Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > מזרחי, אליהו

 מחברכותרתספרביקורת
1.גלר, יעקב מפתח לשאלות ותשובות מאת ר' אליהו מזרחי ור' אליהו ן' חיים מפתחות, סדרת עזרי מחקר ה, המכון לחקר היהדות במזרח, אוניברסיטת בר-אילן תשלו 227 עמ'  
2.עובדיה, א' רבי אליהו מזרחי סיני כרך ה תרצט-תש עמ' שצד-תיג; כרך ו תש עמ' עג-פ, רל-רמא, תיב-תיט, תקי-תקטז; כרך ז תש-תשא עמ' צט-קי, שסז-שעו; כרך ח תשא עמ' קכב-קכח, רמא-רמד