quarterly Review 1 (1889), p. 289-313  
136. Willmann, Alfred  Famous Rabbis of Vienna  In: The Jews of Austria, ed. Josef Fraenkel, London 1967, p. 319-326  
137. Willmann, Alfred; Flesch, Heinrich  Die mahrischen Landesrabbiner  In: Die Juden und Judengemeinden Mahrens in Vergangenheit und Gegenwart, ed. Hugo Gold, Brunn 1929, p. 45-52  
138. Zimmels, Hirsch Jacob  Scholars and scholarship in Byzantium and Italy (711-1096)  In: World history of the Jewish people, vol. 2, Tel Aviv 1966, p. 175-188  
139. Zunz, Leopold  Analecten; 1: Jose ben Jose; 2: Abraham ben Isaak und Abraham ben David; 3: Kalonymos ben Kalonymos; 4: Jehuda ben Moses Romano  Wissenschaftliche Zeitschrift fur J?dische Theologie 2 (1836), p. 304-330  
140.תא-שמע, ישראל קוים לאופייה של ספרות ההלכה באשכנז במאות הי"ג-י"ד עלי ספר חוב' ד תמוז תשלז עמ' 41-20  
141.תא-שמע, ישראל קליטתם של ספרי הרי"ף, הר"ח ו'הלכות גדולות' בצרפת ובאשכנז במאות הי"א-י"ב קרית ספר כרך נה תשם עמ' 201-191   
142.תא-שמע, ישראל מ' הגר"א ובעל "שאגת אריה", ה"פני יהושע" וספר "ציון לנפש חיה" - לתולדותיהם של הזרמים החדשים בספרות הרבנית ערב תנועת ההשכלה סידרא טו תשנט עמ' 181-191  
143.[הלחמי] ויסברוד, דוד ארזי הלבנון; תולדות חייהם של גדולי התורה וחסידות שפעלו בשטח ההוראה, הפלפול והחסידות בשנים ש-תשיד ת"א תשטו 272 עמ'  
144.[הלחמי] ויסברוד, דוד חכמי ישראל - אנציקלופדיה לגדולי ישראל בדורות האחרונים ת"א תשיח תסא עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות

 מחברכותרתספרביקורת
145.ארנד, אהרן פרשנות ג'רבאית לתלמוד - 'כסא רחמים' לר' רחמים חורי שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 1-44  
146.בראון, בנימין ערך תלמוד תורה במשנת החפץ חיים ופסיקתו בעניין תלמוד תורה לנשים דיני ישראל כרך כד תשסז עמ' 79-118  
147.כהן, יצחק למגמותיו של חיבור ה'אור שמח' ומשמעויותיהן ההלכתיות-משפטיות שנתון המשפט העברי כה תשסח עמ' 97-138  
148.עמנואל, שמחה פסקי ר' מנחם מרקנטי שנתון המשפט העברי כה תשסח עמ' 139-198  
149.שושנה, אברהם ספר איגרות הרמ"ה במהדורה חדשה מוריה שנה כה כסלו תשסג עמ' ג-יט  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אבא מרי מלוניל

 מחברכותרתספרביקורת
150. Gross, Henri (Heinrich)  Notice sur Abba Mari de Lunel  Revue des Etudes Juives 4 (1882), p. 192-207  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אבודרהם, דוד

 מחברכותרתספרביקורת
151. Freimann, Jakob  Abudraham  J?disches Lexikon 1, p. 60  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אבוהב, יצחק

 מחברכותרתספרביקורת
152.בויארין, דניאל מחקרים בפרשנות התלמוד של מגורשי ספרד [ב. שורש וענף: שמעתא דתגרי לוד למהר"י אבוהב] ספונות סדרה חדשה ספר רביעי (יט) תשמט עמ' 11-22 (חלק א ראה אוצר המשפט חלק שני ערך 8629)  
153.הברמן, א"מ ספר 'שולחן הפנים' לרבי יצחק אבוהב סיני כרך נט תשכו עמ' קמט-קנח; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' רב-ריא  
154. Simchoni, J.N.  Aboab, Isaak II  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 345-347  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אבוחצירא, יעקב

 מחברכותרתספרביקורת
155.יהודיוף, דוד דרך פסיקתו של מרן אביר יעקב זיע"א תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' כ-כז  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אבולעפיה, מאיר הלוי (רמ"ה)

 מחברכותרתספרביקורת
156.שושנה, אברהם מפתח חדש לתשובות הרמ"ה על פי כתב-יד עלי ספר חוב' יב תשמו עמ' 94-83  
157. Septimus, Bernard  Hispano-Jewish culture in transition; the career and controversies of Ramah  Cambridge, Mass. 1982, 9 + 180 p.  
158. Septimus, Bernard  'Kings, angels or beggars'; tax law and spirituality in a Hispano-Jewish responsum (R. Meir ha-Levi Abulafia)  In: Studies in medieval Jewish history and literature, ed. Isadore Twersky, Cambridge, Mass. 1984, p. 309-335  
159.תא-שמע, ישראל יצירתו הספרותית של ר' מאיר הלוי אבולעפיה קרית ספר שנה מג תשכח עמ' 576-569; מד תשכט עמ' 435-429; מה תשל עמ' 126-119  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אביגדור בן אליהו הכהן

 מחברכותרתספרביקורת
160. Bamberger, Jacob  R. Abigedor Cohen Zedek  Blatter fur J?dische Geschichte und Litteratur, Beilage zu "Der Israelit" (1900), p. 19-20, 34-36, 43-45  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אבן אבי זמרא, דוד (רדב"ז)

 מחברכותרתספרביקורת
161. Enciclopedia Judaica Castellana  Ibn Abi Zimra, David ben Shlomo (RaDBaZ)  Vol. 5, p. 554  
162. Goldman, Israel M.  The life and time of Rabbi David ibn Abi Zimra (RDBZ)  N.Y. 1970, 19 + 256 p.   
163. Scheiber, Alexander  An unknown responsum of David Ibn Abi Zimra  Essays on the occasion of the seventieth anniversary of the Dropsie University, 1979, p. 397-403  
164. Zimmels, Hirsch Jacob  David ben Solomon Ibn Abi Zimra  Encyclopedia Judaica 5, p. 1356-1358  
165. Zimmels, Hirsch Jacob  Rabbi David ibn abi Simra (RDBS), vol. 1: Leben und Lebenswerk  Jahresbericht, Jud.-theol. Seminar, Breslau 1932, 60 p.  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אבן גיאת, יצחק בן יהודה

 מחברכותרתספרביקורת
166.אסף, שמחה ספר הנר לר' יצחק ן' גיאת תרביץ שנה ג תרצב עמ' 214-213  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אבן חביב, לוי (רלב"ח)

 מחברכותרתספרביקורת
167.הבלין, שלמה זלמן רבי לוי אבן חביב - הרלב"ח: תולדותיו, ספריו, פעולותיו ופולמוס הסמיכה ישורון יא אלול תשסב עמ' תתסד-תתצ, שם יד ניסן תשסד עמ' תתקצז-תתריא  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אבן חיים, אליהו (ראנ"ח)

 מחברכותרתספרביקורת
168.בניהו, מאיר דפוסי תורכיה שאינם אלא דפוסי איטליה (מקצת דברים על ספרי מהראנ"ח ועל תולדותיו) סיני כרך עב תשלג עמ' קסג-קפב  
169.גלר, יעקב מפתח לשאלות ותשובות מאת ר' אליהו מזרחי ור' אליהו ן' חיים מפתחות, סדרת עזרי מחקר ה, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן תשלו 227 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אבן מיגש, יוסף בן מאיר הלוי

 מחברכותרתספרביקורת
170.גרייבסקי, אריה ליב רבנו יוסף הלוי אבן מיגאש מהדו' ב מתוקנת ירושלים תשכז  
171.שילה, שמואל יחסו של הר"י מיגאש לגאונים סיני כרך סו תשל עמ' רסג-רסז  
172.תא-שמע, ישראל יצירתו הספרותית של רבינו יוסף הלוי אבן מיגאש קרית ספר מו תשלא עמ' 146-136, 553-541; מז תשלב עמ' 322-318  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אבן עטר, חיים

 מחברכותרתספרביקורת
173.בנטוב, חיים על יצירתו ההלכתית של ר' חיים אבן עטר ופעילותו במארוקו פעמים חוב' 17 תשמד עמ' 52-36  
174.כהן, כרמיאל אופיה הראוי של הפרשנות ההלכתית לתורה עיון בדברי אור החיים הקדוש מעליות כז-כח תשסח עמ' 245-249  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אבן עטר, יהודה

 מחברכותרתספרביקורת
175.עמאר, משה לתולדות רבי יהודה בן עטר וחיבורו מנחת יהודה התחדשות ומסורת: יצירה, הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון-אפריקה, ירושלים תשסה עמ' 143-170  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אברבנאל, יצחק

 מחברכותרתספרביקורת
176. Wiesner, J.  Abravanels Thorakommentar, namentlich in seinem Verhaltnisse zur Halacha  Forschungen des wissenschaftlich-talmudischen Vereins, Beilage zu Ben Chananja 1866-67, p. 237-239, 253-256, 274-275, 297-299, 309-312  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אברהם בן דוד מפוסקייר (ראב"ד)

 מחברכותרתספרביקורת
177.אברמסון, שרגא ספרי הלכות של הראב"ד תרביץ שנה לו תשכז עמ' 158-179  
178.אורבך, אפרים א' השגות הראב"ד על פירוש רש"י לתורה? קרית ספר שנה לד תשיט עמ' 108-101, 263  
179.בנדיקט, בנימין זאב על זיהויה של הגהה אחת של הראב"ד על דברי רבו - רמב"י מלוניל מרכז התורה בפרובאנס, ירושלים תשמה עמ' 343-341  
180.ברגמן, ישכר דוב הראב''ד בעל ההשגות תלפיות שנה ג תשז-תשח עמ' 470-474; ד תשט-תשי עמ' 827-810  
181.ישראלי, שאול בביאור 'סוד ה' ליראיו' שבדברי הראב"ד שבילין גל' כ טבת תשכו עמ' סה-סח  
182.פוגלמן, מרדכי ביטוייו של הראב"ד בפירושו ובהשגותיו שבילין גל' כ טבת תשכח עמ' צד-צו; בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' לט עמ' שיג-שטו  
183.פריימן, א"ח ספר חידושי הראב"ד על מסכת בבא קמא, מהדורת ש' אטלס. בקורת קרית ספר שנה כ תשג-תשד עמ' 25-28; כג תשו-תשז עמ' 249  
184. Bialoblocki, Samuel  Abraham ben David aus Posqui?res (ראב"ד בעל ההשגות)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 450-460  
185. Elbogen, Ismar  Abraham ben David aus Posqui?res  J?disches Lexikon 1, p. 43  
186. Elbogen, Ismar; Guttmann, J.  Abraham ibn Daud (David) Halevi (ראב"ד הראשון)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 438-449  
187. Enciclopedia Judaica Castellana  Abraham ben David de Posqui?res  Vol. 1, p. 44-45  
188. Ginzberg, Louis  Abraham ben David of Posqui?res (RaBaD III)  Jewish Encyclopedia 1, p. 103-105  
189. Gross, Heinrich  R. Abraham b. David aus Posqui?res  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 22 (1873), p. 337-344, 398-407, 446-459, 530-546; 23 (1874), p. 19-29, 76-85, 164-182, 275-276  
190. Marx, Alexander  R. Abraham b. David et R. Zerahya ha-Levi  Revue des Etudes Juives 59 (1910), p. 200-224  
191. Soloveitchik, Haym  Rabad of Posqui?res: a programmatic essay  Jubilee vol. J. Katz, 1980, Engl. sect., p. 7-40  
192. Twersky, Isadore  Abraham ben David of Posqui?res  Encyclopedia Judaica 2, p. 136-140  
193. Twersky, Isadore  Rabbi Abraham ben David of Posqui?res: his attitude to and acquaintance with secular learning  Proceedings, American Academy for Jewish Research 26 (1957), p. 161-192 = Studies in Jewish law and philosophy, N.Y. 1982, p. 148-179  
194. Twersky, Isadore  Rabad of Posqui?res, a 12th century talmudist  Cambridge, Mass., 1962, 12 + 336 p.   
195.תא-שמע, ישראל ספרי הריבות בין הראב"ד לבין רבי זרחיה הלוי (הרז"ה) מלוניל קרית ספר כרך נב תשלז עמ' 577-557  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אברהם בן יצחק מנרבונה

 מחברכותרתספרביקורת
196.אלבק, שלום אליכם אישים... אקרא [על ס' האשכול מהדו' הלברשטט תרכח-ט] וארשא תרסט 3 עמ'  
197.אלבק, שלום כופר האשכול; הוא דברים ברורים ומשפט אמת על ספר האשכול הנדפס בהאלברשטאדט תרכח-ט ווארשא תרעא 18 עמ'  
198.זוין שלמה יוסף האשכול [בקורת על מהדורתו של אלבק, תרצה-תרצח] סופרים וספרים, כרך א ת"א תשיט עמ' 112-106  
199. Adler, Saul Aaron  Abraham ben Isaac of Narbonne  Encyclopedia Judaica 2, p. 146-147  
200. Bialoblocki, Samuel  Abraham ben Isaak aus Narbonne (ראב"ד השני)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 480-485  
201. Enciclopedia Judaica Castellana  Abraham ben Isaac de Narbona  Vol. 1, p. 45-46  
202. Freimann, Jakob  Abraham ben Isaak aus Narbonne  J?disches Lexikon 1, p. 44-45  
203. Ginzberg, Louis  Abraham b. Isaac of Narbonne (RaBaD II)  Jewish Encyclopedia 1, p. 111-112  
204. Gross, Heinrich  R. Abraham b. Isaak, Ab-Bet-Din aus Narbonne  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 17 (1868), p. 241-255, 281-294  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אברהם בן משה בן מימון

 מחברכותרתספרביקורת
205.גויטיין, ש"ד רבנו אברהם בן הרמב"ם וחוגו החסידי (מסמכים חדשים מן הגניזה) תרביץ שנה לג תשכד עמ' 197-181  
206.כהן, כרמיאל מורשת אב בכתיבתו ההלכתית של רבי אברהם בן הרמב"ם מעליות כה תשסה עמ' 184-198  
207.מרגליות, ראובן תולדות רבנו אברהם מימוני בן הרמב"ם; קורות חייו ומאורעותיו, ספריו ומפעלותיו, בניו וניניו, משפחת הנגידים עם אגרותיו ותשובותיו מכתבי יד.. לבוב [חשד] 48 עמ'  
208.רפאל, יצחק רבי אברהם בן הרמב"ם כפוסק ומשיב ראשונים ואחרונים, ת"א תשיז עמ' 89-81  
209.שטובר, שמעון על שתי שאלות שהופנו אל רבינו אברהם בן הרמב"ם (בענין שפחת פילגש) שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 403-399  
210.שטובר, שמעון שאלות שהופנו אל ר' אברהם בן הרמב"ם - חומר חדש מן הגניזה שנתון המשפט העברי יד-טו תשמח-תשמט עמ' 245-282  
211. Ashtor, Elijahu  Abraham ben Moses ben Maimon  Encyclopedia Judaica 2, p. 150-152  
212. Eppenstein, Simon  Abraham Maimuni, sein Leben und seine Schriften, nebst Proben aus seinem Pentateuchkommentar  Jahresbericht, Rabbiner Seminar Berlin 1912-13, p. 1-72.   
213. Goitein, Shlomo Dov  New documents from the Cairo Geniza, 1: A protest against Abraham Maimonides' religious reforms to the Sultan Al-Malik al'Adil  Homenaje a J. Millas-Vallicrosa, vol. 1, 1954, p. 707-713, 717-719  
214. Motzkin, Aryeh Leo  Elijah ben Zechariah, a member of Abraham Maimuni's court; a Geniza portrait  Revue des Etudes Juives 128 (1969), p. 339-348  
215. Simchoni, J.N.  Abraham ben Mose ben Maimon  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 515-520  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אברהם בן נתן הירחי

 מחברכותרתספרביקורת
216.טולידאנו, ברוך ספר המנהיג השלם לרבינו אברהם ב"ר נתן הירחי סיני כרך מא תשיז עמ' עה-פ  
217. Bialoblocki, Samuel  Abraham ben Nathan Ha-Jarchi  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 524-528  
218. Cassel, David  Abraham b. Natan aus Lunel, Verfasser des Manhig  Jubelschrift zum neunzigsten Geburtstag des... L. Zunz, 1884, p. 122-137  
219. Enciclopedia Judaica Castellana  Abraham ben Natan Hayarji  Vol. 1, p. 46  
220. Freimann, Jakob  Abraham ben Nathan Hajarchi  J?disches Lexikon 1, p. 46  
221. Reifmann, Jakob  Abraham ibn Jarchi  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 5 (1878), p. 60-67  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אברהם בן עזריאל

 מחברכותרתספרביקורת
222. Perles, J.  Das Buch Argath Habbosem des Abraham ben Asriel  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 26 (1877), p. 360-373  
223. Sirat, Colette  Le Sefer Arugot Ha-Bosem  Revue des Etudes Juives 124 (1965), p. 353-374  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אגמאתי, זכריה

 מחברכותרתספרביקורת
224.הירשברג, ח"ז על ר' זכריה אגמאתי ושני חכמים בני זמנו [ר' ברוך הספרדי ור' שלמה בן היתום] תרביץ שנה מב תשלג עמ' 388-379  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אדלר, נתן

 מחברכותרתספרביקורת
225. Friedlander, Michael  The late Chief Rabbi Dr. N.M. Adler זצ"ל  Jewish Quarterly Review 2 (1890), p. 369-385  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אדרבי, יצחק

 מחברכותרתספרביקורת
226.בורנשטיין-מקובצקי, לאה מפתח לדברי ריבות, שאלות ותשובות מאת ר' יצחק אדרבי מפתחות, סדרת עזרי מחקר ג, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן תשלד יא + 118 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)

 מחברכותרתספרביקורת
227. ציוני מפתחות והגהות לספרי שו"ת הרשב"א ירושלים תשמא לב עמ'  
228.בר, יצחק תולדות היהודים בספרד הנוצרית, מהדו' ב ירושלים 1965 (עמ' 178-167: הרשב"א, דרכו בהנהגת הציבור ובמלחמת הדת)   
229.דימיטרובסקי, זלמן על חידושי הרשב"א ז"ל למגילה ספר היובל למ"מ קפלן, חלק עברי ניו-יורק תשיג עמ' סג-עג  
230.ווינטרויב, אברהם ישעיהו מאמר אודות ספר החינוך [זיהוי הרשב"א כמחברו] מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' קכד-קלה  
231.זוין, שלמה יוסף חידושי הרשב"א [בקורת על מהדורתו של יצחק מאיר בן-מנחם: מס' נדה לרשב"א. ירושלים תרצח] סופרים וספרים, כרך א ת"א תשיט עמ' 117-113  
232.חפץ, ש"ז רבי שלמה בן אדרת השלח כרך כה תרעא-תרעב עמ' 233-227  
233.לוי, יחזקאל כללי פרשנות בתשובות הרשב"א עבודת מוסמך, בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים תשלא  
234.עמנואל, שמחה ספר שו"ת הרשב"א דפוס קושטא, מקורותיו ועריכתו המעין כרך כא גל' ג ניסן תשמא עמ' 58-46  
235.פרבשטיין, יחזקאל "ספר מוגה" של תשובות הרשב"א חלק א' מוריה שנה כח תמוז תשסו עמ' ז-יא  
236.קוק, שאול חנא פסקי חלה לרבינו שלמה בן אדרת, מהדו' יוסף הלוי. בקורת קרית ספר שנה כב תשה-תשו עמ' 185-184  
237.רוזנטל, אברהם חידושי הרשב"א לעבודה זרה, מהדו' זקס-קלכהיים קרית ספר כרך מב תשכז עמ' 139-132  
238. Assaf, Simcha  Solomon ben Abraham Adret  Encyclopedia Judaica 2, p. 305-308  
239. Bialoblocki, Samuel  Adret, Salomon ben Abraham (Rashba)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 907-911  
240. Cohen, Jeremy  The Christian adversary of Solomon ibn Aderet  Jewish Quarterly Review, N.S. 71 (1980-81), p. 48-55.  
241. Enciclopedia Judaica Castellana  Ibn Adret, Shlomo ben Abraham  Vol. 5, p. 554-555  
242. Epstein, Isidore  The 'responsa' of Rabbi Solomon ben Adereth of Barcelona (1235-1310)  London 1925, 11 + 122 p.; p. 13-28: Fiscal administration; p. 33-55: Communal organization; p. 57-70: Communal institutions.   
243. Freimann, Jakob  Adret (Aderet), Salomon ben Abraham  J?disches Lexikon 1, p. 109-111  
244. Kaplan, Larry  Rabbi Solomon ibn Adret  Yavneh Review 6 (1967), p. 27-40  
245. Kayserling, Moritz  Solomon ben Abraham Adret  Jewish Encyclopedia 1, p. 212-213  
246. Neubauer, Adolf  Nouvelles collections de consultations casuistiques: (1) Salomon ben Adret; (2) La famille de Meir de Rothenbourg  Revue des Etudes Juives 12 (1886), p. 80-94  
247. Perles, Joseph  R. Salomo b. Abraham b. Adereth  Breslau 1863, 83 p. + 61 p. (in Hebrew).   
248. Saperstein, Marc  Adret, Shelomo ben Avraham  Encyclopedia of Religion 1, p. 31-32  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אהרן בן משולם מלוניל

 מחברכותרתספרביקורת
249.בנדיקט, בנימין זאב מתורתו של ר' אהרן בר' משולם מלוניל [אוצר המשפט חלק א ערך 11653] מרכז התורה בפרובאנס, ירושלים תשמה עמ' 104-92  
250.בנדיקט, בנימין זאב מתורתו של ר' אהרן בר' משולם מלוניל סיני כרך לג תשיג עמ' סב-עד  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אהרן הכהן מלוניל

 מחברכותרתספרביקורת
251. Bialoblocki, Samuel  Aaron ben Jakob ben David ben Isaak Ha-Kohen  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 44-48  
252. Gross, Heinrich  Aaron Hakohen und sein Ritualwerk Orchot Chajim  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 18 (1869), p. 433-450, 531-541  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אהרן הלוי מברצלונה (רא"ה)

 מחברכותרתספרביקורת
253.אפפעל, גרשון בעיית זהות מחברו של ספר החינוך מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' קנז-קנט  
254.בן-פורת, אלעד דעת החינוך בענין ספיקא דאורייתא לחומרא אור תורה שנה כז תשנה עמ' קלז-קלט  
255.הרשקוביץ, מיכאל מדיני החרמת שבעה עממין ומחיית עמלק לשיטות הרמב"ם והחינוך נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ג עמ' קפא-קצה  
256.חדד, רות דרכו של ספר "החינוך" בטעמי-המצוות מכלול יג כסלו תשנז עמ' 71-83  
257.טיילור, נחמיה שיטת בעל החינוך במצוות שומרים מגל יב תשנח עמ' 41-46  
258.כהנא, קלמן על מחבר ספר החינוך ספר הזכרון לריטב"א, ירושלים תשטז עמ' עז-עט  
259.מיזליש, יקותיאל שיטת ספר החינוך בהסבר טעמי מצוות אורות עציון יח ניסן תשנ עמ' 91-103  
260.קוק, שאול חנא בדבר שם מחבר ספר החנוך קרית ספר שנה יז תש עמ' 83-86; עיונים ומחקרים, ספר ב ירושלים תשכז עמ' 320-316  
261. Bialoblocki, Samuel  Aaron ben Josef Halevi aus Barcelona (רא"ה)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 57-60  
262. Bialoblocki, Samuel  Aaron Halevi aus Barcelona  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 62-65  
263. Enciclopedia Judaica Castellana  Aaron ben Yosef Halevi  Vol. 1, p. 16  
264. Rosin, David  Ein Compendium der j?dischen Gesetzeskunde aus dem vierzehnten Jahrhundert [on 'Sefer Hachinuch']  Jahresbericht des j?disch-theologischen Seminars, Breslau 1871, 136 p.  
265.תא-שמע, ישראל מחברו האמיתי של ספר 'החינוך' קרית ספר כרך נה תשם עמ' 790-787  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אהרנסון, שלמה הכהן

 מחברכותרתספרביקורת
266.אלפסי, יצחק החכם המופלא; הרב שלמה הכהן אהרנסון, הרב הראשי הראשון של תל-אביב; חייו ופעלו ת"א תשמה 224 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אוירבך, חיים

 מחברכותרתספרביקורת
267.ברומברג, א"י הגאון ר' חיים אוירבך (בעל דברי משפט) סיני כרך ס תשכז עמ' רפט-רצה  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אוירבך, שלמה זלמן

 מחברכותרתספרביקורת
268.הלפרין, מרדכי דרכו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בהלכות רפואה ופיקוח נפש אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 17-61  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אוירבך, שמעון וולף

 מחברכותרתספרביקורת
269. Bloch, Philipp  Ueber Simon Wolff Auerbach, Oberrabbiner von Grosspolen  Gedenkbuch zur Erinnerung an David Kaufmann, 1900, p. 318-324  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אופנהיים, זליגמן בינג

 מחברכותרתספרביקורת
270. Berliner, Abraham  Seligmann Bing Oppenheimer  Zeitschrift fur Hebraeische Bibliographie, ed. Steinschneider, 9 (1869), p. 81-86  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א)

 מחברכותרתספרביקורת
271.בניהו, מאיר החיד"א [הרצאה] ירושלים תשיז מג עמ'  
272.בניהו, מאיר רבי חיים יוסף דוד אזולאי (חלק א: תולדות חייו) ירושלים תשיט תרח עמ'  
273.בניהו, מאיר (עורך) ספר החיד"א - קובץ מאמרים ומחקרים ירושלים תשיט רב עמ'  
274.ברבי, הדסה השפעת פסקי החיד"א על מנהגי ג'רבא עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסה 128 עמ'  
275.מירסקי, שמואל ק' לתולדות ר' חיים יוסף דוד אזולאי חורב כרך ח תשד עמ' 81-72  
276.מירסקי, שמואל ק' איש הספר הנודד - חיד"א בין שקיעה לזריחה, ירושלים-ניו-יורק תשיא עמ' 192-181  
277.רוזנברג, ח' חבורי רב חיד"א וכתביו שלא ראו עדיין אור הדפוס קרית ספר שנה ה תרפח-תרפט עמ' 142-164, 255-262, 395-388  
278. Friedman, Theodore  Hayyim Joseph David Azulai  Proceedings, Rabbinical Assembly 5 (1933-38), p. 276-287  
279. Friedman, Theodore  Hayyim Joseph David Azulai, eighteenth century bibliographer  Jewish Book Annual 14 (1956-57), p. 63-69  
280. Zobel, M.  Azulai, Chajim Josef David  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 809-816  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > איבשיץ, יונתן

 מחברכותרתספרביקורת
281. Brilling, Bernhard  Aus der rabbinischen Tatigkeit von Jonathan Eibensch?tz (Urkunden aus den Jahren 1752-1763)  Udim 1 (1970), p. 27-32  
282. Ehrentheil, Moritz  Rabbi Jonathan Eibensch?tz, Rabbi Akiba Eger, Rabbi Markus Benedikt  In: J?dische Charakterbilder, Pest 1867, p. 1-41  
283. Enciclopedia Judaica Castellana  Eybesch?tz (Eibenschitz) Jonatan  Vol. 4, p. 355-356  
284. Friedlander, Markus Hirsch  Rabbinische Capacitaten im Zeitalter Mendelssohn's [on R. Jonathan Eibesch?tz and R. Ezekiel Landau]  Popular-wissenschaftliche Monatsblatter 5 (1885), p. 248-255  
285. Klemperer, Gutmann  חיי יהונתן Rabbi Jonathan Eibensch?tz  Prag 1858, 3 + 154 p.  
286. Lieben, Salomon Hugo  Zur Charakteristik des Verhaltnisses zwischen Rabbi Jecheskel Landau und Rabbi Jonathan Eibenschitz  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 1 (1903), p. 325-326  
287. Meisl, Josef  Eybesch?tz, Jonathan  J?disches Lexikon 2, p. 566-568  
288. Mieses, Josef  Beitr?ge zu Jonathan Eibesch?tz's Biographie  Mitteilungen zur J?dischen Volkskunde 21 (1919), p. 29-30  
289. Scholem, Gershom  Jonathan Eybesch?tz  Encyclopedia Judaica 6, p. 1074-1076  
290. Suler, B.  Eibesch?tz, Jonathan  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 304-314  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > איגר, עקיבא

 מחברכותרתספרביקורת
291.איגר, עקיבא תוספות רעק"א על המשניות קטעים חדשים מוריה שנה כה כסלו תשסג עמ' לח-מא  
292.בלום, שאול חיי הגאון רבנו רבי עקיבא איגר; זמנו, חייו, פעולותיו וערכו לדורות ורשה תרצח 98 עמ'. ד"צ ישראל (תשכז?)  
293.בלייכרודה, אברהם משה תולדות רבינו עקיבא איגר ורשה תרלה 30 עמ'  
294.נדב, מרדכי כתב רבנות של ק"ק קורניק לר' עקיבא אייגר ארשת ו תשמא עמ' 180-172  
295.נדב, מרדכי כתב רבנות של ק"ק קורניק לר' עקיבא איגר פנקס פתוח; מחקרים בתולדות יהודי פולין וליטא, תל אביב תשסג עמ' 267-275 [ ראה אוצר המשפט ב רשומה 2794, 8691]  
296.עובדיה, אברהם רבי עקיבא איגר סיני כרך א תרצז-תרצח עמ' תקיא-תקנ  
297.פוזנר, עקיבא ברוך הערות לתולדות רבי עקיבא איגר זצ"ל קבץ לזכרו של גדליה אונא, קבוץ רודגס תש עמ' 157-147  
298.שפירא, מ"ש רבי עקיבא איגר (במלאת מאה שנה לפטירתו) ספר השנה ליהודי אמריקה תרצח עמ' 346-344  
299. Bleich, Judith  Rabbi Akiva Eger and the nascent Reform movement  Proceedings, 9th World Congress of Jewish Studies (1986), Sect. B, vol. 3, p. 1-8  
300. Brody, Heinrich  Eger, Akiba ben Mose  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 209-214  
301. Ehrentheil, Moritz  Rabbi Jonathan Eibensch?tz, Rabbi Akiba Eger, Rabbi Markus Benedikt  In: J?dische Charakterbilder, Pest 1867, p. 1-41  
302. Fraenkel, Ernst  Der Posener Rav Rabbi Akiba Eger  Gemeindeblatt, Preussischer Landesverband, 15,10 (1937), p. 1-2  
303. Freimann, Jakob  Rabbi Akiba Eger  Gemeindeblatt der J?dischen Gemeinde zu Berlin 27,38 (19.9.1927), p. 3  
304. Hirsch, Leo  Rabbi Akiba Egers Leben  Gemeindeblatt der Israelitischen Religions gemeinde zu Leipzig 12,12 (1936), p. 2-3  
305. Hirsch, Leo  Das Leben Rabbi Akiba Egers  Gemeindeblatt der J?dischen Gemeinde zu Berlin 27,25 (1937), p. 18, 20.   
306. Kaempf, Saul Isaac  Biographie des... Herrn Akiba Eger  Lissa 1838, 12 + 80 p.  
307. Leiman, Harold L.  Akiba Eger  In: Jewish leaders, 1750-1940, ed. Leo Jung, Jerusalem 1964, p. 99-113  
308. Loewe, Heinrich  Akiba Eger der Jungere  J?disches Lexikon 2, p. 244-246  
309. Nelson, Isaac I.  The life and work of R. Akiva Eger  Dissertation Yeshiva University 1945*  
310. Steinschneider, Moritz  Gins, Akiba ben Jakob Moses, gewohnlich Akiba Eger genannt  In: Allgemeine Enzyclopadie der Wissenschafte und Kunste, hrsg. J.S. Ersch und J.G. Gruber, 1st Sect., vol. 67, Leipzig 1858, p. 345-346 = Gesammelte Schriften vol. 1, Berlin 1925, p. 26-29  
311. Wreschner, L.  R. Akiba Eger's Leben und Wirken.  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 2 (1904), p. 27-84; 3 (1905), p. 1-78  
312.[רפאל] ורפל, יצחק ממכתביו של רבי עקיבא איגר סיני כרך א תרצז-תרצח עמ' תקנא-תקסז  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אידלש, שמואל אליעזר (מהרש"א)

 מחברכותרתספרביקורת
313. Auerbach, Moses  Rabbi Schemuel Elieser ben R. Jehuda, gen. Edels.מהרש"א  Nachalath Z'wi 2 (1931-32), p. 24-32  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אייזנשטט, מאיר

 מחברכותרתספרביקורת
314. Zipser, M.  Noch einige Skizzen ?ber die Lebensverhaltnisse des R. Meir Eisenstadt  Orient 8 (1847), p. 380-384, 444-446, 459-464  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > איסרלין, ישראל

 מחברכותרתספרביקורת
315.שפיצר, שלמה מהרי"ש ופסקיו סיני כרך פב תשלח עמ' רכו-רלו  
316. Berliner, Abraham  Rabbi Israel Isserlein, ein Lebens- und Zeitbild  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 18 (1869), p. 130-135, 177-181, 224-233, 269-277, 315-323  
317. Enciclopedia Judaica Castellana  Isserlein, Israel  Vol. 6, p. 105-106  
318. Freimann, Jakob  Israel (Isserlein) ben Petachja  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 8, p. 640-642  
319. Katz, Simcha  Israel ben Pethahiah Isserlein  Encyclopedia Judaica 9, p. 1080-1081  
320. Lewin, Louis  Isserlein, Israel  J?disches Lexikon 3, p. 83  
321.תמר, דוד דמותו הרוחנית של ר' ישראל איסרלין סיני כרך לב תשיג עמ' קעה-קפה  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אישקפה, יוסף

 מחברכותרתספרביקורת
322.ברנאי, יעקב ר' יוסף אישקפה ורבנות איזמיר ספונות סדרה חדשה ספר שלישי (יח) תשמה עמ' 81-54  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אלאשקר, יוסף

 מחברכותרתספרביקורת
323.כרמולי, אליקים תולדות הר' יוסף בן אלאשקר אוצר נחמד מחברת ג תרך עמ' 112-105  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אלגזי, שלמה

 מחברכותרתספרביקורת
324.שפיגל, יעקב שמואל לתולדות הרב שלמה אלגזי והדפסת ספריו והמסתעף מזה עלי ספר חוב' ד תמוז תשלז עמ' 136-117  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אלחנן בן שמריה

 מחברכותרתספרביקורת
325.אברמסון, שרגא במרכזים ובתפוצות, ירושלים תשכה (עמ' 155-105: פרקי רב אלחנן ברב שמריה)   
326.אברמסון, שרגא מתורת רב אלחנן סיני כרך ס תשכז עמ' קמט-קנט  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אליהו בן שלמה זלמן מווילנא (הגר"א)

