Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יז. תולדות חכמים ושיטותיהם > ביוגרפיות אישיות > שלום שכנא מלובלין

 מחברכותרתספרביקורת
1.תשובה בדין סבלונות; כתב יד קודש מהגאון הנפלא מרן שלום שכנא זצ"ל מלובלין סיני כרך ד תרצט עמ' ריח-רכ  
2.זיו, אשר רבנו שלום שכנא מלובלין הדרום חוב' נז אלול תשמח עמ' 103-147  
3.פרשל, טוביה רבי שלום שכנא מלובלין סיני כרך ק תשמז עמ' תרפב-תש