Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > יעקב בן אשר

 מחברכותרתספרביקורת
1.הלכות ארץ ישראל לרבינו יעקב בעל הטורים סיני כרך ל תשיב עמ' קסב-קע  
2.אורבך, אפרים אלימלך מדרכי הקודיפיקציה; ספר הטורים לר' יעקב ברבי אשר Proceedings, American Academy for Jewish Research כרך 1980-79 47-46 חלק עברי עמ' 14-1  
3.בן-דוד, דוד השמטות ושינויי דפוס בספרי הטור שלנו הדרום חוב' טז תשרי תשכג עמ' 129-112; חוב' יט ניסן תשכד עמ' 152-148; חוב' כ תשרי תשכה עמ' 98-90; חוב' כב תשרי תשכו עמ' 61-62; חוב' כו תשרי תשכח עמ' 118-114  
4.גלינסקי, יהודה ד' וזכה זה החכם יותר מכולם שהכל למדו מספריו - על תפוצת 'ארבעה טורים' לר' יעקב בן הרא"ש מזמן כתיבתו ועד סוף המאה ה-15 סידרא יט תשסד עמ' 25-45  
5.גלינסקי, יהודה דב ארבעה טורים והספרות ההלכתית של ספרד במאה ה - 14: אספקטים היסטוריים, ספרותיים והלכתיים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 390 עמ'  
6.קהן, דוד תקונים בספרי הטור; הגהת טעויות הדפוס והשמטות ושינויי הצנזורה שבספרי הדפוס המצויים. חלק א חיפה תשלא קא עמ'  
7.שוחטמן, אליאב (עורך) מקורות הטור והבית יוסף, חושן משפט חלק א סימנים א-צו. ירושלים תשמו 299 עמ'  
8.שליטא, משה שערים בהלכה; חלק א: מבוא לדרכי הסדר והסידור בספרי הפוסקים ומשמעותם בהלכה; חלק ב: המבנה והתוכן במשנת הטור והשולחן-ערוך, עם הקבלות מהרמב"ם ודרך סידורו ירושלים תשמג 334 עמ'  
9. Enciclopedia Judaica Castellana  Jacob ben Asher  Vol. 6, p. 157-158  
10. Horodezky, S.A.  Jakob ben Ascher  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 8, p. 804-810  
11. Seligsohn, Max  Jacob ben Asher  Jewish Encyclopedia 7, p. 27-28  
12.[מימון, יהודה ליב] העורך לתולדות ר' יעקב 'בעל ההלכות' סיני כרך ל תשיב עמ' קסא-קסב