 מחברכותרתספרביקורת
327.אונא, יצחק רבנו אליהו הגאון מוילנא ותקופתו ירושלים [תשז] 36 עמ'  
328.בן ששון, חיים הלל אישיותו של הגר"א והשפעתו ההיסטורית ציון שנה לא תשכו עמ' 86-39, 216-197  
329.בריינין, ר' הגאון מווילנא (לזכרון מאה שנה אחר פטירתו) ממזרח וממערב כרך ד תרנט עמ' 1-8  
330.גפני, חנן פשט ודרש במשנה - לגלגוליה של מסורת מבית מדרשו של הגר"א סידרא כב תשסז עמ' 5-19  
331.גרינברג, שמואל הגאון ישרון ברלין שנה א תרפ-תרפא עמ' כ-כד  
332.דינסטג, ישראל יעקב רבנו אליהו מווילנא (רשימה ביבליוגרפית) תלפיות שנה ד תשט-תשי עמ' 356-269. יצא גם כספר: ניו-יורק תשט 98 עמ'  
333.הבלין, שלמה זלמן ביאורי הגר"א לשו"ע ישורון ה ניסן תשנט עמ' תרצו-תשכא  
334.הלוי, אברהם רבינו הגדול מווילנא וביאוריו לשו"ע ישורון ו אלול תשנט עמ' תרצא-תרצט  
335.וכסמן, מאיר הגאון מוילנא ספר השנה ליהודי אמריקה כרך י-יא תשט עמ' 351-345  
336.זוין, שלמה יוסף חידושי וביאורי רבינו הגר"א על מסכת ברכות ושבת [בקורת על מהדו' אברהם דרושק, קיידאן תש] סופרים וספרים, כרך ב ת"א תשיט עמ' 99-93  
337.טברסקי, יוחנן ר' אליהו מוילנא העבר א תשיג עמ' 114-109; ב תשיד עמ' 129-122  
338.כהנא, קלמן לחקר ביאורי הגר"א לירושלמי ולתוספתא ס' זרעים המעין כרך ב גל' א תשרי תשטו עמ' 41-24; גל' ב-ג אייר תשטו עמ' 70-56. יצא גם כספר: ת"א תשיז עב עמ'  
339.לייזרזון, יוסף בדבר השמועה המיוחסת להגר"א שגרמניה מזרע עמלק היא ישורון יז ניסן תשסו עמ' תתמה-תתמח  
340.לנדוי, בצלאל הגאון החסיד מוילנא ירושלים תשכח שנא עמ'  
341.מימון, יהודה ליב (עורך) ספר הגר"א; מכיל ארבעה חלקים. (א) תולדות הגר"א עם תוספות מספרי הגר"א. (ב) ילקוט ביאורי הגר"א לתנ"ך. (ג) הלכות דיינים עם ביאור הגר"א. (ד) קובץ מאמרים והערות על משנת הגר"א ותלמידיו. א-ב ירושלים תשיד  
342.מירסקי, שמואל ק' בין שקיעה לזריחה, ירושלים-ניו-יורק תשיא (עמ' 177-163: איש האהל - הגר"א)   
343.מירסקי, שמואל ק' חייו ופעלו של הגר"א יהדות ליטא, כרך א ת"א תשך עמ' 364-355  
344.מישלוב, שפרה חכמות כלליות במשנתם של הגר"א והרב קוק בד"ד 19 טבת תשסח עמ' 63-70   
345.עסיס, משה להגהות הגר"א על מסכת שקלים תרביץ שנה נג תשמד עמ' 115-97  
346.פוגלמן, מרדכי הגהות הגר"א בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' מא עמ' שיט-שכא  
347.פוקס, מנחם צבי הגהות הגר"א למדרשי הלכה כיסוד לתפיסת עולמו הרוחני סידרא טו תשנט עמ' 111-117  
348.פטרובר, משה אברהם לדרכו של הגר"א בביאורו לשו"ע ישורון ד תשרי תשנט עמ' תשמה-תשנג  
349.פרנקל, ידידיה  הירושלמי "זרעים" של רבינו הגר"א מוריה שנה כא גל' ז-ט שבט תשנח עמ' כ-מ  
350.צימבליסט, חיים לדרכו של הגר"א בביאוריו לשולחן ערוך ניב המדרשיה גל' אביב תשכט עמ' קלט-קמד  
351.צימבליסט, חיים גדליה לדרכו של הגר"א בביאורו לשולחן ערוך מוריה שנה כא גל' ז-ט שבט תשנח עמ' מא-מו  
352.קפלין, כתריאל דוד הגאון החסיד מווילנא שרידים גל' יז תשרי תשנח עמ' צא-קג  
353.רקובר, ברוך ברכת אליהו; פירוש לביאור הגר''א על אבן העזר כרך א: ירושלים תשכח תכד עמ'. כר' ב-ג: ירושלים תשלג תרנד עמ'  
354.שוחט, רפאל יחסו של הגר"א לפלפול ובעיית המסורות בעל פה שנה בשנה תשנח עמ' 337-348  
355.[צ'רנוביץ, חיים] רב צעיר הגאון ר' אליהו מוילנא ובאורו לשו"ע בצרון כרך טז תשז עמ' 162-151  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אליהו מווילנא (הגאון מווילנא)

 מחברכותרתספרביקורת
356. Brainin, Ruben  Der Gaon von Wilna  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 3 (1900), p. 133-148  
357. Ginsburg, Christian D.  Wilna, Elijah  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1105  
358. Ginzberg, Louis  The Gaon, Rabbi Elijah Wilna  In: Students, scholars and saints, Philadelphia 1928, p. 125-144; repr. N.Y. 1958, 1959, 1960; repr. sep. N.Y. 1920, 29 p.  
359. Ginzberg, Louis  The Gaon Rabbi Elijah of Vilna  In: Understanding rabbinic Judaism, ed. Jacob Neusner, N.Y. 1974, p. 119-128  
360. Greenstone, Julius H.  The books of Elijah Gaon  Jewish Book Annual 6 (1947-48), p. 76-83  
361. Hyamson, Moses  The Wilna Gaon as a scholar  Jewish Forum 3 (1920), p. 198-201  
362. Lazarus, H.M.  The Gaon of Wilna  Jewish Review, London, 4 (1913-14), p. 43-71  
363. Lewin, Louis  Elia Wilna  J?disches Lexikon 2, p. 356-358  
364. Lewin, Louis  Elijah Vilna  Universal Jewish Encyclopedia 4, p. 76-77  
365. Medoff, Joseph  The Gaon of Wilna  Jewish Forum 2 (1919), p. 1033-1037  
366. Mirsky, Samuel K.; Kaddari, M.Z.  Elijah ben Solomon Zalman (the 'Vilna Gaon')  Encyclopedia Judaica 6, p. 651-658  
367. Schechter, Solomon  Rabbi Elijah Wilna, Gaon  In: Studies in Judaism, 1st ser., Philadelphia 1911, p. 73-98, 346-347  
368. Silber, Mendel  Elijah Gaon of Wilna; his importance  Hebrew Union College Annual 1904, p. 215-224  
369. Silber, Mendel  The Gaon of Wilna  N.Y. 1905, 78 p.  
370. Stanislawski, Michael  Eliyyahu ben Shelomoh Zalman  Encyclopedia of Religion 5, p. 98-100  
371. Unna, Isak  Rabbi Elia, der Gaon von Wilna und seine Zeit  Frankf.a.M., n.d., 36 p.  
372. Waxman, Meir  Vilna Gaon  In: Great Jewish personalities in ancient and medieval times, ed. Simon Noveck, N.Y. 1959, p. 310-327  
373. Wilner, Herbert J.  The rabbinism of the Gaon of Wilna as reflected in his biblical commentaries  Dissertation Hebrew Union College 1953, 131 + 103 p.  
374. Yoshor, Moses M.  Elijahu of Vilna  In: Jewish leaders 1750-1940, ed. Leo Jung, Jerusalem 1964, p. 25-50  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אליעזר בן יואל הלוי (ראבי"ה)

 מחברכותרתספרביקורת
375.הנדלסמן, יצחק השקפותיו של ראבי"ה על דרכי הנהגת הקהילות ומקומן בהתפתחות המחשבה הציבורית של חכמי אשכנז בימי הבינים ציון שנה מח תשמג עמ' 54-21  
376. Enciclopedia Judaica Castellana  Eliezer ben Yoel Halevi di Bona  Vol. 4, p. 71  
377. Gross, Heinrich  Elieser ben Joel Halevi  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 34 (1885), p. 303-320, 367-375, 505-524, 555-572; 35 (1886), p. 24-32  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אליעזר בן נתן (ראב"ן)

 מחברכותרתספרביקורת
378.בן גדליה, מתניה יוסף הרקע ההיסטורי לכתיבת ספר אבן העזר עבודת גמר, טורו קולג' תשסב 82 עמ'   
379. Enciclopedia Judaica Castellana  Eliezer ben Natan de Maguncia (RABeN)  Vol. 4, p. 70  
380. Shapiro, Alexander M.  Jewish life in Germany of the 12th century: a study of the Eben Haezer of R. Elieser b. Nathan of Mayence  Dissertation Dropsie Coll. 1970  
381. Zobel, M.  Elieser ben Nathan aus Mainz (ראב"ן)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 473-475  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אליעזר בן שמואל ממיץ

 מחברכותרתספרביקורת
382.רייך, משה מבוא ל'יראים השלם' (ספרו של רבינו אליעזר ממיץ ז"ל) סיני, ספר יובל, תשיח עמ' שנו-שעב  
383. Zobel, M.  Elieser ben Samuel aus Metz (רא"ם)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 476-478  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אלישר, יעקב שאול

 מחברכותרתספרביקורת
384.יוסף, עובדיה משנתו של 'ישא ברכה' שבט ועם סדרה שניה א(ו) כסלו תשלא עמ' 103-95  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אלמושנינו, משה

 מחברכותרתספרביקורת
385.בן-מנחם, נפתלי כתבי רבי משה אלמושנינו - רשימה ביבליוגראפית סיני כרך יט תשו עמ' רסח-רפה  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אלמליח, יוסף

 מחברכותרתספרביקורת
386.גימאני, אהרן פנים אחדות בחיי הקהילה לפי תשובותיו של ר' יוסף אלמליח התחדשות ומסורת: יצירה, הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון-אפריקה, ירושלים תשסה עמ' 47-63  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אלעזר בן יהודה מגרמייזא (רוקח)

 מחברכותרתספרביקורת
387. Horodezky, S.A.  Eleasar ben Jehuda ben Kalonymos, aus Worms  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 423-424  
388. Joseph, Morris  The introduction to the 'Rokeach'  Jews' College Jubilee Volume, 1906, p. 171-190  
389. Neubauer, Adolf  Elasar aus Worms (רוקח) Israelitische Letterbode 10 (1884-85), p. 111-113  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אנגל, יוסף

 מחברכותרתספרביקורת
390.הלפגוט, נתנאל הערות בענין אונס רחמנא פטריה במצוות עשה (שייך לאתוון דאוריתא כלל י"ג) כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' ק-קו  
391.פלדמן, דניאל דב ציונים והערות לדברי הגר"י ענגיל בעניין סייג דאורייתא (שייך ללקח טוב כלל ח') כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' קמג-קנז  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אסאד, יהודה

 מחברכותרתספרביקורת
392.אפל, יוסף יהושע רבינו רבי יהודה אסאד הדרום חוב' נט אלול תשן עמ' 108-126  
393.בן-מנחם, נפתלי כתבי רבי יהודה אסאד סיני כרך סב תשכה עמ' רסח-רעז  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אפרים מקלעא חמאד (תלמיד הרי"ף)

 מחברכותרתספרביקורת
394.בנדיקט, ב"ז על מקום הולדתו ועל שם משפחתו של רבנו אפרים תלמיד הרי"ף קרית ספר שנה כה תשט עמ' 229-230  
395.בנדיקט, ב"ז על ספר התשלום להלכות הרי"ף של רבנו אפרים קרית ספר שנה כו תשי עמ' 338-322  
396.בנדיקט, בנימין זאב על מקום הולדתו ועל שם משפחתו של רבנו אפרים תלמיד הרי"ף [אוצר המשפט חלק א ערך 11694] מרכז התורה בפרובאנס, ירושלים תשמה עמ' 221-218  
397.בנדיקט, בנימין זאב על ספר התשלום להלכות הרי"ף של רבנו אפרים [אוצר המשפט חלק א ערך 11695] מרכז התורה בפרובאנס, ירושלים תשמה עמ' 242-222  
398.שציפנסקי, ישראל רבינו אפרים והרי"ף תרביץ שנה מא תשלב עמ' 202-188  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אפשטיין, ברוך

 מחברכותרתספרביקורת
399.פרידמן, נתן צבי בעל ה'תורה תמימה' ודרכי עבודתו שבילין גל' יב-יג אלול תשכה - תשרי תשכו עמ' פג-פח. על 'תורה תמימה'. סיני כרך נח תשכו עמ' פה-צ  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אפשטיין, יחיאל מיכל

 מחברכותרתספרביקורת
400.זיו, יוסי בין ערוך השלחן למשנה ברורה: שתי גישות ביחס ההלכה לעוברי עבירה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 404 תשסא 3 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אפשטיין, משה מרדכי

 מחברכותרתספרביקורת
401.דבורץ, ישראל זיסל הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין - חייו ופעולותיו ירושלים תשד 56 עמ'  
402.זוין, שלמה יוסף ר' משה מרדכי אפשטין אישים ושיטות, ת"א תשיב עמ' 267-251  
403. Rakefet (Rothkoff), Aaron  Rabbi Mosheh Mordechai Epstein Jewish Life, N.Y., 36,3 (1969), p. 47-53  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ארקוולטי, שמואל

 מחברכותרתספרביקורת
404.שוורץ, דרור שאלות ותשובות ואיגרות של ר' שמואל ארקוולטי עבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת ת"א תשמד 173 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אשכנזי, אליעזר

 מחברכותרתספרביקורת
405.בן-מנחם, נפתלי תשובה של הרב אליעזר אשכנזי סיני כרך יב תשג עמ' מה-מח  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אשכנזי, בצלאל

 מחברכותרתספרביקורת
406.מימון, יהודה ליב רבי בצלאל אשכנזי וספריו סיני, ספר יובל, תשיח עמ' פט-קכה  
407.שוחטמן, אליאב 'בנין שלמה לחכמת בצלאל' לר' שלמה עדני והגהות ר' בצלאל אשכנזי לסדר קדשים עלי ספר חוב' ג תשרי תשלז עמ' 93-63  
408.שוחטמן, אליאב כללי התלמוד לר' בצלאל אשכנזי שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 308-247  
409. Marx, Alexander  Die כללי התלמוד des R. Bezalel Aschkenasi, nach der einzigen HS des New-Yorker Rabbinerseminars  Festschrift zum siebzigsten Geburtstage David Hoffmanns, 1914, p. 369-382 + Hebrew sect., p. 179-217  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אשכנזי, צבי

 מחברכותרתספרביקורת
410. Bleich, Judith  Hakam Zebi as Chief Rabbi of the Ashkenazic Kehilla of Amsterdam (1710-14)  Dissertation Yeshiva University 1965  
411. Enciclopedia Judaica Castellana  Ashkenazi, Tzvi Hirsch ben Jacob  Vol. 1, p. 570-571  
412. Horowitz, Yehoshua  Zevi Hirsch ben Jacob Ashkenazi (Hakham Zevi)  Encyclopedia Judaica 3, p. 733-735  
413. Predmesky, Akiba  The life and work of Rabbi Ashkenazi, the Chacham Zevi, in relation to his period  Dissertation Yeshiva University, 1946  
414. Zobel, M.  Aschkenasi, Zebi Hirsch ben Jakob ben Benjamin Seeb  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 483-492  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אשר בן יחיאל (הרא"ש)

 מחברכותרתספרביקורת
415.אורבך, אפרים אלימלך שאלות ותשובות הרא"ש בכתבי יד ובדפוסים שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 153-1  
416.אלון, מנחם מפתח השאלות והתשובות: שו"ת הרא"ש ירושלים תשכה [אוצר המשפט חלק א ערך 3091]. ביקורת: כהן, יצחק יוסף: החדרת משפט התורה. מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 512-507 
417.אלינסון, אליקים גציל לחקר דרכי הפסיקה של הרא"ש (התעלמותו מהנהגות אשכנזיות) סיני כרך צג תשמג עמ' רלד-רמד. זפרני, דוד: שם כרך צד תשמד עמ' רעח-רפג; תשובה: שם כרך צה תשמד עמ' קפט-קצא 
418.אפשטיין, יעקב נחום תוספות הרא"ש לברכות מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 290-286  
419.בורודיאנסקי, אפרים בענין זרעו מיוחס אחריו (הארות בתשובה אחת לרא"ש) שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' רעד-ש  
420.בר, יצחק תולדות היהודים בספרד הנוצרית, מהדו' ב ירושלים 1965 (עמ' 185-190: ר' אשר בן יחיאל; דרכו בהנהגת הציבור)   
421.גלינסקי, יהודא דוב  הרא"ש האשכנזי בספרד: 'תוספות הרא"ש', 'פסקי הרא"ש', ישיבת הרא"ש תרביץ שנה עד תשסה עמ' 389-421  
422.הלבני, דוד על סתירות בפירוש הרא"ש לנזיר סיני כרך נב תשכג עמ' קנ-קנב  
423.וסטרייך, אלימלך הכרעות שיפוטיות של הרא"ש בספרד מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 157-182  
424.זוהר, צבי על היחס בין שפת ההלכה לבין השפה הטבעית ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצי'ק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' נט-עא  
425.זפרני, דוד דרכי ההוראה של הרא"ש חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשם 275 עמ'  
426.זפרני, דוד פסקי הרא"ש, סדרם, זמנם ויחסם לתשובותיו ולתוספותיו דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' שמז-שסד  
427.חבצלת, אברהם יוסף לתולדת הרא"ש ובניו מוריה שנה כב גל' ח-ט תמוז תשנט עמ' קא-קד  
428.מובשוביץ, שלמה שיטת הרא"ש בגדר דינא דגרמי מקבציאל גל' כו ניסן תשנח עמ' קסה-קסט  
429.פישמן, נחום שיטתו של הרא"ש בזמן השקיעה בית אהרן וישראל גל' קיב ניסן-אייר תשסד עמ' קכ-קכג  
430.פריימן, אברהם חיים הרא"ש; רבנו אשר ב"ר יחיאל וצאצאיו ירושלים תשמו רכב עמ'. ביקורת: עמנואל, יונה: המעין כרך כז גל' א תשרי תשמז עמ' 68-63 
431.קוק, שאול חנא הלכות קטנות להרא"ש קרית ספר שנה יח תשא-תשב עמ' 105-106; עיונים ומחקרים, ספר ב ירושלים תשכג עמ' 316-314  
432.רוזנר, משה פסקי הרא"ש - מהדורה חדשה מוריה שנה כא גל' א-ב אדר תשנו עמ' ה-יא  
433.רפאל, יצחק רבי אשר בן יחיאל מעמודי ההוראה ראשונים ואחרונים, ת"א תשיז עמ' 146-93  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אשר בן יחיאל (רא"ש)

 מחברכותרתספרביקורת
434. Elon, Menachem  Index to Rosh's responsa  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1968), 2, p. 213  
435. Enciclopedia Judaica Castellana  Asher ben Yejiel  Vol. 1, p. 567  
436. Epstein, Jacob Nahum  Les 'Tossafot' de R. Ascher sur 'Berachot'  Revue des Etudes Juives 65 (1913), p. 47-53  
437. Freimann, Alfred  Ascher ben Jechiel  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 12 (1918), p. 237-317  
438. Freimann, Alfred  Die Ascheriden (1267-1391)  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 13 (1920), p. 142-254  
439. Freimann, Jakob  Ascher ben Jechiel  J?disches Lexikon 1, p. 492-493  
440. Freimann, Jakob  Ascher ben Jechiel  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 442-448  
441. Saperstein, Marc  Asher ben Yehiel  Encyclopedia of Religion 1, p. 455-456  
442. Viener, Richard H.  The life and works of Asher b. Yechiel  Master Thesis, Yeshiva University 1965  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > בורנשטיין, אברהם (אבני נזר)

 מחברכותרתספרביקורת
443.וייס, אברהם בענין מצות ישוב ארץ ישראל; עיונים בקושיות ה'ויואל משה' על ה'אבני נזר' המעין כרך כז גל' ב טבת תשמז עמ' 36-32  
444.פרוש, חיים שלום מצות ישוב ארץ ישראל בזמן הזה (בעקבות פסק דין של הגר"א מסוכטשוב בעל ה'אבני נזר') נחליאל גל' ב [תשל] עמ' 24-20  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > בירב, יעקב

 מחברכותרתספרביקורת
445.גרינהוט, אליעזר הלוי לתולדות הגאון ר' יעקב בירב הצופה מארץ הגר שנה ב תרעב עמ' 25-33  
446.דימיטרובסקי, חיים זלמן בית מדרשו של רבי יעקב בירב בצפת ספונות ספר ז תשצג ( = ספר צפת חלק ב ירושלים תשכד) עמ' מא-קב  
447. Bialoblocki, Samuel  Berab, Jakob  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 4, p. 161-164  
448. Ginzberg, Louis  Jacob Berab  Jewish Encyclopedia 2, p. 45-47  
449. הלוי, ליאור רבי יעקב בירב ותרומתו היחודית כמנהיג וכפוסק בדורו עבודת גמר (מ"א)--אוניברסיטת בר איל, תשסה 1 כרך (מספור עמודים רב)  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > בכור שור, יוסף

 מחברכותרתספרביקורת
450.נבו, יהושפט יחסו של ר' יוסף בכור שור פרשן התורה לחז"ל תרביץ שנה נד תשמה עמ' 462-458  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > בכמוהר"ר (משפחה)

 מחברכותרתספרביקורת
451.מרכוס, סימון קורות שלשלת הרבנים למשפחת בכמוהר"ר [מאדריאנופולי] מזרח ומערב כרך ה תרצ-תרצב עמ' 176-173  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > בכרך, יאיר חיים

 מחברכותרתספרביקורת
452.ברקוביץ, חיים המנהג במשנתו ההלכתית של הרב יאיר חיים בכרך מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, רמת גן תשסח עמ' 29-56  
453.וייס, אייזק הרש העתק מספר מר קשישא להרב הגאון רבי יאיר חיים בכרך ז"ל בעל שו"ת חוות יאיר כוכבי יצחק מחברת לו 1869 עמ' 91-85  
454. Kaufmann, David  Jair Chayim Bacharach, a biographical sketch  Jewish Quarterly Review 3 (1891), p. 292-313, 485-536  
455. Kaufmann, David  R. Jair Chajjim Bacharach (1638-1702) und seine Ahnen  Trier 1894, 8 + 139 p.  
456. Marx, Alexander  Some notes on the life of R. Yair Hayyim Bacharach  Essays in honour of... J.H. Hertz... on the occasion of his seventieth birthday, 1942, p. 307-311  
457. Twersky, Isadore  Law and spirituality in the seventeenth century: a case study in R. Yair Hayyim Bacharach  In: Jewish thought in the seventeenth century, eds. Isadore Twersky and Bernard Septimus, Cambridge, Mass. 1987, p. 447-467  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > בן לב, יוסף

 מחברכותרתספרביקורת
458.הכהן, מרדכי ליד המעיין [על שו"ת מהריב"ל] סיני כרך יח תשו עמ' שנו-שסא  
459.מולכו, מיכאל ר' יוסף ן' לב (מוהריב"ל, רס"ו בערך - שנ"ד) סיני כרך מח תשכא עמ' רצ-רצח  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > בנבנשתי, חיים

 מחברכותרתספרביקורת
460.ברנאי, יעקב ר' חיים בנבנשתי ורבנות אזמיר בתקופתו ימי הסהר; פרקים בתולדות היהודים באימפריה העות'מאנית, תל אביב תשנו עמ' 151-191  
461.תמר, דוד מחלוקת ר' חיים בנבנשתי ור' אהרון לפפא תרביץ שנה מא תשלב עמ' 423-411  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > בנדיקט, בנימין זאב

 מחברכותרתספרביקורת
462.הנשקה, דוד מת שאין לו מנחמים (לדמותו של מו"ר ר' בנימין זאב בנדיקט) צהר יג חורף תשסג עמ' 7-14  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > בנט, מרדכי

 מחברכותרתספרביקורת
463. Ehrentheil, Moritz  Rabbi Jonathan Eibensch?tz, Rabbi Akiba Eger, Rabbi Markus Benedikt  In: J?dische Charakterbilder, Pest 1867, p. 1-41  
464. Feuchtwang, David  Markus Benedikt (Rabbi Mordechai Benet)  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 539-556  
465. Ginzberg, Louis  Mordecai b. Abraham Benet  Jewish Encyclopedia 3, p. 14-16  
466. Rosenwasser  Rabbi Mordechai Benet (1753-1829)  Nachalath Z'wi 7 (1936-37), p. 283-290  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > בסאן, ישעיהו

 מחברכותרתספרביקורת
467.וילנסקי, מיכאל לתולדותיו של ר' ישעיה בסאן קרית ספר שנה כז תשיא עמ' 114-111  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > בעלי אסופות, ספר

 מחברכותרתספרביקורת
468.בנדיקט, ב"ז מבוא לספר בעלי אסופות סיני כרך כז תשי עמ' שכב-שכט  
469.בנדיקט, ב"ז פסקים אחדים מתוך הספר בעלי אסופות סיני כרך כט תשיא עמ' קצא-רח  
470.בנדיקט, בנימין זאב מבוא לספר בעלי אסופות [אוצר המשפט חלק א ערך 11714] מרכז התורה בפרובאנס, ירושלים תשמה עמ' 113-105  
471.בנדיקט, בנימין זאב פסקים אחדים מתוך הספר בעלי-אסופות [אוצר המשפט חלק א ערך 11715] מרכז התורה בפרובאנס, ירושלים תשמה עמ' 132-114  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > בענגיס, זעליג ראובן

 מחברכותרתספרביקורת
472.לנדוי, בצלאל הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס זצ"ל מוריה שנה יב גל' ה-ו סיון תשמג עמ' פט-צו  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ברדוגו, רפאל

 מחברכותרתספרביקורת
473.בנטוב, חיים רבי רפאל ברדוגו: תרומתו וגישתו לחקר התלמוד וההלכה יהדות צפון אפריקה במאות י"ט, כ'; עיונים בתולדותיה, בתרבותה ובחברתה, בעריכת מיכאל אביטל, ירושלים תשם עמ' קמא-קמט  
474.עמאר, משה שבועת אלמנה, תשובת רבי רפאל בירדוגו ותקנת חכמי מכנאס מגל ז תשן עמ' 91-99  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ברוך בן דוד

 מחברכותרתספרביקורת
475.ולר, יחיאל דב רבי ברוך בר' דוד בעמח"ס גדולת מרדכי, תקופתו וחיבוריו זכור לאברהם תשסב-תשסג עמ' רכג-רלא  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ברוך בן יצחק מחלב

 מחברכותרתספרביקורת
476.אסף, שמחה תשובה ומכתב מאת רבינו ברוך ב"ר יצחק מחלב תרביץ שנה יט תשח עמ' 105-108  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ברוך בן יצחק

 מחברכותרתספרביקורת
477.פרידמן, יואל שיטתו של ר' ברוך בר' יצחק על מצות ישיבת ארץ ישראל אמונת עתיך 64 תמוז אב תשסה עמ' 55-61  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ברוך בן שמואל מארץ יון

 מחברכותרתספרביקורת
478.אפשטיין, יעקב נחום רבינו ברוך מארץ יון תרביץ שנה א ספר ד עמ' 27-62; שנה טז תשה עמ' 49-53  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ברוך בן שמואל ממגנצא

 מחברכותרתספרביקורת
479.זפרני, דוד תורתו של רבי ברוך ב"ר שמואל ממגנצא עבודת גמר, אוניברסיטת ת"א תשלה לד + 40 עמ'  
480.זפרני, דוד ר' ברוך ממגנצא וספר 'החכמה' סיני כרך פד תשלט עמ' רמה-רסה  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ברלין (משפחה)

 מחברכותרתספרביקורת
481.צובל, משה נחום משפחת ברלין סיני כרך יא תשב-תשג עמ' רכב-רלד  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ברלין, ישעיהו

 מחברכותרתספרביקורת
482. Berliner, Abraham  Rabbi Jesaja Berlin  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 6 (1879), p. 65-89  
483. Ginzberg, Louis  Isaiah b. (Judah) Loeb Berlin  Jewish Encyclopedia 3, p. 79-80  
484. Zobel, M.  Berlin, Jesaja ben Jehuda Lob  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 4, p. 260-265  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ברלין, נפתלי צבי יהודה

 מחברכותרתספרביקורת
485.ברלין, מאיר רבן של ישראל; רבנו נפתלי צבי יהודה ברלין - הנצי"ב; תולדותיו, קורותיו והשקפותיו ניו-יורק תשג 156 עמ'  
486.זוין, שלמה יוסף הנצי"ב אישים ושיטות, ת"א תשיב עמ' 9-37  
487.נריה, משה צבי הנציב מוולוז'ין ליטא, כרך א ת"א תשך עמ' 365-369  
488.פורת, ישראל דרכו של הנצי"ב בהלכה אור המזרח שנה יא חוב' א טבת תשכג עמ' 1-8, 18  
489.קלינג, אלי שיבת ציון במשנתו של הנצי"ב מוולוז'ין קובץ הציונות הדתית - מאה שנות חינוך ציוני-דתי, תשסז עמ' 17-31  
490.קלינג, אלי יחסו של הנצי"ב מוולוזין לתנועת חיבת ציון קול מהיכל ט אלול תשנט עמ' 149-163  
491. Eisenstein, Judah David  Naphtali Zebi Judah Berlin  Jewish Encyclopedia 3, p. 81-82  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ברלין, שאול

 מחברכותרתספרביקורת
492.גוטל, נריה יחסו של הראי"ה קוק לספר "בשמים ראש" JSIJ 5 (2006) עמ' 133-140  
493.סמט, משה שרגא ר' שאול ברלין וכתביו קרית ספר כרך מג תשכח עמ' 441-429  
494.סמט, משה שרגא 'בשמים ראש' של ר' שאול ברלין (ביבליוגרפיה היסטוריוגרפיה ואידיאולוגיה) קרית ספר כרך מח תשלג עמ' 523-509  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ברנייס, יצחק

 מחברכותרתספרביקורת
495. Duckesz, E.  Zur Biographie des Chacham Isaak Bernays  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 5 (1907), p. 297-322  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > גורן, שלמה

 מחברכותרתספרביקורת
496.אדרעי, אריה מלחמה, הלכה וגאולה (צבא ומלחמה במחשבת ההלכה של הרב שלמה גורן) קתדרה חוב' 125 תשרי תשסח עמ' 119-148  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > גיאת, יצחק בן יהודה, אבן-

 מחברכותרתספרביקורת
497. Derenbourg, Josef  Die Schriften des Isaak ben Juda Giath  Wissenschaftliche Zeitschrift fur J?dische Theologie 5 (1844), p. 396-412.   

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > גירון (משפחה)

 מחברכותרתספרביקורת
498.מרכוס, שמעון הרבנים למשפחת גירון באדריאנופולי סיני כרך מא תשיז עמ' מט-נח  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > גירונדי, נסים (ר"ן)

 מחברכותרתספרביקורת
499.אחיטוב, יוסף הר"ן ומדינת התורה עמודים כרך לד תשמו עמ' 260-256  
500.אסף, שמחה ארבעה מכתבים מאת רבנו נסים גירונדי ז"ל חורב כרך ג תרצו-תרצז עמ' 100-93  
501.ושופסקי, מרק ר' נסים בן ראובן גירונדי ומשנה תורה לרמב"ם דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 187-194  
502.לאבל, מנחם לשיטתו של הר"ן בנתיבי חסד ואמת תשסא עמ' 88-96  
503.לבל, מנחם לשיטתו של הר"ן (רבינו נסים ב"ר ראובן מגירונדי) שמעתין גל' 100 תשן עמ' 209-216  
504.פלדמן, אריה  האם ניתן לדעת הר"ן לכוף את בני העיר להתנהג על פי פסקי הרמב"ם הדרום חוב' סג אלול תשנד עמ' 47-49  
505.פלדמן, ליאון אריה שו"ת ר' נסים ג'ירונדי דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ב ירושלים 1972 עמ' 396-398  
506.קוק, שאול חנא שו"ת הר"ן (מהדורות רומי וקושטנטינה) קרית ספר שנה א תרפד-תרפה עמ' 52-54; עיונים ומחקרים, ספר ג ירושלים תשכג עמ' 324-321  
507. Enciclopedia Judaica Castellana  Gerondi, Nisim ben Ruben (RaN)  Vol. 5, p. 63  
508. Feldman, Leon A.  Nissim ben Reuben Gerondi  Encyclopedia Judaica 12, p. 1185-1186  
509. Feldman, Leon A.  Rabennu Nissim, biographical high lights  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1968), vol. 2, p. 51-54  
510. Feldman, Leon A.  R. Nissim ben Reuben Gerondi - The RaN: his life and times  Udim 11-12 (1981-82), p. 257-268  
511. Horodezky, S.A.  Gerondi, Nissim ben Reuben  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 304-307  
512. Lauterbach, Jacob Z.  Nissim b. Reuben Girondi (Ran)  Jewish Encyclopedia 9, p. 317-318  
513. Rosenmann, M.  Das Lehrhaus des Rabbi Nissim Gerondi in Barcelona (ר"ן) als Ursprungsort der letzten antimaimonischen philosophischen Richtung in Spanien  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 489-498  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > גלאנטי, משה

 מחברכותרתספרביקורת
514.אלמאליח, אברהם ר' משה בר' יהונתן גלאנטי 'המגן' (ה'ראשון לציון' הראשון בירושלים) תלפיות כרך ט תשכה-תשל עמ' 386-364  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > גלזנר, משה שמואל

 מחברכותרתספרביקורת
515.בזק, אמנון "המתועב בעיני האומות הנאורות" - כגורם הלכתי במשנת בעל "דור רביעי" ספר ישרון, במלאת שבעים וחמש שנים להסתדרות ישרון, ירושלים תשנט עמ' 231-241  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > גליפפה, חיים

 מחברכותרתספרביקורת
516.שפיגל, יעקב שמואל ספר עמק רפאים וקצת תשובות לר' חיים גליפפה ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תתתיא-תתתנט  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > גנצפריד, שלמה

 מחברכותרתספרביקורת
517.רובינשטיין, י' תולדות הרב שלמה גאנצפריד זצ"ל וביבליוגרפיה של ספריו המעין כרך יא גל' ג ניסן תשלא עמ' 13-1; גל' ד תמוז תשלא עמ' 61-78  
518. Zobel, M.  Ganzfried, Salomo ben Josef  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 98-99  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > גרודזנסקי, חיים עוזר

 מחברכותרתספרביקורת
519.זוין, שלמה יוסף ר' חיים עוזר אישים ושיטות. ת"א תשיב עמ' 201-167  
520.סורסקי, אהרן רבן של ישראל; פרקים במסכת חייו של . חיים עוזר גרודזנסקי מוילנא. מהד' חדשה בתוספת 'קובץ אגרות': 25 מכתבים בענייני הלכה וציבור. בני-ברק תשם ריז עמ'  
521.סורסקי, אהרן אחיעזר - קובץ אגרות; דברי הלבה, ענינים צבוריים, ועוד, בצירוף פרקי חייו. א-ב ב"ב תשל תשנו עמ'  
522.רוטשטיין, שמואל אחיעזר; הגאון רבנו חיים עוזר גרודזנסקי מוילנה - חייו ופעולותיו מהדו' ב ת"א תשו 73 עמ'  
523. Rakefet (Rothkoff), Aaron  Chaim Ozer Grodzenski Jewish Life, N.Y., 34,5 (1967), p. 40-49  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > גרשום בן יהודה מאור הגולה

 מחברכותרתספרביקורת
524.אורמן, ג"י גרשם בן יהודה מאור הגולה. תשובות, מהדו' ש' אידלברג. בקורת קרית ספר שנה לא תשטז עמ' 442-444  
525.אידלברג, שלמה לתולדות יהודי אשכנז בתקופת הרגמ"ה סיני כרך לד תשיד עמ' שלה-שלח  
526.אידלברג, שלמה רבינו גרשום מאור הגולה - חייו ופעולותיו סיני כרך לה תשיד עמ' קכז-קלג  
527.אידלברג, שלמה רגמ"ה המתקן, המשיב והפייטן סיני כרך לו תשטו עמ' נז-סו  
528.אסף, שמחה חמש תשובות לרבינו גרשם מאור הגולה ציונים, לזכר י"ג שמחוני, ברלין תרפט עמ' 121-116  
529.בלומנטל, דורון מבוא למהדורה החדשה של הפירוש המיוחס לרגמ"ה למסכת כריתות מוריה שנה כה מנחם-אב תשסג עמ' ג-י  
530.גולדברג, דוב כתובה דאירכסא מרבינו גרשום כרם חמד מחברת ח תריד עמ' 107-106  
531.דינור, בן-ציון רבנו גרשום מאור הגולה ישראל בגולה כרך א ספר ג ת"א 1961 עמ' 275-260  
532.הבלין, שלמה זלמן תקנות רבינו גרשם מאור הגולה בעניני אישות בתחומי ספרד ופרובנס לאור תשובות הרשב"א ור' יצחק די מולינא מכתבי יד שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 257-200  
533.זימר, יצחק אריק על אודות מוצאו של רבנו גרשום מאור הגולה תרביץ שנה מג תשלד עמ' 229-227  
534. Blidstein, Gerald J.  Gershom ben Yehudah  Encyclopedia of Religion 5, p. 536  
535. Eidelberg, Shlomo  'Maarufia' in Rabbenu Gershom's responsa  Historia Judaica, a Journal in Jewish History, 15 (1953), p. 59-66  
536. Enciclopedia Judaica Castellana  Guershom ben Yehuda  Vol. 5, p. 196  
537. Epstein, Abraham  Der Gerschom Meor ha-Golah zugeschriebene Talmud-Commentar  Festschrift zum achtzigsten Geburtstage Moritz Steinschneider's, 1896, p. 115-143  
538. Finkelstein, Louis  Jewish self-government in the Middle Ages  N.Y. 1924, 13 + 390 p.   
539. Horodezky, S.A.  Gerschom ben Jehuda  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 313-316  
540. Jost, Isaac Marcus  Die thalmudische Schule. Gerschom, Raschi  In: Geschichte d. Judenthum und seiner Secten, vol. 2, Leipzig 1858, p. 386-393  
541. Passamaneck, Stephen M.  Shipwreck, salvage, expropriation and Rabbenu Gershom  Journal of Jewish Studies 29 (1978), p. 57-74  
542. Rosenthal, F.  Einiges ?ber die Tekanot des Rabbi Gerschom b. Jehuda der 'Leuchte des Exils'  Jubelschrift zum siebzigsten Geburtstag des...Israel Hildesheimer, 1890, p. 37-53  
543. Schwarzfuchs, Simon  A propos des Takkant de Rabbenu Gershom et de Rabbenu Tam  Revue des Etudes Juives 115 (1956), p. 109-116  
544.תא-שמע, ישראל על פירוש רבנו גרשום מאור הגולה לתלמוד קרית ספר כרך נג תשלח עמ' 365-356. בית אריה, מלאכי: נספח; תיאור כ"י אוקספורד Hunt 200. עמ' 367-365 
545.[שמחוביץ-שמחוני, נפתלי הירץ] נפתלי בן שמואל רבנו גרשום מאור הגולה השלח כרך כח תרעג עמ' 14-22, 128-119, 201-212, 576  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > דוד בן יצחק מפולדא

