Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > חלמא, שלמה

 מחברכותרתספרביקורת
1.בולג, שמעון על הפרושים המתמטיים של בעל מרכבת המשנה ב'ברכות בחשבון' המעין כרך כב גל' א תשרי תשמב עמ' 59-52  
2.בריק, אברהם כתב יד שולחן ה' 'שולחן ערוך' אבן העזר, מאת ר' שלמה חעלמא בעל 'מרכבת המשנה' טורי ישורון שנה ז גל' לט חשון-כסלו-טבת תשלד עמ' 25-23  
3.בריק, אברהם רבי שלמה חעלמא בעל מרכבת המשנה, מפרש הרמב"ם המעין כרך כא גל' ד תמוז תשמא עמ' 54-38; ספר אביעד, לזכר ד"ר ישעיהו וולפסברג-אביעד, ירושלים תשמו עמ' קסב-קעח  
4.בריק, אברהם מחבר 'מרכבת המשנה' וקשריו עם חכמים ספרדים שנה בשנה תשמב עמ' 420-416