Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אבן חיים, אליהו (ראנ"ח)

 מחברכותרתספרביקורת
1.בניהו, מאיר דפוסי תורכיה שאינם אלא דפוסי איטליה (מקצת דברים על ספרי מהראנ"ח ועל תולדותיו) סיני כרך עב תשלג עמ' קסג-קפב  
2.גלר, יעקב מפתח לשאלות ותשובות מאת ר' אליהו מזרחי ור' אליהו ן' חיים מפתחות, סדרת עזרי מחקר ה, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן תשלו 227 עמ'