Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > קוק, אברהם יצחק

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבינר, שלמה חיים על צדק כלכלי במשנת הרב קוק זצ"ל שנה בשנה תשמח עמ' 219-206  
2.אריאל, עזריאל אורות החברה (תפיסה כלכלית -חברתית במשנת הראי"ה) צהר יט אלול תשסד עמ' 93-118  
3.ביק, אברהם מורה הנבוכים במשנתו [של הרב קוק] זכרון ראיה, בעריכת יצחק רפאל, ירושלים תשמו עמ' צא-קו   
4.ברהולץ, עמיחי הלכה ומלוכה (מוסר, פוליטיקה והתחדשות ההלכה במשנת הראי"ה קוק) אקדמות גל' ג אב-אלול תשנז עמ' 29-54  
5.גוטל, נריה יחסו של הראי"ה קוק לספר "בשמים ראש" JSIJ 5 (2006) עמ' 133-140  
6.גוטל, נריה הדור בהלכות הראי"ה (מעמדו ההגותי-היסטורי של "הדור" בעת החדשה כשיקול הלכתי במשנתו הפסיקתית של הרב קוק) סידרא יז תשסא-תשסב עמ' 23-61  
7.גזונדהייט, בנימין הראי"ה קוק על 'רשות לרופא לרפאות' נטועים גל' י אלול תשסג עמ' 79-96  
8.גרשוני, יהודה משנתו של גאון ישראל הרב קוק ז"ל במחשבה ובהלכה תורה שבעל פה כז תשמו עמ' כד-ל  
9.גרשוני, יהודה משנתו של הרב קוק ז"ל אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 208-203  
10.הדרי, חיים ישעיה ההנהגה הרוחנית במשנת הראי"ה קוק בתוך: איש על העדה, ירושלים תשלג, עמ' 236-225  
11.הדרי, ישעיהו (עורך) ראי"ה קוק - מאה שנה להולדתו; תערוכת יובל - קטלוג אלול תשכו 56 עמ'  
12.הילביץ, אלתר לבעיית דעת מכרעת בהלכה ושיטת הראי"ה קוק זצ"ל באורו; עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 152-121  
13.וייסבליט, שלמה מהותה של ארץ ישראל במשנתו של הראי"ה קוק האומה שנה יז תשלט עמ' 110-106  
14.זוין, שלמה יוסף הרב [קוק] ומשנתו סיני כרך יז תשה עמ' לו-סא; זכרון, להרב א"י קוק, ירושלים תשה עמ' מ-סה  
15.זוין, שלמה יוסף ר' אברהם יצחק הכהן קוק - הרב ומשנתו אישים ושיטות, ת"א תשיב עמ' 203-250  
16.זוין, שלמה יוסף הלכה ברורה [בקורת על הלכה ברורה למסכת ביצה, ירושלים תשא] סופרים וספרים, כרך ב ת"א תשיט עמ' 36-42  
17.י"ש 'הלכה ברורה' ההד שנה ז תרצב חוב' יא עמ' ד-ה  
18.כהן, יחזקאל המחלוקת בין הרבנים קוק ועוזיאל זצ"ל על מתן זכות בחירה לנשים הגות ה, האשה במקורות היהדות, ירושלים תשמג עמ' 95-83  
19.כהנא, קלמן הגרא"י קוק והשמיטה המעין כרך כו גל' א תשרי תשמו עמ' 15-10  
20.מימון, יהודה ליב הראי"ה - רבי אברהם יצחק הכהן קוק ירושלים תשכח קעג עמ'  
21.מישלוב, שפרה חכמות כלליות במשנתם של הגר"א והרב קוק בד"ד 19 טבת תשסח עמ' 63-70   
22.מכון הלכה ברורה וברור הלכה תלמוד בבלי עם 'הלכה ברורה' ו'בירור הלכה' מסכת ביצה - ירושלים תשא. מהד' שניה ירושלים תשלא. מסכת סוכה - ירושלים תשלה. מסכת פסחים - ירושלים תשלט-תשמג. [ראה אוצר המשפט חלק א ערכים 11955 ,11954]. ביקורת: שוחטמן, אליאב: שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 430-409; על שיטת הלימוד של התלמוד בעקבות חזונו של מרן הרב קוק זצ"ל. באורו, עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 120-87 
23.מלכיאל, אליעזר אידיאולוגיה והלכה בהיתר המכירה של הרב קוק שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 169-212  
