Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ס' מתיבות

 מחברכותרתספרביקורת
1.לוין, בנימין מנשה מתיבות תלמוד קטן לסדר מועד נשים ונזיקין, ונלוה לו ספר חפץ לתלמוד סדר מועד ונשים נזיקין וקדשים, עם מבוא והערות ירושלים תרצד 158+46 עמ'  
2.לוין, בנימין מנשה המתיבות והרי"ף (אלפאסי) אלמה מאסף תרצו עמ' 113-105  
3.לוינגר, ד"ש קטעים חדשים מספר מתיבות גנזי קויפמן, בודפשט תשט עמ' 42-58