Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
1. תולדות הקהילות והרבנים באונגארין חלק א [חמ"ד] 1983  
2.אוניברסיטת בר-אילן, הפרוייקט לאחסון ואחזור מידע בספרות השו"ת מאגר ספרי השו"ת במחשב וביוגרפיות קצרות של המחברים רמת-גן תשלט 42 עמ'  
3.אזולאי, חיים יוסף דוד שם הגדולים. חלק א: מערכת גדולים... שלשלת יוחסין משפחות סופרים ד"צ ת"א תשך 128 עמ'  
4.אפטוביצר, אביגדור מבוא לספר ראבי"ה, כולל מקורות חדשים לתולדות ספרות הפוסקים ולתולדות חכמי ישראל שחיו בצרפת ואשכנז מן המאה השמינית לאלף החמישי עד המאה השניה לאלף השישי ירושלים תרצח 484 עמ'  
5.אפנשטיין, שמעון ספור ארבעה החכמים השבויים עיון וחקר, ירושלים תשלו עמ' 133-96  
6.בויארין, דניאל מחקרים בפרשנות התלמוד של מגורשי ספרד ספונות סדרה חדשה ספר שני (יז) תשמג עמ' 184-165  
7.בויארין, דניאל מחקרים בפרשנות התלמוד של מגורשי ספרד [ב. שורש וענף: שמעתא דתגרי לוד למהר"י אבוהב] ספונות סדרה חדשה ספר רביעי (יט) תשמט עמ' 11-22 (חלק א ראה אוצר המשפט חלק שני ערך 8629)  
8.בורנשטיין-מקובצקי, לאה לתולדות קהילת קושטא באמצעיתה של המאה הי"ז, קהליה אישיה וחכמיה הספרדים והרומאניוטים מיכאל ט תשמה עמ' כז-נד  
9.בן חורים, נחום מפה של ראשי הדורות בזמן התלמוד ניו-יורק 1948 1 עמ'  
10.בן נאיים, יוסף מלכי רבנן; שמות חכמי 'המערב' ע"פ סדר א"ב ירושלים תרצא. קל דפים. נספח: כבוד מלכים [שמות הספרים שחברו חכמי 'המערב' ע"פ סדר א"ב]. כג דפים  
11.בן שמעון, רפאל אהרן טוב מצרים; מחברת קבוצת שמות אנשי שם רבני מצרים ירושלם תרסח לו דפים. ד"צ ישראל תשכט  
12.בנדיקט, בנימין זאב מרכז התורה בפרובאנס, אסופת מאמרים ירושלים תשמה 359 עמ'. עמ' 32-1: לתולדותיו של מרכז התורה בפרובאנס [אוצר המשפט חלק א ערך 11594]; עמ' 67-53: למכלול לחכמי פרובאנס [אוצר המשפט חלק א ערך 11595]; עמ' 91-77: מתורתם של חכמי פרובאנס (תשובה של ר' זרחיה הלוי) [אוצר המשפט חלק א ערך 11596]  
13.בנדיקט, בנימין זאב לתולדותיו של מרכז התורה בפרובאנס תרביץ שנה כב תשיא עמ' 109-85  
14.בנדיקט, בנימין זאב למכלול לחכמי פרובנס קרית ספר שנה כז תשיא עמ' 248-237, 392  
15.בנדיקט, בנימין זאב מתורתם של חכמי פרובאנס סיני כרך מא תשיז עמ' רכח-רמא  
16.בנטוב, חיים קוים אחדים בדרכי פסיקתם ההלכתית של חכמי הספרדים וחכמי מארוקו קו לקו, ירושלים תשמג עמ' 123-111  
17.בראונר, אברהם מדריך שמושי לתולדות גאונים ראשונים ואחרונים ירושלים תשלט עז עמ'. מהד' ב ירושלים תשמג פז עמ'  
18.ברויאר, מרדכי על דרכי הפסיקה של רבני גרמניה בעידן האמנציפציה סיני כרך ק תשמז עמ' קסו-קפו  
