Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > אשר בן יחיאל (הרא"ש)

 מחברכותרתספרביקורת
1.אורבך, אפרים אלימלך שאלות ותשובות הרא"ש בכתבי יד ובדפוסים שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 153-1  
2.אלון, מנחם מפתח השאלות והתשובות: שו"ת הרא"ש ירושלים תשכה [אוצר המשפט חלק א ערך 3091]. ביקורת: כהן, יצחק יוסף: החדרת משפט התורה. מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 512-507 
3.אלינסון, אליקים גציל לחקר דרכי הפסיקה של הרא"ש (התעלמותו מהנהגות אשכנזיות) סיני כרך צג תשמג עמ' רלד-רמד. זפרני, דוד: שם כרך צד תשמד עמ' רעח-רפג; תשובה: שם כרך צה תשמד עמ' קפט-קצא 
4.אפשטיין, יעקב נחום תוספות הרא"ש לברכות מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, א, ירושלים תשמד עמ' 290-286  
5.בורודיאנסקי, אפרים בענין זרעו מיוחס אחריו (הארות בתשובה אחת לרא"ש) שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' רעד-ש  
6.בר, יצחק תולדות היהודים בספרד הנוצרית, מהדו' ב ירושלים 1965 (עמ' 185-190: ר' אשר בן יחיאל; דרכו בהנהגת הציבור)   
7.גלינסקי, יהודא דוב  הרא"ש האשכנזי בספרד: 'תוספות הרא"ש', 'פסקי הרא"ש', ישיבת הרא"ש תרביץ שנה עד תשסה עמ' 389-421  
8.הלבני, דוד על סתירות בפירוש הרא"ש לנזיר סיני כרך נב תשכג עמ' קנ-קנב  
9.וסטרייך, אלימלך הכרעות שיפוטיות של הרא"ש בספרד מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 157-182  
10.זוהר, צבי על היחס בין שפת ההלכה לבין השפה הטבעית ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצי'ק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' נט-עא  
11.זפרני, דוד פסקי הרא"ש, סדרם, זמנם ויחסם לתשובותיו ולתוספותיו דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' שמז-שסד  
12.זפרני, דוד דרכי ההוראה של הרא"ש חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשם 275 עמ'  
13.חבצלת, אברהם יוסף לתולדת הרא"ש ובניו מוריה שנה כב גל' ח-ט תמוז תשנט עמ' קא-קד  
14.מובשוביץ, שלמה שיטת הרא"ש בגדר דינא דגרמי מקבציאל גל' כו ניסן תשנח עמ' קסה-קסט  
15.פישמן, נחום שיטתו של הרא"ש בזמן השקיעה בית אהרן וישראל גל' קיב ניסן-אייר תשסד עמ' קכ-קכג  
16.פריימן, אברהם חיים הרא"ש; רבנו אשר ב"ר יחיאל וצאצאיו ירושלים תשמו רכב עמ'. ביקורת: עמנואל, יונה: המעין כרך כז גל' א תשרי תשמז עמ' 68-63 
17.קוק, שאול חנא הלכות קטנות להרא"ש קרית ספר שנה יח תשא-תשב עמ' 105-106; עיונים ומחקרים, ספר ב ירושלים תשכג עמ' 316-314  
18.רוזנר, משה פסקי הרא"ש - מהדורה חדשה מוריה שנה כא גל' א-ב אדר תשנו עמ' ה-יא  
19.רפאל, יצחק רבי אשר בן יחיאל מעמודי ההוראה ראשונים ואחרונים, ת"א תשיז עמ' 146-93