Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מאיר בן ברוך, מרוטנבורג

 מחברכותרתספרביקורת
1.גרוסמן, אברהם זיקתו של מהר"ם מרוטנבורג אל ארץ-ישראל קתדרה חוב' 84 תמוז תשנד עמ' 63-84  
2.הורוביץ, יהושע יחסו של מהר"ם מרוטנבורג לשאינם יהודים  סיני כרך קיב תשנג עמ' כה-לד  
3.עמנואל, שמחה תשובות מהר"ם מרוטנבורג שאינן של מהר"ם שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 149-205  
4.עמנואל, שמחה תשובות מהר"ם מרוטנבורג שאינן של מהר"ם שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 149-205  
5.שטרן, שמואל אליעזר נוסח "כתובה דאירכסא" ו"כתובה דאישתכח בה טעותא" לרבינו המהר"ם מרוטנבורג מוריה שנה יט גל' א-ב אייר תשנג עמ' ג-ו