19.גאון, מ"ד חכמי ירושלים; ... רשימה מרוכזת ומפורטת של כל הרבנים הראשיים בירושלים החל מאמצע המאה הט"ו לספירה הרגילה.. חמדת ישראל, לזכר מרן חיים חזקיהו מדיני, ירושלים תשו עמ' 105-98  
20.גירונדי, מרדכי שמואל; ניפי, חננאל תולדות גדולי ישראל [בפרט גאוני איטליה ורבני פאדובה] למוהר"ר מרדכי 'שמואל גירונדי זצ"ל וספר זכר צדיקים לברכה למוהר"ר חננאל ניפי זצ"ל טרייאסט 1853 376 עמ'. ד"צ ירושלים תשכח  
21.גלינסקי, יהודא דב על תפוצת הטורים בספרד בדור הגירוש לא ידוע לטור חושן משפט ישורון יב ניסן תשסג עמ' תשפד-תתא  
22.גלינסקי, יהודה ד' וזכה זה החכם יותר מכולם שהכל למדו מספריו - על תפוצת 'ארבעה טורים' לר' יעקב בן הרא"ש מזמן כתיבתו ועד סוף המאה ה-15 סידרא יט תשסד עמ' 25-45  
23.גלינסקי, יהודה דב ארבעה טורים והספרות ההלכתית של ספרד במאה ה- 14: אספקטים היסטוריים, ספרותיים והלכתיים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 390 עמ'  
24.גליס, יעקב אנציקלופדיה לתולדות חכמי ארץ ישראל א-ג. ירושלים תשלה-תשלח  
25.גרוסמן, אברהם חכמי אשכנז הראשונים: קורותיהם, דרכם בהנהגת הציבור, יצירתם הרוחנית מראשית יישובם ועד לגזירות תתנ"ו (1096) ירושלים תשמא יב + 474 עמ'. ביקורות: פלק, זאב: דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' תנד; תא-שמע, ישראל: קרית ספר נו תשמא עמ' 344-352; גרוסמן, אברהם: [תשובה]. לחקר זיקתה של יהדות אשכנז הקדומה אל ארץ ישראל. ציון שנה מז תשמב עמ' 197-192; בירנבוים, פלטיאל: לתולדות היהדות בגרמניה הקדומה. הד 
26.גרוסמן, אברהם עולמם הרוחני והחברתי של חכמי אשכנז וצרפת הראשונים דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשנד עמ' 97-104  
27.גרוסמן, אברהם חכמי צרפת הראשונים ירושלים תשנה 633 עמ'; בקורת: תא-שמע, ישראל: ציון שנה סא תשנו עמ' 230-237  
28.דוד, אברהם לתולדות חכמים בירושלים במאה השש-עשרה (לאור מסמכים חדשים מן הגניזה הקאהירית) שלם ספר ה תשמז עמ' 249-229  
29.דוקעס, יחזקאל ספר חכמי אה"ו המבורג תרסח 155 + 4 עמ'  
30.דינרי, ידידיה א' תרומתם של ראשוני 'האחרונים' באשכנז להוראה בדיני הממונות דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972. עמ' 110-103  
31.דינרי, ידידיה אלטר חכמי אשכנז בשלהי ימי הביניים; דרכיהם וכתביהם בהלכה ירושלים תשמד 164 עמ'  
32.הבלין, שלמה זלמן לתולדות ישיבות ירושלים וחכמיה בשלהי המאה הי"ז וראשית המאה הי"ח שלם ספר ב תשלו עמ' 192-113  
33.הבלין, שלמה זלמן רבי אברהם הלוי מחבר שו"ת גנת ורדים ובני דורו; פרקים בתולדות החכמים דמותם ויצירתם ולימוד התורה במצרים ובא"י במאות ה-י"ז וה-י"ח חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמג 636 עמ'  
34.הילדסהיימר, עזריאל רבני הלברשטט וחכמיה ספר אביעד, לזכר ד"ר ישעיהו וולפסברג-אביעד, ירושלים תשמו עמ' רטו-רסב  
