Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מדיני, חזקיהו

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבישר, דוד 'הגאון' (קוים אחדים לדמותו הרוחנית של ... ר' חיים חזקיה מדיני זצ"ל) חמדת ישראל, לזכר חיים חזקיהו מדיני, ירושלים תשו עמ' 228-216  
2.בניהו, מאיר רבי חיים חזקיהו מדיני (פרקים מתולדותיו) חמדת ישראל, לזכר מרן חיים חזקיהו מדיני, ירושלים תשו עמ' 203-183  
3.פרשל, טוביה לדמותו של בעל 'שדה חמד' ספר היובל לכבוד שמעון פדרבוש, ירושלים תשכא עמ' רפב-רפח