 מחברכותרתספרביקורת
546. Zimmer, Eric  R. David b. Isaac of Fulda: the trials and tribulations of a sixteenth century German rabbi  Jewish Social Studies 45 (1983), p. 217-232  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > דורא, יצחק בן מאיר

 מחברכותרתספרביקורת
547. Elfenbein, Israel S.  Isaac ben Meir Halevi de Duren, sa vie et ses oeuvres  Revue des Etudes Juives 105 (1940), p. 107-119  
548. Ta-Shma, Israel Moses  Dueren, Isaac ben Meir  Encyclopedia Judaica 6, p. 261-262  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > דוראן, שלמה בן שמעון (רשב"ש)

 מחברכותרתספרביקורת
549. Cohn, Marcus  Duran, Solomon ben Simon (RaSHBaSH)  Universal Jewish Encyclopedia 3, p. 612-613  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > דוראן, שלמה בן שמעון

 מחברכותרתספרביקורת
550.עמינח, נח 'העליה לא"י' בתשובות הרשב"ש; הלכה ומציאות תלפיות, שנתון המכללה תשמז עמ' 94-85  
551.עמינח, נח הרמב"ם בפסיקת הרשב"ש דיני ישראל כרך טו תשמט-תשן עמ' ריג-רל  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > דוראן, שמעון בן צמח (רשב"ץ)

 מחברכותרתספרביקורת
552. Epstein, Isidore  The responsa of Rabbi Simon b. Zemah Duran  London 1930, 10 + 130 p.: p. 60-71: Communal organization and ordinances in North Africa; p. 72-78: Communal institutions.   
553. Jaulus, Heinrich  Rabbi Simeon ben Zemach Duran  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 23 (1874), p. 241-259, 308-317, 355-366, 398-412, 447-463, 499-514; 24 (1875), p. 160-178  
554. Kanarfogel, Ephraim  The views of Rashbaz on the status of the Transjordan as part of the Land of Israel  Morasha 1,1 (1984), p. 27-30  
555. Leibowitz, Joshua O.  R. Simon ben Zemah Duran and his conception of metabolism in 'Magen Avot'  Koroth 7,9-10 (1979), Engl. sect., p. 164-179  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > דוראן, שמעון בן צמח

 מחברכותרתספרביקורת
556.נחלון, אהרן סמכות הצבור להתקין תקנות לפי התשב"ץ עבודת גמר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 74 עמ'  
557.נחלון, אהרן סמכות הציבור להתקין תקנות לפי התשב"ץ; הגוף המתקין תקנות שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 178-142  
558.נחלון, אהרן סמכות הציבור להתקין תקנות לפי התשב"ץ; מהותן המשפטית של תקנות הקהל שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 326-271  
559.נחלון, אהרן ארגון הקהל לפי התשב"ץ (תשובות רבינו שמעון בן צמח דוראן) דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 310-301  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > די בוטון, אברהם

 מחברכותרתספרביקורת
560.פאור, יוסף רבי אברהם די בוטון הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 266  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > די מולינא, יצחק

 מחברכותרתספרביקורת
561.דוד, אברהם ר' יצחק די מולינא (עם תשובה משלו, מתוך כתב יד) [בעניין החזקתו של ילד היתום מאביו] קרית ספר כרך מד תשכט עמ' 559-553  
562.דוד, אברהם תשובה נוספת לר' יצחק די מולינא [בענין ירושת הבעל את אשתו] קרית ספר כרך מו תשלא עמ' 582-580  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > דיינה, עזריאל

 מחברכותרתספרביקורת
563.אסף, שמחה שו"ת ר' עזריאל דאיינה קרית ספר שנה יד תרצז-תרצח עמ' 540-552; שנה טו תרצח-תרצט עמ' 129-113  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > דיסקין, יהושע לייב

 מחברכותרתספרביקורת
564.קצנלבויגן, אברהם משה ביאור דבר מרן הגרי"ל דיסקין בדין אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה מוריה שנה ז גל' יא-יב אדר א תשלח עמ' סו-סט  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > דנציג, אברהם

 מחברכותרתספרביקורת
565.גולדרט, אברהם יהודה על הספר 'חיי אדם' ומחברו סיני כרך עא תשלב עמ' רע-רצג  
566.ליברמן, ח' בעל 'חיי אדם' והגר"א מווילנא קרית ספר שנה לז תשכב עמ' 414-413  
567.מאיר, מרדכי הרב אברהם דאנציג: מפעלו הספרותי שלא ראה אור סידרא יח תשסג עמ' 41-52  
568.מאיר, מרדכי הרב אברהם דאנציג - כתביו והכתבים שבאו בעקבותיהם עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשס 163 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הדאיה, עובדיה

 מחברכותרתספרביקורת
569.פכטר, שילה  אם הלכה נקבל: משנתו ההלכתית של הרב עובדיה הדאיה עבודת גמר בחוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית תשסג 111 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הופמן, דוד צבי

 מחברכותרתספרביקורת
570.אופנהיימר, יעקב יחס היהדות לאומות העולם; לקט מקורות מספרו של הרב דוד צבי הופמן שמעתין שנה כג גל' 86-85 תשמז עמ' 94-87  
571. Brown, Jonathan M.  The life and times of Rabbi David Hoffmann. Melamed Lehoil: its background, contents and style  In: Modern challenge to Halakha, Chicago 1969, p. 1-38  
572. Ginzberg, Louis  David Hoffmann  In: Students, scholars and saints, Philadelphia 1928, p. 252-262; Repr. N.Y. 1958, 1959, 1960  
573. Marx, Alexander  David Hoffmann  Synagogue Recorder 2 (1923), p. 2-4 = Studies in Jewish history and booklore, N.Y. 1944, p. 369-376  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הורביץ, אריה ליבוש

 מחברכותרתספרביקורת
574.אפל, יוסף יהושע שו"ת הרי בשמים הדרום חוב' סב אלול תשנג עמ' 111-125  
575.בלוך, חיים רבי אריה ליבש הלוי איש הורוויץ סיני כרך כה תשט עמ' קפו-קצג  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הורביץ, מרדכי

 מחברכותרתספרביקורת
576.אונא, יצחק דרכו של הרב מרדכי הלוי הורוויץ בהוראה ויחסו לתלמידיו סיני כרך יד תשד עמ' שמז-שנ  
577.היינמן, יצחק ר' מרדכי הלוי הורביץ ותפיסת היהדות שלו סיני כרך יד תשד עמ' קסב-קעא  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הילדסהיימר, עזריאל

 מחברכותרתספרביקורת
578. Ellenson, David  A response by modern orthodoxy to Jewish religious pluralism; the case of Esriel Hildesheimer  Tradition 17,4 (1979), p. 74-89  
579. Ellenson, David  'Our brothers and our flesh': Rabbi Esriel Hildesheimer and the Jews of Ethiopia  Judaism 35 (1986), p. 63-65  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הילפרין, יום טוב ליפמן (עונג יום טוב)

 מחברכותרתספרביקורת
580.קרומביין, אליקים בעיית הגט הכפוי על פי ה"עונג יום טוב" עלון שבות גל' 156-157 תשרי תשסא עמ' 47-61  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הירש, רפאל שמשון

 מחברכותרתספרביקורת
581.צוריאל, משה הרב שמשון רפאל הירש ושיטתו על פי אישיותו ומקומו מספרא לסייפא עלון 44-45 קיץ תשנג עמ' 209-224  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הירשוביץ, שניאור זלמן

 מחברכותרתספרביקורת
582.גנחובסקי, חיים דוב רבי שניאור זלמן הירשוביץ, תולדותיו והגהותיו על הש"ס סיני כרך כח תשיא עמ' רח-רלד  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הירשנזון, חיים

 מחברכותרתספרביקורת
583.ביק (שאולי), אברהם מדינת ישראל - הלכה ודמוקראטיה ומשנתו של הרב חיים הירשנזון כיוונים חוב' 32 קיץ תשמו עמ' 40-37  
584.זוהר, דוד הדמוקרטיה ההלכתית: משנתו הדמוקרטית של הרב חיים הירשנזון תרבות דמוקרטית חוב' 6 תשסב עמ' 37-84  
585.טרנר, יוסי 'כוח הציבור' במשנתו הדתית-ציונית של הרב חיים הירשנזון יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 31-56  
586.טרנר, יוסי תורת המדינה של הרב חיים הירשנזון וזיקתה למשנת הרמב"ם וברוך שפינוזה איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות כרך א ירושלים תשסח עמ' 381-396  
587.טרנר, יוסי תורת המדינה של הרב חיים הירשנזון וזיקתה למשנת הרמב"ם וברוך שפינוזה איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות כרך א ירושלים תשסח עמ' 381-396  
588.שבייד, אליעזר דימוקראטיה והלכה; פרקי עיון במשנתו של הרב חיים הירשנזון ירושלים תשלח 173 עמ'. ביקורות: גרינברג, שלמה: 'דובב שפתי ישנים'. פתחים תשלח גל' ג-ד עמ' 71-68; כהן, ידידיה: עמודים כרך כח תשם עמ' 146-143; שבייד, אליעזר: תשובה. שם עמ' 207-206 

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הכהן, אלכסנדר זוסלין (האגודה)

 מחברכותרתספרביקורת
589.גשטטנר, נתן בדינו של האגודה שאם נאנס ביום האחרון לא נקרא אונס פרי חיים ג תשסב עמ' קצד-רא  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הכהן, יהודה

 מחברכותרתספרביקורת
590.גרוסמן, אברהם רבי יהודה הכהן וספרו 'ספר הדינים' עלי ספר חוב' א סיון תשלה עמ' 34-7  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הכהן, משה כלפון

 מחברכותרתספרביקורת
591.בשן, אליעזר ר' משה כלפון הכהן, אב"ד ג'רבה - קווים לדמותו זכר דבר לעבדך, אסופת מאמרים לזכר דב רפל, ירושלים תשסז עמ' 69-82  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הכהן, משה

 מחברכותרתספרביקורת
592.זוהר, צבי אורח חיים ישראלי חילוני: מימוש 'קבלת המצוות' הנחוצה לגיור בר תוקף, עיון בפסיקתו של הרב משה הכהן ספר זכרון לפרופסור זאב פלק, ירושלים תשסה עמ' 333-353  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הלברשטם, חיים

 מחברכותרתספרביקורת
593.אפל, יוסף יהושע משנתו ודמותו של ר' חיים האלבערשטאם המעין כרך יג תשלג גל' ד עמ' 71-60; יד תשלד גל' א עמ' 35-43  
594. Bromberg, Yitzchak  The Sanzer Rav and his dynasty  N.Y. 1986, 447 p.; p. 155-210: Representative responsa  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הלוי, אברהם

 מחברכותרתספרביקורת
595.הבלין, שלמה זלמן רבי אברהם הלוי מחבר שו"ת גנת ורדים ובני דורו: פרקים בתולדות החכמים דמותם ויצירתם ולימוד התורה במצרים ובא"י במאות ה-י"ז וה-י"ח חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמג 636 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הלוי, חיים דוד

 מחברכותרתספרביקורת
596.זוהר, צבי השלום והשלכותיו - עיון במשנתו ההלכתית של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשס עמ' 103-118  
597.רצבי, שלום הלכה ואורתודוקסייה: דרכם ההלכתית של הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל והרב חיים דוד הלוי אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 471-498  
598.שגיא, אבי; שטרן, ידידיה צ' (עורכים) יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי ירושלים-רמת גן תשסז 395 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הלל בן נפתלי

 מחברכותרתספרביקורת
599. Markon, Isaak  Rabbi Hillel ben Naphtali Herz, Oberrabbiner der Dreigemeinden AHW (1671-1680)  Jahrbuch fur die j?dischen Gemeinden Schleswig-Holsteins und der Hansestadte 9 (1937-38), p. 51-60  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הלר, יום טוב ליפמן

 מחברכותרתספרביקורת
600.הלפרין, ישראל חבורי רבי יום טוב ליפמן הלר וכתביו (רשימה ביבליוגרפית) קרית ספר שנה ז תרצ-תרצא עמ' 148-140  
601.טוקצינסקי, יחיאל מיכל על רבנו בעל תוי"ט סיני כרך לה תשיד עמ' תיד-תכב  
602.מימון, יהודה ליב (עורך) לכבוד יום טוב; מאמרים ומחקרים עם מלאת שלש מאות שנה לפטירתו של רבנו יום טוב ליפמן הליר ירושלים תשטז רל עמ'. [התוכן: יהודה ליב מימון: רבי יום טוב ליפמן הליר, עמ' ה-נה; יצחק איזיק הרצוג: ראיה לשיטת הרמב"ם בתוספות יום טוב, עמ' נו-נז; צבי פסח פרנק: ביאורים וישובים בדברי התוי"ט, עמ' נח-סט; משולם רוט: הערות לספרי התוי"ט, עמ' ע-קט; י"מ טוקצ'ינסקי:  
603.עמנואל, יונה היחס לאומות העולם ולחכמות כלליות בספרי בעל תוספות יום טוב המעין י כרך ד גל' ב טבת תשכד עמ' 50-59  
604.פוגלמן, מרדכי בירורים לפירוש התוספות יום טוב למשנה בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' מ עמ' שטו-שיח  
605. Brann, Moses  Additions a l'autobiographie de Lipman Heller  Revue des Etudes Juives 21 (1890), p. 270-277  
606. Carmoly, Eliakim  Iom Tob Lipmann Levi Heller  Revue Orientale 2 (1842), p. 289-298  
607. Enciclopedia Judaica Castellana  Heller, Yom-Tov Lipmann  Vol. 5, p. 364-365  
608. Horodezky, S.A.  Heller, Jom-Tob Lipmann b. Nathan Halevi  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 1150-1155  
609. Jost, Isaac Marcus  Merkwurdige Schicksale des beruhmten Rabbiner R. Lipmann Heller, in den Jahren 1629-1644, von ihm selbst beschrieben  Sulamith 7,2 (1833), p. 141-155  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הרצוג, יצחק אייזיק

 מחברכותרתספרביקורת
610.אטלי, שלום הצעת תקנות עפ"י ההלכה בענייני ירושה של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 22 עמ'  
611.ברונר, בניהו יחסו של הגרי"א הרצוג לגיור משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 376-386  
612.גוטל, נריה הגדרתן ההלכתית של מלחמות מדינת ישראל במשנת הרב הרצוג משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 311-322  
613.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל מגמות בפסקי הרב הרצוג בדיני אישות הפועל הצעיר שנה נב תשיט גל' 48 עמ' 15  
614.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל פסקי הלכה של הרבנות הראשית (הלכות חשובות בפסקי הרבנות בדיני אישות בתקופת כהונתו של הרה"ג הרצוג ז"ל) בצרון כרך מא תשו עמ' 69-73  
615.דיכובסקי, שלמה דרכו של הגרי"א הרצוג בכפיית גט משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 332-342  
616.הרשקוביץ, משה דרכו ושיטתו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג במחקר המשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן תשסח 137 עמ'  
617.ולדמן, מנחם הרב הרצוג זצ"ל על יהודי אתיופיה; חילופי מכתבים תחומין ח תשמז עמ' 129-121  
618.זוין, שלמה יוסף תורת האהל [בקורת על ספרו של הרב י"א הרצוג] סופרים וספרים, כרך ב ת"א תשיט עמ' 311-304  
619.זוין, שלמה יוסף משנת הרב [הרצוג] מזכרת, להרב י"א הרצוג, ירושלים תשכב עמ' 9-25  
620.טל, צבי א' הכשרת פסולי עדות ודינות לשיטת הרב י"א הלוי הרצוג משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 141-146  
621.לאו, ישראל מאיר דמותו של הרב הרצוג - האיש והמנהיג משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 1-19  
622.נבות, ענת הרב הרצוג ועדותם של מחללי שבתות בפרהסיא על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 351-388  
623.סטרמן, ברוך הרב הרצוג והחיפוש אחר התכלת משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 34-39  
624.ערוסי, רצון יחס הגרי"א הרצוג לשיטת ה"קים לי" משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 442-450  
625.פיצ'ניק, אהרן הלוי רבן של ישראל [הרב יצחק אייזיק הרצוג] מזכרת, להרב א"י הרצוג, ירושלים תשכב עמ' 28-39  
626.רדזינר, עמיחי יחסו של הגרי"א הרצוג למשפט השוואתי משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 506-532  
627.רובינשטיין, אליקים תקומת המדינה והמשפט העברי לאור תורתו של הרב הרצוג משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 20-33  
628.שבט, ארי יצחק על חז"ל, הרב הרצוג, והוודאות שלא תהיה גלות נוספת משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 40-45  
629.שרגאי, שלמה זלמן יחסו של הגריא"ה הרצוג זצ"ל לחידוש הסנהדרין בימינו סיני כרך עג תשלג עמ' פח-צד [אוצר המשפט חלק א ערך 4096]. תמר, דוד: הריא"ה הרצוג זצ"ל ושאלת חידוש הסמיכה. סיני כרך עד תשלד עמ' קפו 
630. Rakefet (Rothkoff), Aaron  The published responsa of Chief Rabbi Yitzhak Isaac Halevi Herzog  Niv Hamidrashia 12 (1976-77), Engl. sect., p. 11-30  
631. נבות, ענת בין החילוני למומר הדת בעת החדשה: משנתם ההלכתית של הרבנים הלאומיים -יצחק הלוי הרצוג, ב"צ מאיר עוזיאל ויחיאל יעקב ויינברג חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב תשסה 398 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > וולדנברג, אליעזר יהודה

 מחברכותרתספרביקורת
632.וייסלר, אסתי פסיקתו של הרב אליעזר יהודה וולדנברג בסוגיות רפואיות מודרניות עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסו 119 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ווסרמן, אלחנן

 מחברכותרתספרביקורת
633. Rakefet (Rothkoff), Aaron  Rav Elchanan Wasserman Jewish Life, N.Y., 39,2 (1972), p. 38-44  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > וייל, יעקב

 מחברכותרתספרביקורת
634.ורהפטיג, איתמר 'רובו מתוך כולו' לדעת מהרי"ו והרמ"א [צירוף בורר שלישי אם שני הבוררים אינם מסכימים] המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 31-26  
635. Suler, B.  Rabbinische Geschichtsquellen  Jahrbuch der Gesellschaft fur Geschichte der Juden in der CSR, 8 (1936), p. 27-55 (on R. Yaakov Weil)  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ויינברג, יחיאל יעקב

 מחברכותרתספרביקורת
636. Berkovits, Eliezer  Rabbi Yechiel Yakob Weinbergזצ"ל , my teacher and master  Tradition 8,2 (1966), p. 5-14  
637. Rakefet (Rothkoff), Aaron  The spiritual legacy of Rabbi Jehiel Jacob Weinberg זצ"ל  Niv Hamidrashia 11 (1973-74), Engl. sect., p. 91-103  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > וילווסקי, יעקב דוד (רידב"ז)

 מחברכותרתספרביקורת
638. Karp, Abraham J.  The Ridwas, Rabbi Jacob David Wilowsky 1845-1913  Perspectives on Jews and Judaism; essays in honor of Wolf Kelman, 1980, p. 215-237  
639. Rakefet (Rothkoff), Aaron  The Ridbaz Jewish Life, N.Y., 37,6 (1970), p. 33-40  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > וינברג, יחיאל יעקב

 מחברכותרתספרביקורת
640. נבות, ענת בין החילוני למומר הדת בעת החדשה: משנתם ההלכתית של הרבנים הלאומיים -יצחק הלוי הרצוג, ב"צ מאיר עוזיאל ויחיאל יעקב ויינברג חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב תשסה 398 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > זווין, שלמה יוסף

 מחברכותרתספרביקורת
641.דניאל, ש'; ז'ולטי, יעקב בצלאל; הוטנר, יהושע הגאון ר' שלמה יוסף זווין זצ"ל אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 280-270  
642.הוטנר, יהושע הגרש"י זווין ז"ל כפותח תקופה בספרות ההלכה אנציקלופדיה תלמודית כרך טז עמ' 22-11; האנציקלופדיה התלמודית ויוצרה. שנה בשנה תשמב עמ' 350-341; הרב רש"י זווין כפותח תקופה בספרות ההלכה; על מקומה ומשמעותה של האנציקלופדיה התלמודית לספרות התורנית וההלכתית. ירושלים תשמב 29 עמ'  
643.קפלן, צבי יצירתו התורנית-ספרותית של הרש"י זוין מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' קנא-קסו  
644. Wachsman, David  R. Shelomo Yosef Zevin on the drafting of yeshiva students  Tradition 21,4 (1985), p. 52-55  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > זוננפלד, חיים יוסף

 מחברכותרתספרביקורת
645.ברויאר, יצחק הרב יוסף חיים זוננפלד המעין כרך טז גל' א תשרי תשלו עמ' 20-15  
646.זוננפלד, יוסף חיים בענין קציצת אילנות לדבר מצוה אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' לח-לט  
647.זוננפלד, שלמה זלמן (עורך) האיש על החומה; מסכת חייו, פעליו, מנהיגותו ודברי ימי התקופה של . רבי חיים זוננפלד. ירושלים תשלא 400 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > זוננפלד, יוסף חיים

 מחברכותרתספרביקורת
648. Sonnenfeld, Shlomo Zalman  Guardian of Jerusalem; the life and times of Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld  N.Y. 1983, 12 + 480 p.   

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > זכות, משה

 מחברכותרתספרביקורת
649.לאסט, יעקב ר' משה זכות, חייו ופעילותו עבודת גמר, אוניברסיטה העברית תשנג 198 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > זמרא, דוד בן שלמה (רדב"ז)

 מחברכותרתספרביקורת
650.לנדאו (בלטמן), רחל פרשנות התורה מתוך שאלות ותשובות הרדב"ז עבודת גמר, טורו קולג' תשסד 117 עמ'  
651.שילה, יואל כללי התלמוד ושיטת לימוד התלמוד של ר' דוד בן זמרא (הרדב"ז) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסב 236, עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > זרחיה בן יצחק הלוי (רז"ה)

 מחברכותרתספרביקורת
652.בנדיקט, בנימין זאב על מגמתו של רבי זרחיה הלוי בספר המאור [אוצר המשפט חלק א ערך 11760] מרכז התורה בפרובאנס, ירושלים תשמה עמ' 76-68  
653.בנדיקט, בנימין זאב על מגמתו של רבי זרחיה הלוי בספר המאור ספר זכרון לבנימין דה-פריס, ירושלים תשכט עמ' 167-160  
654.רייפמן, יעקב תולדות רבנו זרחיה הלוי בעל המאור וקורות ספריו פראג תריג 70 עמ'  
655.שולמן, חיים בענין תחילתו בפשיעה וסופו באונס לשיטת בעל המאור הדרום חוב' מ תשרי תשלה עמ' 56-54  
656.שטריקמן, חיים נחום רבינו זרחיה הלוי וספרו 'המאור' בצרון כרך סה תשלד עמ' 316-308  
657.שטריקמן, חיים נחום ר' זרחיה הלוי ועבודתו הדרום חוב' נד סיון תשמה עמ' 134-188; שם חוב' נה אלול תשמו עמ' 144-197; שם חוב' נו אלול תשמז עמ' 166-219  
658. Axelman, Benjamin  הלכות שחיטה והלכות טריפות מהרב ר' זרחיה הלוי The work and its author (includes sources in Hebrew)  Ner Maarovi 1 (1924), p. 15-31  
659. Bialoblocki, Samuel  Gerondi, Serachja ben Isaak Halevi (רז"ה)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 307-311  
660. Marx, Alexander  R. Abraham b. David et R. Zerahya ha-Levi  Revue des Etudes Juives 59 (1910), p. 200-224  
661. Strickman, Hermann Norman  The life and works of Zerahiah Halevy  Dissertation Dropsie 1971  
662.תא-שמע, ישראל זמנים ומקומות בחייו של רבינו זרחיה, בעל 'ספר המאור' בר-אילן יב תשלד עמ' 136-118  
663.תא-שמע, ישראל ספרי הריבות בין הראב"ד לבין רבי זרחיה הלוי (הרז"ה) מלוניל קרית ספר כרך נב תשלז עמ' 577-557  
664.תא-שמע, ישראל גדריו של ספר המאור על הלכות הרי"ף שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 406-361  
665.תא-שמע, ישראל חיבוריו של רבינו זרחיה הלוי בעל ספר 'המאור' עלי ספר חוב' ו-ז תשלט עמ' 73-58  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חביב, יעקב בן שלמה

 מחברכותרתספרביקורת
666. Horodezky, S.A.  Chabib, Jakob ben Salomo  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 5, p. 131-133  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חביב, לוי בן יעקב (רלב"ח)

 מחברכותרתספרביקורת
667. Horodezky, S.A.  Chabib, Levi ben Jakob  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 5, p. 133-135  
668. Marcus, Simon  Levi ben Habib  Encyclopedia Judaica 11, p. 98-99  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חביב, לוי בן יעקב

 מחברכותרתספרביקורת
669.מלכו, יצחק ר' רבי לוי בן חביב 'איש ירושלים' משומרי החומות (רמה-שד) חמדת ישראל, לזכר מרן חיים חזקיהו מדיני, ירושלים תשו עמ' 33-42  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חביבא, יוסף

 מחברכותרתספרביקורת
670.שפיגל, יעקב ש' ספר נמוקי יוסף לר' יוסף חביבא סידרא ד תשמח עמ' 162-111  
671.שפיגל, יעקב ש' לזיהוי הפירוש נמוקי יוסף על הלכות קטנות לרי"ף סיני כרך עב תשלג עמ' רכב-רכז  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חגיז, יעקב י'

 מחברכותרתספרביקורת
672.בניהו, מאיר לתולדות בתי המדרש בירושלים במאה הי"ז (פעולתם של ר' יעקב חאגיז ומשה בנו לטובתם) HUCA כרך 21 1948 עמ' א-כח  
673.ריבלין, יוסף יואל ר' יעקב חגיז שדה אילן, ספר זכרון לרמ"צ אילן, ירושלים תשיט עמ' 134-125  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חגיז, משה

 מחברכותרתספרביקורת
674.בניהו, מאיר ספרים שחיברם ר' משה חאגיז וספרים שהוציאם לאור עלי ספר חוב' ב שבט תשלו עמ' 162-121; חוב' ג תשרי תשלז עמ' 120-94; חוב' ד תמוז תשלז 155-137; חוב' ה תשלח עמ' 105-104  
675.מונדשיין, יהושע ספר 'לקט הקמח' לרבי משה חאגיז - חלק 'חושן משפט' עלי ספר חוב' י תשמב עמ' 112-93  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חושיאל בן אלחנן

 מחברכותרתספרביקורת
676.אפטוביצר, אביגדור ר' חושיאל ור' חננאל סיני כרך יב תשג עמ' קו-קיט  
677. Aptowitzer, Victor  R. Chuschiel und R. Chananel.  37-39 Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien (1929-32), p. 3-50  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חזן, ישראל משה

 מחברכותרתספרביקורת
678.פאור, יוסף הרב ישראל משה חזן; האיש ומשנתו ירושלים תשלז קצ + 17 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חיים אור זרוע

 מחברכותרתספרביקורת
679.הורביץ, יהושע רבי חיים אור זרוע ויחסו לגויים חברה והיסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 102-93; דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ב כרך א ירושלים תשמו עמ' 112-107  
680. Goldstein, Noah  Rabbi Hayyim Eliezer ben Isaac Or Zarua, his life and work and a digest of his responses  Dissertation Yeshiva University 1959, 3 + 7 + 234 p.  
681. Wellesz, J.  Hayyim b. Issac Or Zaroua  Revue des Etudes Juives 53 (1907), p. 67-84; 54 (1907), p. 102-106.   

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חיים בן בצלאל

 מחברכותרתספרביקורת
682.דינר, דני על הפולמוס נגד השולחן ערוך (לשיטתו של רבי חיים בר' בצלאל אחי המהר"ל מפראג) המאיר לארץ גל' 65 תשסו עמ' 141-148  
683.זימר, יצחק אריק רבי חיים ב"ר בצלאל מפרידברג אחי המהר"ל מפראג ירושלים תשמז 128 עמ'  
684. Sherwin, Byron L.  In the shadows of greatness: Rabbi Hayyim ben Betsalel of Friedberg  Jewish Social Studies 37 (1975), p. 35-60  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חיים בן יצחק מוולוז'ין

 מחברכותרתספרביקורת
685.לם, נחום תורה לשמה במשנת רבי חיים מוולוז'ין ובמחשבת הדור ירושלים תשלב 242 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 11769]. ביקורת: אטקס, עמנואל: קרית ספר כרך נ תשלה עמ' 648-638 
686.לם, נחום תורה לשמה במשנת רבי חיים מוולוז'ין ובמחשבת הדור ירושלים תשלב 242 עמ'  
687.קהלני, עזרא האידיאל החינוכי במשנתו של ר' חיים מוולוז'ין והגשמתו הלכה למעשה על דרך האבות, שלושים שנה למכללת יעקב הרצוג, אלון שבות תשסא עמ' 177-204  
688.קפלן, צבי לדרכו של רבינו חיים מוולוז'ין [אוצר המשפט חלק א ערכים 11768 ,994] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' ט-מג  
689.קפלן, צבי קו בדרך הלימוד של רבינו חיים מוולוז'ין סיני כרך כד תשט עמ' קסח-קעג; בהלכה ובאגדה, ירושלים תשך עמ' לח-מה  
690.קפלן, צבי לדרכו של רבינו חיים מוולוז'ין בהלכה סיני כרך סט תשלא עמ' עד-צט  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חייקין, משה אביגדור

 מחברכותרתספרביקורת
691.הימן, דוב רבנותו של הרב משה אביגדור חייקין סיני כרך צב תשמג עמ' רסו-רעז  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חלמא, שלמה

 מחברכותרתספרביקורת
692.בולג, שמעון על הפרושים המתמטיים של בעל מרכבת המשנה ב'ברכות בחשבון' המעין כרך כב גל' א תשרי תשמב עמ' 59-52  
693.בריק, אברהם כתב יד שולחן ה' 'שולחן ערוך' אבן העזר, מאת ר' שלמה חעלמא בעל 'מרכבת המשנה' טורי ישורון שנה ז גל' לט חשון-כסלו-טבת תשלד עמ' 25-23  
694.בריק, אברהם רבי שלמה חעלמא בעל מרכבת המשנה, מפרש הרמב"ם המעין כרך כא גל' ד תמוז תשמא עמ' 54-38; ספר אביעד, לזכר ד"ר ישעיהו וולפסברג-אביעד, ירושלים תשמו עמ' קסב-קעח  
695.בריק, אברהם מחבר 'מרכבת המשנה' וקשריו עם חכמים ספרדים שנה בשנה תשמב עמ' 420-416  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חננאל בן חושיאל

 מחברכותרתספרביקורת
696.אסף, שמחה פירוש רבנו חננאל למסכת זבחים, מהדו' י"מ בן מנחם. בקורת קרית ספר שנה יט תשב-תשג עמ' 231-229  
697.בלידשטיין, יעקב משהו על המימד האידיאולוגי של פירושי רבנו חננאל לתלמוד סידרא טו תשנט עמ' 5-11  
698.ברומברג, אברהם יצחק רבינו חננאל והרמב"ם סיני כרך כב תשה עמ' ד-יג  
699.ברומברג, אברהם יצחק השפעת רבנו חננאל על הרמב"ם סיני כרך לג תשיג עמ' מג-נה  
700.ברומברג, אברהם יצחק רבינו חננאל והרי"ף ברכה למנחם, ספר היובל לרמ"צ אייכנשטיין, סט. לואיס תשטו עמ' 301-290  
701.הורביץ, אלעזר שרידים חדשים מפירושי ר"ח על הש"ס ועל התורה הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 78-5  
702.מאק, חננאל רבנו חננאל בן חושיאל תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 494-517  
703.מאק, חננאל רבנו חננאל בן חושיאל תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 494-517  
704.מגנצא, צבי באור בשיטת הר"ח קדושה ראשונה - קדושת אבות מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' קסד-קעה; קדושה ראשונה - קדושת האבות. ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 83-73  
705.מצגר, דוד פירוש רבנו חננאל סוטה כז-לד מוריה שנה כח תמוז תשסו עמ' ג-ו  
706.נחלון, אהרן עיונים ברבינו חננאל; יחסו של רבינו חננאל לדבריהם של גאוני בבל ויחסו של הרי"ף לדבריו של רבינו חננאל שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 433-407  
707.סולוביצ'יק, אליהו על פירושי "רבנו חננאל בן חושיאל" לתלמוד מוריה שנה כא גל' ג-ד טבת תשנז עמ' צג-קב  
708.פרייזלר, אברהם יעקב יחסו של רבנו חננאל לירושלמי בפירוש לבבלי ניב המדרשיה גל' תשלב-תשלג עמ' קכו-קלד  
709.רוזין, יהונתן ביאור שיטת הר"ח בדין הכלב שנטל חררה וגמל טעון פשתן מעליות כו תשסו עמ' 62-69  
710. Aptowitzer, Victor  R. Chuschiel und R. Chananel  37-39 Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien (1929-32), p. 3-50  
711. Enciclopedia Judaica Castellana  Hananeel ben Jushiel  Vol. 5, p. 265-266  
712. Luzzatto, Samuel David  Die zwei Rabbenu Chananel, namlich Chananel b. Chuschiel und Chananel b. Samuel  Orient 11 (1850), p. 241-245  
713. Saltman, Kop W.  The nature of the commentary of R. Hananel to the Tractate Shabbat  Master Thesis, Yeshiva University 1969*  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חננאל בן שמואל

 מחברכותרתספרביקורת
714.גויטיין, שלמה דב ר' חננאל הדיין הגדול ב"ר שמואל הנציב, מחותנו של הרמב"ם תרביץ שנה נ תשמא עמ' 395-371  
715.ינון (פנטון), יוסף עוד על ר' חננאל בן שמואל הדיין, גדול החסידים תרביץ שנה נה תשמו עמ' 107-77  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חפץ בן יצליח האשורי

 מחברכותרתספרביקורת
716.אפטוביצר, אביגדור ספר חפץ וספר מתיבות תרביץ שנה ד תרצג עמ' 152-127, 192-153, 195-196  
717.צוקר, משה קטעים חדשים מספר המצוות לר' חפץ בן יצליח (ובירורים בבעית זמנו של ר' חפץ) PAAJR כרך 24 1961-1960 עמ' 2-68  
718.צוקר, משה מלואים לספר המצוות של רב חפץ בן יצליח הדואר כרך מב תשכג-תשבד עמ' 388-385  
719.רפפורט, שלמה יהודה כהנא מציאות רב חפץ וקורות ספריו קבוצת חכמים 1861 עמ' 52-60  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חפץ בן יצליח

 מחברכותרתספרביקורת
720. Halper, Ben Zion (ed.)  A volume of the Book of the Precepts by Chefez ben Yazliach, edited from an Arabic MS in the library of the Dropsie College, translated into Hebrew and provided with critical notes  Dissertation Philadelphia 1915, 4 + 278 p.  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חריף, צבי הירש, ביאלה

 מחברכותרתספרביקורת
721. Auerbach, Hirsch Benjamin  Rabbi Hirsch (ben Rabbi Naftali Hirz) Bialeh, genannt Rabbi Hirsch Charif  Zeitschrift fur die Geschichte der Juden 8 (1971), p. 133-140  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > טולידאנו, יעקב משה

 מחברכותרתספרביקורת
722.בשן, אליעזר היחס לחילוניים בארץ ישראל על פי תשובת הרב יעקב משה טולידאנו קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 80-86  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > טייטלבוים, יואל