35.הכהן, מרדכי אישים ותקופות ירושלים תשלז 240 עמ'  
36.הכהן, נפתלי יעקב אוצר הגדולים אלופי יעקב; כולל תולדות גדולי ישראל... אשר הובא זכרו בדפוס או בכתב יד. א-ט ב"ב תשכז-תשל  
37.הלחמי, דוד חכמי ישראל: תולדות חייהם של גדולי ישראל באלף הששי, דור דור וחכמיו... חלק א-ג [אוצר המשפט חלק א ערך 11605] מהד' ב בני-ברק תשם תנט + [43] עמ'  
38.הלפרין, רפאל אטלס עץ חיים; תולדות עם ישראל מבראשית ועד ימינו א-יד. ירושלים תשם-תשמז. ביקורות: אריאל, י': בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 246-245; קליימן, ג' [על כרך: אחרונים]: פרי הארץ גל' ז שבט תשמג עמ' 95-91 
39.וונדר, מאיר מאורי גליציה; אנציקלופדיה לחכמי גליציה כרך א: א-ד, כז + 889 עמ'; כרך ב: ה-ח, טז + 1100 עמ'; כרך ג: ט-ע, ח + 1156 עמ'. ירושלים תשלח-תשמו  
40.ויינשטיין, מנחם קהילת אלג'יר וחכמיה במאות הט"ז והי"ז בר-אילן יד-טו תשלז עמ' 132-122  
41.ולדן, אהרן שם הגדולים החדש; בו נקבצו ובאו שמות גאוני וגדולי ישראל... אשר היו מזמן הרב חיים יוסף דוד אזולאי ומכמה דורות שלפניו. חלק א: מערכת גדולים ד"צ ירושלים 130 עמ'  
42.וסטרייך, אלימלך חשיבה משפטית במשנתם של חכמי פולין הראשונים עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 183-204  
43.וקסמן, מאיר מורי הדורות מעצבי רוח עמנו ת"א תשכג 393 עמ'  
44.זוהר, צבי הלכה ומודרניזציה; דרכי היענות רבני מצרים לאתגרי המודרניזציה, 1922-1882 ירושלים תשמא 215 עמ'  
45.זוהר, צבי משנתם ההלכתית של חכמי ישראל במצרים המודרנית פעמים חוב' 16 תשמג עמ' 87-65  
46.זוין, שלמה יוסף אישים ושיטות - שורת מאמרים על אישי הלכה ושיטותיהם בתורה ת"א תשיב 281 עמ'  
47.זימר, יצחק אריק סדר הפוסקים לר' עזריאל טרבוט סיני כרך עו תשלה עמ' רלז-רנב  
48.זימר, יצחק אריק רבני גרמניה במאה ה-16 וזיקתם לרבנים בתפוצות אחרות דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ב כרך א ירושלים תשמו עמ' 134-127  
49.זמרוני, שלמה רבני קלאוזנבורג ו'שושלת רבני בית גלאזנר' בני-ברק תשמא 24 עמ'  
50.חבצלת, אברהם יוסף זמנם ומקומם של "תוספות טוך" ירושתנו ב תשסח עמ' שיט-שכג  
51.חונס, שמעון משה תולדות הפוסקים; תולדות הגאונים הפוסקים נושאי כלי השלחן הערוך... שמות הספרים אשר חברו במקצוע ההלכה ובחכמה... נדפסים וכתבי יד... ואף גם תולדות מפרשיהם וורשא תרעא 635 עמ'; מהד' שניה תרפב  
52.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) תולדות הפוסקים... [אוצר המשפט חלק א ערך 11610]  ביקורת: בנדיקט, בנימין זאב: מרכז התורה בפרובאנס, ירושלים תשמה עמ' 217-199 
