Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > עמיאל, משה אביגדור

 מחברכותרתספרביקורת
1.הלינגר, משה משנתו הדתית-המדינית של הרב משה אביגדור עמיאל בר אילן כח-כט תשסא עמ' 189-232  
2.רוזנק, אבינועם עיון בדגם חברתי-תרבותי לבחינת הזיקה שבין תרבות יהודית לתרבות כללית לאור משנתו של הרב משה אביגדור עמיאל דרך הרוח; ספר היובל לאליעזר שביד, ירושלים תשסה עמ' 409-438  
3.שאולי, א' הרב משה אביגדור עמיאל - גדול המדרש והמחשבה שנה בשנה תשמג עמ' 405-403