 מחברכותרתספרביקורת
723.פוקס, אברהם האדמו"ר מסאטמר; כ"ק מרן הגה"ק רבי יואל טיטלבוים זצוק"ל ירושלים תשם 240 עמ'  
724.פוקס, אילן בין איש בין אשה הכל לפי המעשה שהוא עושה כך רוח הקודש שורה עליו: יחסם של שלשה פוסקים אורתודוכסים לסוגיית תלמוד תורה לנשים במחצית השניה של המאה ה - 20 עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 108 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > טרבוט, נתנאל

 מחברכותרתספרביקורת
725.גרין, יוסף רבי נתנאל טרבוט ממודינה תולדותיו ופסקים משלו אסופות ספר שני תשמח עמ' צא-קנו  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > טריפות דארץ ישראל

 מחברכותרתספרביקורת
726.אפשטיין, יעקב נחום תורתה של ארץ ישראל. א: טריפות דארץ ישראל תרביץ שנה ב תרצא עמ' 318-308  
727.מרגליות, מרדכי הלכות טריפות של בני ארץ ישראל תלפיות כרך ח תשכא-תשכג עמ' 330-307  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > טרני, יוסף בן משה (מהרי"ט)

 מחברכותרתספרביקורת
728. Biech, Moses  The life and work of Joseph d' Trani  Dissertation Yeshiva University 1948  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > טרני, יוסף בן משה די- (מהרי"ט)

 מחברכותרתספרביקורת
729.בנטוב, חיים רשימות אוטוביוגרפיות והיסטוריות של רבי יוסף מטראני שלם ספר א תשלד עמ' 228-195  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > טרני, ישעיה בן אליהו די-

 מחברכותרתספרביקורת
730.יואל, י' קונטרס הראיות לריא"ז קרית ספר שנה י תרצג-תרצד עמ' 552-545  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > טרני, ישעיה בן מלי (הזקן) די- (רי"ד)

 מחברכותרתספרביקורת
731. Gross, Heinrich  Jesaja b. Mali da Trani  Zeitschrift fur Hebraeische Bibliographie 13 (1909), p. 46-58, 87-92, 118-123  
732. Gudemann, Moritz  R. Jesaja da Trani der Aeltere als Bearbeiter des Talmuds  In: Geschichte des Erziehungswesens... in Italien, Wien 1884, p. 320-326  
733. Rosenfeld, Azriel I.  The life and work of Isaiah of Trani the Elder, with special emphasis on his Sepher Hamakhria  Dissertation Yeshiva University 1954  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > טרני, ישעיה בן מלי (הזקן) די-

 מחברכותרתספרביקורת
734.אברמסון, שרגא על ספר הלקט לר' ישעיה דטראני סיני כרך סה תשכט עמ' קג-קח  
735.היגר, מיכאל פסקי ר' ישעיה דיטראני ז"ל הלכות ואגדות, נויארק תרצג עמ' 31-11  
736.מירסקי, שמואל ק' רבי ישעיה מטראני ובעל שבלי הלקט תלפיות כרך ט תשכה-תשל עמ' 109-49  
737.פדרבוש, שמעון רבי ישעיה הראשון מטראני חקרי יהדות, ירושלים תשבו עמ' 287-283  
738.רוזנפלד, עזריאל פסקי הרב ישעיה דטראני סיני כרך נד תשכד עמ' רצ-שא  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > טרני, משה בן יוסף (מבי"ט)

 מחברכותרתספרביקורת
739. Budick, Isidore  Moses de Trani and his times  Dissertation Dropsie 1948  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > טרני, משה בן יוסף די-

 מחברכותרתספרביקורת
740.יר"מ רבי משה בן יוסף מטראני 'המבי"ט' מראשוני בוני הגליל וזמנו חמדת ישראל, לזכר מרן חיים חזקיהו מדיני, ירושלים תשו עמ' 156-147  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יהודה בן ברזילי הברצלוני

 מחברכותרתספרביקורת
741.אלבק, שלום מחוקקי יהודה; מכיל קורות 'חבורי' רבנו יהודה בר ברזילי הנשיא הברצלוני בכלל וחבורו ספר העתים בפרט, ולקוטיו וקצוריו תפארת ישראל, לכבוד ישראל לוי, ברסלוי תרעא עמ' 131-104. הוצאה מיוחדת: ברסלוי תרעא 28 עמ'  
742.רבינוביץ, חיים ראובן ר' יהודה בן ברזילי הברצלוני (תשע מאות שנה להולדתו) הדרום חוב' לב תשרי תשלא עמ' 176-170  
743. Bialoblocki, Samuel  Jehuda ben Barsillai al-Bargeloni  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 8, p. 938-941  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יהודה בן הרא"ש

 מחברכותרתספרביקורת
744.אלון, מנחם (עורך) מפתח השאלות והתשובות - המפתח ההיסטורי (שו"ת הריטב"א; שו"ת זכרון יהודה) ירושלים תשלג לב + 318 + 374 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 3093]. ביקורות: בזק, יעקב: משפטים כרך ה תשלג-תשלד עמ' 747-744; מעוז, אשר: עיוני משפט כרך ד 1975-1974 עמ' 224-221; תא-שמע, ישראל: קרית ספר כרך מט תשלד עמ' 198-194 

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יהודה בן יקר

 מחברכותרתספרביקורת
745.יהלום, שלם ר' יהודה בר יקר - תולדותיו ומקומו במשנת הרמב"ן סידרא יז תשסא-תשסב עמ' 79-107  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יהודה בן נתן (ריב"ן)

 מחברכותרתספרביקורת
746.אפשטיין, יעקב נחום פירושי הריב"ן ופירושי וורמייזא תרביץ שנה ד תרצג עמ' 34-11. לפירוש 'רש"י' לנדרים. שם עמ' 110  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יהודה בן שמואל החסיד

 מחברכותרתספרביקורת
747.בן שמעון, שלמה סגירת חלון מול שכנים בניגוד לצוואת רבי יהודה החסיד בית הלל גל' כג תמוז תשסה עמ' לא-לד  
748.בן שמעון, שלמה סגירת חלון מול השכנים בניגוד לצוואת רבי יהודה החסיד שערי צדק ו תשסה עמ' 154-164  
749.ברין, גרשון קווים לפירוש התורה של ר' יהודה החסיד תעודה ג ת"א תשמג עמ' 226-215  
750.דן, יוסף ר' יהודה החסיד ירושלים תשסו 182 עמ'  
751.זליגר, טובה משנתו החינוכית של רבי יהודה החסיד על פי 'ספר חסידים' עבודת גמר בביה"ס לחינוך של אוניברסיטת בר-אילן תשלז 94 עמ'  
752.קוטק, שמואל רפואה והלכה בספר חסידים: 'נטילת שכר טרחה של רפואה' אסיא חוב' לז כסלו תשמד עמ' 42-37  
753.קורלנדסקי, זלמן ליב ביאור דברי הספר חסידים בגדרי התנאי ד"בל תלין" קובץ תורני בית דוד תשס עמ' תסח-תעא  
754.קורלנדסקי, זלמן ליב ביאור דברי הספר חסידים בגדרי התנאי ד"בל תלין" בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ'תסח-תעא  
755.קליין, מנחם צוואת רבי יהודה החסיד בענייני זיווגים, שלא יהא שם החתן וחמיו או שם הכלה וחמותה שווים מאבני המקום קובץ ח תשנד עמ' 130-132  
756.קניאל, אסף רבי יהודה החסיד: קווים לדמותו ולתורתו החברתית שנה בשנה תשסא עמ' 285-313  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יהודה הלוי (ריה"ל)

 מחברכותרתספרביקורת
757.אריאלי, נחום תפיסת ההלכה אצל רבי יהודה הלוי (ריה"ל כאיש הלכה) דעת חוב' 1 חורף תשלח עמ' 52-43; שנה בשנה תשם עמ' 229-213  
758.בנר, אוריאל איסור הסתכנות ומגבלותיו לדעת ריה"ל בספר הכוזרי אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 22-30  
759.כץ, אליהו רבי יהודה הלוי כאיש הלכה ופרשן תנ"ך שנה בשנה תשלו עמ' 227-220  
760.לסקר, דניאל י' אהבת ה' וקידוש השם לפי ר' יהודה הלוי ולפי הרמב"ם על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 293-302  
761.סילמן, יוחנן מסירות נפש בספר הכוזרי דעות גל' מד תשלה עמ' 269-266  
762.שילת, יצחק מטרתן וטעמיהן של המצוות - שיטות הכוזרי והרמב"ם צהר ג קיץ תשס עמ' 115-141  
763.שילת, יצחק סגולת ישראל - שיטת הכוזרי והרמב"ם מעליות כ תשנט עמ' 271-302  
764.שפונגין, יעקב ביאור סוגית קו התאריך בספר הכוזרי יודעי בינה ב תשסד עמ' 178-206  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יהודה ליוואי בן בצלאל (מהר"ל)

 מחברכותרתספרביקורת
765.יהודה ליוואי בן בצלאל תקנות ישנות מהמהר"ל זצ"ל מפראג קול התורה חוב' יח תשרי תשמו עמ' נז-ס  
766.כשר, משה שלמה מבוא לתורת מהר"ל נעם ספר כה תשמג-תשמד עמ' רלז-שד  
767.שץ, רבקה התפיסה המשפטית של המהר"ל - אנטיתיזה לחוק הטבעי דעת חוב' 3-2 תשלח-תשלט עמ' 157-147  
768. Abecassis, Armand  La situation pedagogique, d'apres le Maharal de Prague  Rencontre 60 (1979), p. 63-72  
769. Bokser, Ben Zion  The portrait of a Halakhist - the world of Rabbi Judah Loew of Prague  Proceedings, Rabbinical Assembly 11 (1947), p. 289-314  
770. Bokser, Ben Zion  Rabbi Judah Loew of Prague (1512-1609)  Proceedings, Rabbinical Assembly 40 (1978), p. 128-138  
771. Sherwin, Byron L.  Yehudah Low ben Betsal'el  Encyclopedia of Religion 15, p. 509-510  
772. Wachstein, Bernhard  Zur Biographie Low b. Bezalels  Festschrift Simon Dubnow, 1930, p. 172-179  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יהודה מסיר ליאון

 מחברכותרתספרביקורת
773. Carpi, Daniel  Notes on the life of Rabbi Judah Messer Leon  Studi sull'Ebraismo Italiano in memoria di Cecil Roth, 1974, p. 39-62  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יהונתן בן דוד הכהן מלוניל

 מחברכותרתספרביקורת
774.אסף, שמחה ר' יהונתן הכהן מלוניל ורש"י מהדורא קמא תרביץ שנה ג תרצב עמ' 27-32  
775.הכהן, מרדכי בשולי פירוש יהונתן הכהן מלוניל סיני כרך מ תשיז עמ' תח-תיג  
776.מירסקי, שמואל ק' ר' יהונתן מלוניל מגן הרמב"ם ופירושו על המשנה והלכות הרי"ף סורא כרך ב תשטו-תשטז עמ' 242-266  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יום טוב בן אברהם מאשבילי (ריטב"א)

 מחברכותרתספרביקורת
777.איידלברג, שלמה לתולדות הריטב"א וחידושיו סיני כרך מ תשיז עמ' מא-מו  
778.אלון, מנחם (עורך) מפתח השאלות והתשובות - המפתח ההיסטורי (שו"ת הריטב"א; שו"ת זכרון יהודה) ירושלים תשלג לב + 318 + 374 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 3093]. ביקורות: בזק, יעקב: משפטים כרך ה תשלג-תשלד עמ' 747-744; מעוז, אשר: עיוני משפט כרך ד 1975-1974 עמ' 224-221; תא-שמע, ישראל: קרית ספר כרך מט תשלד עמ' 198-194 
779.אפשטיין, יעקב נחום חידושי הריטב"א לשבת קרית ספר שנה ד תרפז-תרפח עמ' 165-160  
780.ליברמן, שאול על שני כתבי-יד [(א) גליונות המיוחסים לר' בצלאל אשכנזי. (ב) ריטב"א למסכת שבועות] קרית ספר שנה יג תרצו-תרצז עמ' 114-105  
781.פדרבוש, שמעון הריטב"א חקרי יהדות, ירושלים תשכו עמ' 306-293  
782.פלורסהיים, יואל חידושי הריטב"א על מס' שבת, מהדו' הרב שניאור זלמן רייכמאן קרית ספר שנה מג תשכח עמ' 371-363  
783. Horodezky, S.A.  Jom-tob ben Abraham Ischbili (ריטב"א)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 9, p. 262-265  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יונה גירונדי

 מחברכותרתספרביקורת
784. Enciclopedia Judaica Castellana  Gerundi, Yona ben Abraham  Vol. 5, p. 67  
785. Shrock, A.T.  Rabbi Jonah ben Abraham of Gerona, his life and ethical works  London 1948, 197 p.  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יונה מגירונדי

 מחברכותרתספרביקורת
786.תא-שמע, ישראל חסידות אשכנז בספרד, רבנו יונה גירונדי - האיש ופועלו גלות אחר גולה; מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 194-165  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יוסף בן דוד מסרגוסה

 מחברכותרתספרביקורת
787.פלדמן, ליאון אריה ר' יוסף בן דוד, הדיין מסרסוגה, ויחסו להר"ן, להריב"ש ולהרשב"ץ דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 358-349  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יוסף חיים בן אליהו מבגדד

 מחברכותרתספרביקורת
788.בן-עוזיאל, נסים ראשי תיבות וקיצורים שבאו בספרו של הרה"ג 'בן איש חי' מהד' 3 ירושלים תשמא  
789.חיים, דוד ספרי רבנו יוסף חיים זלה"ה בעל 'בן איש חי' מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' תקא-תקו  
790.כצ'ורי, ניסים הגהות וביאורים על הסה"ק "בן איש חי" מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' צו-קכ  
791. מונדני, שמואל  הרב יוסף חיים ומשנתו ההלכתית כפי שהיא משתקפת ב"בן איש חי" חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה 300 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יוסף חיים מבגדד

 מחברכותרתספרביקורת
792. Jacobs, Louis  The responsa of Rabbi Joseph Hayyim of Baghdad  Perspectives on Jews and Judaism; essays in honor of Wolf Kelman, 1980, p. 189-214  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יוסף ראש הסדר

 מחברכותרתספרביקורת
793.אברמסון, שרגא רב יוסף ראש הסדר קרית ספר שנה כו תשי עמ' 72-95  
794.אלוני, נחמיה שתי רשימות ספרים אוטוגרפים של רב יוסף ראש הסדר (המאה הי"ב) קרית ספר שנה לח תשכג עמ' 557-531  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יוסף, עובדיה

 מחברכותרתספרביקורת
795.לאו, בנימין שמירת מנהגי עדות מול אחדות ההלכה (עיון במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף) אקדמות גל' י כסלו תשסא עמ' 267-288  
796.לאו, בנימין מעמדו של הרב יוסף קארו בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 73-125  
797.לאו, בנימין אורתודוקסייה ליטאית בגוון מזרחי: הרב עובדיה יוסף אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 499-522  
798.לאו, בנימין על זוכרי שבת ואינם שומריה - עיון בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף גרנות חוב' 2 תמוז תשסב עמ' 31-44  
799.לאו, בנימין להחזיר עטרה ליושנה עיונים במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר- אילן תשסב 369 עמ'  
800.לאו, בנימין ארבעה עיונים מיתולוגיים בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף נטועים גל' ט אלול תשסב עמ' 95-117  
801.לאן, בנימין מעמדו של הרב יוסף קארו בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 73-125  
802.ליבוביץ, ירון הלכה וקבלה - השתקפות הקבלה אצל הרב עובדיה יוסף מגל יד תשס"ד עמ' 297-319  
803.פיקאר, אריאל פסיקתו של הרב עובדיה יוסף לנוכח תמורות הזמן חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסד [295] עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יחיאל מפאריס

 מחברכותרתספרביקורת
804.אילתי, נפתלי ר' יחיאל מפריש והישיבה בעכו שנה בשנה תשלה עמ' 212-204  
805. Horodezky, S.A.  Jechiel ben Josef aus Paris  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 8, p. 905-907  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יעקב בן אשר

 מחברכותרתספרביקורת
806.הלכות ארץ ישראל לרבינו יעקב בעל הטורים סיני כרך ל תשיב עמ' קסב-קע  
807.אורבך, אפרים אלימלך מדרכי הקודיפיקציה; ספר הטורים לר' יעקב ברבי אשר Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 1980-79 47-46 חלק עברי עמ' 14-1  
808.בן-דוד, דוד השמטות ושינויי דפוס בספרי הטור שלנו הדרום חוב' טז תשרי תשכג עמ' 129-112; חוב' יט ניסן תשכד עמ' 152-148; חוב' כ תשרי תשכה עמ' 98-90; חוב' כב תשרי תשכו עמ' 61-62; חוב' כו תשרי תשכח עמ' 118-114  
809.גלינסקי, יהודה ד' וזכה זה החכם יותר מכולם שהכל למדו מספריו - על תפוצת 'ארבעה טורים' לר' יעקב בן הרא"ש מזמן כתיבתו ועד סוף המאה ה-15 סידרא יט תשסד עמ' 25-45  
810.גלינסקי, יהודה דב ארבעה טורים והספרות ההלכתית של ספרד במאה ה - 14: אספקטים היסטוריים, ספרותיים והלכתיים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 390 עמ'  
811.קהן, דוד תקונים בספרי הטור; הגהת טעויות הדפוס והשמטות ושינויי הצנזורה שבספרי הדפוס המצויים. חלק א חיפה תשלא קא עמ'  
812.שוחטמן, אליאב (עורך) מקורות הטור והבית יוסף, חושן משפט חלק א סימנים א-צו. ירושלים תשמו 299 עמ'  
813.שליטא, משה שערים בהלכה; חלק א: מבוא לדרכי הסדר והסידור בספרי הפוסקים ומשמעותם בהלכה; חלק ב: המבנה והתוכן במשנת הטור והשולחן-ערוך, עם הקבלות מהרמב"ם ודרך סידורו ירושלים תשמג 334 עמ'  
814. Enciclopedia Judaica Castellana  Jacob ben Asher  Vol. 6, p. 157-158  
815. Horodezky, S.A.  Jakob ben Ascher  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 8, p. 804-810  
816. Seligsohn, Max  Jacob ben Asher  Jewish Encyclopedia 7, p. 27-28  
817.[מימון, יהודה ליב] העורך לתולדות ר' יעקב 'בעל ההלכות' סיני כרך ל תשיב עמ' קסא-קסב  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יעקב בן יעקב משה לורברבוים מליסא

 מחברכותרתספרביקורת
818. Bleich, Judith  The testament of a halakhist  Tradition 20 (1982), p. 235-248  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יעקב בן יעקב משה מליסא

 מחברכותרתספרביקורת
819.לוין, יצחק לתולדות הגאון ה'חוות דעת' זצ"ל ספר היובל להרב א' יונג, ניו-יורק תשכב עמ' קסז-קפה  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יעקב בן מאיר (ר"ת)

 מחברכותרתספרביקורת
820.אברמסון, שרגא עניינות ב'ספר הישר' לרבינו תם והקדמתו קרית ספר שנה לז תשכב עמ' 248-241  
821.אברמסון, שרגא בירורים [ז: לנוסח תקנה אחת של רבינו תם (בענין החזרת נידוניא)] סיני כרך נח תשכו עמ' קפא-קצב  
822.אלבק, שלום יחסו של רבנו תם לבעיות זמנו ציון שנה יט תשיד עמ' 141-104  
823.בארי, אברהם הרחקות רבינו תם (גישות חדשניות בדרכי אילוץ בעל לגרש את אשתו) שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 65-106  
824.ביר, יעקב בענין שיטת ר"ת בשקיעת החמה ובצאת הכוכבים בית אהרן וישראל גל' קי כסלו-טבת תשסד עמ' קטו-קלב; שם גל' קיא שבט-אדר תשסד עמ' קיט-קל; שם גל' קיב ניסן-אייר תשסד עמ' קכד-קכו  
825.בנדיקט, בנימין זאב על דין בפריעת-חוב (לדרכו של רבינו תם) תורה שבעל פה כו תשמה עמ' צג-צט  
826.גרמייזה, יעקב אלה תולדות רבנו יעקב תם בראמעריא השחר חלק א תרכט חוב' ה עמ' 17  
827.הס, שמואל ביסוד שיטת רבינו תם בעניין ביאת עכו"ם כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקלה-תקלח  
828.וייס, אייזק הירש תולדות רבינו יעקב תם בית תלמוד שנה ג תרמג עמ' 33-36, 138-129, 169-161, 201-193, 233-225, 261-257, 289-295, 323-321  
829.פליקס, יהודה ספר הישר לרבינו יעקב בן ר' מאיר (רבינו תם) סיני כרך לט תשטז עמ' נב-סא, קו-קטו, קעב-קפב, רכד-רלט, רפד-רצז, שסג-שעג  
830.קופפר, אפרים תשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז וצרפת ירושלים תשלג (נספח ג עמ' 324-316: על תקנת ר"ת בדבר אי זכותו של הבעל לנדוניית אשתו שמתה) [אוצר המשפט חלק א ערך 9843]  
831.ריינר, רמי פרשנות והלכה: עיון מחודש בפולמוס רבנו תם ור' משולם שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 207-239  
832.שילה, שמואל עידוד המסחר והכלכלה בפסיקת רבנו תם סיני כרך ק תשמז עמ' תתפב-תתצו  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יעקב בן מאיר (רבנו תם)

 מחברכותרתספרביקורת
833. Agus, Irving A.  R. Jacob Tam's stringent criticism of R. Meshullam of Melun, in its historical setting  Essays on the occasion of the seventieth anniversary of the Dropsie University, 1979, p. 1-10  
834. Albeck, Shalom  Tam, Ya'akov ben Me'ir  Encyclopedia of Religion 14, p. 260  
835. Bacher, Wilhelm  Einige Bemerkungen zu R. Tam's Sepher Ha-jaschar  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 44, N.F. 8 (1900), p. 56-58  
836. Bialoblocky, Samuel  Jakob ben Meir aus Ramerupt (Rabbenu Jakob Tam)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 8, p. 843-848  
837. Enciclopedia Judaica Castellana  Tam, Yacov ben Meir  Vol. 10, p. 168-169  
838. Kottek, Heiman  Einiges aus dem Sefer Hajaschar des Rabbenu Tam  Blatter fur J?dische Geschichte und Litteratur, Beilage zu "Der Israelit" (1900), p. 69-70; 2 (1901), p. 16, 47-48.   
839. Marcus, Joseph  Rabbenu Tam  Universal Jewish Encyclopedia 9, p. 48  
840. Neiss, Edmund  Rabbi Jacob ben Meir  Dissertation Yeshiva University 1966  
841. Schloessinger, Max  Jacob ben Meir Tam  Jewish Encyclopedia 7, p. 36-39  
842. Schwarzfuchs, Simon  A propos des Takkant de Rabbenu Gershom et de Rabbenu Tam  Revue des Etudes Juives 115 (1956), p. 109-116  
843. Weinberg, M.  Die Polemik des Rabbenu Tam gegen Raschi  Festschrift zum siebzigsten Geburtstage David Hoffmanns, 1914, p. 386-420  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יעקב בן שמשון

 מחברכותרתספרביקורת
844. Epstein, Abraham  Jacob ben Simson  Revue des Etudes Juives 35 (1897), p. 240-246  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יעקב יהושע פלק

 מחברכותרתספרביקורת
845. Simchovitz, J.H.  Zur Biographie R. Jacob Josua's, des Verfassers des ס' פני יהושע  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 54, N.F. 18 (1910), p. 608-621  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יפה, מרדכי

 מחברכותרתספרביקורת
846.הורביץ, י' רבי מרדכי יפה בעל הלבושים נחליאל גל' ד אדר תשלג עמ' 88-97  
847.הורודצקי, שמואל אבא רבי מרדכי יפה (תולדתו והלך נפשו) קראקא תרם 25 עמ'  
848.וייס, א' רבי מרדכי יפה, בעל הלבושים נחליאל גל' ג [תשל] עמ' 89-79  
849. Eisenstein, Judah David  Mordecai Jaffe  Jewish Encyclopedia 7, p. 58-60  
850. Horodezky, S.A.  Jaffe, Mordechai ben Abraham  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 8, p. 770-773  
851. Kaplan, Laurence  Rabbi Mordechai Jaffe and the evolution of Jewish culture in Poland in the sixteenth century  In: Jewish thought in the sixteenth century, ed. Bernard Dov Cooperman, Cambridge, Mass. 1983, p. 266-282  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יצחק אור זרוע

 מחברכותרתספרביקורת
852. Freimann, Jakob  Isaak ben Moses aus Wien  J?disches Lexikon 3, p. 44  
853. Gross, Heinrich  R. Isaak b. Mose Or Sarua aus Wien  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 20 (1871), p. 248-264  
854. Kahan, I.  Or Sarua als Geschichtsquelle  Jahrbuch der Gesellschaft fur Geschichte der Juden in der CSR, 9 (1938), p. 43-99  
855. Markon, Isaak  Die slavischen Glossen bei Isaak ben Mose Or Sarua  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 49, N.F. 13 (1905), p. 707-721  
856. Tykocinski, H.  Lebenszeit und Heimat von Isaak Or Sarua  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 55, N.F. 19 (1911), p. 478-500  
857. Tykocinski, H.  Die Schuler Isaaks Or Sarua  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 63, N.F. 27 (1919), p. 333-337  
858. Wellesz, J.  Isaak b. Mose Or Sarua  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 48, N.F. 12 (1904), p. 129-144, 209-213, 361-371, 440-456, 710-712; Repr. sep. Pressburg 1905.   
859. Wellesz, J.  Ueber R. Isaak b. Mose's Or Sarua  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 4 (1906), p. 75-124  
860. Wellesz, J.  Rabbi Isak Or Sarua  Freie j?dische Lehrerstimme 1 (1912-13), p. 35-36, 52-53, 116-118  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יצחק בן אברהם מנרבונה

 מחברכותרתספרביקורת
861. Marx, Alexander  R. Isaac b. Abraham de Narbonne  Revue des Etudes Juives 58 (1909), p. 301-303  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יצחק בן יעקב (הלבן)

 מחברכותרתספרביקורת
862.גנחובסקי, דב רבי יצחק הלבן ותוספותיו סיני כרך לח תשטז עמ' רפה-שיא  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יצחק בן יעקב אלפסי (רי"ף)

 מחברכותרתספרביקורת
863.אסף, שמחה קובץ פירושים לתלמוד ולהלכות הרי"ף קרית ספר שנה יג תשו-תשז עמ' 233-238  
864.בובר, שלמה רבינו יצחק ב"ר יעקב אלפסי (הריי'ף) ז"ל ספר השנה שנה ד תרסג עמ' 78-80  
865.בנדיקט, בנימין זאב הערות לתולדות הרי"ף [אוצר המשפט חלק א ערך 11817] מרכז התורה בפרובאנס, ירושלים תשמה עמ' 286-284  
866.בנדיקט, בנימין זאב על הגהה אחת של ר' יוסף הלוי אבן מיגאש בהלכות הרי"ף [אוצר המשפט חלק א ערך 11819] מרכז התורה בפרובאנס, ירושלים תשמה עמ' 288-287  
867.בנדיקט, בנימין זאב שרידים מפירושים וספרי תשלום על הלכות הרי"ף מרכז התורה בפרובאנס, ירושלים תשמה עמ' 311-289  
868.בנדיקט, בנימין זאב ספרים וקטעי ספרים על הלכות הרי"ף ועל דרך הרי"ף [אוצר המשפט חלק א ערך 11818] מרכז התורה בפרובאנס, ירושלים תשמה עמ' 340-312  
869.בנדיקט, בנימין זאב הערות לתולדות הרי"ף קרית ספר שנה כז תשיא עמ' 120-119  
870.בנדיקט, בנימין זאב ספרים וקטעי ספרים על הלכות הרי"ף ועל דרך הרי"ף קרית ספר שנה כח תשיב-תשיג עמ' 232-210  
871.בנדיקט, בנימין זאב על הגהה אחת של ר' יוסף הלוי אבן מיגאש בהלכות הרי"ף קרית ספר שנה לא תשטז עמ' 265-264  
872.וולד, סטיבן לדרך שימושו של הרי"ף במקורות התלמוד הבבלי שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 199-214  
873.וולד, סטיבן לדרך שימושו של הרי"ף במקורות התלמוד הבבלי שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 199-214  
874.יהלום, שלם טופס ההלכות הפרטי של ר' יצחק אלפסי שנתון המשפט העברי כה תשסח עמ' 45-96  
875.כהנא, קלמן הגהות הרי"ף ומרדכי דפוס חדש המעין כרך ה גל' ד תמוז תשכה עמ' 10-15; חקר ועיון, ספר ב ת"א תשכז עמ' קסו-קעג  
876.נחלון, אהרן עיונים ברבינו חננאל; יחסו של רבינו חננאל לדבריהם של גאוני בבל ויחסו של הרי"ף לדבריו של רבינו חננאל שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 433-407  
877.פרנצוס, ישראל השמטות וטעויות קדומות בהלכות הרי"ף תרביץ שנה מז תשלח עמ' 48-30  
878.פרנצוס, ישראל עיונים בהלכות הרי"ף (אלמנה ומזונותיה) סיני כרך פג תשלח עמ' צז-קד  
879.פרנצוס, ישראל עיונים בשאלות ותשובות הרי"ף סיני כרך צה תשמד עמ' רמ-רמח  
880.פרנצוס, ישראל שיטת הרי"ף בדין מעמד שלשתן סיני כרך קב תשמח עמ' קצז-רד  
881.שפר, שאול הרי"ף ומשנתו; תולדות רבינו יצחק אלפסי וספריו ירושלים תשכז 176 עמ'  
882. Assaf, Simcha; Ta-Shma, Israel Moses  Isaac ben Jacob Alfasi  Encyclopedia Judaica 2, p. 600-604  
883. Blidstein, Gerald J.  Alfasi, Yitshaq ben Yaa'kov  Encyclopedia of Religion 1, p. 203-204  
884. Cohen, Boaz  Three Arabic halakic discussions of Alfasi  Jewish Quarterly Review, N.S. 19 (1928-29), p. 355-410  
885. Enciclopedia Judaica Castellana  Alfasi, Isaac ben Jacob Hakohen  Vol. 1, p. 216-217  
886. Freimann, Jakob  Alfassi, Isaak b. Jakob  J?disches Lexikon 1, p. 208-210  
887. Friedlander, Michael  Isaac ben Jacob Alfasi  Jewish Encyclopedia 1, p. 375-377  
888. Kristianpoller, Alexander  Alfassi, Isaak ben Jakob Hakohen  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 2, p. 275-280  
889. Landauer, S.  Eine halachische Discussion des Isak Alfasi, nach einer Oxforder Handschrift... edirt und ubersetzt (שבועות מד, סי' מח)  Israelitische Letterbode 2 (1876-77), p. 49-62  
890. Revel, Hirschel  Alfasi, Isaac ben Jacob Hakohen  Universal Jewish Encyclopedia 1, p. 178-179  
891. Sammter, Ascher  Alfasi  In: Talmud Babylonicum - Tractat Baba Mezia, Berlin 1876, p. 133-134  
892. Schwarz, Robert  Alfasi's responsa and the Genoese cartularies as sources of medieval business concepts  Journal of Public Law 7 (1958), p. 175-185  
893.תא-שמע, ישראל שיפוט עברי ומשפט עברי במאות הי"א-י"ב בספרד; לידיעת מצב לימוד התורה על פי שו"ת הרי"ף שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 372-353  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יצחק בן משה מוינה

 מחברכותרתספרביקורת
894.פוקס, עוזיאל עיונים בספר "אור זרוע" לר' יצחק בן משה מוינה עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטה העברית תשנג 179 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יצחק בן שמואל (ר"י הזקן)

 מחברכותרתספרביקורת
895.אורבך, אפרים א' רבינו יצחק הזקן ובנו ר' אלחנן ספר אסף, ירושלים תשיג עמ' 18-32  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יצחק בן ששת (ריב"ש)

 מחברכותרתספרביקורת
896.בר, יצחק תולדות היהודים בספרד הנוצרית, מהדו' ב ירושלים 1965 (עמ' 276-270: ר' יצחק בר ששת ור' חסדאי קרשקש ודרכם בהנהגת הציבור)   
897.הרשמן, אברהם רבי יצחק בר ששת (הריב"ש) - דרך חייו ותקופתו ירושלים תשטז קצ עמ'  
898. Hershman, Abraham M.  Rabbi Isaac ben Sheshet Perfet and his times  N.Y. 1943, 12 + 263 p.   
899. Horodezky, S.A.  Isaak ben Scheschet Perfet  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 8, p. 551-556  
900. Jaulus, Heinrich  Die Responsen des R. Isaak ben Scheschet chronologisch geordnet  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 24 (1875), p. 320-325  
901. Kaufmann, David  Das Todesjahr des Rabbi Isak bar Scheschet  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 31 (1882), p. 86-91 = Gesammelte Schriften, vol. 2, Frankf.a.m. 1910, p. 249-253  
902.[אטלס, אלעזר] הכורם הירח והכוכבים או הריב"ש ובני דורו הכרם ווארשא תרמח עמ' 1-26  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יצחק מקורביל

 מחברכותרתספרביקורת
903. Lauer, Ch.  Zur Geschichte des 'Zurcher Semak'  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 12 (1918), p. 1-36, 326-327  
904. Wellesz, Jehuda  Die Decisionen R. Isaks aus Corbeil  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 9 (1911), p. 490-497 + p. 1-8 (in Hebrew): פסקי הר"י מקורביל  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ירוחם בן משולם מפרובינציאה

 מחברכותרתספרביקורת
905.אויש, מאיר ספרי רבינו ירוחם בן משולם מוריה שנה כא גל' ג-ד טבת תשנז עמ' ח-יג  
906.תא-שמע, ישראל על ס' 'אסור והיתר' של רבינו ירוחם ועל ר' יצחק מדורא סיני כרך סד תשכט עמ' רנד-רנז  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ישועה בן יוסף הלוי

 מחברכותרתספרביקורת
907.פינקלשטיין, אליעזר אריה ר' ישועה בר' יוסף הלוי ופירושו לב"ק קרית ספר שנה ע תרצה-תרצו עמ' 368-369  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ישעיה בן מלי (הזקן) די- (רי"ד)

 מחברכותרתספרביקורת
908.תא-שמע, ישראל הרב ישעיה די טראני הזקן וקשריו עם ביזנטיון וארץ ישראל שלם ספר ד תשמד עמ' 416-409  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ישראל (משפחה)

 מחברכותרתספרביקורת
909.מרכוס, סימון תולדות הרבנים למשפחת ישראל מרודוס ירושלים תרצה 92 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ישראל בן שמואל משקלוב

 מחברכותרתספרביקורת
910.מירסקי, שמואל ק' משקלוב עד צפת - ר' ישראל בעל 'פאת השלחן' בין שקיעה לזריחה, ירושלים-ניו-יורק תשיא עמ' 207-199  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ישראל מברונא

 מחברכותרתספרביקורת
911.הורודצקי, שמואל אבא רבי ישראל מברונא ספר היובל לנחום סאקאלאוו, ורשה תרסד עמ' 268-262  
912. Suler, B.  Rabbinische Geschichtsquellen  Jahrbuch der Gesellschaft fur Geschichte der Juden in der CSR, 9 (1938), p. 101-170 (on R. Yisrael Brona)  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ישראל, משה

 מחברכותרתספרביקורת
913.אנג'יל, מרדכי בר חיים ר' משה ישראל, רבה של רודוס שבט ועם סדרה שניה ב(ז) ניסן תשלג עמ' 107-103  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ישראלי, שאול

 מחברכותרתספרביקורת
914.בלידשטיין, יעקב תורת המדינה במשנת הרב שאול ישראלי שני עברי הגשר (דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל), ירושלים תשס"ב עמ' 350-363  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > כהן, דוד

 מחברכותרתספרביקורת
915. Marmorstein, Arthur  R. David Kohen und das Rabbinerwesen in der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 14 (1927), p. 174-189  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > כהן, ישראל מאיר

 מחברכותרתספרביקורת
916.אברמסון, מ' על זיוף המשנה ברורה המאור שנה ז חוב' י אלול תשטז עמ' 32-30  
917.ביק (שאולי), אברהם ה'חפץ חיים' - הלכות והליכות מורשה ח קיץ תשלד עמ' 112-104  
918.בראון, בנימין הלנת שכר בפסיקת החפץ חיים: לקראת מודרניזציה של דיני העבודה ההלכתיים? תרביץ עה תשסו עמ' 501-538  
919.גולדברג, אברהם הלל מעשר כספים להלכה ולמעשה במשנתו של מרן ה'חפץ חיים' זצוק"ל שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' קי-קכב; הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' נ-סא  
920.זיו, יוסי בין ערוך השלחן למשנה ברורה: שתי גישות ביחס ההלכה לעוברי עבירה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 404 תשסא 3 עמ'  
921.חלמיש, משה קבלה והלכה: השתקפותן בפסיקה של אחד מגדולי החכמים במאה העשרים דרך הרוח; ספר היובל לאליעזר שביד, ירושלים תשסה עמ' 601-613  
922.ישר, משה מאיר החפץ חיים חייו ופעלו. א-ג ת"א תשיח-תשכא תתתצב עמ'  
923.מרגלית, אברהם ה'חפץ חיים' זצ"ל - יובל שנה להסתלקותו שנה בשנה תשמג עמ' 402-399  
924.צינוביץ, משה מרן החפץ חיים יהדות ליטא, כרך א ת"א תשך עמ' 393-391  
925. Yoshor, Moses M.  The Rabbi 'Chofetz Chaim'  Jewish Forum 8 (1925), p. 305-308  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > כהן, מאיר שמחה