53.טשרנוביץ, חיים (רב צעיר) תולדות הפוסקים; כולל שלשלת הפוסקים תכונת חבוריהם ויסודי שיטותיהם בדרכי ההוראה מתקופת הגאונים עד השלחן ערוך ונושאי כליו חלק א: מתקופת הגאונים עד אחרי הרמב"ם, ניו-יורק תשו 306 עמ'. חלק ב: מרש"י ובית מדרשו עד תקופת השלחן ערוך, ניו-יורק תשז 302 עמ'. חלק ג: השולחן ערוך - התהוותו והשתלשלותו עד אחרוני מפרשיו, ניו-יורק תשח 414 עמ'  
54.יובל, ישראל יעקב רבנים ורבנות בגרמניה 1500-1350 חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמה 31 + 427 עמ'  
55.כהן, בנימין רפאל מלכי תרשיש; תולדותיהם וספריהם של רבני תוניסיה מימי התלמוד ועד ימינו נתיבות תשמו שצו עמ'  
56.כהן, יצחק יוסף תשובותיהם של רבני טראנסילוואניה במאה התשע-עשרה [אוצר המשפט חלק א ערך 3114] מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 382-309  
57.לוצטו, שמואל דוד נחלת שד"ל - לוח הגאונים והרבנים הקדמונים וקצת ספריהם אוצר טוב תרלט עמ' 5-54  
58.מיארה, מאיר בין ספרד לאשכנז (זיקה, השפעות וקשרים בין תפוצות ישראל בספרד ואשכנז) מכלול ז תשנד עמ' 53-71  
59.מיכל, חיים אור החיים; חכמי ישראל וספריהם פרנקפורט א"מ תרנא 617 עמ'. מהדו' ב עם הוספות ותיקונים מאת זלמן הלברשטם (שזח"ה). הביאן לדפוס מתוך כתב יד והוסיף להן ביאורים נפתלי בן-מנחם. ירושלים תשכה  
60.מלמד, עזרא ציון מפרשי המקרא, דרכיהם ושיטותיהם א-ב. ירושלים תשלה 1057 + 6 עמ'; מהד' ב מתוקנת ומורחבת תשלח 1087 עמ'  
61.מסינג, יהודה והיו עיניך רואות את מוריך (ב); גדולי רבני תוניסיה ולוב ירושלים תשמו 115 עמ'  
62.מקוביצקי, לאה; גלר, יעקב והיו עיניך רואות את מוריך (ג); גדולי רבני ארצות הבלקאן ספריית המורה הדתי, תולדות ישראל ח-ט, ירושלים 1987 44 עמ'  
63.מרגליות, מרדכי (עורך) אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל... [אוצר המשפט חלק א ערך 11613]  ביקורת: בנדיקט, בנימין זאב: מרכז התורה בפרובאנס, ירושלים תשמה עמ' 197-192 
64.מרגליות, מרדכי (עורך) אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל א-ד ירושלים תשו-תשי  
65.מרמורשטיין, אברהם חכם ופוסק איטלקי [חי בסאביליאנו בשנת רכב (1462)] הדביר ספר ב תרפד עמ' 243-213  
66.סורסקי, אהרן אורות ממזרח; תולדות רועים רוחניים ליהדות הספרדית ספר א. בני-ברק תשלד רפז עמ'  
67.סורסקי, אהרן גאוני פולין האחרונים בני-ברק תשמג רצו עמ'  
68.עובדיה, דוד פאס וחכמיה א-ב. ירושלים תשלט ל + 107 + 401, יז + 470 עמ'  
69.עמנואל, יצחק שמואל גדולי שלוניקי לדורותם. חלק א: חמש מאות כתבות מבית החיים של יהודי שלוניקי משנת הרס עד שנת התק (1660-1500) עם באורים, הערות וביוגראפיות ת"א תרצו שלה + 9 עמ'  
