Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > ריקי, רפאל עמנואל חי

 מחברכותרתספרביקורת
1.וילנסקי, מיכאל לתולדותיו של ר' (רפאל) עמנואל חי ריקי קרית ספר שנה כה תשט עמ' 311-314  
2.שישא, אברהם תקנות ישיבת 'חברים מקשיבים' בירושלים (תעודה חדשה לתולדות ר' רפאל עמנואל חי ריקי) ירושלים, רבעון, שנה ג תשט עמ' כ-כח