Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יהונתן בן דוד הכהן מלוניל

 מחברכותרתספרביקורת
1.אסף, שמחה ר' יהונתן הכהן מלוניל ורש"י מהדורא קמא תרביץ שנה ג תרצב עמ' 27-32  
2.הכהן, מרדכי בשולי פירוש יהונתן הכהן מלוניל סיני כרך מ תשיז עמ' תח-תיג  
3.מירסקי, שמואל ק' ר' יהונתן מלוניל מגן הרמב"ם ופירושו על המשנה והלכות הרי"ף סורא כרך ב תשטו-תשטז עמ' 242-266