70.עמנואל, יצחק שמואל מצבות שאלוניקי, בצירוף תולדות חייהם של גדולי הקהילה. חלק א: משנת רסב עד שנת תמ. חלק ב: משנת תמא עד שנת תרצח ירושלים תשכג-תשכח  
71.פוזננסקי, שמואל אברהם אנשי קירואן זכרון לאברהם אליהו, לכבוד רא"א הרכבי, פטרבורג תרסט עמ' 220-175  
72.פוקס, אברהם ישיבות הונגריה בגדולתן ובחורבנן .תולדות חייהם, פועלם ואישיותם של... ראשי הישיבות, שיטת לימודם וארגון הישיבות. ירושלים תשלט 606 עמ'  
73.פיפאנו, דוד אברהם שלשלת רבני שלוניק ורבני סופיא סופיא תרפה ח + ג דפים  
74.פלס, ישראל יחסי מהרי"ל ותלמידיו והשפעתם על הפסיקה האשכנזית לאור מקורות חדשים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשנט 225 עמ'  
75.פפלוייר, משה מבוא התלמוד; והוא שלשלת הקבלה של תורה שבעל פה מימות משה רבינו עליו השלום עד זמנו של מרן בעל השולחן ערוך ברלין תרס 46 עמ'  
76.פרומקין, אריה ליב תולדות חכמי ירושלים, משנת ה"א רן ליצירה עד ה"א תרל ליצירה. יצא לאור עם הוספות מאת אליעזר ריבלין. א-ד ירושלים תרפח-תרצ  
77.פרידמן, נתן צבי אוצר הרבנים, תקופת הרבנות (ד' תש"ל - ה' תש"ל) . עשרים אלף ערכים עם מפתחות... בני-ברק תשלה 461 עמ'  
78.פרנקל, פסח מחברי ספרים אשר חיו בקהילתנו הלברשטט נחלת צבי 7 1936-37 עמ' 324-319; 8 1937-38 עמ' 80-76  
79.קליגר, איסר חכמי הדורות ומשנתם: תולדותיהם וארחותיהם של גדולי ישראל . בני-ברק תשמב תמה עמ'  
80.קליין, צבי תולדות ודרכים; על חייהם ושיטותיהם של ששה מגדולי המפרשים [ר' יעקב יהושע פולק, ר' יחזקאל לנדא, ר' פנחס הורביץ, ר' עקיבא איגר, ר' משה סופר, ר' שמשון רפאל הירש] ירושלים תשמג 240 עמ'  
81.קמלר, יקותיאל אריה דור דעה; ארבע תקופות גאוני בתראי בשנות תק-תר. כרך א: תק-תקל פיעטרקוב תרצה רלט עמ'. הוצאה ב ניו-יורק תשיג רכט עמ'  
82.קנביל, שבח תולדות גדולי הוראה: יצירתם ומשנתם של . רש"י, רמב"ם, הרא"ש, בעל הטורים, בית יוסף, הרמ"א, טו"ז, הש"ך, מגן אברהם, פרי מגדים... מהד' ב מתוקנת ומורחבת ירושלים תשמג 176 עמ'  
83.קפלן, צבי חידושים בהלכה של גדולי פינסק וקארלין פינסק, ספר עדות וזכרון לקהילת פינסק-קארלין, כרך א חלק ב ת"א תשלח עמ' 406-367  
84.קרומביין, אליקים מר' חיים מבריסק והגרי"ד סולוביצ'יק ועד 'שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין' - על גלגוליה של מסורת לימוד נטועים גל' ט אלול תשסב עמ' 51-93  
85.רוזאניס, שלמה דברי ימי ישראל בתוגרמה [החל מכרך ב: קורות היהודים בתורכיה וארצות הקדם] על פי מקורות ראשונים. מהדו' ב מושלמת ומתוקנת בהוספות ומלואים רבים. א-ו ת"א-סופיא-ירושלים תרצ-תשה  
86.רות, בצלאל רבני אנקונה סיני כרך כא תשז עמ' שכג-שכו  
87.ריינר, אלחנן בין אשכנז לירושלים; חכמים אשכנזים בארץ ישראל לאחר 'המוות השחור' שלם ספר ד תשמד עמ' 36-27  