 מחברכותרתספרביקורת
926.בן-ששון, יונה תורת ההנהגה של בעל 'משך חכמה' ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 363-346  
927.בן-ששון, יונה תורת המשפחה היהודית (פרשה בהגותו של בעל 'משך חכמה') שנה בשנה תשמד עמ' 221-201  
928.ברומברג, אברהם יצחק הגאון מאיר שמחה והתנ"ך אור המזרח שנה ו חוב' א טבת תשיט עמ' 40-41, 59  
929.זוין, שלמה יוסף ר' מאיר שמחה הכהן אישים ושיטות, ת"א תשיב עמ' 165-133  
930.כהן, יצחק הרב מאיר שמחה הכהן ('האור שמח') מדוינסק ומשנתו ההלכתית-משפטית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסה 363 עמ'  
931.כהן, יצחק  הרב מאיר שמחה הכהן (האור שמח) מדוינסק ומשנתו ההלכתית-משפטית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה 363 עמ'  
932.פיצ'ניק, אהרן הגאון רבי מאיר שמחה זצ"ל על חיבת הארץ ופחד השבועות ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 41-37  
933.רבינר, זאב אריה מרן רבנו מאיר שמחה כהן זצ"ל ת"א תשכז ש עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > כהן, שבתי (ש"ך)

 מחברכותרתספרביקורת
934. Eidelberg, Shlomo  Shabbetai ben Meir Hakohen  Encyclopedia Judaica 14, p. 1217-1219  
935. Friedberg, Bernhard  Shabbethai b. Meir Hakohen (Shak)  Jewish Encyclopedia 11, p. 217-218  
936. Holub, David  Rabbi Sabbatai Kohen (ש"ך)  Jeschurun, Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. J. Kobak, 7 (1871), p. 28-44, 46-47  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > כהן, שלמה (מהרש"ך)

 מחברכותרתספרביקורת
937. Millgram, Abraham E.  Sixteenth century Jewish community life in Turkey. A study based on responsa by Rabbi Solomon Ha-cohen (Maharshakh).  Dissertation Dropsie 1945  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > כפוסי, חיים

 מחברכותרתספרביקורת
938.ליטמן, מיכאל תיאור תשובות ר' חיים כפוסי בכתבי יד חברה וקהילה, ירושלים תשנא עמ' 25-33  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > לוי, דוד ה- (ט"ז)

 מחברכותרתספרביקורת
939. Schochet, Elijah Judah  'Taz', Rabbi David Halevi  N.Y. 1979, 79 p.  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > לוצטו, שמואל דוד (שד"ל)

 מחברכותרתספרביקורת
940.ורגון, שמואל יחסו הביקורתי של שד"ל כלפי פרשנות ההלכה של חז"ל הנוגדת את פשוטו של מקרא JSIJ 2 (2003) עמ' 97-122  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > לוריא, שלמה (מהרש"ל)

 מחברכותרתספרביקורת
941.אסף, שמחה משהו לתולדות מהרש"ל ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג, חלק עברי ניו-יורק תשו עמ' מה-סג  
942.הורודצקי, שמואל אבא כרם שלמה; תולדות רבינו שלמה ב"ר יחיאל לוריא המכונה רש"ל. שיטתו הלך נפשו ודרכו בקדש דראהאביטש תרנז לט עמ'. ד"צ ירושלים תשלא  
943.פולק, א' המהרש"ל נחליאל גל' ד אדר תשלג עמ' 76-85  
944.רבינוביץ, חיים ראובן המהרש"ל 'הגבור שבחבורה' הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 266-254  
945.רון, יצחק בקורת נוסח התלמוד הבבלי של ר' שלמה לוריא (המהרש"ל) עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמט 377 עמ'  
946.רפלד, מאיר המהרש"ל - עיונים בתולדותיו ופרטי משנתו; פרקי מבוא עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמג 133 עמ'  
947.רפלד, מאיר המהרש"ל וסמכותם של ספרי קיצור הלכתיים שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 427-438  
948.רפלד, מאיר המהרש"ל וסמכותם של ספרי קיצור הלכתיים שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 427-438  
949. Baeck, Leo  Luria, Salomo  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 3, p. 1753-1754  
950. Enciclopedia Judaica Castellana  Luria, Shlomo ben Yejiel (MaHarSHaL)  Vol. 7, p. 205-206  
951. Friedberg, Bernhard  Solomon b. Jehiel Luria  Jewish Encyclopedia 8, p. 212-213  
952. Horodezky, S.A.  Luria, Salomo ben Jechiel (מהרש"ל)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 10, p. 1213-1217  
953. Hurwitz, Simon  The responsa of Solomon Luria (Maharshal), with biographical sketch  N.Y. 1938, 16 + 181 p.; Repr. 1969  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ליברמן, שאול

 מחברכותרתספרביקורת
954.שרמר, עדיאל למסורת נוסח התוספתא: עיון ראשוני בעקבות שאול ליברמן JSIJ 1 (2002) עמ' 11-43  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > לייבוביץ, ברוך דוב

 מחברכותרתספרביקורת
955.אדלשטיין, יצחק רבי ברוך דוב לייבוביץ - חייו ופעולותיו ת"א תשיז קסד עמ'  
956.זוין, שלמה יוסף ר' ברוך דוב ליבוביץ אישים ושיטות, ת"א תשיב עמ' 281-269  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ליפמן, יום טוב בן שלמה ממולהאוזן

 מחברכותרתספרביקורת
957. Suler, B.  Lippmann, Jom Tob ben Salomo aus Muhlhausen  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 10, p. 988-991  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ליפשיץ, ישראל

 מחברכותרתספרביקורת
958.אפק, שמואל (סטיב) לפירושו של בעל 'תפארת ישראל' למשנה ביכורים חוב' א שבט תשמד עמ' 27-9  
959.פוזנר, עקיבא ב' בעל 'תפארת ישראל' ופירושו לסדר נשים שנה בשנה תשכד עמ' 401-395  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > למפרונטי, יצחק

 מחברכותרתספרביקורת
960.בניהו, מאיר רבי יצחק לאמפרונטי ורבי שבתי אלחנן מן הזקנים סיני, ספר יובל, תשיח עמ' תצא-תקג  
961.מרגלית, דוד ערכים רפואיים שבאנציקלופדיה ההלכתית 'פחד יצחק' לר"י למפרונטי קורות כרך ב תשיח עמ' 60-38  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > לנדא (משפחה)

 מחברכותרתספרביקורת
962.הילביץ, אלתר לתולדות בני משפחת לנדא מגזע החכם צבי סיני כרך לא תשיב עמ' פב-פז  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > לנדא, יחזקאל

 מחברכותרתספרביקורת
963.גלמן, אריה ליב הנודע ביהודה ומשנתו (לאור פסקיו ודרושיו) ירושלים תשך קיב עמ'. מהדו' ג נוספת ומתוקנת בשלשה שערים ובצירוף 'דרושי הצלח': ירושלים תשל תצא עמ'  
964.גלמן, אריה ליב הנודע ביהודה כפוסק ומורה דרך מזכרת, להרב י"א הרצוג, ירושלים תשכב עמ' 482-475  
965.הס, ישראל רבי יחזקאל לנדא ומקומו בתולדות ההלכה על פי ספרו 'נודע ביהודה מהדורא קמא ותניינא' עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשלט 344 עמ'  
966.וינד, שלמה לתולדות הרב יחזקאל לנדו בעל הנו"ב והצל"ח חורב כרך ח תשד עמ' 158-148  
967.וינד, שלמה שאלות ותשובות נודע ביהודה בתור מקור לתולדות ישראל חורב כרך י תשח עמ' 57-76  
968.וינד, שלמה רבי יחזקאל לנדא; תולדות חייו ופעולותיו ירושלים תשכא 126 עמ'  
969.כהנא, קלמן לבעית הצל"ח בשיעורין המעין כרך כו גל' ד תמוז תשמו עמ' 57-51  
970.לעבל, בן ציון ; אוירבך, שלמה זלמן בדברי הנוב"י על היתר עגונה של אשת מומר ותשובה בענין הנ"ל מאת רבי שלמה זלמן אויערבאך מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' סה-סח  
971.מונק, שמואל דוד תולדות רבינו יחזקאל הלוי לנדא ירושלים תשיג כד עמ'  
972. Enciclopedia Judaica Castellana  Landau, Yejezkel  Vol. 6, p. 513-514  
973. Friedberg, Bernhard  Ezekiel ben Judah Landau  Jewish Encyclopedia 7, p. 606-607  
974. Friedlander, Markus Hirsch  Rabbinische Capacitaten im Zeitalter Mendelssohn's [on R. Jonathan Eibesch?tz and R. Ezekiel Landau]  Popular-wissenschaftliche Monatsblatter 5 (1885), p. 248-255  
975. Horodezky, S.A.  Landau, Ezekiel ben Jehuda  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 10, p. 585-590  
976. Landau, Moshe  Ezekiel ben Judah Landau  Encyclopedia Judaica 10, p. 1388-1391  
977. Lieben, Salomon Hugo  Zur Charakteristik des Verhaltnisses zwischen Rabbi Jecheskel Landau und Rabbi Jonathan Eibenschitz  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 1 (1903), p. 325-326  
978. Wind, Solomon  The life and works of R. Ezekiel Landau (Noda Biyehudah)  Dissertation Yeshiva University 1942  
979. Wind, Solomon  Rabbi Ezekiel Landau and his literary activities  Jewish Book Annual 21 (1963-64), p. 88-93  
980. Wind, Solomon  Ezekiel Landau  In: Jewish leaders 1750-1940, ed. Leo Jung, Jerusalem 1964, p. 77-98  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > לנדא, יעקב (אגור)

 מחברכותרתספרביקורת
981.שפיגל, יעקב שמואל על ספר אגור ושבלי הלקט ודרכו של הבית יוסף בהביאו מדבריהם ומשאר ספרים ירושתנו א תשסז עמ' קעא-קצה  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מאיר בן ברוך הלוי מוינה

 מחברכותרתספרביקורת
982. Lauer, Ch.  R. Meir Halevy aus Wien und der Streit um das Grossrabbinat in Frankreich. Eine Studie ?ber rabbinische Streitfragen im Mittelalter  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 16 (1924), p. 1-42   
983. Ta-Shma, Israel Moses  Meir ben Baruch ha-Levi  Encyclopedia Judaica 11, p. 1247  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מאיר בן ברוך מרוטנברג

 מחברכותרתספרביקורת
984. Agus, Irving A.  A digest of the responsa of R. Meir of Rothenburg  Dissertation Dropsie College, 1938; 2nd ed. in: R. Meir of Rothenburg, Philadelphia 1947, p. 169-689  
985. Agus, Irving A.  R. Meir of Rothenburg. 2 vols.,  Philadelphia 1947, 39 + 749 p.; Vol. 1: p. 54-124: Rabbi Meir and community government; vol. 2: No. 389-416: Judges and courts; No. 527-593: Community and taxes; repr. N.Y. 1970.   
986. Agus, Irving A.  Meir ben Baruch of Rothenburg  Encyclopedia Judaica 11, p. 1247-1252  
987. Blidstein, Gerald J.  Meir ben Barukh of Rothenburg  Encyclopedia of Religion 9, p. 348  
988. Ginzberg, Louis  Meir of Rothenburg  Jewish Encyclopedia 8, p. 437-440  
989. Kober, Adolf  Meir ben Baruch aus Rothenburg  J?disches Lexikon 4, p. 55-56  
990. Neubauer, Adolf  Nouvelles collections de consultations casuistiques: (1) Salomon ben Adret; (2) La famille de Meir de Rothenbourg  Revue des Etudes Juives 12 (1886), p. 80-94  
991. Schwartz, Robert  Two sources of medieval business history (the responsa of Meir of Rothenburg and the Genoese cartularies)  American Journal of Legal History 2 (1958), p. 237-255  
992. Wellesz, J.  Meir b. Baruch de Rothenbourg  Revue des Etudes Juives 58 (1909), p. 226-240; 59 (1910), p. 42-58; 60 (1910), p. 53-72; 61 (1911), p. 44-59  
993. Zimmels, Hirsch Jacob  Beitr?ge zur Geschichte der Juden in Deutschland im 13. Jahrhundert, insbesondere auf Grund der Gutachten des R. Meir Rothenburg  Wien 1926, 8 + 137 p.; p. 21-43, 87-106: Innere Angelegenheiten (Gemeindeverwaltung, Armenwesen..., Gerichtsbarkeit)  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מאיר בן ברוך, מרוטנבורג

 מחברכותרתספרביקורת
994.גרוסמן, אברהם זיקתו של מהר"ם מרוטנבורג אל ארץ-ישראל קתדרה חוב' 84 תמוז תשנד עמ' 63-84  
995.הורוביץ, יהושע יחסו של מהר"ם מרוטנבורג לשאינם יהודים  סיני כרך קיב תשנג עמ' כה-לד  
996.עמנואל, שמחה תשובות מהר"ם מרוטנבורג שאינן של מהר"ם שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 149-205  
997.עמנואל, שמחה תשובות מהר"ם מרוטנבורג שאינן של מהר"ם שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 149-205  
998.שטרן, שמואל אליעזר נוסח "כתובה דאירכסא" ו"כתובה דאישתכח בה טעותא" לרבינו המהר"ם מרוטנבורג מוריה שנה יט גל' א-ב אייר תשנג עמ' ג-ו  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מאיר בן גדליה מלובלין

 מחברכותרתספרביקורת
999.לוין, יצחק על דבר תשובת מהר"מ מלובלין סי' קלח תלפיות כרך ט תשכה-תשל עמ' 343-363  
1000.פרידל, סטיב פ' אחריותו הנזיקית של מוסר לפי המהר"ם מלובלין והמהרש"ך עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 279-295  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מאיר הלוי מוינה

 מחברכותרתספרביקורת
1001.שפיצר, שלמה מהר"ם הלוי מוינא ופסקיו סיני כרך פד תשלט עמ' לז-מו  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מאירי, מנחם בן שלמה

 מחברכותרתספרביקורת
1002.אוקס, דוד תורת החינוך של רבנו מנחם המאירי בשדה חמ"ד כרך טו תשלב עמ' 7-11  
1003.אורבך, אפרים אלימלך שיטת הסובלנות של ר' מנחם המאירי - מקורה ומגבלותיה פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כץ, ירושלים תשם עמ' לד-מד  
1004.ארן, גדליה היחס לאישה במשנת ר' מנחם המאירי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת חיפה 2005 267 עמ'  
1005.בלידשטיין, יעקב יחסו של ר' מנחם המאירי לנוכרי - בין אפולוגטיקה להפנמה ציון שנה נא תשמו עמ' 166-153  
1006.בנדיקט, בנימין זאב על הקוים המקוריים של תורת חכמי לנגדוק בתקופת החתימה והלקוט (לדרכי תורתו של ר' מנחם המאירי) מרכז התורה בפרובאנס, ירושלים תשמה עמ' 191-184  
1007.ברומברג, אברהם יצחק דרכו של 'המאירי' בהלכה שנה בשנה תשלא עמ' 215-202  
1008.גרוסמן, אברהם האשה במשנתו של ר' מנחם המאירי ציון שנה סז תשסב עמ' 253-291  
1009.דייטשלנדר, שמואל המאירי ותקופתו ספר היובל לרבי יעקב רוזנהיים, פרנקפורט ענ"מ תרצב מדור עברי עמ' 82-86  
1010.הלברטל, משה ר' מנחם המאירי; בין תורה לחוכמה תרביץ שנה סג תשנד עמ' 63-118   
1011.הלברטל, משה בין תורה לחכמה (רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס) ירושלים תשס 232 עמ'  
1012.זוין, שלמה יוסף בית הבחירה [בקורות על מסכת מכות (מהדו' שמעון סטרליץ, ירושלים תרצז); מסכת ר"ה הוריות ועדיות (מהדו' אברהם סופר, וינא תרצז(ז)); מסכת קידושין (מהדו' אברהם סופר, ירושלים תשב); מסכת עבודה זרה (מהדו' אברהם סופר, ירושלים תשד)] סופרים וספרים, כרך א ת"א תשיט עמ' 141-118  
1013.כהן, דב משנתו החינוכית של המאירי בפירושו לפרקי אבות ממעיין מחולה גל' 10 ניסן תשסא עמ' 173-204  
1014.כץ, יעקב עוד על 'סובלנותו הדתית של ר' מנחם המאירי' ציון שנה מו תשמא עמ' 246-243  
1015.כץ, יעקב סובלנות דתית בשיטתו של רבי מנחם המאירי בהלכה ובפילוסופיה [אוצר המשפט חלק א ערך 8741] הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 306-291  
1016.כץ, יעקב סובלנות דתית בשיטתו של רבי מנחם המאירי בהלכה ובפילוסופיה ציון שנה יח תשיג עמ' 15-30  
1017.מירסקי, שמואל ק' ר' מנחם המאירי, חייו, שיטתו וספריו תלפיות שנה ד תשט-תשי עמ' 1-90  
1018.מירסקי, שמואל ק' גמרן וסדרן - ר' מנחם המאירי בין שקיעה לזריחה, ירושלים ניו-יורק תשיא עמ' 83-135  
1019.פדרבוש, שמעון משנת רבי מנחם המאירי חקרי יהדות, ירושלים תשכו עמ' 288-292  
1020.צובל, מ"נ קצת פרטים לתולדות הרב המאירי אדר היקר, מקדש לש"א הורודצקי, ת"א תשז עמ' פח-צו  
1021. Ta-Shma, Israel Moses  Menahem ben Solomon Meiri  Encyclopedia Judaica 11, p. 1257-1260  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מארים, מאיר

 מחברכותרתספרביקורת
1022.סופר, אליהו הגאון רבי מאיר מארים ויצירתו על הירושלמי נר מערבי ג כסלו תשנב עמ' פה-צב  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מדינה, שמואל בן משה די- (מהרשד"ם)

 מחברכותרתספרביקורת
1023.בורנשטיין-מקובצקי, לאה מפתח לשאלות ותשובות ר' שמואל די מדינה מפתחות; סדרת עזרי מחקר ו, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשלט 261 עמ'  
1024.מולכו, מיכאל רבי שמואל די מדינה (מהרשד"ם) סיני כרך מא תשיז עמ' לו-מח  
1025.נמדר, אהרן פרשנות תקנות הקהל בתשובות הרשד"ם ממזרח וממערב א תשלד עמ' 331-295  
1026.שפיגל, יעקב ש' על שתי המהדורות של תשובות ר' שמואל די מדינה עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 501-533  
1027. Emmanuel, J.S.  Samuel de Medina et ses collaborateurs 1540-1590  In: Histoire des Israelites de Salonique, vol. 1, Thonon-Pais 1936, p. 167-206  
1028. Goodblatt, Morris S.  Jewish life in Turkey in the XVIth century as reflected in the legal writings of Samuel de Medina  N.Y. 1952, 12 + 240 p.; p. 61-74: Communal organization; p. 75-93: How the Jewish community functioned; p. 134-138: (Illustrative responsa:) Congregational autonomy  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מדיני, חזקיהו

 מחברכותרתספרביקורת
1029.אבישר, דוד 'הגאון' (קוים אחדים לדמותו הרוחנית של ... ר' חיים חזקיה מדיני זצ"ל) חמדת ישראל, לזכר חיים חזקיהו מדיני, ירושלים תשו עמ' 228-216  
1030.בניהו, מאיר רבי חיים חזקיהו מדיני (פרקים מתולדותיו) חמדת ישראל, לזכר מרן חיים חזקיהו מדיני, ירושלים תשו עמ' 203-183  
1031.פרשל, טוביה לדמותו של בעל 'שדה חמד' ספר היובל לכבוד שמעון פדרבוש, ירושלים תשכא עמ' רפב-רפח  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מודינא, יהודה אריה

 מחברכותרתספרביקורת
1032.ברנפלד, שמעון יהודה אריה מודינה בני עליה, ספר ב ת"א תרצא עמ' 3-49  
1033.גרינברג, יוסף זאב שאלות ותשובות 'זקני יהודה' לר' יהודה אריה ממודינה, כמקור היסטורי לתולדות יהודי איטליה עבודת גמר במחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן תשלו 239 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מודינא, יהודה ליאון

 מחברכותרתספרביקורת
1034. Neubauer, Adolf  Quelques notes sur la vie de Juda Leon de Modene  Revue des Etudes Juives 22 (1891), p. 82-86  
1035. Simonsohn, Shlomo  Halakhah and society in the writing of Leone da Modena  In: Jewish thought in the seventeenth century, eds. Isadore Twersky and Bernard Septimus, Cambridge, Mass. 1987, p. 435-445  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מולן, יעקב (מהרי"ל)

 מחברכותרתספרביקורת
1036. Enciclopedia Judaica Castellana  Jacob ben Moshe Halevi Molin (MaHaRIL)  Vol. 6, p. 159  
1037. Kupfer, Ephraim  Jacob ben Moses Moellin  Encyclopedia Judaica 12, p. 210-211  
1038. Rosenthal, Ludwig  Sefer Maharil  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 71, N.F. 35 (1927), p. 364-371  
1039. Steiman, Sidney  Custom and survival. A study of the life and work of Rabbi Jacob Molin (Moelln), known as the Maharil  N.Y. 1963, 17 + 143 p.  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מולן, יעקב בן משה (מהרי"ל)

 מחברכותרתספרביקורת
1040.גרינולד, יקותיאל יהודה מהרי"ל וזמנו ניו-יורק תשד 78 עמ'  
1041.דינרי, ידידיה חכמי ההלכה באשכנז במאה ה-15 וחיבוריהם (מהרי"ל מהרי"ו ומהרא"י) (חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה) ירושלים 1968  
1042.כהן, דניאל י' איגרת מקורית של המהרי"ל על גזירות סאבויה וגביית 'מעות חבולות' בשנת 1418 ציון שנה מד תשלט עמ' 189-173  
1043.פלס, ישראל יחסי מהרי"ל ותלמידיו והשפעתם על הפסיקה האשכנזית לאור מקורות חדשים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשנט 225 עמ'  
1044.פלס, ישראל מרדכי  ספר מהרי"ל [=מנהגי מהרי"ל] על פי כתבי היד האוטוגרפיים שלו וייחודו כחיבור מרובה עריכות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה [489] עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מורפורגו, שמשון

 מחברכותרתספרביקורת
1045.בניהו, מאיר רבי שמשון מורפורגו סיני כרך פד תשלט עמ' קלד-קסה  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מזרחי, אליהו

 מחברכותרתספרביקורת
1046.גלר, יעקב מפתח לשאלות ותשובות מאת ר' אליהו מזרחי ור' אליהו ן' חיים מפתחות, סדרת עזרי מחקר ה, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן תשלו 227 עמ'  
1047.עובדיה, א' רבי אליהו מזרחי סיני כרך ה תרצט-תש עמ' שצד-תיג; כרך ו תש עמ' עג-פ, רל-רמא, תיב-תיט, תקי-תקטז; כרך ז תש-תשא עמ' צט-קי, שסז-שעו; כרך ח תשא עמ' קכב-קכח, רמא-רמד  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מימון (אבי הרמב"ם)

 מחברכותרתספרביקורת
1048.שלוסברג, אליעזר יחסו של ר' מימון, אבי הרמב"ם, לאסלאם ולשמדותיו ספונות סדרה חדשה ספר חמישי (כ) תשנא עמ' 95-107  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מינץ, משה

 מחברכותרתספרביקורת
1049.ברויאר, מרדכי 'שלשה ענפים' לר' משה מינץ - מקור בלתי ידוע לתולדות הישיבות האשכנזיות במאה הט"ו דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ב ירושלים 1972 עמ' 87-93  
1050.טל, שלמה רבי משה (מהר"ם) מינץ (חייו, פעולותיו וספרו) סיני כרך מ תשיז עמ' רכח-רמז, רעח-רצב  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מלבי"ם, מאיר ליבוש

 מחברכותרתספרביקורת
1051. Unna, Isak  Ueber den Zusammenhang zwischen schriftlicher und mundlicher Lehre (Proben aus Malbims התורה והמצוה)  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 6 (1919), p. 459-467  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מלצר, איסר זלמן

 מחברכותרתספרביקורת
1052.מלצר, ידעאל בדרך עץ החיים מתוך מסכת תולדותיו, הנהגותיו ופעלו של רבי איסר זלמן מלצר זצוק"ל בעל 'אבן האזל'. א-ב. ירושלים תשמח 610 עמ'  
1053.קפלן, צבי על-פי רא"ז - פירורים משולחנו מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' צח-קב  
1054. Rakefet (Rothkoff), Aaron  Rav Isser Zalman Meltzer Jewish Life, N.Y., 38,4 (1971), p. 51-57  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מנחם בן זרח

 מחברכותרתספרביקורת
1055. Freimann, Alfred  Menachem ben Zerach  Annuario di Studi Ebraici 1 (1924), p. 147-167  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מנחם ממירזבורק

 מחברכותרתספרביקורת
1056.דינרי, ידידיה השתלשלות תקנת המיאון (פעלו של ר' מנחם ממירזבורג) דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' שיט-שמה  
1057.זימר, יצחק אריק ר' מנחם ממירזבורק ונימוקיו סיני כרך עח תשלו עמ' מה-פח; שם כרך פ תשלז עמ' צד  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מנחם עזריה מפאנו

 מחברכותרתספרביקורת
1058. Bonfil, Robert  Halakhah, kabbalah and society; some insights into Rabbi Menahem Azariah da Fano's inner world  In: Jewish thought in the seventeenth century, eds. Isadore Twersky and Bernard Septimus, Cambridge, Mass. 1987, p. 39-61  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מעשה המכירי

 מחברכותרתספרביקורת
1059.גרוסמן, אברהם בני מכיר וספרם מעשה המכירי תרביץ שנה מו תשלז עמ' 132-110  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מרגליות, אפרים זלמן

 מחברכותרתספרביקורת
1060.זיו, אשר מצאצאי הרמ"א (הג"מ ר' אפרים זלמן מרגליות מברודי והאדמו"ר רבי שלום רוקח מבלז) תלפיות כרך ט תשכה-תשל עמ' 912-887  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מרגליות, יהודה ליב

 מחברכותרתספרביקורת
1061.בלידשטיין, יעקב הרב יהודה ליב מרגליות כבעל הלכה Hebrew Union College Annual כרך 44 1973 חלק עברי עמ' יט-כה  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מרגלית, יעקב

 מחברכותרתספרביקורת
1062.ברוכסון, צפורה ר' יעקב מרגלית, חייו וחיבורו עבודת גמר, אוניברסיטת בר-אילן תשלח 206 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מרדכי בן הלל

 מחברכותרתספרביקורת
1063.הורביץ, יהושע לטיבם של נוסחאות המרדכי למסכתות ראש השנה, סוכה וביצה דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 57-62  
1064.הלפרין, אברהם ספר המרדכי בראי הדפסותיו עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 337-323  
1065.הלפרין, אברהם חידת הנוסחים של 'ספר המרדכי' ופתרונה בר-אילן כ-כא תשמג עמ' 321-287  
1066.כהן, שמואל ר' מרדכי בן הלל האשכנזי (פרשת חייו, כתביו ושמות החכמים הנזכרים בספר מרדכי) סיני כרך ט תשא-תשב עמ' רנז-רסו; י תשב עמ'-ו-יב, רט-רטו; יא תשב-תשג עמ' נח-סה, רס-רעז; יב תשג עמ' צט-קו; יג תשג-תשד עמ' רצד-שח; יד תשד עמ' לח-מז, שיד-שכד; טו תשד-תשה עמ' סד-עד, רלז-רמז; טז תשה עמ' קמז-רנה  
1067.רוזנטל, שבתי ד' שינויי נוסחאות בספרי המרדכי שנה בשנה תשכח עמ' 243-234  
1068. Ginzberg, Louis  Mordecai b. Hillel  Jewish Encyclopedia 9, p. 10-13  
1069. Kohn, Samuel  Mardochai ben Hillel, sein Leben und seine Schriften  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 26 (1877), p. 26-37, 73-82, 108-129, 157-171, 271-288, 306-326, 378-384, 421-432, 477-480, 517-528, 557-565; 27 (1878), p. 35-48, 72-93, 138-144, 170-186 = Breslau 1878, 159 p. + 32 p. (in Hebre  
1070. Lewin, Louis  Mordechaj ben Hillel  J?disches Lexikon 4, p. 289-290  
1071. Schwarzfuchs, Simon  R. Mordechai ben Hillel  Dissertation Dropsie 1952*  
1072. Schwarzfuchs, Simon  Mordecai ben Hillel et le Judaisme allemand  Revue des Etudes Juives 112 (1953), p. 43-52  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > משאש, יוסף בן חיים

 מחברכותרתספרביקורת
1073.אסולין, דוד; זוהר, צבי הלכה, רפואה ומוסר: עיון בתפיסת עולמו ההלכתית של הרב יוסף משאש המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסב עמ' 74-102  
1074.מוריוסף, איתי רבנותו ומנהיגותו של הרב יוסף משאש מסכת ו תשסז עמ' 171-195  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > משה בן יוסף מנרבונא

 מחברכותרתספרביקורת
1075.בנדיקט, בנימין זאב ר' משה בר' יוסף מנרבונא תרביץ שנה יט תשח עמ' 34-19  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > משה בן יעקב מקוצי

 מחברכותרתספרביקורת
1076.גלינסקי, יהודה רבנו משה מקוצי כחסיד, דרשן ופולמוסן: היבטים מעולמו המחשבתי ופעילותו הציבורית עבודת גמר, ישיבה אוניברסיטה תשנג 134 עמ'  
1077.וולף, יוסף (ג'פרי) להשפעת הסמ"ג על התרבות האשכנזית בשלהי ימי הביניים סידרא טו תשנט עמ' 31-49  
1078.קופפר, אפרים תעלומות שריד מכתב-יד עתיק של 'ספר מצוות גדול' קרית ספר שנה מח תשלג עמ' 525-524  
1079.שפיגל, יעקב ש' האשה כמוהלת - ההלכה וגלגוליה בסמ"ג סידרא ה תשמט עמ' 149-157  
1080. Schloessinger, Max  Moses b. Jacob of Coucy  Jewish Encyclopedia 9, p. 68-70  
1081. Ta-Shma, Israel Moses  Moses ben Jacob of Coucy  Encyclopedia Judaica 12, p. 418-420  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > משה בן נחמן (הרמב"ן)

 מחברכותרתספרביקורת
1082.שיטתו והלוך-רוחו של רבנו משה בן נחמן אוצר החיים ספר ה תרפט עמ' 35-38, 48-51, 114-117, 151-153, 169-173, 202-200, 246-241  
1083.אברמסון, שרגא ענייני רמב"ן סיני כרך סו תשל עמ' קפה-קצד  
1084.אברמסון, שרגא כללי התלמוד בדברי הרמב"ן (ונלוו עליהם חמשה פרקים על הרמב"ן) ירושלים תשלא 112 עמ'  
1085.אונא, יצחק הרמב"ן בתור סניגור לראשונים סיני כרך ג תרצח-תרצט עמ' ריב-ריז  
1086.אונא, יצחק טעמי המצוות לרמב"ן סיני כרך ה תרצט-תש עמ' רנה-רסג  
1087.אונא, יצחק רבי משה בן נחמן (הרמב"ן) - חייו ופעולתו ירושלים תשב 96 עמ'. מהדו' ב מורחבת: ירושלים תשיד 113 עמ'  
1088.אידל, משה ר' משה בן נחמן - קבלה, הלכה ומנהיגות רוחנית תרביץ שנה סד תשנה עמ' 535-580   
1089.בן-ששון, חיים הלל רבי משה בן נחמן: איש בסבכי תקופתו מולד כרך א (סדרה חדשה) (כד) תשכז-תשכח עמ' 366-360  
1090.בר-אשר, אליצור אברהם המניעים ה"סמויים" של הרמב"ן ב"קונטרס דינא דגרמי" סידרא כ תשסה עמ' 57-67   
1091.ברומברג, אברהם יצחק הרמב"ן כפרשן והשקפת עולמו סיני כרך סא תשכז עמ' רמט-רנח  
1092.גודמן, מיכה על היחס לאומות העולם בהגותו של הרמב"ן תרביץ שנה עג תשסד עמ' 459-478  
1093.גוטליב, אפרים משה בן נחמן: כתבי... מאת ח"ד שעוועל, תשכד [בקורת] קרית ספר שנה מ תשכח עמ' 9-1  
1094.הלברטל, משה המנהג וההיסטוריה של ההלכה בתורתו של הרמב"ן ציון שנה סז תשסב עמ' 25-56; פלורסהיים, יואל, הרמב"ן נגד חכמי המאה הי"ב?, שם עמ' 465-471; הלברטל, משה (תגובה), שם עמ' 472-474  
1095.הלר, חיים פליאה על הרמב"ן - איזה ספר המצוות של הרמב"ם היה ביד הרמב"ן יבול היובלות, חידושי תורה לרגל יובל המאה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ניו יורק תשמו עמ' 82-88 [ראה אוצר המשפט ח"א ערך 2898]  
1096.הנשקה, דוד יסודו המשפטי של המושג 'אומה': בין הרמב"ם לרמב"ן שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 177-197  
1097.וולף, אברהם י' מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בענין הדרשות וההלכות ספר זכרון לר' יצחק אייזיק הלוי, תשכד עמ' רלג-רמו  
1098.וייס, אייזק הירש מדרש התלמוד בספרד תחלת אלף הששי [על הרמב"ן] האסיף שנה ה תרמט מדור הספרות עמ' 110-95  
1099.חנוך, חיים ברורים במשנת ארץ ישראל של הרמב"ן אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 41-31  
1100.יהלום, שלם חשיבותו ההלכית של הרמב"ן לאור מקורותיו הפרובנסלים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסג 218 עמ'  
1101.יהלום, שלם הקבלה נקבל - הרמב"ן והתלמוד הירושלמי שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 25-71  
1102.יהלום, שלם ר' יהודה בר יקר - תולדותיו ומקומו במשנת הרמב"ן סידרא יז תשסא-תשסב עמ' 79-107  
1103.יהלום, שלם להגיה הספרים אי אפשר: עיונים בביקורת הנוסח של הרמב"ן JSIJ 6 (2007) עמ' 189-217  
1104.יהלום, שלם הקבלה נקבל - הרמב"ן והתלמוד הירושלמי שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 25-71  
1105.יו' קפ'; תא-שמע, ישראל; פרשל, טוביה א' ג': משה בן נחמן האנציקלופדיה העברית כרך כד עמ' 571-565  
1106.יעבץ, זאב תולדות ישראל, חלק יב ת"א תרצה (עמ' 81-96: רבנו משה בן נחמן)   
1107.ליכט, יעקב לדרכו של הרמב"ן תעודה ג ת"א תשמג עמ' 233-227  
1108.מגנצא, צבי כבוש הארץ, באור בשיטת הרמב"ם והרמב"ן מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' נה-עב  
1109.מורשת, מנחם הרמב"ן כבלשן על פי פירושו לתורה סיני כרך ס תשכז עמ' קצג-רי  
1110.מרגליות, ראובן וכוח הרמב"ן עם המומר פאבלו כריסטיאנו... ובראשו תולדות הרמב"ן, רבותיו ותלמידיו... תרפט 48 עמ'  
1111.נחלון, אהרן חרם הקהל לפי הרמב"ם ולפי הרמב"ן ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 345-340  
1112.נעם, זהר תמים תהיה מול אימת השלטון וה"חרם"; עיון במחשבה הפוליטית של הרמב"ן דעת חוב' 50-52 תשסג עמ' 143-151  
1113.נריה, נחום כיתור עיר אויב ומצור מלחמה (בירור מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן) כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 60-56  
1114.סינקלר, דניאל חשיבה משפטית במשנתם של הרמב"ם והרמב"ן מנחה לאי"ש ירושלים תשנא עמ' 349-355  
1115.עזריה, אלכסנדר 'קדושת הארץ' על פי שיטת הרמב"ן בפרושו לתורה שמעתין שנה יא גל' 40 אלול תשלד עמ' 13-7  
1116.פורת, ישראל שיטות הרמב"ם והרמב"ן במצוות ירושת הארץ אור המזרח שנה ד חוב' א טבת תשטז עמ' 20-17  
1117.קלכהיים, עוזי הזכות המוסרית בירושת הארץ - בכתבי הרמב"ן ניב המדרשיה גל' חורף-אביב תשכח עמ' קעו-קפז  
1118.קרויס, שמואל היחוס המדעי בין הרמב"ן והרמב"ם הגרן ספר ה תרסו עמ' 117-78  
1119.רבינוביץ, נחום אליעזר דעת הרמב"ן בכיבוש הארץ תחומין ד תשמג עמ' 306-302. אריאל, יעקב: שם ה תשמד עמ' 179-174 
1120.רבינוביץ, נחום אליעזר שיטת הרמב"ן והרמב"ם במצות ירושת הארץ תחומין ה תשמד עמ' 186-180  
1121.ריבלין, חיים הרמב"ן ויחסו לארץ ישראל עמודים כרך טו תשכז עמ' 267-263; תורת א"י במשנת הרמב"ן. שנה בשנה תשכח עמ' 212-203  
1122.ריבלין, חיים מעלת הארץ; ארץ ישראל בפירוש הרמב"ן לתורה ירושלים תשכט 108 עמ'  
1123.שבט, עזרא מקום המנהג בתורת הרמב"ן ובית מדרשו הקטלוני שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 439-454  
1124.שבט, עזרא מקום המנהג בתורת הרמב"ן ובית מדרשו הקטלוני שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 439-453  
1125.שוול, חיים דב רבנו משה בן נחמן, תולדות חייו זמנו וחיבוריו ירושלים תשכז רכב עמ'  
1126.שטרן, מרדכי ביאור שיטת רמב"ן בטעם חזקת ג"ש ובגדר רגליים לדבר בכורים א תשנח עמ' רסג-רעה  
1127.שמ"י לתולדות הרמב"ן הגרן ספר ד תרסג עמ' 114-112  
1128.שמואלי, מ' ביישוב דברי הרמב"ן דקבלת עדות של ד"נ בעי כ"ג בית מדרש, לזכר רח"ע גרודזנסקי, ת"א תשא עמ' רלח-רלט  
1129.שפירא, דוד שלמה הערות ל'כתבי הרמב"ן' מהדורת הרב חיים שעוועל הדרום חוב' לז ניסן תשלג עמ' 245-254  
1130.שפרן, יוסף דרכו החינוכית של הרמב"ן סיני כרך סג תשכח עמ' קכז-קלו  
1131.תא-שמע, ישראל (עורך) הרמב"ן ויצירתו (תערוכה במלאת 700 שנה לעליתו ארצה). קטלוג ירושלים תשכח  
1132.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר לצורתו הרוחנית וההלכתית של הרמב"ן בצרון כרך י תשד עמ' 226-217  
1133.[רפאל] בת יהודה, גאולה תורת ארץ ישראל של הרמב"ן במחשבת התחיה סיני כרך סא תשכז עמ' רכו-רלט  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > משה בן נחמן (רמב"ן)

