Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > כהן, מאיר שמחה

 מחברכותרתספרביקורת
1.בן-ששון, יונה תורת ההנהגה של בעל 'משך חכמה' ספר זכרון למרדכי ויזר, יבנה תשמא עמ' 363-346  
2.בן-ששון, יונה תורת המשפחה היהודית (פרשה בהגותו של בעל 'משך חכמה') שנה בשנה תשמד עמ' 221-201  
3.ברומברג, אברהם יצחק הגאון מאיר שמחה והתנ"ך אור המזרח שנה ו חוב' א טבת תשיט עמ' 40-41, 59  
4.זוין, שלמה יוסף ר' מאיר שמחה הכהן אישים ושיטות, ת"א תשיב עמ' 165-133  
5.כהן, יצחק הרב מאיר שמחה הכהן ('האור שמח') מדוינסק ומשנתו ההלכתית-משפטית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסה 363 עמ'  
6.כהן, יצחק  הרב מאיר שמחה הכהן (האור שמח) מדוינסק ומשנתו ההלכתית-משפטית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה 363 עמ'  
7.פיצ'ניק, אהרן הגאון רבי מאיר שמחה זצ"ל על חיבת הארץ ופחד השבועות ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 41-37  
8.רבינר, זאב אריה מרן רבנו מאיר שמחה כהן זצ"ל ת"א תשכז ש עמ'