24.מלכיאל, אליעזר אידיאולוגיה והלכה בהיתר המכירה של הראי"ה קוק שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 169-211  
25.נריה, משה צבי ראיה וחזון (על יחסי הכבוד בין מרן הגראי"ה קוק זצ"ל לבין מרן הגראי"ש קרליץ - 'חזון איש' זצ"ל) שנה בשנה תשמו עמ' 204-191  
26.עטיה, ארן; כהן, הראל אודות פרשית קדושין עלומה (על סימנים מה-מו-מז משו"ת עזרת-כהן) מאבני המקום קובץ ח תשנד עמ' 109-119  
27.פאלוך, משה 'ניצוצות שאין בהן ממש' - יחסו ההגותי וההלכתי של הראי"ה קוק לחילוני ולחילון: קריאה רב שכבתית ספר זכרון לפרופסור זאב פלק, ירושלים תשסה עמ' 89-121  
28.קהת, חנה נשים מהותן ודרך חינוכן במשנת הרב קוק אקדמות גל' כב ניסן תשסט עמ' 39-60  
29.קליין, מנחם עקרונות תפיסתו הרעיונית של הראי"ה את ההלכה באורו; עיונים במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובדרכי הוראתה, ירושלים תשמו עמ' 166-153  
30.קפלן, צבי לדרכו של הראי"ה קוק בהלכה סיני כרך נז תשכה עמ' רלג-רמב; הראי"ה, קובץ מאמרים במשנת מרן הרב א"י הכהן קוק, ירושלים תשכו עמ' סט-עח  
31.קפלן, צבי על פסק אחד של מרן הראי"ה מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' צ-צז  
32.קפלן, צבי לדרכו של הראי"ה קוק בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערכים 11957 ,993] מעולמה של תורה, ירושלים תשלד עמ' עז-פט  
33.רפאל, שילה שיטת הרב בהלכה תורה שבעל פה כז תשמו עמ' לא-לח  
34.רקובר, נחום יחסו של האדם לסביבה במשנת הרב קוק קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 30-37  
35.רקובר, נחום יחסו של האדם לסביבה במשנת הרב קוק שערי צדק ו תשסה עמ' 194-201  
36.שטיינר, חיים ישראל מלכות החשמונאים לאור תפיסת רבנו במשפט כהן סימן קמ"ד וההשלכה לימינו ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 155-182  
37.שטרן, אריה שיטת המימשל והבחירות לאור דברי מרן הרב זצ"ל ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 183-189  
38.שץ, רבקה עמדת הרב קוק בשאלת התחיקה הדתית בשנת 1920 כיוונים חוב' 33 סתיו תשמז עמ' 104-101  
39.שרגאי, שלמה זלמן העם והארץ באספקלריה של מרן הרב זצוק"ל זכרון ראיה, בעריכת יצחק רפאל, ירושלים תשמו עמ' קצז-ריד (עמ' רד-ריב, על דיני עבודה)  
40.שרלו, יובל טעמי הקרבנות של הרמב"ם במשנת הרב קוק דעת חוב' 39 קיץ תשנז עמ' 123-148  
41.שרמן, אברהם היחס לאחינו שפרשו מדרכי תורה והמצוות (עיון במשנתו ההלכתית של הראי"ה קוק זצ"ל) ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 505-523  
42. Bokser, Ben Zion  Kook, Avraham Yitshaq  Encyclopedia of Religion 8, p. 366-367  
43. Gallant, Batya  Spirituality and law in the letters of Rabbi Abraham Isaac Kook  Morasha 2,1 (1985), p. 27-34  
44. Gewirtz, Leonard B.  The writings of Rav Abraham Isaac Kook זצ"ל  Jewish Book Annual 18 (1960-61), p. 123-127  
45. Hadary, Jeshayahu  The significance of Halacha in the teachings of Rav Kook  In: Contemporary thinking in Israel, ed. Avner Tomaschoff, Jerusalem 5734 (1973), p. 19-31  
46. בן ארצי, חגי הראי"ה קוק כפוסק: יסודות חדשניים בפסיקתו של הרב קוק חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסג [379] עמ'