 מחברכותרתספרביקורת
1134. Auerbach, Moses  Die Ansichten des Maimonides und Nachmanides ?ber die Bedeutung des Midrasch fur die Halacha  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 11 (1924), p. 356-363  
1135. Berger, David  Nahmanides, Moses  Encyclopedia of Religion 10, p. 295-297  
1136. Bernhard, Joseph  Die beiden grossen Lichter Maimonides und Nachmenides  Berlin 1835, 22 p. + 11 p. (in Hebrew): שארית יוסף (תולדות עם ישראל, כהמשך לספר יוסיפון לר' יוסף בן גוריון הכהן וכו')   
1137. Broyde, Isaac  Moses ben Nahman Gerondi  Jewish Encyclopedia 9, p. 87-92  
1138. Chavel, Charles B.  Ramban, his life and teachings  N.Y. 1960, 128 p.  
1139. Chone, Heymann  Nachmanides  Nurnberg 1930, 120 p.  
1140. Daiches, Samuel  Nachmanides  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 9, p. 125-126  
1141. Enciclopedia Judaica Castellana  Najmanides  Vol. 8, p. 86-88  
1142. Freimann, Jakob  Nachmanides  J?disches Lexikon 4, p. 373  
1143. Ginsburg, Christian D.  Nachmanides  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 265  
1144. Graetz, Heinrich  Einiges zu Nachmani's Biographie  Geschichte der Juden, vol. 7, Leipzig 1863, p. 439-441; 4th ed., n.d., p. 381-385  
1145. Kottek, Samuel  Nahmanide, medecin (1174-1270)  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 67 (1965), p. 23-28  
1146. Levesque, E.  Nachmanide  Dictionnaire de la Bible 4, p. 1455-1456  
1147. Neumann, Wilhelm  Nachmanides  J?disches Lexikon 4, p. 373-374  
1148. Preschel, Tovia; Ta-Shma, Israel Moses; Gottlieb, Efr.  Nachmanides (Moses b. Nahman)  Encyclopedia Judaica 12, p. 774-782  
1149. Rosenthal, Ferdinand  Die Kritik des maimonidischen 'Buches der Gesetze' durch Nachmanides  In: Moses ben Maimon, ed. J. Guttmann, a.o., vol. 1, Frankf. a.M. 1908, p. 475-495  
1150. Safran, Alexandre  Nahmanide et les interrogations de notre temps  ספר היובל Liber amicorum voor Opperreibbinijn Schuster ter gelegenheid van zijn zestiste verjaarsdag, 1971, p. 63-107  
1151. Schechter, Solomon  Nachmanides  Jewish Quarterly Review 5 (1892-93), p. 78-121 = Understanding rabbinic Judaism, ed. Jacob Neusner, N.Y. 1974, p. 215-237  
1152. Schechter, Solomon  Nachmanides  In: Studies in Judaism, 1st ser., Philadelphia 1911, p. 99-141, 347-350  
1153. Schechter, Solomon  Nachmanides  In: Selected writings, Oxford 1946, p. 120-121  
1154. Synan, E.A.  Nahmanides (Moses ben Nahman)  New Catholic Encyclopedia 10, p. 197-198  
1155. Twersky, Isadore (ed.)  Rabbi Moses Nachmanides (Ramban) - Explorations in his religious and literary virtuosity  Cambridge, Mass. 1983, 128 p.   
1156. Unna, Isak  R. Moses ben Nachman und R. Senior Salman aus Ladi  Festschrift fur Jacob Rosenheim anlasslich der Vollendung seines 60. Lebensjahres, 1931, p. 227-236  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > משולם בן קלונימוס

 מחברכותרתספרביקורת
1157. David, Yona  Meshullam ben Kalonymos  Jewish Encyclopedia 11, p. 1401-1402  
1158. Epstein, Abraham  Le lieu de sejour de Meschoullam ben Calonymos de Lucques  Revue des Etudes Juives 24 (1892), p. 149-151  
1159. Epstein, Abraham  Meschoullam ben Calonymos  Revue des Etudes Juives 27 (1893), p. 83-90  
1160. Muller, Joel  Die Responsen des R. Meschullam, Sohn des R. Kalonymus  Bericht, Lehranstalt fur die Wissenschaft des Judentums in Berlin 11 (1893), p. 3-16  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > נבון, בנימין מרדכי

 מחברכותרתספרביקורת
1161.בניהו, מאיר תשובה לר' בנימין מרדכי נבון סיני כרך כד תשט עמ' רה-ריד  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > נחמן בן שמחה מברסלב

 מחברכותרתספרביקורת
1162.אייזנשטט, שמואל רבי נחמן מברסלב ומשנתו המשפטית והמוסרית (למלאת 150 שנה לפטירתו) ציון במשפט, ת"א תשכז עמ' 259-252  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > נחמן מברסלב

 מחברכותרתספרביקורת
1163. Eisenstadt, Samuel  The juridical and ethical teachings of Rabbi Nahman of Bratzlav  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jew. Law, p. VII,1-VII,3  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > נסים בן יעקב מקירואן

 מחברכותרתספרביקורת
1164.אברמסון, שרגא ר' נסים גאון - חמשה ספרים ירושלים תשכה 586 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 11917]. ביקורת: כהן, יצחק יוסף: שרידים מחיבורי ר' נסים גאון. מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 535-529 
1165.אברמסון, שרגא רב נסים גאון - חמשה ספרים; שרידים מחיבוריו יוצאים לאור על פי כתבי יד בצירוף מבואות, הערות ומפתחות ירושלים תשכה 586 עמ'  
1166.אברמסון, שרגא השם העברי של תרגום המעשיות לרב נסים גאון קרית ספר שנה מא תשכו עמ' 529-532  
1167.אברמסון, שרגא שלשה עניינות הנוגעים לרב יעקב ורב נסים מקירואן סיני כרך ס תשכז עמ' ד-טז  
1168.אסף, שמחה ספר מגלת סתרים לרב נסים בר יעקב מקירואן תרביץ שנה יב תשא עמ' 28-50  
1169.אפשטיין, יעקב נחום ליקוטים מספר המפתח לרב נסים תרביץ שנה ב תרצא עמ' 1-20  
1170.לוין, בנימין מנשה פרקי פרקים ממגלת סתרים דרב נסים גאון סיני כרך ו תש עמ' קנב-קנג  
1171. Levi, Israel  Un fragment du Mafteah de R. Nissim sur Sanhedrin  Revue des Etudes Juives 44 (1902), p. 294-297  
1172. Marx, Alexander  Le commentaire de R. Nissim sur Beca, Taanit et Meguilla  Revue des Etudes Juives 61 (1911), p. 130-133  
1173. Schloessinger, Max  Nissim ben Jacob ben Nissim  Jewish Encyclopedia 9, p. 315-317  
1174. Ta-Shma, Israel Moses  Nissim ben Jacob ben Nissim ibn Shahin  Encyclopedia Judaica 12, p. 1183-1184  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > נסים, יצחק

 מחברכותרתספרביקורת
1175.בצרי, עזרא הגאון כמוהר"ר יצחק נסים זצ"ל המאסף שנה ד תשמב עמ' 407-378  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > נתן בן אברהם אב הישיבה

 מחברכותרתספרביקורת
1176.זק"ש, מרדכי יהודה ליב מפירוש המשנה לרב נתן אב הישיבה בא"י סיני כרך יז תשה עמ' קסז-קעה  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > נתן בן יחיאל

 מחברכותרתספרביקורת
1177. Enciclopedia Judaica Castellana  Nat n ben Yejiel  Vol. 8, p. 95-96  
1178. Enelow, Heyman G.  Nathan ben Jehiel  Jewish Encyclopedia 9, p. 180-183  
1179. Ginsburg, Christian D.  Nathan ben Jechiel b. Abraham (ערוך) Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 3, p. 280-281  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > נתנזון, יוסף שאול

 מחברכותרתספרביקורת
1180.אפל, יוסף יהושע דמותו ומשנתו של בעל שו"מ הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 147-197  
1181.ברומברג, אברהם יצחק פסקי ר' יוסף שאול נתנזון על פי התנ"ך סיני כרך מה תשיט עמ' שע-שעו  
1182.ברומברג, אברהם יצחק הגאון רבי יוסף שאול נתנזון מלבוב (מגדולי התורה והחסידות. ספר טז) ירושלים תשך קסד עמ'  
1183.לייטר, משה המחבר שו"ת 'שואל ומשיב' (קוים לדמותו) הדרום חוב' כט ניסן תשכט עמ' 170-146; חוב' לא ניסן תשל עמ' 202-171  
1184.רבינוביץ, חיים ראובן הגאון רבי יוסף שאול נתנזון ז"ל שנה בשנה תשמב עמ' 407-399  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ס' המעשים לבני ארץ ישראל

 מחברכותרתספרביקורת
1185.ספר המעשים לבני ארץ ישראל (מקורות ומחקרים) [לקט מצולם - מחקרים של ב"מ לוין, ש' ליברמן, י"נ אפשטיין, י' מן, ש"ח קוק], ת"א תשלא 104 עמ'  
1186.לוין, בנימין מנשה מעשים לבני ארץ-ישראל תרביץ שנה א תרצ ספר א עמ' 101-79  
1187.ליברמן, שאול על המעשים לבני א"י גנזי קדם ספר ה תרצד עמ' 185-177  
1188.ליברמן, שאול שוב לספר המעשים תרביץ שנה מב תשלג עמ' 90-96  
1189.מרגליות, מרדכי משהו על ספרות ההלכה הארץ-ישראלית בתקופת הגאונים [על ספר המעשים] הכינוס העולמי למדעי-היהדות (קיץ תשז), ירושלים תשיב עמ' 258-255  
1190.רבינוביץ, צבי מאיר ספר המעשים לבני ארץ ישראל (שרידים חדשים) תרביץ שנה מא תשלב עמ' 305-275  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ס' הנייר

 מחברכותרתספרביקורת
1191.אפל, גרשון מהות ספר הנייר וערכו סורא ספר ב תשטו-תשטז עמ' 387-356  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ס' מתיבות

 מחברכותרתספרביקורת
1192.לוין, בנימין מנשה מתיבות תלמוד קטן לסדר מועד נשים ונזיקין, ונלוה לו ספר חפץ לתלמוד סדר מועד ונשים נזיקין וקדשים, עם מבוא והערות ירושלים תרצד 158+46 עמ'  
1193.לוין, בנימין מנשה המתיבות והרי"ף (אלפאסי) אלמה מאסף תרצו עמ' 113-105  
1194.לוינגר, ד"ש קטעים חדשים מספר מתיבות גנזי קויפמן, בודפשט תשט עמ' 42-58  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > סולובייצ'יק, חיים

 מחברכותרתספרביקורת
1195.זוין, שלמה יוסף ר' חיים סולובייצ'יק אישים ושיטות, ת"א תשיב עמ' 39-70  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > סולובייצ'יק, יוסף דב

 מחברכותרתספרביקורת
1196.בלידשטיין, יעקב הרב יוסף דוד הלוי סולובייצ'יק כהוגה דתי-ציוני - האמנם? דרך הרוח; ספר היובל לאליעזר שביד, ירושלים תשסה עמ' 439-450  
1197.גוטליב, יצחק בעז על גישתו ההלכתית של הרב י.ד. סולובייצ'יק שנה בשנה תשנד עמ' 186-197   
1198.הימן, אהרן הגאון ר' יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק ובני דורו בסלוצק הדרום חוב' נא ניסן תשמא עמ' 200-193  
1199.נבון, חיים הטבע והתורה במשנתו של הרב יוסף דב סולובייצ'יק אקדמות גל' יב תמוז תשסב עמ' 87-110  
1200.קפלן, צבי משנתו של ר' יוסי בר מבריסק [אוצר המשפט חלק א ערכים 11928 ,992] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' נ-סב  
1201.קפלן, צבי משנתו של הגאון ר' יוסי בר מבריסק סיני כרך כח תשיא עמ' קג-קיב  
1202.קרלינסקי, חיים הראשון לשושלת בריסק (תולדות חייו של הגאון רבי יוסף דובר סולובייצי'יק זצ"ל) הדרום חוב' לט ניסן תשלד עמ' 186-156; מא ניסן תשלה עמ' 129-92; מב תשרי תשלו עמ' 214-188; מד תשרי תשלז עמ' 254-233; מה תשרי תשלח עמ' 134-97; מח ניסן תשלט עמ' 122-88; הראשון לשושלת בריסק; תולדות חייו ופעליו של הגאון רבי יוסף דובר הלוי סולובייצ'יק זצ"ל. ירושל  
1203.רקפת-רוטקוף, אהרן הנהגת עם ישראל במשנתו של רי"ד הלוי סולובייצ'יק עיטורים, לכבוד ר' משה קרונה, ירושלים תשמו עמ' 313-298  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > סומך, עבדאללה

 מחברכותרתספרביקורת
1204.זוהר, צבי יחסו של הרב עבדאללה סומך לתמורות המאה הי"ט כמשתקף ביצירתו ההלכתית פעמים 36 תשמח עמ' 107-89  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > סופר, משה

 מחברכותרתספרביקורת
1205.גרינוולד, יקותיאל יהודה תקופות סוערות בחיי הגאון חתם סופר אוצר נחמד, ניו-יורק תשב עמ' 69-92  
1206.גרשוני, יהודה החת"ם סופר ומשנתו טורי ישורון שנה י גל' מה ניסן תשלה עמ' 11-6  
1207.וייס, יעקב רבנות וקהילה במשנת מרן ה'חתם סופר' זצ"ל ירושלים תשמז 16 + ריג עמ'  
1208.זילבר, ליאור ערוב נגלה ונסתר (לבירור שיטתם של החתם-סופר והרצי"ה) צהר י אביב תשסב עמ' 79-88  
1209.כ"ץ, אליעזר החת"ם סופר; רבי משה סופר, חייו ויצירתו ירושלים תשכט 229 עמ'  
1210.כ"ץ, יעקב קווים לביוגראפיה של החתם סופר מחקרים בקבלה ובתולדות הדתות, מוגשים לגרשם שלום, ירושלים תשכח עמ' קטו-קמח  
1211.כהן, יוסף י' החתם סופר והחסידות סיני כרך סט תשלא עמ' קנט-קצד  
1212.כהן, יצחק יוסף החתם סופר בתקופת מטרסדורף מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 266-239  
1213.כץ, יעקב קוים לביוגראפיה של החתם סופר [אוצר המשפט חלק א ערך 11932] הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 388-353  
1214.לנדסברג, ליב אלה תולדות פרשבורג תרלו 56 עמ'  
1215.נחשוני, יהודה רבינו משה סופר, ה'חתם סופר'; אישיותו, ופעליו, תורתו והליכותיו, דעותיו ומורשתו ירושלים תשמא 480 עמ'. ביקורת: בירנבוים, פלטיאל: חת"ם סופר - גאון רב פעלים. בצרון כרך ה (סדרה חדשה) חוב' 19-20 תשרי תשמד עמ' 102-101 
1216.סופר, שלמה בן אברהם שמואל בנימין חוט המשולש;... תולדות... רבנו משה סופר... רבינו עקיבא איגר... רבינו אברהם שמואל בנימין סופר פאקש תרמז נח דפים. הוצ' חדשה עם הוספות: מונקאטש תרנד סח דפים. חוט המשולש החדש. דראהאביטש תרסח קה דפים + יח עמ'  
1217.סמט, משה החת"ם סופר - המסורת וההלכה דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ב כרך שני תשמו עמ' 20-17  
1218.צובל, משה נחום משפחת סופרים (הוריו, זקניו וזקנותיו, דודיו ושאר קרוביו של הגאון בעל 'חתם סופר') סיני כרך ח תשא עמ' רצג-שא  
1219.רות, אברהם נפתלי צבי רבנות ורבנים בתשובות הרב משה סופר שרידים גל' יב תמוז תשנא עמ' טו-לח  
1220. Burak, Moses J.  The Hatam Sofer, his life and his times  Toronto 1967, 384 p.  
1221. Cohen, Stuart A.  La succession a un office public dans la loi rabbinique, remarques de Moche Sofer sur les trois Ketarim  Pardes 1 (1985), p. 150-168  
1222. Ehrmann, S.  Moses Sofer  In: Jewish leaders 1750-1940, ed. Leo Jung, Jerusalem 1964, p. 115-138 = Understanding rabbinic Judaism, ed. Jacob Neusner, N.Y. 1974, p. 339-352  
1223. Enciclopedia Judaica Castellana  Sofer, Moshe  Vol. 10, p. 66  
1224. Friedberg, Bernhard  Moses b. Samuel Schreiber (Moses Sofer)  Jewish Encyclopedia 11, p. 110-111  
1225. Katz, Leon  The life and work of Moshe Sofer  Dissertation Yeshiva University 1948*  
1226. Lowenstein, Steven M.  Sofer, Moshe  Encyclopedia of Religion 13, p. 404-405  
1227. Samet, Moshe Shraga  Moses Sofer  Encyclopedia Judaica 15, p. 77-79  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > סירקש, יואל (ב"ח)

 מחברכותרתספרביקורת
1228. Schochet, Elijah Judah  Rabbi Joel Sirkes, Bach; his life, works and times  Jerusalem 1971, 7 + 265 p.   
1229. Unna, Isak  Historisches aus den Responsen des R. Joel Serkes (ב"ח)  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 2 (1904), p. 203-211  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > סירקש, יואל

 מחברכותרתספרביקורת
1230.לוין, יצחק תשובות הגאון בעל ה'ב"ח' והגאון ר' ליבא בענין חרם דרבינו גרשם הדרום חוב' יט ניסן תשכד עמ' 7-17  
1231.מירסקי, שמואל ק' ר' יואל סירקש, בעל הב"ח (שלש מאות שנה לפטירתו) חורב כרך ו תשב עמ' 41-75. יצא גם בנפרד: ניו-יורק תשב 35 עמ'  
1232.מירסקי, שמואל ק' בעל 'בית חדש' - ר' יואל סירקיש בין שקיעה לזריחה, ירושלים-ניו-יורק תשיא עמ' 162-139  
1233.סירקיס, פנחס ספר הב"ח; רבנו יואל סירקיש זצ"ל; תולדותיו, משנתו, פעלו ת"א תשמד רפו עמ'  
1234.קוסובר, מרדכי ר' יואל סירקיש (הב"ח) (תולדותיו ותקופתו בספרי השו"ת שלו) בצרון כרך יד חשו עמ' 23-31  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > סלאנט, שמואל

 מחברכותרתספרביקורת
1235.קרליבך, יוסף צבי רבי שמואל סלאנט זצ"ל סיני כרך קד תשמט עמ' קעח-קפה   

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > סלנט, שמואל

 מחברכותרתספרביקורת
1236. Eisenstein, Judah David  Samuel Salant  Jewish Encyclopedia 10, p. 647  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > סלניק, בנימין אהרן

 מחברכותרתספרביקורת
1237.כהן, משה המשאת בנימין, הג"ר בנימין אהרן סלניק זצ"ל המאור שנה נ חוב' א תשרי-חשון תשנז עמ' 28-32  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ספורנו, עובדיה

 מחברכותרתספרביקורת
1238.שיין, חיים אדם, חברה ומשפט בהגותו של רבי עובדיה ספורנו תל אביב תשסא 329 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ספקטור, יצחק אלחנן

 מחברכותרתספרביקורת
1239.זוין, שלמה יוסף עגונות בתשובות רבי יצחק אלחנן סופרים וספרים, כרך א ת"א תשיט עמ' 173-167  
1240.ליפשיץ, יעקב תולדות יצחק... תולדות רבנו יצחק אלחנן אב"ד קאונא ווארשא תרנז 128 עמ'. ד"צ ישראל תשלא  
1241.שימוף, אפרים ר' יצחק אלחנן ספעקטאר, תולדות חייו ואגרותיו ניו-יורק תשכא 160+ 154 עמ'  
1242. Ellenson, David  Spektor, Yitshaq Elhanan  Encyclopedia of Religion 13, p. 554  
1243. Hoenig, Sidney B.  Rabbi Isaac Elhanan Spector  Jewish Book Annual 28 (1970-71), p. 121-125  
1244.[דון יחיא] דניאל, שבתי ר' יצחק אלחנן ספקטור יהדות ליטא, כרך א ת"א תשך עמ' 370-378  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ספר האסופות

 מחברכותרתספרביקורת
1245. Gross, Heinrich  Das handschriftliche Werk Assufot  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 10 (1883), p. 64-87  
1246. Neubauer, Adolf  Ueber ein halachisches Sammelwerk (ס' האסופות) Israelitische Letterbode 8 (1882-83), p. 102-104, 129-132  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > עדני, שלמה

 מחברכותרתספרביקורת
1247.רצהבי, יהודה ר' שלמה עדני וחיבורו "מלאכת שלמה" <כולל תחינת שלמה עדני, מעשה המקוה בחברון ואיגרות ורשימות קצרות> סיני כרך קו תשן עמ' רמג-רנד  
1248.שוחטמן, אליאב 'בנין שלמה לחכמת בצלאל' לר' שלמה עדני והגהות ר' בצלאל אשכנזי לסדר קדשים עלי ספר חוב' ג תשרי תשלז עמ' 93-63  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > עוזיאל, בן-ציון מאיר חי

 מחברכותרתספרביקורת
1249. Zohar, Zvi  Un grand decisionnaire sepharade defend les droits de la femme (Responsum de Rabbi Uziel sur le suffrage feminin, 1920)  Pardes 2 (1985), p. 128-148  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > עוזיאל, בן ציון מאיר חי

 מחברכותרתספרביקורת
1250.בנבג'י, יצחק מסגרות מושגיות בהתנגשות: הרב עזיאל על ניתוחי מתים יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 201-218  
1251.הדני, יעקב; סבן, חיים הרב עוזיאל כחכם באשי ביפו - איש האחדות בשדה חמ"ד שנה כט תשמו עמ' 82-73  
1252.הלוי, חיים דוד פסיקת הלכה ואהבת ישראל במשנת הגרב"צ עוזיאל זצ"ל ניב המדרשיה כרך כ-כא תשמז-תשמח עמ' 69-55  
1253.וסטרייך, אלימלך ניצנים מוקדמים של שיטת הרב עוזיאל בדיני המשפחה מאזני משפט ד תשסה עמ' 793-814  
1254.זוהר, צבי אחריות הכנסת לעיצוב ההלכה (עיון במאמרו של הרב עוזיאל "בהגדרת פסולי עדות") רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר זכרון לאריאל רוזן-צבי, תל אביב תשנח עמ' 135-144  
1255.זוין, שלמה יוסף משפטי עוזיאל [בקורת על משפטי עוזיאל חלק ב ת"א תרצח וחלק ג ת"א תש] סופרים וספרים, כרך א ת"א תשיט עמ' 215-202  
1256.טכורש, כתריאל פישל הרב בן-ציון מאיר עוזיאל ומשנתו בהלכה אור המאיר, ליובל הרב ב"צ מ"ח עוזיאל, ירושלים תש עמ' קלד-קנג  
1257.כהן, יחזקאל המחלוקת בין הרבנים קוק ועוזיאל זצ"ל על מתן זכות בחירה לנשים הגות ה, האשה במקורות היהדות, ירושלים תשמג עמ' 95-83  
1258.לאו, בנימין "ואת האובדת לא ביקשתם" - מוסר הנביאים בשיקולי פסיקתו של הרב עוזיאל בנושא הגיור אקדמות גל' כא אלול תשסח עמ' 96-109  
1259.לאו,בנימין "ואת האובדת לא ביקשתם" - מוסר הנביאים בשיקולי פסיקתו של הרב עוזיאל בנושא הגיור אקדמות גל' כא אלול תשס"ח עמ' 96-109  
1260.רבינוביץ, חיים ראובן הרב הראשי עוזיאל זצ"ל כפוסק ונואם שנה בשנה תשמד עמ' 409-404  
1261.רדזינר, עמיחי הרב עוזיאל, רבנות תל אביב ובית הדין הגדול לערעורים: מחזה בארבע מערכות מחקרי משפט כא חוב' 1 תשסד עמ' 129-241  
1262.רצבי, שלום הלכה ואורתודוקסייה: דרכם ההלכתית של הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל והרב חיים דוד הלוי אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 471-498  
1263. נבות, ענת בין החילוני למומר הדת בעת החדשה: משנתם ההלכתית של הרבנים הלאומיים -יצחק הלוי הרצוג, ב"צ מאיר עוזיאל ויחיאל יעקב ויינברג חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב תשסה 398 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > עטלינגר, יעקב

 מחברכותרתספרביקורת
1264.פרזיגר, אדם זהות אורתודוקסית ומעמדם של יהודים שאינם שומרי הלכה: עיון מחודש בגישתו של הרב יעקב עטלינגר אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 179-209  
1265. Eidelberg, Shlomo  Jacob Ettlinger  Encyclopedia Judaica 6, p. 955-956  
1266. Kirschner, Bruno  Ettlinger, Jakob  J?disches Lexikon 2, p. 540-541  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > עמדין, יעקב

 מחברכותרתספרביקורת
1267.ביק (שאולי), אברהם רבי יעקב עמדין - האיש ומשנתו ירושלים תשלה 194 עמ'  
1268.שטיינברג, אברהם הלכות רופאים ורפואה מתוך סדור בית יעקב להגריעב"ץ ז"ל אסיא חוב' כט-ל סיון תשמא עמ' 75-63  
1269. Cohen, Mortimer J.  Jacob Emden, a man of controversy  Philadelphia 1937, 336 p.   
1270. Cohn, Willy  Emden, Jacob Israel  Universal Jewish Encyclopedia 4, p. 98-99  
1271. Greenberg, Blu  Rabbi Jacob Emden; the views of enlightened traditionalist on Christianity  Judaism 27 (1978), p. 351-363  
1272. Kaufmann, David  Zu R. Jakob Emdens Selbstbiographie  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 41, N.F. 5 (1897), p. 362-369, 426-429 = Gesammelte Schriften vol. 3, Frankf.a.M. 1915, p. 138-149  
1273. Markon, Isaak  Emden, Jakob Israel ben Zebi Hirsch Aschkenasi (יעבץ)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 586-589  
1274. Samet, Moshe Shraga  Jacob Emden  Encyclopedia Judaica 6, p. 721-724  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > עמיאל, משה אביגדור

 מחברכותרתספרביקורת
1275.הלינגר, משה משנתו הדתית-המדינית של הרב משה אביגדור עמיאל בר אילן כח-כט תשסא עמ' 189-232  
1276.רוזנק, אבינועם עיון בדגם חברתי-תרבותי לבחינת הזיקה שבין תרבות יהודית לתרבות כללית לאור משנתו של הרב משה אביגדור עמיאל דרך הרוח; ספר היובל לאליעזר שביד, ירושלים תשסה עמ' 409-438  
1277.שאולי, א' הרב משה אביגדור עמיאל - גדול המדרש והמחשבה שנה בשנה תשמג עמ' 405-403  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > פאנעט, יחזקאל

 מחברכותרתספרביקורת
1278.כהן, יצחק יוסף תשובות 'מראה יחזקאל' מאת ר' יחזקאל פאנעט [אוצר המשפט חלק א ערך 3113] מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 307-295  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > פארדו, דוד

 מחברכותרתספרביקורת
1279.הבלין, שלמה זלמן לתולדות רבי דוד פארדו - זמני הולדתו, עלייתו לארץ-ישראל ופטירתו תרביץ שנה מב תשלג עמ' 506-503  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > פולדא, אליהו

 מחברכותרתספרביקורת
1280.עסיס, משה לנוסח הרא"ף במסכת שקלים (נוסח הפנים של מהדו"ק) תעודה ג ת"א תשמג עמ' 70-57  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > פולק, יעקב יהושע

 מחברכותרתספרביקורת
1281.קליין, צבי ר' יעקב יהושע פאלק וספרו פני יהושע שמעתין שנה יב גל' 42 ניסן תשלה עמ' 17-13  
1282.תא-שמע, ישראל דברים אחדים על הספר "פני יהושע" ומחברו מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, רמת גן תשסח עמ' 277-285  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > פולק, יעקב

 מחברכותרתספרביקורת
1283.וטשטיין, פ"ה רבי יעקב פולק ולמוד החלוקים השלח כרך ה תרנט עמ' 543-536  
1284.זיו, אשר רבי יעקב פולק - המהרי"ף הדרום חוב' נג ניסן תשמ"ד עמ' 118-163; פרשל, טוביה: על רבי יעקב פולק. שם חוב' נה אלול תשמו עמ' 217-218  
1285.ריינר, אלחנן 'אשר כל גדולי הארץ הזאת הם תלמידיו' - ר' יעקב פולק: ראשון וראש לחכמי קרקוב קראקא-קז'ימייז'-קרקוב, מחקרים בתולדות יהודי קרקוב, תל אביב תשסא עמ' 43-68  
1286. Balaban, Majer Samuel  Jakob Polak, der Baal Chillukim in Krakau, und seine Zeit  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 57, N.F. 21 (1913), p. 59-73, 196-210  
1287. Brull, Nehemias  Jacob Pollack  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur, ed. Brull, 7 (1885), p. 31-37  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > פיינשטיין, משה

 מחברכותרתספרביקורת
1288.אידנסון, דניאל יד משה, מפתח כללי לשו"ת אגרות משה ניו-יורק תשמח 185 עמ'  
1289.ביננפלד, מנשה משנתו החינוכית של ר' משה פיינשטיין בשדה חמ"ד שנה מב חוב' ב תשנט עמ' 31-59  
1290.גולדברגר, משה מצות ודיני השבת אבדה, עם שאלות ותשובות של . ר' משה פיינשטיין. ניו יורק 1980 48 עמ'  
1291.גורדין, הראל מקורות הסמכות של ההלכה: עיון במשנתו ההלכתית של הרב משה פיינשטיין דיני ישראל כרך כה תשסח עמ' 1-39  
1292.פוקס, אילן בין איש בין אשה הכל לפי המעשה שהוא עושה כך רוח הקודש שורה עליו: יחסם של שלשה פוסקים אורתודוכסים לסוגיית תלמוד תורה לנשים במחצית השניה של המאה ה- 20 עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 108 עמ'  
1293.ריף, אליעזר  היתר 'משום איבה' ודמותו של הנוכרי לאור פסיקתו של הרב משה פיינשטיין עבודת גמר בחוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית תשסה 82 עמ'  
1294.רפופורט, שבתי אברהם הכהן קירוב ועיקר דין תורה: דיון בפסיקתו של רבי משה פיינשטיין זצ"ל בד"ד 16 תמוז תשסה עמ' 5-24  
1295.רפפורט, שבתי א' ביאור דעת הגרמ"פ בסוגית המוות המוחי אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 29-31  
1296.שור, דוד דעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בענין סימני מיתה ובדבר השתלת לב הפרדס שנה סב חוב' א תשרי תשמח עמ' 14-13  
1297. Eidensohn, Daniel (ed.)  Yad Moshe; index to the Igros Moshe of Rav Moshe Feinstein ZTL  Brooklyn, N.Y. 1987, 102 p.  
1298. Kirschenbaum, Aaron  Rabbi Moshe Feinstein's responsa; a major halachic event  Judaism 15 (1966), p. 364-375  
1299. Rackman, Emanuel  Halachic progress: Rabbi Moshe Feinstein's Igrot Moshe on Even ha-ezer  In: One man's Judaism, N.Y. 1970, p. 238-252  
1300. Rakefet (Rothkoff), Aaron  The responsa of Rabbi Moses Feinstein  Niv Hamidrashia (Spring-Summer 1971), Engl. sect., p. 58-71  
1301. Robinson, Ira  Because of our many sins: the contemporary Jewish world as reflected in the responsa of Moses Feinstein  Judaism 35 (1986), p. 35-46  
1302. פינקלשטין, ברוך מאפייני פסיקה של הרב משה פיינשטיין לאור פסקיו בשאלות לגבי פוריות, מניעת הריון והפלה עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסו 168 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > פלאג'י, חיים

 מחברכותרתספרביקורת
1303.אלטלף, שמואל הרב חיים פלאג'י זצ"ל חייו ופועלו קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 308-325  
1304.הלל, יעקב הגהותיו של מהר"ר חיים פאלאג'י כבסיס לספריו מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' תקז-תקיב  
1305.חסידה, ישראל יצחק רבי חיים פאלאג'י וספריו; רשימה ביו-ביבליוגרפית, ירושלים תשכח קלה עמ'  
1306.עקשטיין, שמעון חיי הדת והאוטונומיה ההלכתית של היהודים באיזמיר במאות י"ח-י"ט שמשתקפות בפעולותיו, בפסקיו ובחבוריו של רבנו ר' חיים פאלאג'י עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה אוניברסיטה ניו-יורק 1970 יא + 288 + 276 עמ'  
1307.עקשטיין, שמעון אריה הרב ר' חיים פאלאג'י הדרום חוב' מב תשרי תשלו עמ' 218-215  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > פלקלש, אלעזר

 מחברכותרתספרביקורת
1308. Horodezky, S.A.  Flekeles, Eleasar ben David  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 1033-1036  
1309. Lieben, Salomon Hugo  Rabbi Eleasar Flekeles  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 10 (1912), p. 1-33  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > פראנק, צבי פסח

 מחברכותרתספרביקורת
1310.רוזנטל, שבתי דב משואה לדור; מרן הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל מרא דאתרא בירושלים, פרקי חייו ומשנתו ירושלים תשלב רז + 25 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > פרחון, שלמה

 מחברכותרתספרביקורת
1311.נצר, ניסן לשון המקרא באורה של לשון חז"ל - לתרומתו של ר' שלמה פרחון, בעל "מחברת הערוך" לשוננו שנה נב תשמח עמ' 26-67  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > פרלוב, שלום

 מחברכותרתספרביקורת
1312.שאולי, א' רבי שלום פרלוב - מזיגה בין הלכה וחסידות שנה בשנה תשלו עמ' 410-402  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > פרנקל, דוד

