Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יהודה בן ברזילי הברצלוני

 מחברכותרתספרביקורת
1.אלבק, שלום מחוקקי יהודה; מכיל קורות 'חבורי' רבנו יהודה בר ברזילי הנשיא הברצלוני בכלל וחבורו ספר העתים בפרט, ולקוטיו וקצוריו תפארת ישראל, לכבוד ישראל לוי, ברסלוי תרעא עמ' 131-104. הוצאה מיוחדת: ברסלוי תרעא 28 עמ'  
2.רבינוביץ, חיים ראובן ר' יהודה בן ברזילי הברצלוני (תשע מאות שנה להולדתו) הדרום חוב' לב תשרי תשלא עמ' 176-170  
3. Bialoblocki, Samuel  Jehuda ben Barsillai al-Bargeloni  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 8, p. 938-941