Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > הרצוג, יצחק אייזיק

 מחברכותרתספרביקורת
1.אטלי, שלום הצעת תקנות עפ"י ההלכה בענייני ירושה של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 22 עמ'  
2.ברונר, בניהו יחסו של הגרי"א הרצוג לגיור משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 376-386  
3.גוטל, נריה הגדרתן ההלכתית של מלחמות מדינת ישראל במשנת הרב הרצוג משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 311-322  
4.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל פסקי הלכה של הרבנות הראשית (הלכות חשובות בפסקי הרבנות בדיני אישות בתקופת כהונתו של הרה"ג הרצוג ז"ל) בצרון כרך מא תשו עמ' 69-73  
5.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל מגמות בפסקי הרב הרצוג בדיני אישות הפועל הצעיר שנה נב תשיט גל' 48 עמ' 15  
6.דיכובסקי, שלמה דרכו של הגרי"א הרצוג בכפיית גט משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 332-342  
7.הרשקוביץ, משה דרכו ושיטתו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג במחקר המשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן תשסח 137 עמ'  
8.ולדמן, מנחם הרב הרצוג זצ"ל על יהודי אתיופיה; חילופי מכתבים תחומין ח תשמז עמ' 129-121  
9.זוין, שלמה יוסף משנת הרב [הרצוג] מזכרת, להרב י"א הרצוג, ירושלים תשכב עמ' 9-25  
10.זוין, שלמה יוסף תורת האהל [בקורת על ספרו של הרב י"א הרצוג] סופרים וספרים, כרך ב ת"א תשיט עמ' 311-304  
11.טל, צבי א' הכשרת פסולי עדות ודינות לשיטת הרב י"א הלוי הרצוג משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 141-146  
12.לאו, ישראל מאיר דמותו של הרב הרצוג - האיש והמנהיג משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 1-19  
13.נבות, ענת הרב הרצוג ועדותם של מחללי שבתות בפרהסיא על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 351-388  
14.סטרמן, ברוך הרב הרצוג והחיפוש אחר התכלת משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 34-39  
15.ערוסי, רצון יחס הגרי"א הרצוג לשיטת ה"קים לי" משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 442-450  
16.פיצ'ניק, אהרן הלוי רבן של ישראל [הרב יצחק אייזיק הרצוג] מזכרת, להרב א"י הרצוג, ירושלים תשכב עמ' 28-39  
17.רדזינר, עמיחי יחסו של הגרי"א הרצוג למשפט השוואתי משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 506-532  
18.רובינשטיין, אליקים תקומת המדינה והמשפט העברי לאור תורתו של הרב הרצוג משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 20-33  
19.שבט, ארי יצחק על חז"ל, הרב הרצוג, והוודאות שלא תהיה גלות נוספת משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 40-45  
20.שרגאי, שלמה זלמן יחסו של הגריא"ה הרצוג זצ"ל לחידוש הסנהדרין בימינו סיני כרך עג תשלג עמ' פח-צד [אוצר המשפט חלק א ערך 4096]. תמר, דוד: הריא"ה הרצוג זצ"ל ושאלת חידוש הסמיכה. סיני כרך עד תשלד עמ' קפו 
21. Rakefet (Rothkoff), Aaron  The published responsa of Chief Rabbi Yitzhak Isaac Halevi Herzog  Niv Hamidrashia 12 (1976-77), Engl. sect., p. 11-30  
22. נבות, ענת בין החילוני למומר הדת בעת החדשה: משנתם ההלכתית של הרבנים הלאומיים -יצחק הלוי הרצוג, ב"צ מאיר עוזיאל ויחיאל יעקב ויינברג חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב תשסה 398 עמ'