 מחברכותרתספרביקורת
1313. Freudenthal, Max  R. David Franckel  Gedenkbuch zur Erinnerung an David Kaufmann, 1900, p. 569-598  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > צאלח, יחיה

 מחברכותרתספרביקורת
1314.גברא, משה לדרכו של ר' יחיה צאלח בפסיקת ההלכה (לפסיקת ההלכה בתימן לפני מאתיים שנה) עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמה 175 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > צדקיה בן אברהם הרופא (שבלי הלקט)

 מחברכותרתספרביקורת
1315.שפיגל, יעקב שמואל על ספר אגור ושבלי הלקט ודרכו של הבית יוסף בהביאו מדבריהם ומשאר ספרים ירושתנו א תשסז עמ' קעא-קצה  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > צהלון, יום טוב

 מחברכותרתספרביקורת
1316.אשתור, א' צהלון, יום טוב: תשובות לקהלת עאנה, מהדו' מ' בניהו. בקורת קרית ספר שנה כה תשיב-תשיג עמ' 126-127  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > צוזמיר, יקותיאל אשר זלמן ענזיל

 מחברכותרתספרביקורת
1317.אפל, יוסף יהושע שאלות ותשובות מהריא"ז ענזיל הדרום חוב' ס אלול תשנא עמ' 167-179  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ציון, מנחם

 מחברכותרתספרביקורת
1318.פלס, ישראל רבנו מנחם ציון (ה"ציוני") מוריה שנה יא גל' ה-ו ניסן תשמב עמ' ט-כ  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קוטלר, אהרן

 מחברכותרתספרביקורת
1319.קלנר, מרדכי דור דור ורמב"םיו: הרמב"ם של הרב אהרן קוטלר על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 463-486  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קולון, יוסף (מהרי"ק)

 מחברכותרתספרביקורת
1320.הורודצקי, שמואל אבא רבי יוסף קולון האשכול כרך ה תרסה עמ' 124-131  
1321.חכמי ורבני משפחת בירדוגו הגהות על שו"ת מהרי"ק מקבציאל גל' לה תשרי תשסט עמ' ט-טז  
1322.יודלוב, יצחק שו"ת ופסקי מהרי"ק החדשים [בקורת על מהדורתו של א"ד פינס] סיני כרך סז תשל עמ' שכא-שכג  
1323. Gudemann, Moritz  Joseph Kolon ?ber die Methodik des Talmuds  In: Geschichte des Erziehungswesens... in Deutschland, Wien 1888, p. 298-299  
1324. Rabinowicz, Harry M.  Rabbi Joseph Colon and the Jewish ban  Historia Judaica, a Journal in Jewish History, 22 (1960), p. 61-70  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קוק, אברהם יצחק

 מחברכותרתספרביקורת
1325.אבינר, שלמה חיים על צדק כלכלי במשנת הרב קוק זצ"ל שנה בשנה תשמח עמ' 219-206  
1326.אריאל, עזריאל אורות החברה (תפיסה כלכלית -חברתית במשנת הראי"ה) צהר יט אלול תשסד עמ' 93-118  
1327.ביק, אברהם מורה הנבוכים במשנתו [של הרב קוק] זכרון ראיה, בעריכת יצחק רפאל, ירושלים תשמו עמ' צא-קו   
1328.ברהולץ, עמיחי הלכה ומלוכה (מוסר, פוליטיקה והתחדשות ההלכה במשנת הראי"ה קוק) אקדמות גל' ג אב-אלול תשנז עמ' 29-54  
1329.גוטל, נריה הדור בהלכות הראי"ה (מעמדו ההגותי-היסטורי של "הדור" בעת החדשה כשיקול הלכתי במשנתו הפסיקתית של הרב קוק) סידרא יז תשסא-תשסב עמ' 23-61  
1330.גוטל, נריה יחסו של הראי"ה קוק לספר "בשמים ראש" JSIJ 5 (2006) עמ' 133-140  
1331.גזונדהייט, בנימין הראי"ה קוק על 'רשות לרופא לרפאות' נטועים גל' י אלול תשסג עמ' 79-96  
1332.גרשוני, יהודה משנתו של הרב קוק ז"ל אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 208-203  
1333.גרשוני, יהודה משנתו של גאון ישראל הרב קוק ז"ל במחשבה ובהלכה תורה שבעל פה כז תשמו עמ' כד-ל  
1334.הדרי, חיים ישעיה ההנהגה הרוחנית במשנת הראי"ה קוק בתוך: איש על העדה, ירושלים תשלג, עמ' 236-225  
1335.הדרי, ישעיהו (עורך) ראי"ה קוק - מאה שנה להולדתו; תערוכת יובל - קטלוג אלול תשכו 56 עמ'  
1336.הילביץ, אלתר לבעיית דעת מכרעת בהלכה ושיטת הראי"ה קוק זצ"ל באורו; עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 152-121  
1337.וייסבליט, שלמה מהותה של ארץ ישראל במשנתו של הראי"ה קוק האומה שנה יז תשלט עמ' 110-106  
1338.זוין, שלמה יוסף הרב [קוק] ומשנתו סיני כרך יז תשה עמ' לו-סא; זכרון, להרב א"י קוק, ירושלים תשה עמ' מ-סה  
1339.זוין, שלמה יוסף ר' אברהם יצחק הכהן קוק - הרב ומשנתו אישים ושיטות, ת"א תשיב עמ' 203-250  
1340.זוין, שלמה יוסף הלכה ברורה [בקורת על הלכה ברורה למסכת ביצה, ירושלים תשא] סופרים וספרים, כרך ב ת"א תשיט עמ' 36-42  
1341.י"ש 'הלכה ברורה' ההד שנה ז תרצב חוב' יא עמ' ד-ה  
1342.כהן, יחזקאל המחלוקת בין הרבנים קוק ועוזיאל זצ"ל על מתן זכות בחירה לנשים הגות ה, האשה במקורות היהדות, ירושלים תשמג עמ' 95-83  
1343.כהנא, קלמן הגרא"י קוק והשמיטה המעין כרך כו גל' א תשרי תשמו עמ' 15-10  
1344.מימון, יהודה ליב הראי"ה - רבי אברהם יצחק הכהן קוק ירושלים תשכח קעג עמ'  
1345.מישלוב, שפרה חכמות כלליות במשנתם של הגר"א והרב קוק בד"ד 19 טבת תשסח עמ' 63-70   
1346.מכון הלכה ברורה וברור הלכה תלמוד בבלי עם 'הלכה ברורה' ו'בירור הלכה' מסכת ביצה - ירושלים תשא. מהד' שניה ירושלים תשלא. מסכת סוכה - ירושלים תשלה. מסכת פסחים - ירושלים תשלט-תשמג. [ראה אוצר המשפט חלק א ערכים 11955 ,11954]. ביקורת: שוחטמן, אליאב: שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 430-409; על שיטת הלימוד של התלמוד בעקבות חזונו של מרן הרב קוק זצ"ל. באורו, עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 120-87 
1347.מלכיאל, אליעזר אידיאולוגיה והלכה בהיתר המכירה של הרב קוק שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 169-212  
1348.מלכיאל, אליעזר אידיאולוגיה והלכה בהיתר המכירה של הראי"ה קוק שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 169-211  
1349.נריה, משה צבי ראיה וחזון (על יחסי הכבוד בין מרן הגראי"ה קוק זצ"ל לבין מרן הגראי"ש קרליץ - 'חזון איש' זצ"ל) שנה בשנה תשמו עמ' 204-191  
1350.עטיה, ארן; כהן, הראל אודות פרשית קדושין עלומה (על סימנים מה-מו-מז משו"ת עזרת-כהן) מאבני המקום קובץ ח תשנד עמ' 109-119  
1351.פאלוך, משה 'ניצוצות שאין בהן ממש' - יחסו ההגותי וההלכתי של הראי"ה קוק לחילוני ולחילון: קריאה רב שכבתית ספר זכרון לפרופסור זאב פלק, ירושלים תשסה עמ' 89-121  
1352.קהת, חנה נשים מהותן ודרך חינוכן במשנת הרב קוק אקדמות גל' כב ניסן תשסט עמ' 39-60  
1353.קליין, מנחם עקרונות תפיסתו הרעיונית של הראי"ה את ההלכה באורו; עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 166-153  
1354.קפלן, צבי לדרכו של הראי"ה קוק בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערכים 11957 ,993] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' עז-פט  
1355.קפלן, צבי על פסק אחד של מרן הראי"ה מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' צ-צז  
1356.קפלן, צבי לדרכו של הראי"ה קוק בהלכה סיני כרך נז תשכה עמ' רלג-רמב; הראי"ה, קובץ מאמרים במשנת מרן הרב א"י הכהן קוק, ירושלים תשכו עמ' סט-עח  
1357.רפאל, שילה שיטת הרב בהלכה תורה שבעל פה כז תשמו עמ' לא-לח  
1358.רקובר, נחום יחסו של האדם לסביבה במשנת הרב קוק שערי צדק ו תשסה עמ' 194-201  
1359.רקובר, נחום יחסו של האדם לסביבה במשנת הרב קוק קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 30-37  
1360.שטיינר, חיים ישראל מלכות החשמונאים לאור תפיסת רבנו במשפט כהן סימן קמ"ד וההשלכה לימינו ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 155-182  
1361.שטרן, אריה שיטת המימשל והבחירות לאור דברי מרן הרב זצ"ל ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 183-189  
1362.שץ, רבקה עמדת הרב קוק בשאלת התחיקה הדתית בשנת 1920 כיוונים חוב' 33 סתיו תשמז עמ' 104-101  
1363.שרגאי, שלמה זלמן העם והארץ באספקלריה של מרן הרב זצוק"ל זכרון ראיה, בעריכת יצחק רפאל, ירושלים תשמו עמ' קצז-ריד (עמ' רד-ריב, על דיני עבודה)  
1364.שרלו, יובל טעמי הקרבנות של הרמב"ם במשנת הרב קוק דעת חוב' 39 קיץ תשנז עמ' 123-148  
1365.שרמן, אברהם היחס לאחינו שפרשו מדרכי תורה והמצוות (עיון במשנתו ההלכתית של הראי"ה קוק זצ"ל) ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 505-523  
1366. Bokser, Ben Zion  Kook, Avraham Yitshaq  Encyclopedia of Religion 8, p. 366-367  
1367. Gallant, Batya  Spirituality and law in the letters of Rabbi Abraham Isaac Kook  Morasha 2,1 (1985), p. 27-34  
1368. Gewirtz, Leonard B.  The writings of Rav Abraham Isaac Kook זצ"ל  Jewish Book Annual 18 (1960-61), p. 123-127  
1369. Hadary, Jeshayahu  The significance of Halacha in the teachings of Rav Kook  In: Contemporary thinking in Israel, ed. Avner Tomaschoff, Jerusalem 5734 (1973), p. 19-31  
1370. בן ארצי, חגי הראי"ה קוק כפוסק: יסודות חדשניים בפסיקתו של הרב קוק חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסג [379] עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קוק, צבי יהודה

 מחברכותרתספרביקורת
1371.זילבר, ליאור ערוב נגלה ונסתר (לבירור שיטתם של החתם-סופר והרצי"ה) צהר י אביב תשסב עמ' 79-88  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קלוגר, שלמה

 מחברכותרתספרביקורת
1372.בוקסבוים, יוסף איגרת ההתפטרות של הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל מרבנות בראדי מוריה שנה יא גל' ז-ח תמוז תשמב עמ' פג-פד  
1373.קלוגר, יהודה אהרן תולדות שלמה... תולדות רבינו שלמה קלוגר ירושלים תשטז קנד עמ'  
1374.רבינוביץ, חיים ראובן רבי שלמה קלוגר (מאה שנה לפטירתו) סיני כרך סד תשכט עמ' רפח-רצח  
1375. Meskin, Chaim J.  Jewish communal problems in the responsa and letters of R. Shlomo Kluger  Dissertation Yeshiva University 1964  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קלונימוס מלוקא

 מחברכותרתספרביקורת
1376. Muller, Joel  Die Responsen des R. Kalonymus aus Lucca  Bericht, Lehranstalt fur die Wissenschaft des Judentums in Berlin 9 (1891), p. 3-16.   

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קליר, אלעזר

 מחברכותרתספרביקורת
1377.אדלר, יצחק; מרצבך יונה שיעור מיל לדעת הקליר ירושתנו א תשסז עמ' נט-סד  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קנפנטון, יצחק

 מחברכותרתספרביקורת
1378.דוד, אברהם לקורותיו של ר' יצחק קנפנטון מגדולי חכמי ספרד במאה הט"ו קרית ספר כרך נא תשלו עמ' 326-324  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קפשאלי, אליהו

 מחברכותרתספרביקורת
1379.וולף, יוסף (ג'פרי) לדמותו ההלכתית והתרבותית של ר' אליהו קפשאלי תרביץ שנה סה תשנו עמ' 173-187   

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קפשאלי, משה

 מחברכותרתספרביקורת
1380.אסף, שמחה תשובות ואגרות מר' משה קפשאלי סיני כרך ה תרצט-תש עמ' קמט-קנח, תפה-תפו  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קצנלבוגן, מאיר בן יצחק (מהר"ם מפדובה)

 מחברכותרתספרביקורת
1381. Schwarzfuchs, Simon  I Responsi di Rabbi Meir da Padova come fonte storica  Scritti in memoria di Leone Carpi, 1967, p. 112-132  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קצנלבוגן, מאיר, מפדובה (מהר"ם מפדובה)

 מחברכותרתספרביקורת
1382.זיו, אשר רבינו מאיר (מהר"ם) מפאדובה הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 198-214  
1383.זיו, אשר מהר"ם מפאדובה הדרום חוב' כח תשרי תשכט עמ' 160-195  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קצנלנבוגן (משפחה)

 מחברכותרתספרביקורת
1384.בריק, אברהם שלשלת רבני משפחות קצנאלבוגין ב'ועד ארבע הארצות' המעין כרך כא גל' א תשרי תשמא עמ' 51-44  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קרוכמל, מנחם מנדל

 מחברכותרתספרביקורת
1385.איילי, מאיר קובצי שו"ת וחידושי תורה שלא נדפסו מבני משפחת ר' מ"מ קראכמל בעל 'צמח צדק' דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 68-63  
1386.אפל, יוסף יהושע שו"ת צמח צדק הדרום חוב' סד אלול תשנה עמ' 149-165  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קרליבך, יוסף צבי

 מחברכותרתספרביקורת
1387.גיליס-קרליבך, מרים מצווה קלה כחמורה במשנתו של הרב ד"ר יוסף צבי קרליבך דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 180-175  
1388.רוזנבליט, פנחס דמותו של הרב יוסף צבי קרליבך דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ג תשמו עמ' 186-181  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קרליץ, אברהם ישעיהו (חזון איש)

 מחברכותרתספרביקורת
1389.אפרתי, בנימין תשובה ושבים אצל החזון-איש מחשבת חוב' סו תשרי תשמב עמ' 10-7  
1390.בראון, בנימין ההלכה האורתודוקסית והמנהג: פסיקתו של החזון איש כמקרה מבחן אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 211-253  
1391.גולדברג, אברהם הלל שביעית במשנתו של מרן ה'חזון איש' שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' עא-פא; הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' רנג-רסו  
1392.כהן, שלמה (עורך) פאר הדור; פרקים ממסכת חייו ויצירתו של... רבי אברהם ישעיהו קרליץ זצ"ל בעל 'חזון איש'. א-ה ב"ב תשכז-תשלד  
1393.לוינגר, יעקב המונח 'בקע' לפונקציה של 'סינוס'- מר"י הישראלי דרך יש"ר מקנדיאה ועד חזון איש דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 645 תשסו 2 עמ'  
1394.מרגולין, הדר יהודה בירור שיטת החזון איש בשיעור כזית מוריה שנה יט גל' ג-ד אלול תשנג עמ' צט-קג  
1395.נריה, משה צבי ראיה וחזון (על יחסי הכבוד בין מרן הגראי"ה קוק זצ"ל לבין מרן הגראי"ש קרליץ - 'חזון איש' זצ"ל) שנה בשנה תשמו עמ' 204-191  
1396.קלרברג, משלם; שטרנבוך, משה שקו"ט בדברי החזו"א בענין קו התאריך קובץ בית אהרן, מלבורן תשנז עמ' קיא-קיג  
1397.קרליץ, אברהם ישעי' (החזו"א) אגרת הלכה בדין קיום גט מוריה שנה כה כסלו תשסג עמ' נד  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קשטרו, יעקב

 מחברכותרתספרביקורת
1398.אלטשולר, יהודה אריה  לדרכו של ר' יעקב קשטרו ופרקים משיטתו לב"ק (כ"י) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסד 208 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > רבינוביץ-תאומים, אליהו דוד (האדר"ת)

 מחברכותרתספרביקורת
1399.עמיחי, יהודה עינוי הדין בהוראה - במשנת האדר"ת צהר יד אביב תשסג עמ 15-18  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > רבק"ש, משה

 מחברכותרתספרביקורת
1400.לנדוי, בצלאל רבי משה רבק"ש - בעל באר הגולה ישורון ה ניסן תשנט עמ' תרסו-תרע  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > רוזין, יוסף

 מחברכותרתספרביקורת
1401.גרוסברג, משה צפונות הרוגצ'ובי; בירורים במשנתו - הלכה ועיון [אוצר המשפט חלק א ערך 11963] מהדו' ב עם הוספות ומילואים, ירושלים תשלו קנח עמ'  
1402.גרוסברג, משה צפונות הרוגצ'ובי; בירורים במשנתו - הלכה ועיון ירושלים תשיח קמב עמ'  
1403.זוין, שלמה יוסף הרוגא'צובי אישים ושיטות, ת"א תשיב עמ' 71-131  
1404.כשר, מנחם מנדל מפענח צפונות; בירורי גדרים ומונחים שהצפנת פענח בספריו משתמש בהם... בצרוף מבוא.. ניו-יורק תשך רסו עמ'  
1405.כשר, משה שלמה פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי (רבינו יוסף רוזין זצ"ל) ירושלים תשכו ע עמ'  
1406.כשר, משה שלמה (עורך) הגאון הרוגאצ'ובי ותלמודו ירושלים תשלד 64 עמ'  
1407.שפירא, יצחק אהרן שאלת נישואים אזרחיים בתשובותיו של הרוגאצובי אוריתא גל' טו ניסן תשמו עמ' רמח-רסא  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ריינס, יצחק יעקב

 מחברכותרתספרביקורת
1408.בת יהודה, גאולה איש המאורות, רבי יצחק יעקב ריינס ירושלים תשמה 370 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ריקי, רפאל עמנואל חי

 מחברכותרתספרביקורת
1409.וילנסקי, מיכאל לתולדותיו של ר' (רפאל) עמנואל חי ריקי קרית ספר שנה כה תשט עמ' 311-314  
1410.שישא, אברהם תקנות ישיבת 'חברים מקשיבים' בירושלים (תעודה חדשה לתולדות ר' רפאל עמנואל חי ריקי) ירושלים, רבעון, שנה ג תשט עמ' כ-כח  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שבדרון, שלום מרדכי

 מחברכותרתספרביקורת
1411.ברומברג, אברהם יצחק רבה של ברזאן (הגאון רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון) סיני כרך לב תשיג עמ' רצה-רצט  
1412.ברומברג, אברהם יצחק הגאון המהרש"ם מברזאן בתשובותיו שנה בשנה תשכה עמ' 321-325  
1413.לייטר, משה הפוסק האחרון (ארבעים שנה לפטירתו של רבי שלום מרדכי הכהן שוואדראן) סיני כרך כט תשיא עמ' ק-קח  
1414.לייטר, משה הממלא מקומו של השו"מ בהוראה - מהרש"ם הדרום חוב' לב תשרי תשלא עמ' 193-177  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שוטן, שמואל

 מחברכותרתספרביקורת
1415.צובל, משה נחום לתולדות הגאון שמואל שאטין (מהרשש"ך) וצאצאיו (מלואים למאמרי משפחת סופרים) סיני כרך ט תשא-תשב עמ' רכז-רלא  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שטנג, אברהם הלוי

 מחברכותרתספרביקורת
1416.זימר, יצחק אריק ר' אברהם הלוי שטנג ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תתקז-תתקכו  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שטרן, יוסף זכריה

 מחברכותרתספרביקורת
1417.רבינר, זאב אריה הרב יוסף זכריה שטרן ירושלים תשג 52 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שיף, מאיר

 מחברכותרתספרביקורת
1418. Ochser, Shulim  Meir b. Jacob Schiff (Maharam Schiff)  Jewish Encyclopedia 11, p. 98-100  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שלום שכנא מלובלין

 מחברכותרתספרביקורת
1419.תשובה בדין סבלונות; כתב יד קודש מהגאון הנפלא מרן שלום שכנא זצ"ל מלובלין סיני כרך ד תרצט עמ' ריח-רכ  
1420.זיו, אשר רבנו שלום שכנא מלובלין הדרום חוב' נז אלול תשמח עמ' 103-147  
1421.פרשל, טוביה רבי שלום שכנא מלובלין סיני כרך ק תשמז עמ' תרפב-תש  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שלזינגר, עקיבא יוסף

 מחברכותרתספרביקורת
1422.חמיאל, חיים מלחמתו של רע"י שלזינגר ברפורמה סיני כרך פג תשלח עמ' פ-פח  
1423.סילבר, מיכאל; סלמון, יוסף; ברטל, ישראל (דיון) עקיבא יוסף שלזינגר- הציוני הראשון? קתדרה חוב' 73 תשרי תשנה עמ' 83-114  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שלמה בן אברהם הכהן (מהרש"ך)

 מחברכותרתספרביקורת
1424.פרידל, סטיב פ' אחריותו הנזיקית של מוסר לפי המהר"ם מלובלין והמהרש"ך עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 279-295  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שלמה בן היתום

 מחברכותרתספרביקורת
1425. Chajes, Hirsch Perez  Un commento di R. Shelom b. ha-Jathom  Rivista Israelitica 3 (1906), p. 181-194; 5 (1908), p. 163-169  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שלמה בן יצחק (רש"י)