88.רפלד, אברהם מאיר הלכתאי כבתראי אצל חכמי אשכנז ופולין במאות הט"ו-ט"ז - מקורות וספיחין סידרא ח תשנב עמ' 119-140; וולף, יוסף (ג'פרי): האמנם מסורת הלכה איטלקית. שם גל' י תשנד עמ' 57-59; רפלד, אברהם מאיר. איטליה - אשכנז והמהרי"ק.שם גל' יב תשנו עמ' 145-146  
89.רפלד, אברהם מאיר אשכנז במזרח - "הלכה כבתראי" בתקופת מרן וסמוך לה סידרא יא תשנה עמ' 113-130  
90.רפלד, מאיר חילופין - כמוצא למפגשם של חכמי פולין והבית יוסף סידרא ו תשן עמ' 87-91  
91.רפפורט, שלמה יהודה ליב (שי"ר) תולדות; תולדות רבנו נתן איש רומי בעל הערוך וקורות ספרו. תולדות רבנו סעדיה גאון. תולדות רבנו האי גאון. תולדות ר' אלעזר הקליר. תולדות רבנו חננאל בן רבנו חושיאל ורבנן נסים בר' יעקב ממדינת קירוואן ורשה תרעג 250 + 222 עמ'. תולדות גדולי ישראל (יריעות שלמה). כמו שנדפס בורשא תרסד. ירושלים תשך 128 עמ'  
92.רקובר, נחום מורה דרך במקורות המשפט העברי ירושלים תשמג 89 עמ'. ביקורות: [אדלשטיין, יעקב] י' אדן: מבוע יח תשמג-תשמד עמ' 200-199; פורת, חיים: הפרקליט כרך לה תשמג-תשמד עמ' 484-483; זהרי, מנחם: בשדה חמ"ד ה-ו ניסן-אייר-סיון תשמד עמ' 275-274; ששר, מיכאל: מפתח לאוצרות. כיוונים חוב' 24 קיץ תשמד עמ' 147-145 
93.רקובר, נחום רשימה כרונולוגית של חכמי ההלכה לארצותיהם משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' יא ירושלים תשלא  
94.שפיגל, יעקב שמואל על ספר אגור ושבלי הלקט ודרכו של הבית יוסף בהביאו מדבריהם ומשאר ספרים ירושתנו א תשסז עמ' קעא-קצה  
95.שפיץ, דוד שנות דור ודור של גדולי התורה ושריה מאדם הראשון עד שנת כת"ר לאלף הששי ניו-יורק תשם קסח עמ'  
96. Adler, Hermann  The Chief Rabbis of England  In: Papers, Anglo-Jewish historical exhibition 1887, London 1888, p. 253-288  
97. Agus, Irving A.  The oral traditions of Pre-Crusade Ashkenazic Jewry  Studies and essays in honor of Abraham A. Neuman, 1962, p. 1-16  
98. Agus, Irving A.  Rabbinic scholarship in northern Europe (711-1096)  In: World history of the Jewish people, vol. 2, Tel Aviv 1966, p. 189-209  
99. Auerbach, Selig  Die rheinischen Rabbinerversammlungen im 13. Jahrhundert  Dissertation Wurzburg 1931, 112 p.  
100. Baeck, Samuel (-)  Die halachistische Litteratur vom 15.-18. Jahrhundert  In: Die j?dische Literatur seit Abschluss des Kanons, eds. Jakob Winter and August Wunsche, vol. 2, Trier 1894, p. 491-605  
101. Benedikt, B.Z.  Caracteres originaux de la science rabbinique en Languedoc: Juifs et Judaisme de Languedoc  Cahiers de Farjeaux, 1977, p. 159-172.  
