Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > זווין, שלמה יוסף

 מחברכותרתספרביקורת
1.דניאל, ש'; ז'ולטי, יעקב בצלאל; הוטנר, יהושע הגאון ר' שלמה יוסף זווין זצ"ל אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 280-270  
2.הוטנר, יהושע הגרש"י זווין ז"ל כפותח תקופה בספרות ההלכה אנציקלופדיה תלמודית כרך טז עמ' 22-11; האנציקלופדיה התלמודית ויוצרה. שנה בשנה תשמב עמ' 350-341; הרב רש"י זווין כפותח תקופה בספרות ההלכה; על מקומה ומשמעותה של האנציקלופדיה התלמודית לספרות התורנית וההלכתית. ירושלים תשמב 29 עמ'  
3.קפלן, צבי יצירתו התורנית-ספרותית של הרש"י זוין מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' קנא-קסו  
4. Wachsman, David  R. Shelomo Yosef Zevin on the drafting of yeshiva students  Tradition 21,4 (1985), p. 52-55