 מחברכותרתספרביקורת
1426.גליון רש"י (תשע מאות שנה להולדתו): במישור שנה א גל' כז-כח כז תמוז תש כד עמ'. התוכן: נחום סוקולוב: אל רש"י; א' עובדיה: המורה הגדול; א"ל גרוסמן: הוא חי; ישעיהו וולפסברג: רבי שלמה יצחקי; שלום טרללר: רש"י כמחנך; אברהם אבן עזרא: לר' שלמה יצחקי ז"ל (שיר); אסתר איזקסון: למאור הגדול (שיר); שמואל ו  
1427.אורבך, אפרים א' לקוטים מספרי דבי רש"י ספר רש"י, ירושלים תשטז עמ' שכב-שסה  
1428.איגוס, א"י רש"י ובית מדרשו ההיסטוריה של עם ישראל, סדרה ב כרך ב ת"א תשלג עמ' 143-123  
1429.אלבוגן, יצחק משה שני קטעים כתבי יד מפירש"י על סנהדרין הצופה לחכמת ישראל שנה י תרפו עמ' 10-17  
1430.אסף, שמחה תשובות רש"י, מהדו' י"ש אלפנביין. בקורת קרית ספר שנה כא תשד-תשה עמ' 269-265  
1431.אפטוביצר, אביגדור רבן של ישראל בצרון כרך ב תש עמ' 332-324  
1432.אפטוביצר, אביגדור לתולדות פירושי רש"י לתלמוד ספר היובל לדוב הללר, בודפשט תשא מדור עברי עמ' 1-17; ספר רש"י, ירושלים תשטז עמ' רפו-שכא  
1433.אפל, יוסף יהושע על דרכו של רש"י בפירוש הש"ס המעין כרך יט גל' ב טבת תשלט עמ' 64-63  
1434.אפשטיין, אברהם רבי שמעיה תלמידו וסופרו של רש"י, ומחקרים על 'מחזור ויטרי' 'ספר האורה' ו'ספר הפרדס' כתבי ר' אברהם עפשטיין, כרך א ירושלים תשי עמ' רסט-ש  
1435.אפשטיין, יעקב נחום ל'מהדורא קמא דרש"י לכתובות' תרביץ שנה יב תשא עמ' 79-81  
1436.אפשטיין, יעקב נחום המיוחס לרש"י להוריות תרביץ שנה יג תשב עמ' 225-218  
1437.ארנד, אהרן עיונים במסורות הנוסח של פירוש רש"י למסכת ראש השנה סידרא כ תשסה עמ' 5-24  
1438.בלומנפילד, שמואל מ' רש"י באספקלרית הדורות פרקים כרך ב תשרי תשך עמ' 55-64  
1439.בלומנפילד, שמואל מ' רש"י - רבן של ישראל חברה וחינוך ביהדות אמריקה, ירושליט-ת"א תשכד עמ' 142-133  
1440.בלידשטיין, יעקב עיונים בפירושי רש"י - ענייני הנהגה ושלטון אשל באר שבע ג תשמו עמ' 148-137  
1441.בן-עזרא, ע' רש"י המדקדק בצרון כרך ב תש עמ' 404-394  
1442.בן-צור, חיים דרכם של רש"י (ונכדו הרשב"ם) בשדה חמ"ד חוב' כג תשם עמ' 89-75  
1443.בצלאל, שמואל בענין רכוב קונה בשיטת רש"י והרמב"ם מקבציאל גל' יז אדר תשנא-אב תשנב עמ' צט-קב  
1444.בר, יצחק רש"י והמציאות ההיסטורית של זמנו תרביץ שנה כ תשט עמ' 332-320; ספר רש"י, ירושלים תשטז עמ' תפט-תקב  
1445.ברגמן, יהודה רש"י והרמב"ם (תשע מאות שנה להולדתו של רש"י) מאזנים כרך י תש עמ' 281-277  
1446.ברויאר, מנחם מנדל שנויים ומקבילות מפירוש רש"י למקרא לפירוש רש"י בתלמוד הדרום חוב' ד כסלו תשיח עמ' 28-44  
1447.ברומברג, א"י רש"י וירושלמי סיני כרך טז תשה עמ' סב-עב, קצג-קצט, רעז-רצ  
1448.ברומברג, א"י רש"י וירושלמי סיני כרך לה תשיד עמ' קסה-קסט, רמ-רמד  
1449.ברומברג, א"י האם ראה רש"י תרגום יונתן בן עוזיאל סיני כרך נז תשכה עמ' צא  
1450.ברלינר, אברהם לתולדות פירושי רש"י כתבים נבחרים, כרך ב ירושלים תשט עמ' 226-177; ספר רש"י, ירושלים תשטז עמ' קכט-קסד  
1451.ברנפלד, שמעון רש"י (למלאת שמונה מאות שנה ליום מותו) אחיאסף שנה יב תרסה עמ' 260-251  
1452.ברנפלד, שמעון בני עליה: קובץ מונוגרפיות. ספר א: רש"י רמב"ם.. ת"א תרצא  
1453.גוטמן, יחיאל מיכל פרוש רש"י על הבבלי ביחס לשאר מקורות תלמודיים בצרון כרך ב תש עמ' 393-390  
1454.גוטמן, יחיאל מיכל כתיבת תורה שבעל-פה לשיטת רש"י בצרון כרך ג תשא עמ' 56-53  
1455.גוטמן, יחיאל מיכל בחינת התאמתו של פרוש רש"י על הבבלי עם שאר מקורות תלמודיים בצרון כרך ח תשג עמ' 49- 51  
1456.גוטפריד, מרדכי רש"י והרמב"ם (הצד השוה אשר בהם והבדלם) ת"א תשו 20 עמ'  
1457.גולדשטיין, שלום שיטת רש"י ותוס' בנוגע לנצרות הדרום חוב' נז אלול תשמח עמ' 27-29  
1458.גצוב, נחמן צבי דרכי רש"י בפירושיו לש"ס כנסת הגדולה ספר ד תרנא עמ' 155-152  
1459.גרוס, דוד א' רבותיו של רש"י בצרון כרך ד תשא עמ' 52-50  
1460.גרוסמן, אברהם אומות העולם במשנתו של רש"י: מגמות פולמוסיות בפירושו למקרא דבר דבור על אופניו, מחקרים בפרשנות המקרא והקוראן בימי הביניים מוגשים לחגי בן שמאי, ירושלים תשסז עמ' 97-124  
1461.גרוסמן, אברהם האישה במשנתו של רש"י ציון שנה ע תשסה עמ' 158-190  
1462.גרוסמן, אברהם רש"י: ר' שלמה יצחקי ירושלים תשסו 311 עמ'  
1463.גרוסמן, אברהם שלום ואחווה במשנתו של רש"י מנחה למנחם - קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן ירושלים תשס"ח עמ' 391-402  
1464.גרוסמן, אברהם; יפת, שרה (עורכים) רש"י - דמותו ויצירתו. כרך א - פרושי רש"י למקרא. כרך ב - מקורותיו של רש"י והשפעתו. מכון שזר, ירושלים תשסט 478 עמ'   
1465.גרוסמן, אברהם; תא-שמע, ישראל ר' שלמה יצחקי (רש"י) האנציקלופדיה העברית כרך לא עמ' 1000-992  
1466.גרינברג, יעקב פרוש הקונטרס בצרון כרך ב תש עמ' 377-372  
1467.גרינברג, שמואל שינויים והוספות בפירוש רש"י לתלמוד ספר רש''י, ירושלים תשטז עמ' תקג-תקיד  
1468.דבליצקי, בצלאל פירוש רש"י מכת"י על מסכת הוריות מוריה שנה כו אלול תשסד עמ' ו-יד  
1469.דינור, בן-ציון ישראל בגולה, כרך א ספר ג ת"א 1961 (עמ' 320-288: רש"י)   
1470.הברמן, א"מ פיוטי רש"י מאזנים כרך י תש עמ' 284-281  
1471.הימלפרב, לאה עיון משווה בכמה מפירושיו של רש"י על אותו ענין בתלמוד ובמקרא רש"י - דמותו ויצירתו כרך א ירושלים תשסט עמ' 161-182  
1472.הכהן, אביעד תשובות רש"י רש"י - דמותו ויצירתו כרך א ירושלים תשסט עמ' 227-267  
1473.הלבני (וייס), דוד שלושה העמודים הראשונים של הפירוש המיוחס לרש"י על תענית סיני כרך מג תשיח עמ' ריא-רכב  
1474.הלבני (וייס), דוד לזיהותו של המיוחס לרש"י על תענית סיני כרך מד תשיט עמ' כג-כה  
1475.הליר, מרים ממלונו ההשואי של רש"י בצרון כרך ב תש עמ' 409-405  
1476.הנשקה, דוד לסתירות בפירושי רש"י לתלמוד המעין כרך כב גל' ד תמוז תשמב עמ' 14-9  
1477.הרשלר, משה מהדורה קמא של רש"י למסכת סוכה (או פירושי רבנו יהודה בר נתן, הריב"ן) גנוזות ספר א תשמד עמ' א-סו  
1478.וייס, אייזק הירש תולדות רבנו שלמה בר יצחק בית תלמוד שנה ב תרמב עמ' 40-33, 65-73, 97-101, 129-138, 161-166, 193-206, 225-231, 257-264, 289-290  
1479.וינברגר, ישראל אפקעינהו רבנן לקידושין (עיון בשיטת רש"י ורבותיו פתוחי חותם א תשסד עמ' 61-71  
1480.וכסמן, מאיר רש"י מפרש המקרא ספר השנה ליהודי אמריקה, תשא עמ' 138-115  
1481.וליש, יהודה רש"י (למלאות שמונה מאות שנה למותו) הגרן ספר ו תרסו עמ' 5-25  
1482.ורהפטיג, איתמר ג' שנים כיחידת זמן לפי רש"י מגל ח-ט תשנב עמ' 43-46  
1483.ורהפטיג, איתמר שיטת רש"י במצות ישוב א"י תחומין יד (תשנד) 38-45  
1484.זהרי, חיים מדרשי אגדה והלכה בפירוש רש"י לתורה [בהשוואה למקורות] א-ב. ירושלים תשלח 73 + 142 עמ'  
1485.חורגין, פ' לתולדות רבנו שלמה יצחקי בצרון כרך ב תש עמ' 323-315  
1486.חורגין, פנחס לתולדות רבנו שלמה יצחקי [אוצר המשפט חלק א ערך 12016] חזון ומורשת, רמת-גן תשמח עמ' 84-78  
1487.טרופר, מרדכי לדרכו של רש"י בפשט ודרש שמעתין שנה יז גל' 62-61 סיון תשם עמ' 27-22; יח גל' 66-65 ניסן תשמא עמ' 33-29; כ גל' 71 תשרי-כסלו תשמג עמ' 31-24; גל' 72 שבט-ניסן תשמג עמ' 22-17  
1488.טרופר, מרדכי לדרכו של רש"י בפרושו לתורה שמעתין שנה כא גל' 77 שבט-ניסן תשמד עמ' 11-5  
1489.טשרנוביץ, חיים להפסקנות של רש"י הגרן ספר י תרפח עמ' 81-86  
1490.טשרנוביץ, חיים רש"י, פרשן התלמוד בצרון כרך ב תש עמ' 371-359  
1491.יהודה, אברהם שלום כשלמדתי רש"י עבר וערב תשו עמ' 268-248  
1492.ילון, חנוך עיוני לשון עפ"י שינויי נוסחאות שבפירוש רש"י ספר רש"י, ירושלים תשטז עמ' תקטו-תקכב  
1493.יניב, יאיר הערה בפירוש רש"י בסוגיית זמן גביית כתובה סידרא ח תשנב עמ' 59-62  
1494.כהן, ברק שלמה לבחינת ההערות ההיסטוריוגרפיות של רש"י על אמוראי בבל בפירושו לתלמוד הבבלי JSIJ 6 (2007) עמ' 55-73  
1495.כהנא, אברהם לצורתו הפרשנית של רש"י השלח כרך יח תרסח עמ' 40-46  
1496.כהנא, קלמן גליון רש"י לרד''צ הופמן ספר זכרון לר' יצחק אייזיק הלוי, תשכד עמ' קסג-קעו  
1497.לוין, אהרון האם תלמוד ירושלמי שלפנינו הי' לפני רש"י בשלמותו נר מערבי א תשנ עמ' שפט-שצג  
1498.לוינסון, יעקב קונטרס לתולדות רבינו שלמה ב"ר יצחק (לחג הולדת התשע מאות) ברוקלין תש 71 עמ'  
1499.ליפשיץ, אליעזר מאיר צרפתים וספרדים (לזכר רש"י ורמב"ם) השלח כרך טו תרסה עמ' 442-435  
1500.ליפשיץ, אליעזר מאיר רש"י, דמות אפיו מלילה, קובץ מחקרים, 2 תשו עמ' 179-174  
1501.ליפשיץ, אליעזר מאיר רש"י ספר רש"י, ירושלים תשטז עמ' קסה-רפה  
1502.ליפשיץ, אליעזר מאיר רש"י ירושלים תשכו  
1503.ליפשיץ, יעקב הלוי ידיעות נכבדות [על ירושלמי לסדר קדשים, על נוסחאות רש"י כתב יד למסכת זבחים, ועל "תוספות שאנץ", עדויות ומכות] מוריה שנה כז חשון תשסו עמ' קיג-קיח  
1504.לשם, חיים רש"י - 850 שנה לפטירתו מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 193-189  
1505.מדליה, הלל שיטת רש"י בפרוזבול שהתקין הלל מוריה שנה ט גל' א-ב אלול תשלט עמ' סז-סח  
1506.מירסקי, שמואל קלמן רש"י ובית מדרשו ספר השנה ליהודי אמריקה, תשא עמ' 150-139  
1507.מירסקי, שמואל קלמן הפרשן - רש"י בין שקיעה לזריחה, תשיא עמ' 67-82  
1508.מלחי, ירמיהו פירוש רש"י למסכת ברכות: הנוסח שבידנו ונוסחאות אחרות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשמג 384 עמ'  
1509.מלחי, ירמיהו על נוסחאות ישרות בפירוש רש"י למסכת ברכות בדפוס שונצינו שמעתין שנה כא גל' 78 אייר-תמוז תשמד עמ' 43-39  
1510.מלחי, ירמיהו על נוסח פירוש רש"י למסכת ברכות שבספר 'עין יעקב' סיני כרך צח תשמו עמ' מט-נו  
1511.מלחי, ירמיהו 'נוסח אחר' של פירוש רש"י למסכת ברכות עלי ספר חוב' יב תשמו עמ' 82-63  
1512.מלחי, ירמיהו על פירושים שונים או סותרים של רש"י במסכת ברכות סיני כרך צח תשמו עמ' רכג-רלא  
1513.מלחי, ירמיהו נוסח פירוש רש"י לתלמוד בספרי ספרד הראשונים שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 251-264  
1514.מלחי, ירמיהו נוסח פירוש רש"י לתלמוד הבבלי בספרי ספרד הראשונים שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 251-264  
1515.מצגר, דוד רש"י והירושלמי נר מערבי ג כסלו תשנב. [תגובות]: שם ד אדר שני תשנב עמ' צה-צו  
1516.מרחביה, ח' לשאלת רש"י לפרק 'חלק' תרביץ שנה לג תשכד עמ' 259-286  
1517.מרחביה, ח' עוד לשאלת רש''י לפרק 'חלק' תרביץ שנה לה תשכו עמ' 294-278  
1518.מרשן, יצחק תולדות רש"י במהלך העתים בצרון כרך ב תש עמ' 345-333  
1519.נעם, ורד מסורות נוסח קדומות בהגהות רש"י לתלמוד סידרא יז תשסא-תשסב עמ' 109-150  
1520.נרקיס, מ' גפור-ניילו (פרק בידיעת התכניקה של רש"י) ספר רש"י, ירושלים תשטז עמ' תקלח-תקמב  
1521.סופר, יעקב חיים בעניין רש"י פרשן ולא פסקן ישורון יח כסלו תשסז עמ' תשסה-תשע  
1522.סליי, מנחם רש"י - מפרש או פוסק המעין כרך יז גל' ב טבת תשלז עמ' 36-33  
1523.עובדיה, אברהם פירוש רש"י לתורה ומפרשיו ספר רש"י, ירושלים תשטז עמ' תקמג-תקסט  
1524.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי המאור הגדול [רש"י] ספר רש"י, ירושלים תשטז עמ' שפג-שצג  
1525.עזרין, יודא אריה תשובות לרבנים שליט"א - בדבר אי רש"י הוא גם פוסק הלכות וכן אי מותר לקיים בבית ספרים שנוסדו לפרסם היתרים המאור שנה טז קונ' ט אב תשכה עמ' 13-12  
1526.עמיאל, משה אביגדור רש"י ושיטתו בהלכה ספר רש"י, ירושלים תשטז עמ' שסו-שפב  
1527.עמנואל, יונה 'לא ידעתי' בפירוש רש"י לגמרא הדרום חוב' לא ניסן תשל עמ' 170-167  
1528.פדרבוש, שמעון רש"י - רבן של ישראל גשר שנה ד 1958 חוב' 1 עמ' 123-114; חקרי יהדות, ירושלים תשכו עמ' 159-150  
1529.פדרבוש, שמעון (עורך) רש"י, תורתו ואישיותו; קובץ לרגל מלא שמונה מאות וחמישים שנה לפטירתו ניו-יורק תשיח מדור עברי 261 עמ'  
1530.פלורסהיים, יואל פירושי רש"י למקרא בפירושו לתלמוד זכרונות האקדמיה ללשון העברית כא-כד תשמא עמ' 78-75  
1531.פלורסהיים, יואל רש"י למקרא בפירושו לתלמוד א-ב. ירושלים תשמא-מה 398 + 235 עמ'. ביקורת: טויטו, אלעזר: ביקורת על חקר פרשנותו של רש"י למקרא. תרביץ שנה נב תשמג עמ' 367-360 
1532.פלורסהיים, יואל פירושו של רש"י למסכת מועד קטן תרביץ שנה נא תשמב עמ' 444-419  
1533.פרידמן, שמא יהודה כלום לא נצנץ פירוש רש"י בבית מדרשו של הרמב"ם? רש"י - דמותו ויצירתו כרך ב ירושלים תשסט עמ' 403-464  
1534.פרנק, צבי פסח פירושים שונים בפירוש רש"י ספר רש''י, ירושלים תשטז עמ' תעח-תפח  
1535.פרנקל, יונה לבעיית הסתירות בפירוש רש"י לתלמוד וזהות רבו של רש"י בב"ק תרביץ שנה מג תשלד עמ' 230  
1536.פרנקל, יונה דרכו של רש"י בפירושו לתלמוד הבבלי ירושלים תשלה יג + 354 עמ'. ביקורת: עמנואל, יונה: המעין כרך יז גל' ב טבת תשלז עמ' 60-56 
1537.פרנקל, יונה דרכים דידקטיות של רש"י בפירושו לתלמוד (על פי פירושו למסכת ב"מ) עבודת גמר בחוג לתלמוד האוניברסיטה העברית בירושלים תשכב  
1538.צונץ, יו"ט ליפמן תולדות רש"י, נכתב בל"א מהרב... י"ט ליפמאן... צונץ.... ונעתק , ללה"ק עם הערות ותקונים מאת שמשון בלוך ווארשא תרכב מד דפים  
1539.צוקר, משה חמר למבוא התלמוד בפרושי רש"י בצרון כרך ב תש עמ' 389-378  
1540.צייטלין, שניאור זלמן פירוש רש"י על התורה והירושלמי חורב כרך ו תשב עמ' 191-188  
1541.צרפתי, גד בן עמי על הלעזים של רש"י לשוננו כרך לז תשלג עמ' 49-43  
1542.קוק, שאול חנא תשובת רש"י מתוקנת חכמה לשלמה, לכבוד ר' שלמה לייטנער, הומנה תרצו עמ' 51-49  
1543.קטן, משה הלעזים של רש"י המעין כרך כא גל' ד תמוז תשמא עמ' 58-55  
1544.קטן, משה בירור לעזים קשים בפירוש רש"י על התלמוד דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 56-51  
1545.קטן, משה אוצר הלעזים; המלים הצרפתיות שבפירושי רש"י על התלמוד ירושלים-ת"א תשמד 7 + 230 + 6 עמ'. ביקורות: ארנד, משה: המעין כרך כה גל' ב טבת תשמה עמ' 58-53; מלחי, ירמיהו: שם גל' ג ניסן תשמה עמ' 64-63 
1546.קמין, שרה רש"י: פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא ירושלים תשמו 297 עמ'  
1547.קרל, צבי רש"י כפרשן המקרא מאזנים כרך יא תש-תשא עמ' 131-129  
1548.קרלין, אריה פרשנדתא [ = רש"י] השלח כרך יח תרסח עמ' 473-476  
1549.קרלין, אריה רש"י דברי ספר, ת"א תשיב עמ' 100-96  
1550.רוזנטל, יהודה רש"י והרמב"ם בהערכת הדורות פרקים כרך ב תשך עמ' 45-53; מחקרים ומקורות, ירושלים תשכז עמ' 125-117  
1551.רחמן, יוספה ביאור דרך הלימוד של המדרש בפירוש רש"י לתורה תעודה ב ת"א תשמב עמ' 127-111  
1552.רחמן, יוספה עיבוד מדרשים בפירושו של רש"י לתורה תעודה ג ת"א תשמג עמ' 268-262  
1553.רידר, יוסף רש"י כפרשן המקרא מבוע כרך א תשיג-תשיד עמ' 290-286  
1554.רייפמן, יעקב דברים אחדים הנוגעים אל תולדות רש"י כנסת הגדולה ספר ג תרנא עמ' 90-91  
1555.רינר, אברהם (רמי) מהלכה לפרשנות - רש"י והלכות גדולות רש"י - דמותו ויצירתו כרך ב ירושלים תשסט עמ' 311-326  
1556.רפאל, יצחק רש"י בתשובותיו ספר רש"י, ירושלים תשטז עמ' תקע-תקצא  
1557.רפאל, יצחק ספרות רש"י, רש"י בתשובותיו ראשונים ואחרונים, ת"א תשיז עמ' 33-78  
1558.שוול, חיים דוב קונטרס לשונות רש"י (נחשפים מדפוס ראשון פירוש רש"י שהופיע ברג'יו די קלבריה שנת ה אלפים רלה עם ביאורים והערות) ירושלים תשלא 36 עמ'  
1559.שוחטמן, אליאב לסתירה אחת ברש"י ולשאלת זהות רבו של רש"י בב"ק [כפייה רפרם לרבי אשי] תרביץ שנה מב תשלג עמ' 195-193  
1560.שור, יעקב מקור חכמה; מקור נפתח למדרשי חכמים בפירושי רבנו רש"י.. ספר רש"י, ירושלים תשטז עמ' שצד-תנט  
1561.שמש, אברהם אופיר הרקע לכמה זיהויים מסופקים של רש"י למונחי צומח בספרות חז"ל סידרא יח תשסג עמ' 177-192  
1562.שפיגל, יעקב שמואל מובאה חדשה מפירוש רש"י האמיתי למסכת מועד קטן קרית ספר כרך נא תשלו עמ' 713  
1563.שפירא, דוד שלמה הערות לספר תשובות רש''י, הוצ' הרב ישראל ש' אלפנביין הדרום חוב' לה ניסן תשלב עמ' 149-144  
1564.שפירא, ישראל פרשני רש"י על התורה בצרון כרך ב תש עמ' 437-426  
1565.שר, שמשון האיש רש"י שנה בשנה תשמא עמ' 320-311  
1566.שרמר, עדיאל על הפירושים למסכת מועד קטן המיוחסים לרש"י עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 534-554  
1567. Raschi  Dictionnaire de la Bible 5, p. 988  
1568. Abrahams, Israel  Rashi  Encyclopedia Britannica 18, p. 986-987  
1569. Abrahams, Israel  Rashi  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 10, p. 580  
1570. Agus, Irving A.  Rashi and his school  In: World History of the Jewish People, 2nd ser., vol. 2, Tel Aviv 1966, p. 210-248  
1571. American Academy for Jewish Research (ed.)  Rashi Anniversary Volume  N.Y. 1941, 248 p.  
1572. Bacher, Wilhelm  Raschi und Maimuni  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 49, N.F. 13 (1905), p. 1-11  
1573. Bacher, Wilhelm  Raschi  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 9 (1906), p. 86-106  
1574. Banitt, M.  The La'azim of Rashi and of the French biblical glossaries  In: World history of the Jewish people, 2nd ser., vol. 2, Tel Aviv 1966, p. 291-296  
1575. Baron, Salo Wittmayer  Rashi and the community of Troyes  Rashi anniversary vol., N.Y. 1941, p. 47-71 = Ancient and medieval Jewish history, New Brunswick 1972, p. 268-283; notes p. 518-525  
1576. Beermann, Max; Doctor, Max  Raschis Leben und Wirken  Worms 1906, 36 + 33 p.  
1577. Bergman, Bernard  Rashi as commentator  Tradition 1 (1958-59), p. 104-116  
1578. Berliner, Abraham  Zur Charakteristik Raschi's  Gedenkbuch zur Erinnerung an David Kaufmann, 1900, p. 260-278  
1579. Berliner, Abraham  Blicke in dic Geisteswerkstatt Raschi's  Frankf.a.M. 1905, 24 p.  
1580. Berliner, Abraham  Raschi  Berlin 1906, 27 p.  
1581. Bloch, J.  (Rashi), the great expounder of the Bible and Talmud  In: Rashi, ed. S. Federbush, N.Y. 1956, p. 49-61  
1582. Blondheim, D.S.  Tentative list of extant manuscripts of Rashi's talmudical commentaries  Jewish Quarterly Review, N.S. 8 (1917-18), p. 55-60  
1583. Blumenfield, Samuel M.  Rashi, the teacher in Israel (1040-1105)  Jewish Social Studies 2 (1940), p. 391-400  
1584. Blumenfield, Samuel M.  Master of Troyes, a study of Rashi, the educator  N.Y. 1946, 12 + 208 p.  
1585. Blumenfield, Samuel M.  Rashi and the problem of Jewish adjustment in his time  Jewish Book Annual 14 (1956-57), p. 56-62  
1586. Blumenfield, Samuel M.  Education in the age of Rashi  In: Rashi, his teachings and person, ed. S. Federbush, N.Y. 1958, p. 99-106  
1587. Blumenfield, Samuel M.  Rashi  In: Great Jewish personalities in ancient and medieval times, ed. Simon Noveck, N.Y. 1959, p. 236-252  
1588. Brunot, A.  Rashi (Rabbi Shelomo ben Yishaq)  New Catholic Encyclopedia 12, p. 85-86  
1589. Catane, Moche  Le monde intellectuel de Rashi  Les juifs au regard de l'histoire; M?langes en l'honneur de Bernhard Blumenkranz, 1985, p. 63-85  
1590. Darmesteter, Arsene; Blondheim, D.S.  Les gloses francaises dans les commentaires talmudiques de Raschi  2 vols. Paris 1929-37, 56 + 212; 172 p.  
1591. Dienemann, Max  Beobachtungen zum Raschi-Kommentar zum 10. Abschnitt von Pesachim  Festschrift zu Israel Lewys siebzigsten Geburtstag, 1911, p. 259-269  
1592. Elfenbein, Israel S.  Rashi in his responsa  In: Rashi, his teachings and personality, ed. S. Federbush, N.Y. 1958, p. 63-97  
1593. Enciclopedia Judaica Castellana  Rashi  Vol. 9, p. 57-59  
1594. Epstein, Abraham  Schemaja, der Schuler und Secretar Raschi's  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 41, N.F. 5 (1897), p. 257-263.   
1595. Falk, Felix  Le Rabbin Salomon fils d'Isaac de Troyes (1040-1105)  Geneve 1909, 41 p.  
1596. Federbush, Simon (ed.)  Rashi, his teachings and personality  N.Y. 1958, 155 p. (Engl. part of a Hebrew book, Otzar ha-mishpat no. 12042)  
1597. Fiebig, Paul  Raschi  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 4, p. 1702  
1598. Frieder, Armin  רבינו שלמה בן יצחק Rasi  Prievidza (1940), 32 p.  
1599. Friedlander, Michael  On Rashi  Jewish Standard, London, 22.6.(1888), p. 3-4  
1600. Fuchs, Hugo  Raschi  J?disches Lexikon 4, p. 1236-1242  
1601. Fuchs, Hugo  Rashi  Universal Jewish Encyclopedia 9, p. 78-80  
1602. Ginsburg, Christian D.  Rashi  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 643-644  
1603. Glenn, Menahem G.  On Rashi's life and teachings  In: Rashi, his teachings and personality, ed. S. Federbush, N.Y. 1958, p. 131-155  
1604. Grayzel, Solomon  Rashi, his times and ours  Reconstructionist 6,5 (1940), p. 6-13  
1605. Guttel, Jean Pierre  Remarques sur le 'Pseudo-Rashi' de Taanit  Revue des Etudes Juives 125 (1966), p. 93-100  
1606. Hailperin, Herman  Rashi and his world  Pittsburgh 1957, 40 p.  
1607. Halberstamm, S.J.  Mar Salomo ha-Jizchaki  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 1 (1874), p. 7-8  
1608. Higger, Michael  The Yerushalmi quotations in Rashi  In: Rashi anniversary vol., N.Y. 1941, p. 191-217  
1609. Hirschfeld, L.  Raschi und seine Bedeutung fur die Erhaltung der mundlichen Ueberlieferung  Frankf.a.M. 1906, 19 p.  
1610. Indelman, Elchanan  Rashi  n.p., n.d. (1954), 19 p.  
1611. Jost, Isaac Marcus  Die thalmudische Schule. Gerschom, Raschi  In: Geschichte d. Judenthums und seiner Secten, vol. 2, Leipzig 1858, p. 386-393  
1612. Lattes, Dante  Rashi, il grande commentatore  La Rassegna Mensile di Israel 15 (1949), p. 10-21  
1613. Lauterbach, Jacob Z.  Rashi, the Talmud commentator  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 50 (1940), p. 360-378  
1614. Liber, Maurice  Rashi (Solomon bar Isaac)  Jewish Encyclopedia 10, p. 324-328  
1615. Liber, Maurice  Gloses arabes dans Raschi  Revue des Etudes Juives 47 (1903), p. 197-204  
1616. Liber, Maurice  Raschi, un rabbin de la France du Nord au XIe si?cle  Revue des Etudes Juives 50 (1905), p. 26-53  
1617. Liber, Maurice  Rashi. translated from the French by Adele Szold  N.Y. 1906, 278 p.; repr. 1970  
1618. Marcus, Ivan G.  Rashi  Encyclopedia of Religion 12, p. 215-217  
1619. Margolis, [Max] Leopold  Commentarius Isaacidis quatenus ad textum Talmudis investigandum adhiberi possit, Tractatus 'Erubhin ostenditur  Dissertation [Columbia University], Novi Eborai (N.Y.) 1891, 67 + 4 p.  
1620. Marx, Alexander  The life and work of Rashi  In: Rashi anniversary vol., N.Y. 1941, p. 9-30 = Essays in Jewish biography, Philadelphia 1947, p. 61-68  
1621. Marx, Alexander  Rashi  In: Understanding rabbinic Judaism, ed. Jacob Neusner, N.Y. 1974, p. 101-115  
1622. Mendelson, Jose  Raschi  Buenos Aires 1970, 40 p.  
1623. Mulder, S.I.  Over de verdiensten van R. Salomo ben Izak, bij verkorting genaamd Ras'si  Amsterdam 1826, 2 + 36 p.  
1624. Mutius, Hans-Georg Von  Rechtsentscheide Raschis aus Troyes (1040-1105)  Frankf.a.M.-Bern-N.Y. 1986, 171 p.  
1625. Owen, Aron  Rashi, his life and times  London, n.d., 32 p.  
1626. Rakefet (Rothkoff), Aaron, a.o.  Rashi (Solomon ben Isaac)  Encyclopedia Judaica 13, p. 1558-1566  
1627. Reuss, H.  Raschi  In: Gossel, J., Popular-wissenschaftliche Vortrage ?ber j?dische Geschichte und Literatur, vol. 1, Frankf.a.M. 1902, p. 189-201  
1628. Rothschild, S.  Raschi (Rabbi Schlomo ben Isak)  Worms 1924, 12 p.  
1629. Schloessinger, Max  Rashi, his life and his work  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 15 (1905), p. 223-245  
1630. Schwarzfuchs, Simon  Consultations de Rachi  Evidences 40 (1954), p. 16-23  
1631. Shereshevsky, Esra  Rashi, the man and his world  N.Y. 1982, 11 + 265 p.   
1632. Shereshewsky, Esra  Rashi as teacher  Dissertation Dropsie 1957*  
1633. Sperber, Manes (ed.)  Rachi, ouvrage collectif  Paris 1974, 296 p.; p. 15-30: Gugenheim, Ernest: Rachi, sa vie, son oeuvre, son influence; p. 79-98: Catane, Moche: Rachi, un educateur juif en France; p. 149-160: Guttel, Jean Pierre: Utilisation d'elements post-bibliques [dans les regles rabbiniques];   
1634. Tabak, Israel  Rashi and the non-Jewish world  In: Rashi, his teachings and personality, ed. S. Federbush, N.Y. 1958, p. 107-119  
1635. Thenen, M.  Rasi din Troyes (Champagne), explicatorul Biblici si al Talmudului  Braila 1933, 64 p.  
1636. Weinberg, M.  Die Polemik des Rabbenu Tam gegen Raschi  Festschrift zum siebzigsten Geburtstage David Hoffmanns, 1914, p. 386-420  
1637. Wellesz, Gyula  R si elete es mukodese  Budapest 1906, 191 p.  
1638. Zeitlin, Solomon  Rashi (Rabbi Solomon of France)  American Jewish Year Book 41 (1939), p. 111-140  
1639. Zeitlin, Solomon  Rashi and the rabbinate. The struggle between secular and religious forces for leadership  Jewish Quarterly Review, N.S. 31 (1940-41), p. 1-58  
1640. Zunz, Leopold  Solomon ben Isaac, genannt Raschi  Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. Zunz, 1 (1822-23), p. 277-384  
1641.[אביעד] וולפסברג, ישעיהו משקלו המחשבתי של פירוש רש"י על התורה ספר רש"י, ירושלים תשטז עמ' תקכג-תקלז  
1642.[באב"ד, יוסף] תוספאי לדמות הרוחנית של רש"י השלח כרך טז תרפז עמ' 539-532  
1643.[מימון] פישמן, יהודה ליב רבן של ישראל [ = רש"י] דיוקנאות של מעלה, ירושלים תשו עמ' קכג-רעא; ספר רש"י, ירושלים תשטז עמ' ו-קכח  
1644.[מימון] פישמן, יהודה ליב (עורך) ספר רש"י; קובץ תורני-מדעי לזכר מלאות תשע מאות שנה להולדת רש"י ירושלים תשא תקעט עמ'  
1645.[מימון] פישמן, יהודה ליב (עורך) ספר רש"י ירושלים תשטז  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שלמה בן משה מלמברג

 מחברכותרתספרביקורת
1646.בריק, אברהם ר' שלמה חעלמא, בעל מרכבת המשנה סיני כרך סא תשכז עמ' קסח-קפד  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שלמה מן ההר

 מחברכותרתספרביקורת
1647.שאנן, שלמה תשובת רבנו שלמה מן ההר אל הרמב"ן בענין החוטאים והחוזרים בתשובה מוריה שנה ט גל' יא-יב אלול תשם עמ' ג-ד. זוסמן-סופר, שמעון אליעזר: שם שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' פא; רות, אברהם נפתלי צבי: שם שנה יא גל' ז-ח תמוז תשמב עמ' צ-צד 

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שלצטט, שמואל בן אהרן

 מחברכותרתספרביקורת
1648. Seligsohn, Max  Samuel b. Aaron Schlettstadt  Jewish Encyclopedia 11, p. 103-104  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שם טוב בן אברהם (ן' גאון)

 מחברכותרתספרביקורת
1649.לוינגר, דוד שמואל רבי שם טוב בן אברהם בן גאון [בעל 'מגדל עוז'] ספונות ספר ז תשכג ( = ספר צפת ירושלים תשכד) עמ' ז-לט  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שמואל בן יוסף הנגיד

 מחברכותרתספרביקורת
1650.אסף, שמחה עוד קטע מספר 'הלכתא גבראתא' לרב שמואל הנגיד תרביץ שנה ו תרצה עמ' 230-233  
1651.מן, יעקב קטע חדש מספר 'הלכתא גבראתא' לרב שמואל הנגיד תרביץ שנה ו תרצה עמ' 69-74  
1652.מרגליות, מרדכי הלכות הנגיד; כולל שרידי ספר הלכתא גבראתא... ושרידים של שאר כתביו ההלכיים ירושלים תשכב 222 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שמואל בן מאיר (רשב"ם)

 מחברכותרתספרביקורת
1653.טויטו, אלעזר על שיטתו של רשב"ם בפירושו לתורה תרביץ שנה מח תשלט עמ' 273-248  
1654.טויטו, אלעזר שיטת הפרשנות של רשב"ם על רקע המציאות ההיסטורית של זמנו עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 74-48  
1655.טויטו, אלעזר דרכו של רשב"ם בפירושו לחלק ההלכי של התורה מלאת ספר ב תשמד עמ' 288-275  
1656.נייהויזן, ח"ש קוים לתמונתו של הרשב"ם הצופה לחכמת ישראל שנה טו תרצא עמ' 201-194  
1657.רוזנטל, דוד צבי בשיטת הרשב"ם בענין כליו של לוקח ברשות מוכר קובץ בית אהרן וישראל גל' קלז סיון-תמוז תשסח עמ' מו-נו  
1658. Enciclopedia Judaica Castellana  Rashbam  Vol. 9, p. 57  
1659. Grossman, Avraham; Ta-Shma, Israel Moses  Samuel ben Meir (Rashbam)  Encyclopedia Judaica 14, p. 809-812  
1660. Ochser, Shulim  Samuel b. Meir (Rashbam)  Jewish Encyclopedia 11, p. 22-24  
1661. Rosin, David  R. Samuel b. Meir (רשב"ם) als Schrifterklarer  Jahresbericht, J?disch-theologischen Seminars, Breslau 1880, 158 p.  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שמואל בן משה הלוי חכים

 מחברכותרתספרביקורת
1662.אסף, שמחה השגות הגאון ר' שמואל הלוי על תשובת הגאון ר' שלום שכנא בדין הסבלונות סיני כרך ד תרצט עמ' תקלב-תקנ  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שמואל הלוי ממזריטש

 מחברכותרתספרביקורת
1663.קופפר, אפרים תשובת רבי שמואל הלוי ממזריטש בענין רבנותו בבמברג ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר שלישי] ראשונים ואחרונים, הלכה מוסר אגדה ודרש, ירושלים תשמה עמ' קה-קטז  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שמריה בן אלחנן

 מחברכותרתספרביקורת
1664.גויטיין, שלמה דב שמריה בירבי אלחנן - מחדש התורה במצרים (אגב פרסום אוטוגראפים מידו) תרביץ שנה לב תשכג עמ' 272-266  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שמשון בן אברהם משאנץ

 מחברכותרתספרביקורת
1665. Gross, Henri (Heinrich)  Etude sur Simson ben Abraham de Sens  Revue des Etudes Juives 6 (1883), p. 167-186; 7 (1883), p. 40-77  
1666. Levy, Richard  Les gloses francaises chez Simon de Sens  Revue des Etudes Juives 101 (1937), p. 102-107  
1667. Windfuhr, Walter  Franzosische Worter im Mischnakommentar des R. Simson von Sens  Gluckstadt 1935, 16 p.  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שניאור זלמן מלאדי

 מחברכותרתספרביקורת
1668.הברמן, א"מ תורת הרב (רשימה ביבליוגרפית של כל ספרי רבי שניאור זלמן מלאדי וספרים עליו) ספר הקן - קובץ מאמרים על אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי, ירושלים תשכט עמ' 171-133  
1669.היילמן, חיים מאיר בית רבי; חלק א, בו יסופר מתולדות רבינו... שניאור זלמן... בעהמ"ח ס' התניא והשו"ע.. ברדיטשוב תרסב 180 עמ'  
1670.ורטהים, אהרן הערות והארות לדרכו של 'הרב' [מלאדי] בתורה אור המזרח שנה יא חוב' ג-ד ניסן תשכג עמ' 23-27  
1671.זוין, שלמה יוסף שלחן-ערוך אדמו"ר סופרים וספרים, כרך ב ת"א תשיט עמ' 9-20  
1672.חלמיש, משה תורת הצדקה במשנת רבי שניאור זלמן מלאדי דעת חוב' 1 חורף תשלח עמ' 139-121  
1673.טייטלבוים, מרדכי הרב מלאדי ומפלגת חב"ד - חיי הרב, ספריו ושיטתו וקורות מפלגת חב"ד. א-ב ורשה תרע-תרעג 266 + 242 עמ'. ד"צ ישראל תשל  
1674.פורת, ישראל 'שלחן ערוך של הרב' [מלאדי] אור המזרח שנה יא חוב' ג-ד ניסן תשכג עמ' 13-8  
1675. Unna, Isak  R. Moses ben Nachman und R. Senior Salman aus Ladi  Festschrift fur Jacob Rosenheim anlasslich der Vollendung seines 60. Lebensjahres, 1931, p. 227-236  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שניאורסון, מנחם מנדל

 מחברכותרתספרביקורת
1676.גינצבורג, יוסף שמחה; פבזנר, אברהם ברוך הפריית מבחנה והזרעה מלאכותית- הוראות כ"ק הרבי מליובאוויטש אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 47-55 אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 47-55  
1677.גרוס, יהושע הרמב"ם - לאור תורת כ"ק אדמו"ר שליט"א [מליובביץ'] הדרת מלך ג ניסן תשמה עמ' ל-לז  
1678.וייל, אלדד תחילתה של תקופת הנשים - נשים ונשיות במשנתו של הרבי מלוביץ' אקדמות גל' כב ניסן תשסט עמ' 61-85  
1679.פוקס, אילן בין איש בין אשה הכל לפי המעשה שהוא עושה כך רוח הקודש שורה עליו: יחסם של שלשה פוסקים אורתודוכסים לסוגיית תלמוד תורה לנשים במחצית השניה של המאה ה - 20 עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 108 עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שקופ, שמעון יהודה

 מחברכותרתספרביקורת
1680.ווזנר, שי עקיבא בין חובות התנהגות לחיובי ממון - לבירורה של "תורת המשפטים" במשנתו של הרב שמעון שקופ דיני ישראל כרך כד תשסז עמ' 1-77  
1681.סורסקי, אהרן רבי שמעון ותורתו - קורות חייו ושיטתו התלמודית של רבי שמעון יהודה הכהן שקופ ב"ב תשלא רמ עמ'  
1682.שגיא, אברהם המצווה הדתית והמערכת המשפטית; פרק בהגותו ההלכתית של הרב שמעון שקאפ דעת חוב' 35 קיץ תשנה עמ' 99-114  
1683.[פלדמן, ש"ב] שב"פ שיטת הלימוד בתורה של הגאון ר' שמעון יהודה שקאפ זצ"ל ההד שנה כו תשיא חוב' ב עמ' כח-לא  
1684. ווזנר, שי עקביא חשיבה משפטית בישיבות ליטא בראי משנתו של הרב שמעון שקופ חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשסה [362] עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ששפורטש, יוסף

 מחברכותרתספרביקורת
1685.עמינח, נח תשובת הרב יוסף ששפורטש בדין שמיטת כספים בזמן הזה אור המזרח כרך מב תשנד עמ' 108-126  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > תאומים, יוסף (בעל פרי מגדים)

 מחברכותרתספרביקורת
1686.לייטר, זאב לתולדות הגאון בעל פרי מגדים שם משמעון, לזכר הרב מ"ש זיוויץ, פיטסבורג תשכה עמ' 59-81  
1687. Balaban, Majer Samuel  Joseph Jonas Theomim-Frankel, Rabbiner in Krakau (1742-1745), und seine Zeit  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 60, N.F. 24 (1916), p. 381-391, 453-467; 61, N.F. 25 (1917), p. 51-71, 166-175  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > תוספות

 מחברכותרתספרביקורת
1688.אורבך, אפרים א' תשובות בעלי התוספות... ערוכות בידי א"י איגוס. בקורת קרית ספר שנה ל תשטו עמ' 205-200  
1689.אורבך, אפרים א' בעלי התוספות, תולדותיהם, חיבוריהם ושיטתם ירושלים תשיז 599 עמ'  
1690.אורבך, אפרים אלימלך תוספות האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 589-583  
1691.אורבך, אפרים אלימלך בעלי התוספות; תולדותיהם, חיבוריהם, שיטתם [אוצר המשפט חלק א ערך 12083] מהד' ד מורחבת. א-ב. ירושלים תשם 840 עמ'  
1692.אסף, שמחה ספר פסקים לר"י הזקן, ר"ת ושאר בעלי תוספות ספר היובל למארכס, ניו-יורק תשי חלק עברי עמ' ט-כב  
1693.אסף, שמחה תוספות אשכנזיות ואיטלקיות קדומות תרביץ שנה יב תשא עמ' 204-190  
1694.אפשטיין, י"נ 'התהוותן ועריכתן של התוספות שלנו' (לא"א אורבך - בגרמנית). בקורת תרביץ שנה ח תרצז עמ' 374-369  
1695.גולדמינץ, אברהם יעקב חידושים על מסכת ב"מ לרבינו אפרים מרנשבורג מבעלי התוס' מוריה שנה כו אלול תשסד עמ' כא-כב  
1696.גולדשטיין, שלום שיטת רש"י ותוס' בנוגע לנצרות הדרום חוב' נז אלול תשמח עמ' 27-29  
1697.דינסטג, ישראל יעקב יחסם של בעלי התוספות להרמב"ם ספר יובל לש"ק מירסקי, ניו-יורק תשיח עמ' 379-350  
1698.הלבני, דוד מי חיבר את התוס' ליבמות פרק יב? סיני כרך מה תשיט עמ' רכח-רלג  
1699.ויליגר, מרדכי אוצר נחמד (מהדורא קמא); קובץ שיטת ונימוקי התוספות הלכה ואגדה מכל הש"ס לפי מערכת אל"ף בי"ת.. מונקאטש תרצב רכ עמ'  
1700.טשרנוביץ, חיים לדרך הלמוד של בעלי התוספות ספר יובל לאדולף שווארץ, ברלין-ווינא 1917 עמ' 9-18  
1701.לנגה, יצחק שמשון לפירוש בעלי התוספות לתורה - כ"י פריס 48 עלי ספר חוב' ה תשלח עמ' 88-73  
1702.עמיאל, מ"א רבותינו בעלי התוספות ההד שנה יד תרצט חוב' ז עמ' כ-כא  
1703.עמנואל, שמחה חכמים, תלמידים ויצירתם הספרותית [על תלמידים הכותבים לפני רבותיהם] רש"י - דמותו ויצירתו כרך ב ירושלים תשסט עמ' 465-478  
1704.ערמון, מנחם משמעות המנהג אצל בעלי התוספות ביכורים חוב' ג ניסן תשמו עמ' 47-7  
1705.פרידמן, שלום שערי שלום. (א) שמות רבותינו בעלי התוספות... (ב) קצור כללים של רבותינו בעלי התוספות. (ג) קצור תולדות של רבותינו בעלי התוספות ת"א תרצה רנו עמ'  
1706.רוט, משלם השפעת הראב"ע על בעלי התוספות שנה בשנה תשכד עמ' 235-221  
1707.רפאל, יצחק התוספות ורב האי גאון תפארת ישראל, ספר היובל להרב ברודי, החלק העברי לונדון תשכז עמ' 249-243  
1708.שיינקופף, דוד שיבושים וציונים מוטעים בתוספות על מס' מכות אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 115-109  
1709. Arndt, Curt  Il commento dei Tossafisti ed alcuni passi talmudici sulla Avoda Zhara  Annuario di Studi Ebraici (1963-64), p. 27-33  
1710. Buchholz, Peter; Muller, Joel (eds.)  Die Tossafisten als Methodologen. Ein Beitrag zur Einleitung in den Talmud  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 38, N.F. 2 (1894), p. 342-359, 398-404, 450-462, 549-556  
1711. Elbogen, Ismar  Les 'Dinim' de R. Perec  Revue des Etudes Juives 45 (1902), p. 99-111, 204-217  
1712. Faur, Jose  The legal thinking of Tosafot, an historical approach  Dine Israel 6 (1975), Engl. sect., p. 43-72  
1713. Golb, Norman  L'edition de nos Tsaft a Rouen a la fin du XIIIe si?cle  Revue des Etudes Juives 136 (1977), p. 545-549.  
1714. Kanarfogel, Ephraim  The 'Aliyah' of 'three hundred rabbis' in 1211: Tosafist attitudes toward settling in the land of Israel  Jewish Quarterly Review, N.S. 76 (1985), p. 191-215  
1715. Lewin, Louis  Tossafot  J?disches Lexikon 5, p. 999  
1716. Rabin, Jacob  Medical matters in the Tosafot  Harofe Haivri 31,2 (1958), Engl. sect., p. 191-188  
1717. Seligsohn, Max  Tosafot  Jewish Encyclopedia 12, p. 202-207  
1718. Ta-Shma, Israel Moses  Tosafot  Encyclopedia Judaica 15, p. 1278-1283  
1719. Urbach, Efraim E.  Tosafot  Encyclopedia of Religion 14, p. 568-573  
1720. Urbach, Efraim E.  Die Entstehung und Redaktion unserer Tosafot  Jahresbericht des j?disch-theologischen Seminars Breslau, 1936, 67 p.  
1721. Wacholder, Ben Zion  Cases of proselytizing in the Tosafist Responsa  Jewish Quarterly Review, N.S. 51 (1960-61), p. 288-315  
1722. Zimmels, Hirsch Jacob  Rabbi Peter the Tosaphist  Jewish Quarterly Review, N.S. 48 (1957-58), p. 51-52  
1723.תא-שמע, ישראל ידיעות חדשות על 'תוספות גורניש' ועניינן לחקר ראשית שיטת הפלפול וה'חילוקים' עלי ספר חוב' ב שבט תשלו עמ' 90-79  
1724.תא-שמע, ישראל כרוניקה חדשה לתקופת בעלי התוספות מחוגו של ר"י הזקן שלם ספר ג תשמא עמ' 324-319  
1725.[אהרן בן מנחם] סייג לתורה והוא ציונים ומראי מקומות מכל דף שבהש"ס היכן הוא מובא בתוספת [ = בתוספות] לבוב תקע נז עמ'  
1726.[באב"ד, יוסף] התוספאי הפלפול (מבוא לתולדות בעלי התוספות) השלח כרך יט תרסח-תרסט עמ' 138-146, 248-258, 335-329  
1727.[הילמן], דוד צבי 'תוספות ישנים' למסכת יבמות קרית ספר שנה כח תשיב-תשיג עמ' 389-387  
1728.תרשיש, פרץ אישים וספרים ב'תוספות'. נסדר על ידי ח"ש נייהויזן ניו-יורק תשב קסא עמ'  

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > תקו, משה

 מחברכותרתספרביקורת
1729.אפשטיין, יעקב נחום ר' משה תקו בן חסדאי וספרו 'כתב תמים' מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 302-294  
1730. Epstein, Jacob Nahum  Moise Tako b. Hisdai et son Ketab Tamim  Revue des Etudes Juives 61 (1911), p. 60-70  
1731. Tykocinsky, H.  Mose ben Chisdai und Mose Taku  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 54, N.F. 18 (1910), p. 70-81.