102. Bialoblocki, Samuel  Dezisoren (פוסקים)  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 5, p. 1065-1085  
103. Blau, Ludwig  Leo Modenas Briefe und Schriftstucke  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1904-05 (28) and 1905-06 (29); p. 85-95: Leos Stellung zum Talmud; p. 97-126: Venezianische Rabbiner 1550-1650: Samuel Jehuda Katzenellenbogen, Jakob b. Abraham Baruch Coen, Abigdor Cividal, B  
104. Cahen, S.  Rabbins de Metz  Archives Israelites de France 1 (1840), p. 25-32  
105. Carmoly, Eliakim  Notices biographiques  Revue Orientale 2 (1842); p. 330-333: Israel Bruna; p. 339: Lazare Hirsch (Naphthali Hirsch Katzenellenbogen); p. 340-342: Zebi Berlin; 3 (1843), p. 245-247: David Oppenheim; p. 247: Jacob Cohen Popers; p. 247-249: Meir Eisenstadt; p. 249-251: Hirschel L  
106. Eppenstein, Simon  Charakterbilder unserer grossen Gesetzeslehrer  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 2 (1915), p. 223-231; 3 (1916), p. 505-514, 564-575; 5 (1918), p. 316-327, 575-585; 7 (1920), p. 360-373  
107. Frankel, J.A.  Biographische Skizzen - Biographie d. Rabbi Mair Schiff  Orient 6 (1845), p. 827-830; R. Juda Minz, ib. 7 (1846), p. 520-521; Meir Katzenellnbogen, ib., p. 609-613; Mosche ben Jakob Chages, ib. p. 745-746, 8 (1847), p. 249; Josef ben Mardechai Gerson Kohen, ib., p. 173-176; R. Josef ben Menachem Mendel aus Ste  
108. Freimann, Jakob  Die Prossnitzer Rabbiner, Prossnitzer Gelehrte und Autoren  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 15 (1923), p. 35-44  
109. Friedlander, Markus Hirsch  Chachme Hadoroth. Geschichtsbilder aus der nachtalmudischen Zeit (500-1500)  Brunn 1880, 4 + 150 p.  
110. Gross, J.  Die j?dischen Gelehrten von Orleans im Mittelalter  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 1 (1874), p. 73-74, 77-79, 87-88, 93-95  
111. Grossman, Avraham  Die fruhen aschkaenasischen Rabbinen - ihre Geschichte, ihre Gemeindearbeit, ihr geistiges Schaffen  Hebraische Beitr?ge zur Wissenschaft des Judentums 1,1-2 (1985), p. 17-24  
112. Herzog, D.  Die Trager des Namens 'Meisterlein' in der Steiermark  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 79, N.F. 43 (1935), p. 31-49  
113. Hoffer, Armin  A halachikus torvenykonyvek Alfaziig [Halakhah books before Alfasi]  Emlekkony Dr. Hevesi Simon..., 1934, p. 177-194  
114. Horovitz, Markus  Frankfurter Rabbinen  4 vols. Frankf.a.M. 1882-85.   
115. Horowitz, H.  Die Rabbiner und j?dischen Gelehrten Prags im 15. Jahrhundert  Zeitschrift fur die Geschichte der Juden in der Tschechoslovakie 1 (1930-31), p. 229-242  
116. Horowitz, Yehoshua  Aharonim (אחרונים) Encyclopedia Judaica Yearbook (1973), p. 153-157  
117. Jung, Leo (ed.)  Guardians of our heritage (1724-1953)  N.Y. 1958, 8 + 728 p.   
118. Jung, Leo (ed.)  Jewish leaders, 1750-1940  Jerusalem 1964, 12 + 564 p.  
119. Kayserling, Moritz  Les Rabbins de Suisse  Revue des Etudes Juives 46 (1903), p. 269-275  
120. Levi, Naphtali  English Rabbonim (in the pre-expulsion period)  Jewish Standard, London, 6.4.(1888), p. 8; 27.4., p. 3; 18.5., p. 3; 1.6., p. 6; 8.6., p. 7  
121. Muller, Joel  Die Responsen der spanischen Lehrer des 10. Jahrhunderts R. Mose, R. Chanoch, R. Joseph ibn Abitur  Bericht, Lehranstalt fur die Wissenschaft des Judentums in Berlin 7 (1889), p. 3-37  
122. Neufeld, Siegbert  J?dische Gelehrte in Sachsen und Thuringen wahrend des Mittelalters  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 69, N.F. 33 (1925), p. 283-295  
123. Noveck, Simon (ed.)  Great Jewish personalities in ancient and medieval times  N.Y. 1959.   
124. Piattelli, Abramo A.  Lo studio della Mishna in Italia durante i secoli 17 e 18  Annuario di Studi Ebraici 1969-70 e 1971-72, p. 7-20  
125. Renan, Ernest  Les Rabbins francais du commencement du quatorzieme si?cle  Paris 1877, 22 p. + p. 431-764 (Extr. du tome 27 de 'Histoire litteraire de la France'); repr. Farnborough 1969  
126. Revel, Hirschel  Talmud commentaries  Universal Jewish Encyclopedia 10, p. 166-167  
127. Richtmann, Mozes  Talmud commentaries  Jewish Encyclopedia 12, p. 27-30  
128. Rossi, Giovanni Bern. de  Dizionario storico degli autori ebrei e delle loro opere  Parma 1802, 2 vols. in 1, 8 + 192, 170 p.  
