Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יוסף, עובדיה

 מחברכותרתספרביקורת
1.לאו, בנימין שמירת מנהגי עדות מול אחדות ההלכה (עיון במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף) אקדמות גל' י כסלו תשסא עמ' 267-288  
2.לאו, בנימין מעמדו של הרב יוסף קארו בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 73-125  
3.לאו, בנימין אורתודוקסייה ליטאית בגוון מזרחי: הרב עובדיה יוסף אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 499-522  
4.לאו, בנימין על זוכרי שבת ואינם שומריה - עיון בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף גרנות חוב' 2 תמוז תשסב עמ' 31-44  
5.לאו, בנימין להחזיר עטרה ליושנה עיונים במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר- אילן תשסב 369 עמ'  
6.לאו, בנימין ארבעה עיונים מיתולוגיים בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף נטועים גל' ט אלול תשסב עמ' 95-117  
7.לאן, בנימין מעמדו של הרב יוסף קארו בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 73-125  
8.ליבוביץ, ירון הלכה וקבלה - השתקפות הקבלה אצל הרב עובדיה יוסף מגל יד תשס"ד עמ' 297-319  
9.פיקאר, אריאל פסיקתו של הרב עובדיה יוסף לנוכח תמורות הזמן חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסד [295] עמ'