129. Steinschneider, Moritz  Halacha (in J?discher Literatur)  In: Allgemeine Enzyclopadie der Wissenschafte und Kunste, hrsg. J.S. Ersch und J.G. Gruber, 2nd Sect., vol. 27, Leipzig 1850, p. 361-370, 387-390, 451-453  
130. Steinschneider, Moritz  Gelehrtengeschichte (im Mittelalter)  In: Allgemeine Enzyclopadie der Wissenschafte und Kunste, hrsg. J.S. Ersch und J.G. Gruber, 2nd Sect., vol. 27., Leipzig 1850, p. 390-393  
131. Surasky, Aharon  Giants of Jewry  2 vols. N.Y. 1982, 335 + 333 p.  
132. Ta-Shma, Israel Moses  Rishonim  Encyclopedia Judaica 14, p. 192-193; Encyclopedia Judaica Yearbook 1973, p. 310-313  
133. Twersky, Isadore  Talmudists, philosophers, kabbalists  In: Jewish thought in the sixteenth century, ed. B. Cooperman, Cambridge, Mass. 1983, p. 431-460  
134. Waxman, Meyer  A history of Jewish literature  5 vols. in 6, N.Y. 1930-60 (Rabbinic literature, commentaries, codes and responsa, vol. 1, p. 251-317; vol. 2, p. 98-196; vol. 3, p. 705-715, 721-734; vol. 4, p. 683-717, 1116-1135; vol. 5, p. 131-136, 211-235)  
135. Weiss, I.R.  The study of the Talmud in the thirteenth century  Jewish Quarterly Review 1 (1889), p. 289-313  
136. Willmann, Alfred  Famous Rabbis of Vienna  In: The Jews of Austria, ed. Josef Fraenkel, London 1967, p. 319-326  
137. Willmann, Alfred; Flesch, Heinrich  Die mahrischen Landesrabbiner  In: Die Juden und Judengemeinden Mahrens in Vergangenheit und Gegenwart, ed. Hugo Gold, Brunn 1929, p. 45-52  
138. Zimmels, Hirsch Jacob  Scholars and scholarship in Byzantium and Italy (711-1096)  In: World history of the Jewish people, vol. 2, Tel Aviv 1966, p. 175-188  
139. Zunz, Leopold  Analecten; 1: Jose ben Jose; 2: Abraham ben Isaak und Abraham ben David; 3: Kalonymos ben Kalonymos; 4: Jehuda ben Moses Romano  Wissenschaftliche Zeitschrift fur J?dische Theologie 2 (1836), p. 304-330  
140.תא-שמע, ישראל קוים לאופייה של ספרות ההלכה באשכנז במאות הי"ג-י"ד עלי ספר חוב' ד תמוז תשלז עמ' 41-20  
141.תא-שמע, ישראל קליטתם של ספרי הרי"ף, הר"ח ו'הלכות גדולות' בצרפת ובאשכנז במאות הי"א-י"ב קרית ספר כרך נה תשם עמ' 201-191   
142.תא-שמע, ישראל מ' הגר"א ובעל "שאגת אריה", ה"פני יהושע" וספר "ציון לנפש חיה" - לתולדותיהם של הזרמים החדשים בספרות הרבנית ערב תנועת ההשכלה סידרא טו תשנט עמ' 181-191  
143.[הלחמי] ויסברוד, דוד ארזי הלבנון; תולדות חייהם של גדולי התורה וחסידות שפעלו בשטח ההוראה, הפלפול והחסידות בשנים ש-תשיד ת"א תשטו 272 עמ'  
144.[הלחמי] ויסברוד, דוד חכמי ישראל - אנציקלופדיה לגדולי ישראל בדורות האחרונים ת"א תשיח תסא עמ'